Year 2021, Volume 24 , Issue 1, Pages 131 - 138 2021-03-21

NURSING CARE WITH NANDA DIAGNOSIS AND NIC INTERVENTIONS AFTER ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION AND PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION: A CASE
AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜ VE PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM SONRASI NANDA TANILARI VE NIC GİRİŞİMLERİ İLE HEMŞİRELİK BAKIMI: BİR OLGU

Fatma HAKYEMEZ [1] , Zeliha KOÇ [2]


Patient follow-up after myocardial infarction and percutaneous coronary intervention is highly important for preventing complications that may develop in the patient in the early period. Accordingly, it is of prime importance for nurses to have sufficient knowledge and skills concerning hemodynamic monitorization, cardiac care, assurance of hemostasis and evaluation of results. This case presentation examined the present and possible complications in a patient who had been involved in percutaneous coronary intervention after a myocardial infarction and continued to receive treatment in the cardiovascular service after an eight-day treatment in the coronary intensive care unit and included 5 nursing diagnoses in the NANDA Taxonomy II and 15 nursing interventions in the NIC.

Miyokard infarktüsü ve perkütan koroner girişim sonrası hasta izlemi, hastada gelişebilecek komplikasyonların erken dönemde önlenmesi açısından son derece önemlidir. Bu doğrultuda hemşirelerin; hemodinamik monitörizasyon, kardiyak bakım, hemostazın sağlanması ve sonuçların değerlendirilmesi yönünden yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaları büyük önem arz etmektedir. Bu olgu sunumunda miyokard infarktüsü sonrası perkütan koroner girişime alınan, koroner yoğun bakım ünitesinde 8 günlük tedaviden sonra kardiyovasküler serviste tedavisi devam eden hastada gelişen ve gelişebilecek komplikasyonlar incelenerek NANDA Taksonomi II’de yer alan 5 hemşirelik tanısı ve NIC’de yer alan 15 hemşirelik girişimine yer verilmiştir.
 • 1. Kleinman ME, Brennan EE, Goldberger ZD, Swor RA, Terry M, Bobrow BJ, et al. Part 5: Adult Basic Life Support and Cardiopulmonary Resuscitation Quality. 2015 American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation 2015;132(2):414-35.
 • 2. Yarış F, Dikici MF, Şenkal Ö. Akut Miyokard İnfarktüsünde Hastane İçi Komplikasyonlar. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 2002;6(2):58-62.
 • 3. TÜİK, 2019. Ölüm Nedeni İstatistikleri 2018, Erişim tarihi 02 Şubat 2021. Erişim adresi, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Olum-Nedeni-Istatistikleri-2018-30626.
 • 4. Bulduk B, Aktaş MC, Bulduk M. Akut Miyokard İnfarktüsü Sonrası Gelişen Ruhsal Bozukluklar. Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi 2017;3(1): 24-7.
 • 5. Şencan İ, Keskinkılıç B, Ekinci B, Öztemel A, Sarıoğlu G, Çobanoğlu N, ve ark. Türkiye Kalp ve Damar Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı Eylem Programı (2015-2020). Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Yayınları Anıl Reklam Matbaa 2015;6.
 • 6. Özger Ö, Olgun N. Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti Sonrası Kanama Komplikasyonu Sıklığı ve İlişkili Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 2009;13(2):47-54.
 • 7. Birol L. Hemşirelik süreci: hemşirelik bakımında sistematik yaklaşım. 10. Baskı. İzmir: Dumat Ofset Matbaacılık; 2009. p.180-99.
 • 8. Ayvaz MY, Enç N. Kalp Yetersizliğinde Ödem. Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi 2018;9(19):69-75.
 • 9. Kurt Y, Özkan ÇG, Demirbağ BC. Bir Olgu: Akut Miyokard İnfarktüsünde NANDA Tanıları ve NIC Girişimleri ile Hemşirelik Bakımı. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 2016;5(3):138-46.
 • 10. Yavuz Ş, Eriş C, Ata Y, Celkan A, Mavi M, Özdemir İA. Akut Miyokard İnfarktüsünde Koroner Bypass Cerrahisi. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi 1998;6:465-72.
 • 11. Bulechek GM, Butcher HK, Dochterman, JM, Wagner CM. Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması (NIC). (Çev. edt: Erdemir F, Kav S, Akman Yılmaz A). 6 st ed. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2017.
 • 12. Moorhead S, Swanson E, Johnson M, Maas ML. Nursing Outcomes Classification (NOC): Measurement of Health Outcomes. 6. st ed. Elsevier;2018.
 • 13. Yapucu Ü, Eşer İ. Hemşlirelikte Yeni Bir Sınıflandırma Sistemi: NIC, NOC. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2001;17(1-3): 43-54.
 • 14. Ay F. Uluslararası Alanda Kullanılan Hemşirelik Tanıları ve Uygulamaları Sınıflandırma Sistemleri. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 2008;28(4):555-61.
 • 15. Herdman TH, Kamitsuru S. NANDA International, Nursing Diagnoses Definitions and Classification 2018–2020. 11 st ed. Newyork: Thieme; 2017.
 • 16. Tokmakoğlu H, Tezcaner T, Yorgancıoğlu C, Çatav Z, Moldibi O, Süzer K, ve ark. Koroner Bypass Cerrahisi Sonrası Görülen Atrial Fibrilasyonu Önlemede Digoksin+ Metoprolol Proflaksisi. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi 1998; 6:451-6.
 • 17. Çiçekçioğlu F, Kervan Ü, Parlar Aİ, Ersoy Ö, Bardakçı H, Ulus AT, ve ark. Koroner Bypass Cerrahisinden Sonra Gelişen Atriyal Fibrilasyon Tedavisinde Amiodaronun Etkinliği. Turkısh Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2009;17(2):77-82.
 • 18. Çürük GN, Yüceler Kaçmaz H, Kaya MG. Koroner Anjiyografi Sonrası Gelişen Bir Komplikasyon: Kontrast Madde Nefropatisi ve Hemşirelik Yaklaşımları. Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi. 2015;6(10):121-8.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Case Report
Authors

Orcid: 0000-0001-2345-6789
Author: Fatma HAKYEMEZ (Primary Author)
Institution: Selçuk Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Konya
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8702-5360
Author: Zeliha KOÇ
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 21, 2021

Vancouver Hakyemez F , Koç Z . AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜ VE PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM SONRASI NANDA TANILARI VE NIC GİRİŞİMLERİ İLE HEMŞİRELİK BAKIMI: BİR OLGU. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 24(1): 131-138.