Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

ÖĞRETMENLERİN EĞİTSEL VİDEOLARI TERCİH ETME NEDENLERİ VE DERSLERİNDE KULLANIM BİÇİMLERİ

Year 2021, Volume , Issue 42, 164 - 184, 30.06.2021
https://doi.org/10.33418/ataunikkefd.688397

Abstract

Milli Eğitim Bakanlığının geliştirmiş olduğu EBA platformunda bulunan video materyaller öğretmenler tarafından kendi derslerinde yardımcı materyal olarak kullanılmaktadır. Bu araştırmada, kullanıcı konumunda bulunan öğretmenlerin video materyalleri bulma, tercih etme ve derslerinde kullanma biçimlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu çalışmada veriler görüşme yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, Bingöl ili Karlıova ilçesindeki 6 ortaokul ve 3 lise kurumunda görev yapan toplam 20 şube öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan durum çalışması tercih edilmiştir. Katılımcılardan toplanan nitel verileri çözümlemek için içerik analizi yapılmıştır. Görüşmeler yoluyla katılımcılardan elde edilen veriler üç aşamada analiz edilmiştir. İlk bölümde öğretmenlerin video materyalleri nasıl temin ettikleri, ikinci bölümde video materyallerin öğretmenler tarafından kullanılma nedenlerini belirleyen ölçütlerin neler olduğu, üçüncü bölümde ise öğretmenlerin şube bazında video materyalleri sınıf içerisinde kullanma biçimleri analiz edilmiştir. Analiz sonuçları, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun EBA’daki video materyalleri içerik bakımından düzensiz ve sayı bakımından yetersiz bulduğundan derslerinde fazla kullanmadıklarını göstermektedir. Öğretmenler EBA’daki video materyalleri derslerinde yardımcı materyal olarak kullanırken; süre, görseller, ses, etkileşim, hikaye, motivasyon ve içerik gibi ölçütleri göz önünde bulundurmaktadırlar. Video materyalleri sınıf içinde kullanma biçimlerine bakıldığında ise alıştırma yaparken, soru çözerken, konu özetlerken, etkileşimli, parçalı veya bütün dersi kapsayacak şekilde şube bazında farklı kullanma biçimleri olduğu görülmektedir.

References

 • Akgün, A., Özden, M., Çinici, A., Aslan, A., & Berber, S. (2014). Teknoloji Destekli Öğretimin Bilimsel Süreç Becerilerine Ve Akademik Başariya Etkisinin İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(48), 27-46.
 • Aktay, S., & Keskin, T. (2016). Eğitim Bilişim Aği (Eba) İncelemesi. Eğitim Kuram Ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 2(3), 27-44.
 • Ata, A. ve A. Atik (2016). Alternatif bir eğitim-öğretim ortami olarak video paylaşim siteleri: Üniversitelerdeki youtube uygulamalari. Social sciences 11(4): 312-325.http://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2016.11.4.3C0152
 • Aydemir, M. (2018). Uzaktan Eğitim Program, Ders ve Materyal Tasarımı. Eğitim Yayınevi.
 • Bal, E. (2013). Teknoloji çağında cep telefonu kullanım alışkanlıkları ve motivasyonlar: Selçuk üniversitesi öğrencileri üzerine bir inceleme (doctora tezi, Selçuk üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü), Tez No: 354848, Konya-Türkiye,
 • Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. DEUHFED, 9(1), 23-28
 • Bajrami, L., & Ismaili, M. (2016). The role of video materials in EFL classrooms. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 232, 502-506.
 • Cemil, İ., (2006). Matematik öğretiminde materyal geliştirme ve kullanma. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (7), 47-56.
 • Cattaneo, A. A., & Boldrini, E. (2017). Learning from errors in dual vocational education: Video-enhanced instructional strategies. Journal of Workplace Learning.
 • Creswell, J. W., Hanson, W. E., Clark Plano, V. L., ve Morales, A. (2007). Qualitative research designs: Selection and implementation. The counseling psychologist, 35(2), 236-264. https://doi.org/10.1177/0011000006287390
 • Çakmak, V. (2014). İletişim kaygısının sosyal medya kullanımı üzerine olan etkisi: Üniversite öğrencileri üzerine örnek olay incelemesi (Doctoral tezi, Selçuk üniversitesi sosyal bilimleri enstitüsü). Tez No: 377781, Konya-Türkiye.
 • Deci, E. L., ve Ryan, R. M. (2010). Intrinsicmotivation. Thecorsiniencyclopedia of psychology, 1 2.(13), https://doi.org/10.1002/9780470479216.corpsy0467.
 • Demirel, Ö., & Altun, E. (2007). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Pegem A Yayıncılık.
 • Demircioğlu, İ. H., & Turan, İ. (Eds.). (2012). Tarih öğretiminde öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Pegem Akademi.
 • Erensayın, E. ve Ç. Güler (2017). Eba platformundaki ders materyallerinin eğitsel yazılım değerlendirme ölçütlerine göre değerlendirilmesi. Ahi evran üniversitesi kırşehir eğitim fakültesi dergisi 18(1),657-678.
 • Ekren, G., & Keskin, N. O. (2017). Using the revised Bloom taxonomy in designing learning with mobile Apps. E-Journal of UDEEEWANA, 3(1), 13-28.
 • Hartsell, T., & Yuen, S. C. Y. (2006). Video streaming in online learning. AACE Journal, 14(1), 31-43.
 • Hakkari, F., Yeloğlu, T., Tüysüz, C., ve İlhan, N. (2017). Zenginleştirilmiş kitap (z-kitap) kullanımı için dokuzuncu sınıf kimya dersi “kimyasal türler arası etkileşimler” ünitesi ile ilgili materyal geliştirme ve geliştirilen materyalin etkisinin incelenmesi. Eğitim ve bilim, 42(2017), No 192 327-348. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.6690.
 • Hendrickx, M. M., Mainhard, T., Boor-Klip, H. J., & Brekelmans, M. (2017). Our teacher likes you, so I like you: A social network approach to social referencing. Journal of school psychology, 63, 35-48.
 • Karamete, A., &Yaşar, Ç. (2018). Bilgisayar Donanım Birimleri Ünitesinin Öğretimi için Materyal Tasarımı. International Journal of Computers in Education, 1(1), 1-13.
 • Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. Revised and expanded from case study research ineducation.. Josseybasspublishers,350 sansome st, san francisco, ca 94104. phone: 415-4331740; www.josseybass.com.
 • Murat, A., Çerçi, A., ve Derman, S. (2015). Eğitim bilişim ağında yer alan türkçe dersi videoları üzerine bir inceleme. Sakarya University Journal of Education, 5(3), 105-117. http://dx.doi.org/10.19126/suje.95734.
 • Nguyen, A., Wandabwa, H., Rasco, A., & Le, L. A. (2021, January). A Framework for Designing Learning Analytics Information Systems. In Proceedings of the 54th Hawaii International Conference on System Sciences (p. 4).
 • Orhan, F. ve B. Akkoyunlu (1999). Uzaktan eğitim yaklaşımında temel eğitim 1. kademe öğretmenleri'nin video destekli hizmetiçi eğitimi. Hacettepe üniversitesi eğitim fakültesi dergisi 17(17), 134 – 141.
 • Özdemir, N. (2006). İlköğretim II. kademedeki fen bilgisi öğretiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri (Yüksek lisans tezi), Tez no: 180592, Pamukkale üniversitesi fen bilimleri enstitüsü).
 • Pekdağ, B. (2010). Kimya öğreniminde alternatif yollar: animasyon, simülasyon, video ve multimedya ile öğrenme. Türk fen eğitimi dergisi 7(2): 79-110. http://www.tused.org.
 • Sentz, J. (2021). Using Visual and Graphic Elements While Designing Instructional Activities. Design for Learning.
 • Sherin, M. G., & Dyer, E. B. (2017). Mathematics teachers’ self-captured video and opportunities for learning. Journal of Mathematics Teacher Education, 20(5), 477-495.
 • Snelson, C. (2008). Web-based video in education: Possibilities and pitfalls. In TCC (pp. 214-221). TCCHawaii.
 • Turgut, Ö. P. (2018). Çocuklara Yönelik Etkileşimli E-Kitap Uygulamaları. Sanat ve Tasarım Dergisi, (21), 205-221. Vermeulen, A., Vandebosch, H., & Heirman, W. (2018). # Smiling,# venting, or both? Adolescents’ social sharing of emotions on social media. Computers in Human Behavior, 84, 211-219.
 • Yağar, F., & Dökme, S. (2018). Niteliksel araştırmaların planlanması: araştırma soruları, örneklem seçimi, geçerlik ve güvenirlik. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(3), 1-9.
 • Thiele, T., Pope, D., Singleton, A., Snape, D., & Stanistreet, D. (2017). Experience of disadvantage: The influence of identity on engagement in working class students’ educational trajectories to an elite university. British Educational Research Journal, 43(1), 49-67.
 • Yousef, A. M. F., Chatti, M. A., & Schroeder, U. (2014). Video-based learning: A critical analysis of the research published in 2003-2013 and future visions.
 • Yildiz, M., ve Akyol, H. (2011). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama, okuma motivasyonu ve okuma alışkanlıkları arasındaki ilişki. Gazi üniversitesi gazi eğitim fakültesi dergisi, 31(3), 793-815 Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin yayıncılık.

Year 2021, Volume , Issue 42, 164 - 184, 30.06.2021
https://doi.org/10.33418/ataunikkefd.688397

Abstract

References

 • Akgün, A., Özden, M., Çinici, A., Aslan, A., & Berber, S. (2014). Teknoloji Destekli Öğretimin Bilimsel Süreç Becerilerine Ve Akademik Başariya Etkisinin İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(48), 27-46.
 • Aktay, S., & Keskin, T. (2016). Eğitim Bilişim Aği (Eba) İncelemesi. Eğitim Kuram Ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 2(3), 27-44.
 • Ata, A. ve A. Atik (2016). Alternatif bir eğitim-öğretim ortami olarak video paylaşim siteleri: Üniversitelerdeki youtube uygulamalari. Social sciences 11(4): 312-325.http://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2016.11.4.3C0152
 • Aydemir, M. (2018). Uzaktan Eğitim Program, Ders ve Materyal Tasarımı. Eğitim Yayınevi.
 • Bal, E. (2013). Teknoloji çağında cep telefonu kullanım alışkanlıkları ve motivasyonlar: Selçuk üniversitesi öğrencileri üzerine bir inceleme (doctora tezi, Selçuk üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü), Tez No: 354848, Konya-Türkiye,
 • Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. DEUHFED, 9(1), 23-28
 • Bajrami, L., & Ismaili, M. (2016). The role of video materials in EFL classrooms. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 232, 502-506.
 • Cemil, İ., (2006). Matematik öğretiminde materyal geliştirme ve kullanma. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (7), 47-56.
 • Cattaneo, A. A., & Boldrini, E. (2017). Learning from errors in dual vocational education: Video-enhanced instructional strategies. Journal of Workplace Learning.
 • Creswell, J. W., Hanson, W. E., Clark Plano, V. L., ve Morales, A. (2007). Qualitative research designs: Selection and implementation. The counseling psychologist, 35(2), 236-264. https://doi.org/10.1177/0011000006287390
 • Çakmak, V. (2014). İletişim kaygısının sosyal medya kullanımı üzerine olan etkisi: Üniversite öğrencileri üzerine örnek olay incelemesi (Doctoral tezi, Selçuk üniversitesi sosyal bilimleri enstitüsü). Tez No: 377781, Konya-Türkiye.
 • Deci, E. L., ve Ryan, R. M. (2010). Intrinsicmotivation. Thecorsiniencyclopedia of psychology, 1 2.(13), https://doi.org/10.1002/9780470479216.corpsy0467.
 • Demirel, Ö., & Altun, E. (2007). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Pegem A Yayıncılık.
 • Demircioğlu, İ. H., & Turan, İ. (Eds.). (2012). Tarih öğretiminde öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Pegem Akademi.
 • Erensayın, E. ve Ç. Güler (2017). Eba platformundaki ders materyallerinin eğitsel yazılım değerlendirme ölçütlerine göre değerlendirilmesi. Ahi evran üniversitesi kırşehir eğitim fakültesi dergisi 18(1),657-678.
 • Ekren, G., & Keskin, N. O. (2017). Using the revised Bloom taxonomy in designing learning with mobile Apps. E-Journal of UDEEEWANA, 3(1), 13-28.
 • Hartsell, T., & Yuen, S. C. Y. (2006). Video streaming in online learning. AACE Journal, 14(1), 31-43.
 • Hakkari, F., Yeloğlu, T., Tüysüz, C., ve İlhan, N. (2017). Zenginleştirilmiş kitap (z-kitap) kullanımı için dokuzuncu sınıf kimya dersi “kimyasal türler arası etkileşimler” ünitesi ile ilgili materyal geliştirme ve geliştirilen materyalin etkisinin incelenmesi. Eğitim ve bilim, 42(2017), No 192 327-348. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.6690.
 • Hendrickx, M. M., Mainhard, T., Boor-Klip, H. J., & Brekelmans, M. (2017). Our teacher likes you, so I like you: A social network approach to social referencing. Journal of school psychology, 63, 35-48.
 • Karamete, A., &Yaşar, Ç. (2018). Bilgisayar Donanım Birimleri Ünitesinin Öğretimi için Materyal Tasarımı. International Journal of Computers in Education, 1(1), 1-13.
 • Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. Revised and expanded from case study research ineducation.. Josseybasspublishers,350 sansome st, san francisco, ca 94104. phone: 415-4331740; www.josseybass.com.
 • Murat, A., Çerçi, A., ve Derman, S. (2015). Eğitim bilişim ağında yer alan türkçe dersi videoları üzerine bir inceleme. Sakarya University Journal of Education, 5(3), 105-117. http://dx.doi.org/10.19126/suje.95734.
 • Nguyen, A., Wandabwa, H., Rasco, A., & Le, L. A. (2021, January). A Framework for Designing Learning Analytics Information Systems. In Proceedings of the 54th Hawaii International Conference on System Sciences (p. 4).
 • Orhan, F. ve B. Akkoyunlu (1999). Uzaktan eğitim yaklaşımında temel eğitim 1. kademe öğretmenleri'nin video destekli hizmetiçi eğitimi. Hacettepe üniversitesi eğitim fakültesi dergisi 17(17), 134 – 141.
 • Özdemir, N. (2006). İlköğretim II. kademedeki fen bilgisi öğretiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri (Yüksek lisans tezi), Tez no: 180592, Pamukkale üniversitesi fen bilimleri enstitüsü).
 • Pekdağ, B. (2010). Kimya öğreniminde alternatif yollar: animasyon, simülasyon, video ve multimedya ile öğrenme. Türk fen eğitimi dergisi 7(2): 79-110. http://www.tused.org.
 • Sentz, J. (2021). Using Visual and Graphic Elements While Designing Instructional Activities. Design for Learning.
 • Sherin, M. G., & Dyer, E. B. (2017). Mathematics teachers’ self-captured video and opportunities for learning. Journal of Mathematics Teacher Education, 20(5), 477-495.
 • Snelson, C. (2008). Web-based video in education: Possibilities and pitfalls. In TCC (pp. 214-221). TCCHawaii.
 • Turgut, Ö. P. (2018). Çocuklara Yönelik Etkileşimli E-Kitap Uygulamaları. Sanat ve Tasarım Dergisi, (21), 205-221. Vermeulen, A., Vandebosch, H., & Heirman, W. (2018). # Smiling,# venting, or both? Adolescents’ social sharing of emotions on social media. Computers in Human Behavior, 84, 211-219.
 • Yağar, F., & Dökme, S. (2018). Niteliksel araştırmaların planlanması: araştırma soruları, örneklem seçimi, geçerlik ve güvenirlik. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(3), 1-9.
 • Thiele, T., Pope, D., Singleton, A., Snape, D., & Stanistreet, D. (2017). Experience of disadvantage: The influence of identity on engagement in working class students’ educational trajectories to an elite university. British Educational Research Journal, 43(1), 49-67.
 • Yousef, A. M. F., Chatti, M. A., & Schroeder, U. (2014). Video-based learning: A critical analysis of the research published in 2003-2013 and future visions.
 • Yildiz, M., ve Akyol, H. (2011). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama, okuma motivasyonu ve okuma alışkanlıkları arasındaki ilişki. Gazi üniversitesi gazi eğitim fakültesi dergisi, 31(3), 793-815 Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Halil SENTURK> (Primary Author)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-8672-8048
Türkiye


Engin KURŞUN>
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
0000-0002-5649-8595
Türkiye

Publication Date June 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume , Issue 42

Cite

APA Senturk, H. & Kurşun, E. (2021). ÖĞRETMENLERİN EĞİTSEL VİDEOLARI TERCİH ETME NEDENLERİ VE DERSLERİNDE KULLANIM BİÇİMLERİ . Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi , (42) , 164-184 . DOI: 10.33418/ataunikkefd.688397