Year 2021, Volume 24 , Issue 1, Pages 76 - 83 2021-03-21

DETERMINATION OF PATIENT SAFETY CULTURE OF PEDIATRIC SURGERY NURSES
ÇOCUK CERRAHİSİ HEMŞİRELERİNİN HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN BELİRLENMESİ

Gülçin KORKMAZ YENİCE [1] , Figen Işık ESENAY [2] , Tufan Aslı SEZER [3]


Aim: Pediatric and surgical services are risky units in terms of patient safety errors. This research was carried out to determine the patient safety culture of pediatric surgical nurses and factors affecting.
Methods: This descriptive and cross-sectional study was conducted between 20 June 2019 and 20 February 2020 with 54 nurses registered in the Association of Pediatric Surgical Nurses. The data were collected by using the "Introductory Information Form" and "Patient Safety Culture Scale" by using online survey method.
Results: The average age of the nurses participating in the research was 32.6±7.35 years, and the duration of work as a pediatric surgery nurse was 8.87±6.89 years. The total score of nurses from the patient safety culture scale was 2.91±0.28, the lowest score was found in the “Unexpected Incident and Error Reporting” sub-dimension (2.83±0.35), and the highest score in the “Employee Behavior” sub-dimension (2.98 ± 0.29). The patient safety culture levels of nurses were affected by the institution worked, education level, patient safety education and report a problem before, education level, patient safety training before and report a problem before.
Conclusions: Pediatric surgery nurses participating in the study were found to have a positive patient safety culture. Nurses' unexpected incident and error reporting levels are low and should be supported.

Amaç: Pediatri ve cerrahi servisleri, hasta güvenliği hataları açısından riskli birimlerdir. Bu araştırma, çocuk cerrahisi hemşirelerinin hasta güvenliği kültürü ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikteki araştırma, 20 Haziran 2019 - 20 Şubat 2020 tarihleri arasında, Çocuk Cerrahisi Hemşireleri Derneğine kayıtlı 54 hemşire ile yürütülmüştür. Veriler “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği” kullanılarak, online anket yöntemi ile toplanmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 32.6±7.35 yıl, çocuk cerrahisi hemşiresi olarak çalışma süresi 8.87±6.89 yıldır. Hemşirelerin hasta güvenliği kültürü ölçeğinden aldığı toplam puan 2.91±0.28 olup; en düşük puan “Beklenmedik Olay ve Hata Raporlama” alt boyutunda (2.83±0.35), en yüksek puan ise “Çalışan Davranışı” alt boyutunda (2.98±0.29) saptanmıştır. Hemşirelerin hasta güvenliği kültürü düzeyleri, çalışılan kurum, eğitim düzeyi, daha önce hasta güvenliği eğitimi alma ve sorun bildirme durumlarından etkilenmiştir.
Sonuç: Araştırmaya katılan çocuk cerrahisi hemşirelerinin olumlu yönde hasta güvenliği kültürüne sahip olduğu bulunmuştur. Hemşirelerin beklenmedik olay ve hata raporlama düzeyleri düşüktür ve desteklenmelidir.
 • 1. Institute of Medicine (US) Committee on Quality of Health Care in America. Crossing the quality chasm: a new health system for the 21st century. 1st ed. Washington (DC): National Academies Press (US); 2001.p1-23.
 • 2. Hakverdioğlu Yönt G. Hasta Güvenliği Kültürü. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2011; 27(1): 77-82.
 • 3. Resmi Gazete 6 Nisan 2011. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110406-3.htm. Erişim tarihi: 19 06. 2020.
 • 4. World Health Organization.WHO Multi-Professional Patient Safety Curriculum Guide 2011. https://www.who.int/patientsafety/education/curriculum/who_mc_topic-1.pdf Erişim tarihi: 19 06. 2020.
 • 5. Yıldız D, Fidancı BE, Ünver V, Kılıç HS, Yava A, Tosun N. Views of Senior Nursing Students on Patient Safety. Gulhane Tıp Dergisi 2013; 55(4): 269-74.
 • 6. World Health Organization. Patient Safety 2019. https://www.who.int/patientsafety/en/. Erişim tarihi: 18.06.2020.
 • 7. T.C. Sağlık Bakanlığı. Güvenlik Raporlama Sistemi 2017 Türkiye İstatistikleri. https://www.saglikaktuel.com/d/file/28439,grs2017-sonpdf.pdf. Erişim tarihi: 22.06.2020.
 • 8. Rızalar S, Büyük ET, Şahin R, As T, Uzunkaya G. Hemşirelerde Hasta Güvenliği Kültürü ve Etkileyen Faktörler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 2016; 9 (1): 9-14.
 • 9. Türk I, Akgül S, Seçkin M, Tekingündüz S, Zekioğlu A. Hasta Güvenliği Kültürü Üzerine Bir Araştırma: Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği. Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2018; 5 (1): 25-34.
 • 10. Karayurt Ö, Turhan Damar H, Bilik Ö, Özdöker S, Duran M. Ameliyathanede Hasta Güvenliği Kültürünün ve Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin Kullanımının İncelenmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2017; 8 (1):16-23.
 • 11. Ashcroft DM, Morecroft C, Parker D, Noyce PR. Safety Culture Assessment in Community Pharmacy: Development, Face Validity, And Feasibility of the Manchester Patient Safety Assessment Framework. BMJ Quality & Safety 2005; 14(6): 417-21.
 • 12. Fleming M, Wentzell N. Patient Safety Culture İmprovement Tool: Development and Guidelines for Use. Healthcare Quarterly 2008; 11(3): 10-5.
 • 13. Dursun S, Bayram N, Aytaç S. Hasta Güvenliği Kültürü Üzerine Bir Uygulama. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2010; 8 (1):1-14.
 • 14. Guldenmund F. Organisational safety culture principles. In: Waterson P (ed). Patient Safety Culture: Theory, Methods and Application. 2nd edition. Newyork: Routledge; 2016.p 15-43.
 • 15. Karaca A, Arslan H. Hemşirelik Hizmetlerinde Hasta Güvenliği Kültürünün Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi 2014; 1(1): 9-18.
 • 16. Kardaş Özdemir F, Akgün Şahin Z. Hemşirelerin Hasta Güvenliği Kültürü Algıları: Kars İli Örneği. Ordu Üniversitesi Tıp Dergisi 2015; 2(3): 139-44.
 • 17. Gündoğdu SK, Bahçecik N. Hemşirelerde Hasta Güvenliği Kültürü Algılamasının Belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 15(2):119-28.
 • 18. Taş Arslan F, Aldem M. Pediatri Kliniklerinde Çalışan Hemşire ve Ebelerin Hasta Güvenliğine Yönelik Uygulamaları. Türk Silahlı Kuvvetler Koruyucu Hekimlik Bülteni 2014; 13(3): 209-15.
 • 19. Pazarcıkcı F, Efe E. Pediatri Hemşireliğinde Hasta Güvenliği. Süleyman Demirel Üniversitesi Saglik Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2018; 9(2): 169-73.
 • 20. Türkmen E, Altuntaş S, Baykal Ü, Seren Ş, Altuntaş S. Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeğinin Geliştirilmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2011; 14(4): 38-46.
 • 21. Ertürk C, Dönmez P, Özmen D. Manisa İl Merkezindeki Hastanelerde Görev Yapan Hemşirelerin Hasta Güvenliği Kültürünün Değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2016; 32(1): 19-33.
 • 22. Ünsal Atan Ş, Dönmez S, Taşçı Duran E. Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde Hasta Güvenliği Kültürünün İncelenmesi. Florence Nihtingale Journal of Nursing 2013; 21(3): 172-80.
 • 23. Semiz Aydın S, Akın S, Işıl Ö. Bir Hastanede Çalışan Hemşirelerin İlaç Hatası Bilgi Düzeyi ve İlaç Hatalarının Raporlanması ile İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 2017; 14(1): 14-24.
 • 24. Amiri M, Khademian Z, Nikandish R. The Effect of Nurse Empowerment Educational Program on Patient Safety Culture: A Randomized Controlled Trial. BMC Medical Education 2018; 18(1): 158.
 • 25. González-Formoso C, Martín-Miguel MV, Fernández-Domínguez MJ, Rial A, Lago-Deibe FI, Ramil-Hermida L. Adverse Events Analysis As An Educational Tool to İmprove Patient Safety Culture in Primary Care: A Randomized Trial. BMC Family Practice 2011; 12(1): 50.
 • 26. Bayer E, Çevik G. Hemşirelerin Hasta Güvenliği Tutumlarının Hasta Güvenliği Kültürü Üzerine Etkilerinin Araştırılması: Bir Araştırma Uygulama Hastanesi Örneği. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 2019; 22(3): 653-76.
 • 27. Oksay A, Kılınç M, Sayhan M. Sağlık çalışanlarında hasta güvenliği kültürü algısının değerlendirilmesi üzerine bir araştırma. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2019; 19(2):455-75.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-5447-2164
Author: Gülçin KORKMAZ YENİCE (Primary Author)
Institution: Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7576-6500
Author: Figen Işık ESENAY
Institution: Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2423-3725
Author: Tufan Aslı SEZER
Institution: Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 21, 2021

Vancouver Korkmaz Yenice G , Esenay F , Sezer T . ÇOCUK CERRAHİSİ HEMŞİRELERİNİN HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN BELİRLENMESİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 24(1): 76-83.