BibTex RIS Cite

Letter-Writing as Voice of Women in Doris Lessing’s the Golden Notebook and Alice Walker’s the Color Purple / Dorris Lessing’in the Golden Notebook ve Alice Walker’ın the Color Purple Romanlarında Kadının Sesinin Mektup Formuyla Aktarılması

Year 2011, Volume: 15 Issue: 1, 0 - , 23.05.2012

Abstract

Abstract: Epistolarity or letter-writing as a literary form in fiction is a powerful genrefor women writers interested in using novel to examine modern society critically and presenta world better than the one they have had. Since letter-writing reveals the thinking processesof the characters, it has the potential of making the letter a means of expressing their ownvoices. In feminist works language and the adequacy of language come under carefulscrutiny. There have been novels that use letter-writing to focus on the reconstruction of theself, especially women-self. Two of such works are Doris Lessing's The Golden Notebook(1962) and Alice Walker's The Color Purple (1982). This article argues that D. Lessingand Alice Walker, despite their different national identities, had the aim of exposing almosteverything, especially the status, emotions, sexuality and role, of women in their societiesthrough the above mentioned narration technique in their works. And it is claimed that theycontributed particularly to women's rights movement as intellectual women novelists to thefull extent of their power.Key Words: Epistolary, Women, Woman-self, Alice Walker, Doris Lessing,Reconstruction
Özet: Roman dalında bir edebi form olarak mektup yazma ya da mektupla anlatma,yaşadıkları dünyadan daha iyi bir dünyayı anlatmaya ve çağdaş toplumu eleştirel olarakele almaya ilgi duyan kadın yazarlar için güçlü bir edebi tür olmuştur. Mektup yazma, romankarakterlerinin düşünce tarzını ortaya koyduğu için, bu türün aynı zamanda kadınlarınseslerini duyurmalarının bir aracı olma potansiyeline de sahiptir Bu tarzla dil, özellikle dilyeterliği oldukça önemlidir. Dorris Lessing The Golden Notebook (1962) ve Alice WalkerThe Color Purple'da (1982), özellikle kadın benliğini yeniden kurmaya odaklanabilmek içinmektup yazma tekniğini kullanırlar. Bu makalede farklı ulusal kimliklerine karşın bu iki yazarın,yapıtlarında mektupla anlatma tekniğini kullanarak kendi toplumlarındaki kadınlarınkonumlarını, duygularını, cinselliklerini ve kendilerine biçilen rolleri nasıl ortaya koyduklarıincelenmektedir. Keza bu yazarların, entellektüel kadın yazarlar olarak, kadın haklarıhareketine yaptıkları katkılar üzerinde durulmaktadır.Anahtar Kelimeler: Mektupla Anlatılan Roman, Kadınlar, Kadın Benliği, Alice Walker,Doris Lessing, Yeniden İnşa

Year 2011, Volume: 15 Issue: 1, 0 - , 23.05.2012

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language en;tr
Journal Section Makaleler
Authors

Bülent Cercis Tanrıtanır This is me

Hasan Boynukara This is me

Publication Date May 23, 2012
Published in Issue Year 2011 Volume: 15 Issue: 1

Cite

APA Tanrıtanır, B. C., & Boynukara, H. (2012). Letter-Writing as Voice of Women in Doris Lessing’s the Golden Notebook and Alice Walker’s the Color Purple / Dorris Lessing’in the Golden Notebook ve Alice Walker’ın the Color Purple Romanlarında Kadının Sesinin Mektup Formuyla Aktarılması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1).

Creative Commons Lisansı
ATASOBEDAtatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.