Journal of Graduate School of Social Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1304-4990 | e-ISSN 2717-6568 | Period Quarterly | Founded: 2003 | Publisher Ataturk University | https://atauni.edu.tr/sosyal-bilimler-enstitusu-2


::..03 Mart 2020 tarihinde Enstitü Yönetim Kurulu'nda alınan kararlar aşağıda listelenmiştir. 

1-İngilizce olarak sisteme eklenen makale başvuruları 90 gün, Türkçe makale başvuruları 180 gün içerisinde sonuçlandırılır.

2-Bir yıl içerisinde aynı yazara ait, sorumlu ve ortak yazar olarak en çok bir makale yayınlanır.

3- Bir yıl içerisinden hakem değerlendirme süreci tamamlanmamış makaleler yazarlarına iade edilerek sistemden reddedilir. Yazar 1 yılın sonunda aynı makalesiyle başvuru yapabilir.

4- Makale alımları ile ilgili olarak sistem 15 Şubat, 15 Mayıs, 15 Ağustos, 15 Kasım olmak üzere yılda 4 kez açılacaktır. Sistem saat 08.00-24.00 saatleri arasında açık olacaktır.

5- Dergi sayıları dergipark üzerinden online olarak 15 Mart, 15 Haziran, 15 Eylül, 15 Kasım olmak üzere yılda 4 kez yayınlanır.

6- 2020 yılından itibaren özel sayı yayınları Enstitü yönetim kurulu kararıyla gerçekleştirilir. Sempozyum, kongre bildirilerinin yayını yapılmayacaktır. Başvurular Atatürk Üniversitesi yayınevi koordinatörlüğüne yönlendirilecektir.

7- 2020 yılından itibaren her makalenin intihal incelemesi yapılacaktır. İntihal incelemesi makale ön inceleme aşamasında tamamlanarak hakem sürecine dahil edilecektir. Benzerlik oranı biblioğrafya hariç %25’tir. 

Journal of Graduate School of Social Sciences

ISSN 1304-4990 | e-ISSN 2717-6568 | Period Quarterly | Founded: 2003 | Publisher Ataturk University | https://atauni.edu.tr/sosyal-bilimler-enstitusu-2
Cover Image


::..03 Mart 2020 tarihinde Enstitü Yönetim Kurulu'nda alınan kararlar aşağıda listelenmiştir. 

1-İngilizce olarak sisteme eklenen makale başvuruları 90 gün, Türkçe makale başvuruları 180 gün içerisinde sonuçlandırılır.

2-Bir yıl içerisinde aynı yazara ait, sorumlu ve ortak yazar olarak en çok bir makale yayınlanır.

3- Bir yıl içerisinden hakem değerlendirme süreci tamamlanmamış makaleler yazarlarına iade edilerek sistemden reddedilir. Yazar 1 yılın sonunda aynı makalesiyle başvuru yapabilir.

4- Makale alımları ile ilgili olarak sistem 15 Şubat, 15 Mayıs, 15 Ağustos, 15 Kasım olmak üzere yılda 4 kez açılacaktır. Sistem saat 08.00-24.00 saatleri arasında açık olacaktır.

5- Dergi sayıları dergipark üzerinden online olarak 15 Mart, 15 Haziran, 15 Eylül, 15 Kasım olmak üzere yılda 4 kez yayınlanır.

6- 2020 yılından itibaren özel sayı yayınları Enstitü yönetim kurulu kararıyla gerçekleştirilir. Sempozyum, kongre bildirilerinin yayını yapılmayacaktır. Başvurular Atatürk Üniversitesi yayınevi koordinatörlüğüne yönlendirilecektir.

7- 2020 yılından itibaren her makalenin intihal incelemesi yapılacaktır. İntihal incelemesi makale ön inceleme aşamasında tamamlanarak hakem sürecine dahil edilecektir. Benzerlik oranı biblioğrafya hariç %25’tir. 

Volume 24 - Issue 1 - Mar 15, 2020
 1. Lider-Üye Etkileşimi ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkide Pozitif Psikolojik Sermayenin Aracı Rolü: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma
  Pages 1 - 20
  Daimi KOÇAK , Orhan ÇINAR
 2. Primitif/İlkel Sanatın Çağdaş Heykel Sanatına Yansımaları
  Pages 21 - 40
  Tülay ÖZKUL
 3. Arap Muftak Kültürünün Adana Gastronomi Turizminin Gelişmesindeki Yeri: Yerel Halkın Görüşleri
  Pages 41 - 55
  Oya Berkay KARACA , Oya YILDIRIM
 4. Türkiye’de Erken Yaş Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Ankara Örneği Üzerinden Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 57 - 74
  Türker ELİTAŞ , Serpil KIR ELİTAŞ
 5. Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin ‘Kış Turizmi’ Kavramına Yönelik Bilişsel Yapılarının İncelenmesi Giresun İli Örneği
  Pages 75 - 88
  Mehmet Mert PASLI , Semih ZERE
 6. Sühreverdî’ye Göre Arınmanın Felsefesi “İnsan Felsefesi ve Etik Yönüne Dair Bir Değerlendirme”
  Pages 89 - 111
  Emel SÜNTER
 7. Divan Şiirinde "Yeğ" Redifli Gazeller ve Bu Gazeller Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 113 - 143
  Halime ÇAVUŞOĞLU
 8. Platon’un Düşüncesinde Etik-Politik Bir Sorun Olarak Adalet
  Pages 145 - 160
  Mücella CAN
 9. Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi: Psikolojik Güvenliğin Aracı Rolü
  Pages 161 - 173
  Fetullah BATTAL , Mesut SOYALIN
 10. Beşeri Sermayenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Üzerine Bir İnceleme
  Pages 175 - 195
  Ayşenur SÖYLEMEZ , Ziya Çağlar YURTTANÇIKMAZ
 11. Ortaokul Öğrencilerindeki Gelecek Beklentilerinin Açıklanmasında Okula Bağlılık, Okul Yaşam Kalitesi ve Akademik Başarının Rolü
  Pages 197 - 213
  Nurgül BAŞ , Fatma ALTUN ALTUN
 12. Yeni Medya Ekolojisi Ekseninde YouTube: Türkiye Örneği
  Pages 215 - 232
  İbrahim Etem ZİNDEREN
 13. Teknoloji ve İdeoloji Arasındaki İlişkinin Alan Derinliği Çerçevesinde Değerlendirilmesi
  Pages 233 - 248
  Ülhak ÇİMEN
 14. Yeşil İmaj Ve Ağızdan Ağıza İletişimin Yeşil Otellere Fazla Ücret Ödeme Niyeti Üzerindeki Etkisi
  Pages 249 - 261
  Reyhan ARSLAN AYAZLAR , Gamze GÜN
 15. Çocukların Aile Turizmindeki Deneyimleri: Erzurum Kenti Örneği
  Pages 263 - 278
  Başak AYTATLI , Ali Can KUZULUGİL , Nalan DEMİRCİOĞLU YILDIZ , Nesrin Seda İSPİRLİ
 16. Yerel Halk Üzerindeki Sosyal Etkileri Bakımından Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali
  Pages 279 - 289
  Ahmet ÇAVUŞ , Ayşe BAKİ
 17. Oltu ve Olur (Erzurum) İlçeleri Yayla Turizmi Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemiyle Belirlenmesi
  Pages 291 - 302
  Elif AKPINAR KÜLEKÇİ , Yahya BULUT , İşik SEZEN
 18. Konaklama İşletmelerinde İş Güvencesi Ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma: Bursa İli Örneği
  Pages 303 - 314
  Mikail KARA , Hüseyin ÖZDEMİR
 19. Ordu- Çambaşı Kayak Merkezinin Gelişimine İlişkin Paydaşların Görüşlerinin Değerlendirilmesi
  Pages 315 - 332
  Nilgün DEMİREL , Ezgi KIRICI TEKELİ
 20. Değirmendere Şelalesi (Ulus/Bartın), Doğal Ortam Özellikleri ve Turizm Potansiyeli
  Pages 333 - 357
  Halil İbrahim ZEYBEK , Faruk AYLAR , Hasan DİNÇER
 21. Noktalama İşaretlerinin Türkçe ve Arapçadaki İşlev Farklılıklarının Dil Öğretimi Açısından Analizi
  Pages 359 - 383
  Yakup KIZILKAYA , Murat ÇİFTLİ
 22. Sosyal Bilimlerde Matematik: Amacı, Yöntemi ve İçeriği
  Pages 385 - 395
  Cavit YEŞİLYURT
 23. Helal Konseptli Otel Yöneticilerinin Helal Otelcilik Farkındalıkları Üzerine Nitel Bir Araştırma
  Pages 397 - 414
  İsmail ÇALIK , Yeliz PEKERŞEN
 24. Maliyet Yönetiminde Verimlilik Muhasebesi
  Pages 415 - 428
  Abdulkadir ALBEZ
 25. Borsa İstanbul ve Belirsizlik Endeksi Arasındaki İlişkilerin Doğrusal Olup Olmadığına Dair İncelemeler (1998:01-2018:12)
  Pages 429 - 446
  Khatereh SADEGHZADEH , Lütfü Efe AKSU
 26. Müzik Öğretmeni Görüşleri Doğrultusunda 2018 Müzik Dersi Öğretim Programı 8. Sınıf Kazanımları Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 447 - 469
  Aysan Kadir GÜVEN , Koray ÇELENK
 27. Kişilik Tiplerinin Banka Hizmet Kalitesi Algısı Üzerindeki Etkisi
  Pages 471 - 494
  Ayşen Akbaş TUNA , İlknur CAN , İrfan DOĞAN
 28. Türkiye’deki Arıcılık Faaliyetleri ve Bal Üretiminin Bölgesel Dağılımı (2007-2018)
  Pages 495 - 510
  Zeki KODAY , Hatice KARADAĞ
Indexes and Platforms