Year 2021, Volume 24 , Issue 1, Pages 1 - 8 2021-03-21

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÖFKE İFADE ETME BİÇİMLERİ İLE PSİKOLOJİK SEMPTOMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
DETERMINATION THE RELATIONSHIP BETWEEN ANGER EXPRESSION STYLES AND PSYCHOLOGICAL SYMPTOMS OF NURSING STUDENTS

Gül ERGÜN [1] , Buket ŞİMŞEK ARSLAN [2] , Nergis KÜÇÜKFALAY DURSUN [3]


Amaç: Bu araştırmanın amacı hemşirelik bölümü öğrencilerinin öfke ifade etme biçimleri ile psikolojik semptomları arasındaki ilişkiyi belirlemektir.
Yöntem: Tanımlayıcı türde olan çalışma, 235 öğrenci (evrenin %71’i) ile tamamlanmıştır. Veri toplama aşamasında öğrencilere iki bölümden oluşan anket formu uygulanmıştır. Anketin, birinci bölümü “Kişisel Bilgi Formu”nu ikinci bölümü ise “Çok Boyutlu Öfke Ölçeği” ve “Kısa Semptom Envanteri”ni içermektedir. Tanıtıcı verilerin ve ölçek puanlarının analizinde tanımlayıcı istatistikler, normallik testi ve ölçekler arası ilişkinin incelenmesinde ise Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılanların 180’ı kadındır. Çok Boyutlu Öfke Ölçeği’nde Öfke Belirtileri puan ortalaması 36.64 (SS 9.03) olarak belirlenmiştir. Kısa Semptom Envanteri puan ortalaması ise 88.44 (SS 43.07) olarak belirlenmiştir. Kısa Semptom Envanteri’nde sık görelen sorunlar anksiyete, depresyon ve olumsuz benliktir. Yapılan korelasyon analizine göre öfke belirtileri ile kısa semptom envanteri anksiyete puanları arasında istatistiksel açıdan pozitif yönlü ve anlamlı ilişki bulunmuştur (r=0.517; p=0,000<0.05). Kısa semptom envanteri alt boyutları ile öfke alt boyutları arasında ise istatistiksel açıdan anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır (p<0.05).
Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin öfke ifadeleri ile psikolojik semptomları arasında ilişki incelendiğinde, öfkeyle baş edemeyen, düşünce, davranış ve kişilerarası ilişkilerinde öfke düzeyi fazla olan öğrencilerin kısa semptom envanter alt ölçek puanlarının genel olarak arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu kişilerde anksiyete, depresyon, olumsuz benlik, hostilite ve somatizasyon daha fazla görülmektedir.

Aim: The aim of this study was to determine the relationship between anger expression styles and psychological symptoms of nursing students in a health school.
Method: The descriptive study was completed with 235 students (71% of the population). In the data collection phase, a two-part questionnaire was applied to the students. The first part of the questionnaire includes “Personal Information Form” and the second part includes “Multidimensional Anger Scale” and “Brief Symptom Inventory“. In the analysis of sociodemographic data and scale scores, descriptive statistics, normality test, and Spearman correlation analysis were used.
Results: 180 of the participants were women. In the Multidimensional Anger Scale, the average score of Anger Symptoms was determined as 36.64 (SD 9.03) and Brief Symptom Inventory mean score was determined as 88.44 (SD 43.07). Common problems in the Brief Symptom Inventory are anxiety, depression and negative self. According to the correlation analysis, there was a statistically significant relationship between anger symptoms and short symptom inventory anxiety scores (r=0.517; p=0,000<0.05). There were statistically significant results between the short symptom inventory sub-dimensions and anger sub-dimensions (p <0.05).
Conclusion: It was founda that the relationship between anger expressions and psychological symptoms of nursing students. Brief Symptom Inventory subscale scores are generally increasing in those who cannot cope with anger, and who have high anger in thought, behavior and interpersonal relationships. Anxiety, depression, negative self, hostility and somatization are more common in these students.

 • 1. Videbeck S. Psychiatric-Mental Health Nursing. 5th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health, Lippincott Williams & Wilkins; 2020. p.166-80.
 • 2. Faupel A, Herrick E, Sharp P. Anger Management: A Practical Guide. 2nd ed. Oxon: Routledge Taylor & Francis Group; 2020. p.1-25.
 • 3. Cha NH, Sok SR. Depression, self-esteem and anger expressionpatterns of Korean nursing students. International Nursing Review 2013;61(1):109-15.
 • 4. Haciömeroğlu AB, Keser E, İnözü M. Farklı Psikopatolojilerde Duyguların Rolü: Tiksinme, Öfke, Suçluluk ve Anksiyete. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2018;19(1):13-20.
 • 5. DiGiuseppe R, Tafrate RC. Understanding Anger Disorders. New York: Oxford University Press; 2007. p.3-356.
 • 6. Emir Öksüz E, Bilge F. Examining the Suicide Probability Among University Students. Eğitim ve Bilim 2014;39(171):407-20.
 • 7. Keltner NL, Bostrom CE, McGuinness TM. Psychiatric Nursing. Missouri: Elsevier Saunders; 2011. p.101-12.
 • 8. Kim GH, Kim KH. Anger, Depression and Self-esteem among Female Students in Nursing College. Journal of Korean Academy of psychiatric and Mental Health Nursing 2011;20(3):233-41.
 • 9. Stuart, GW. Principles and Practice of Psychiatric Nursing. 10th ed. Missouri: Elsevier Mosby; 2013. p.572-94.
 • 10. Luutonen S. Anger and Depression-Theoretical and Clinical Considerations. Nordic Journal of Psychiatry 2007;61:246-51.
 • 11. Busch FN. Anger and Depression. Advances in psychiatric treatment 2009;15:271-8.
 • 12. Hawkins KA, Cougle JR. Anger Problems Across the Anxiety Disorders: Findings from a Population-Based Study. Depression and Anxiety 2011;25:145-52.
 • 13. Besharat MA, Nia ME, Farahani H. Anger and major depressive disorder: The mediating role of emotion regulation and anger rumination. Asian Journal of Psychiatry 2013;6(1):35-41.
 • 14. Liu L, Cohen S, Schulz MS, Waldinger RJ. Sources of somatization: Exploring the roles of insecurity in relationships and styles of anger experience and expression. Social Science and Medicine 2011;73:1436-43.
 • 15. Silber TJ. Somatization Disorders: Diagnosis, Treatment, and Prognosis. Pediatric Review 2011;32;56-64.
 • 16. Balkaya F, Şahin NH. Çok Boyutlu Öfke Ölçeği. Türk Psikiyatri Dergisi 2003;14(3):192-202.
 • 17. Şahin NH, Batıgün AD, Uğurtaş S. Kısa Semptom Envanteri (KSE): Ergenler için Kullanımının Geçerlik, Güvenilirlik ve Faktör Yapısı. Türk Psikiyatri Dergisi 2002;13(2):125-35.
 • 18. Kelleci M, Avcı D, Erşan EE, Doğan S. Bilişsel Davranışçı Tekniklere Dayalı Öfke Yönetimi Programının Lise Öğrencilerinin Öfke Ve Atılganlık Düzeylerine Etkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2014;15(4):296-303.
 • 19. Hisli Şahin, N, Durak Batigün A, and Koç V. "Kişilerarası Tarz, Kendilik Algısı, Öfke ve Depresyon, Türk Psikiyatri Dergisi 2011;22(1):17-25.
 • 20. Zeman J, Shipman K. Social-contextual Influences on Expectancies for Managing Anger and Sadness: The Transition from Middle Childhood to Adolescence. Developmental Psychology 1997;33(6):917-24.
 • 21. Eftekhari A, Turner AP, Larimer ME. Anger Expression, Coping and Substance Use in Adolescent Offenders. Addictive Behaviors 2004;29(5):1001-8.
 • 22. Soysal AŞ, Can H, Kılıç KM. Üniversite Öğrencilerinde A Tipi Davranış Örüntüsü ile Öfke İfadesi Arasındaki İlişkinin Analizi ve Cinsiyetler Açısından Karşılaştırılması. Klinik Psikiyatri 2009;12:61-7.
 • 23. Esen, B. K., and Çelikkaleli, Ö. Investigation of relationship between social self-efficacy and state, and trait anger expression styles of university students. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 2016; 3(29):37-49.
 • 24. Rosenberg S, Gallo-Silver L. Therapeutic Communication Skills and Student Nurses in the Clinical Setting. Teaching and Learning in Nursing, 2011;6(1):2-8.
 • 25. Byun, HS., Kim KH, Lee DG. The Relationships among Anger Expression, Interpersonal Relationship, and Depression in Nursing Students. Journal of the Korea Academia-Industrial Cooperation Society 2020;21(4):91-9.
 • 26. Gunther, M. Empathic anger in junior nursing students. Journal of Nursing Education, 2011; 50(5):242-47.
 • 27. Novaco RW. Anger and psychopathology: International handbook of anger. Springer: New York; 2010. p.465-97.
 • 28. Arslan S, Nazik E, Gürdil S, Tezel A, Arabaci E, Şahin Ö. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin 2012;11(3):325-30.
 • 29. Yüksel A. Hemşirelik Öğrencilerinin Ruhsal Durumları ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2015:4(2);215-26.
 • 30. Özcan DA, Kıran B. Ergenlerin Bilişsel Esneklik Düzeyleri ile Özyeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. International Journal of Eurasian Education and Culture 2016;1(1): 1-8.
 • 31. Kartal A, Çetinkaya B, Turan, T. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Ruhsal Belirtilerin Taranması. TAF Preventive Medicine Bulletin 2009;8(2):161-6.
 • 32. Yıldırım A, Hacıhasanoğlu R, Karakurt P. Hemşirelik Öğrencilerinin Ruhsal Durumlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences 2008;11(2):1-8.
 • 33. Bennett SE, Hughes HM. Performance of Female College Students and Sexual Abuse Survivors on The Brief Symptom Inventory. Journal of Clinical Psychology 1996;52(5):535-41.
 • 34. Bozkurt S, Çam O. Investigation of the Relationship Between Anger Components and Mental Symptoms in Working Adolescents. Archives of Neuropsychiatry 2010;47(2):105-11.
 • 35. Hisli Şahin N, Onur A, Basım HN. İntihar Olasılığının, Öfke, Dürtüsellik ve Problem Çözme Becerilerindeki Yetersizlik ile Yordanması. Türk Psikoloji Dergisi 2008;23(62):79-88.
 • 36. Baker ÖE, Özgülük SB, Turan N, Danışık ND. Ergenlerde Görülen Psikolojik Belirtilerin Yordayıcıları Olarak Ruminasyon ve Öfke/Öfke İfade Tarzları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2009;4(32):45-53.
 • 37. Stoddard J, Tseng WL, Kim P, Chen G, Yi J, Donahue L et al. Association of İrritability and Anxiety with the Neural Mechanisms of Implicit Face Emotion Processing in Youths with Psychopathology. JAMA Psychiatry 2017;74(1):95-103.
 • 38. Puskar K, Ren D, Bernardo LM, Haley T, Stark KH. Anger correlated with psychosocial variables in rural youth. Issues in Comprehensive Pediatric Nursing 2008;31(2):71-87.
 • 39. Engin E, Gürkan A, Dülgerler S, Arabacı, LB. University Students' Suicidal Thoughts and Influencing Factors. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 2009;16(4):343-54.
 • 40. Shields LR. Teaching Mindfulness Techniques to Nursing Students For Stress Reduction and Self-care. Doctor of Nursing Practice Systems Change Projects 2011. p.1-33.
 • 41. Shirey, M. R. An evidence-based solution for minimizing stress and anger in nursing students. Journal of Nursing Education, 2007;46(12):568-71.
 • 42. Thomas SP. Handling Anger in the Teacher-Student Relationship. Nursing Education Perspectives, 2003;24(1):17-24.
 • 43. Onan N, Karaca S, Ünsal Barlas G. Evaluation of a stress coping course for psychological resilience among a group of university nursing students. Perspectives in Psychiatric Care, 2019;55(2):233-38.
 • 44. Vedana KGG, Zanetti ACG. Attitudes of nursing students toward to the suicidal behavior. Revista Latino-Americana de Enfermagem 2019; 27: (e3116) 1-8.
 • 45. Asberg, K. Hostility/anger as a mediator between college students’ emotion regulation abilities and symptoms of depression, social anxiety, and generalized anxiety. The Journal of Psychology 2013;147(5):469-90.
 • 46. Yang, N. Y., & Song, M. S. Health allied college students' interpersonal relationships and purpose-in-life depending on their ability to manage anger. Journal of Korean Public Health Nursing 2014;28(1):46-56.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-1292-2040
Author: Gül ERGÜN (Primary Author)
Institution: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1731-4471
Author: Buket ŞİMŞEK ARSLAN
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5257-5872
Author: Nergis KÜÇÜKFALAY DURSUN
Institution: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, İZMİR TEPECİK SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 21, 2021

Vancouver Ergün G , Şimşek Arslan B , Küçükfalay Dursun N . HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÖFKE İFADE ETME BİÇİMLERİ İLE PSİKOLOJİK SEMPTOMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 24(1): 1-8.