Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Foresights Derived from Recent Studies Conducted on Turkey Aphid Fauna

Year 2020, Volume 51, Issue 1, 63 - 68, 25.01.2020
https://doi.org/10.17097/ataunizfd.597925

Abstract

Aphids are one of the economically and ecologically most important groups of insects due to their unique reproduction, ecological plasticity and life cycles. Aphid causes directly and indirectly crop loses in plant species by sucking plant phloem and transmitting about 60% of plant viruses. Aphid management applications lead to important economic cost each year that increases importance of early detection and accurate determination of aphid species. Turkey located at the junction of the important continents and passageway of the species. Richness of flora, having large agricultural landscape-diversity, consisting various types of climates, being a geographically diverse large country let Turkey to be attractive for aphid species. Turkey consists of about 12.000 plant species and about 31 % are endemic. Despite these particular features, only about 2% of Turkey aphid fauna, which consist around 570 species, originally recorded from Turkey. Studies about Turkey aphid fauna dated back to beginning of the 1990’s and during last two decades more studies have been conducted. It has been clearly shown that any detailed study carried out by aphid specialist team added non-ignorable number of aphid species to Turkey aphid fauna, recently completed each 3 detailed projects contributed about 10% new records. There are still large unexplored areas waiting for to be studied and also no sufficient database about how much aphid caused agricultural crop loose in Turkey. Recent prediction made by various research group clearly pointed out that current composition does not reflect the real situation of Turkey aphid fauna. Furthermore, recent climatic changes are going to influence both composition and agricultural damage level of the aphid species. There should be more research institutes and coordination between them to find out present composition and clearly emphasize agricultural importance of aphid species in Turkey.

References

 • Akyıldırım H, Şenol Ö, Görür G, Demirtaş E (2013). Evaluation of the Zoogeographical Contents of Turkey Aphid (Hemiptera: Aphidoidae) Fauna and Invasive Components. Biyolojik Bilimler Araştırma Dergisi, 6(1):44-48.
 • Bahadır, M., 2011. Güney Doğu Anadolu Proje (GAP) Alanında Sıcaklık ve Yağışın Trend Analizi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(16), 46-59.
 • Blackman, R.L, Eastop, V.F., (2019). Aphids on the world’s plants: An online Identification and Information guide. http://www.aphidsonworldsplants.info (Last access: 28 June 2019)
 • Damate, T., 2015. Occurrence of, and yield response to, Russian wheat aphid, Diuraphis noxia (Hemiptera: Aphididae) in irrigated wheat in Ethiopia. International Journal of Tropical Insect Science, 35(1):3-10.
 • Favret, C., 2019. Aphid Species File 5.0/5.0. http://aphid.speciesfile.org. (Last access: 28 June 2019)
 • Gezer, İ., Özcan, Ş., Tuğrulca, O., Özbudak, K., Aksoğan Korkmaz, A., Kabadayı, S., 2011. Malatya Vizyon 2023 (Malatya İl Gelişim Raporu), Malatya, Bilsam Yayınları. 187 s.
 • Görür, G., Zeybekoğlu, Ü., Akyürek, B., Işık, M., Akyıldırım, H., 2009. Trabzon, Rize ve Artvin İllerinin Afit (Homoptera: Aphididae) Faunasının Belirlenmesi, TUBİTAK 107T450 nolu proje raporu. 246 s.
 • Görür, G, Akyıldırım, H., Olcabey, G., Akyürek, B., 2012. The aphid fauna of Turkey: An updated checklist. Archieves in Biological Sciences, Belgrade, 64 (2): 675-692.
 • Görür, G., Akyıldırım Beğen, H., Şenol, Ö., Demirtaş, E., 2014. İç Batı Anadolu Bölümü Afit (Hemiptera:Aphidoidea) Faunasının Belirlenmesi, TUBİTAK 111T866 nolu proje raporu. 262 s.
 • Görür, G., Senol, Ö., Gezici, G., Parmaksiz, D., 2018. Adıyaman, Malatya Ve Şanlıurfa İlleri Afit (Hemiptera:Aphidoidea) Faunasının Belirlenmesi. TUBİTAK 115Z325 nolu proje raporu. 263 s.
 • Görür, G., Şenol, Ö., Akyıldırım Beğen, H., 2019. Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa İllerinden Belirlenen Afit Türlerinin Türkiye Afit Faunasına Katkıları Açısından Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi, (Basımda..)
 • Güven, C., 2007. Climate change & Turkey. Impacts, sectoral analyses, socio-economic dimensions. United Nations Development Programme (UNDP) Turkey Office. 72 p.
 • Kök, Ş., Kasap, İ., Özdemir, I., 2016. Aphid (Hemiptera: Aphididae) species determined in Çanakkale Province with a new record for the aphid fauna of Turkey. Turkish Journal of Entomology, 40:397-412.
 • Martin, J.H., 1983. The identification of common aphid pests of tropical agriculture. Tropical Pest Management, 29: 395-411.
 • Nieto Nafria, J.M., 2019. Fauna Europaea. Available from: www.faunaeur.org. (Last access: 28 June 2019)
 • Remaudiere, G., Toros, S., Özdemir, I., 2006. New contribution to the aphid fauna of Turkey (Hemiptera, Aphidoidea). Revue française d'Entomologie, 28: 75 - 96.
 • Rodrigez, G.S., Brown, P.A., Ortego, J., Ciruelos, S.L., Nieto Nafria, J.M., 2017. Aphis species (Hemiptera, Aphididae) living on Mulinum (Apiaceae) in South America, with a description of a new species. Zootaxa, 4216 (1): 047–054.
 • Toros, S., Uygun, N., Ulusoy, R., Satar, S., Özdemir, I., 2002. Doğu Akdeniz Bölgesi Aphidoidea Türleri (The Aphidoidea Species of East Mediterranean Region). Tarım ve Köyisleri Bakanlıgı, Tarımsal Arastırmalar Genel Müdürlügü, Ankara. 237 s.
 • https://www.climatechangepost.com/turkey/climate-change/ (Last Access: 22 July 2019)

Son Zamanlarda Yapılan Çalışmalara Göre Türkiye Afit Faunasıyla İlgili Öngörüler

Year 2020, Volume 51, Issue 1, 63 - 68, 25.01.2020
https://doi.org/10.17097/ataunizfd.597925

Abstract

Afitler kendilerine özgü üreme, ekolojik plastisiteleri ve yaşam döngüleri nedeniyle ekonomik ve tarımsal açıdan en önemli böcek gruplarından biridir. Afitler bitkilerin floeminden beslenerek ve bitki virüslerinin yaklaşık %60’ının vektörü olduklarından direk ve dolaylı olarak ürün kaybına yol açarlar. Afitlerle mücadele her yıl önemli ekonomik maliyete yolaçtığından afitlerin erken ve doğru tanımlanmalarının önemini artırmaktadır. Türkiye karaların kesişim noktasında ve türlerin giriş kapılarında bulunmaktadır. Zengin florası, oldukça geniş ve çeşitli tarım alanlarının bulunması, çeşitli iklim tiplerinin görülmesi ve coğrafik olarak büyük bir ülke olması Türkiye’yi afit türleri açısından çekici hale getirmektedir. Türkiye’de 12.000 bitki türü belirlenmiş olup bunların yaklaşık %31’i endemiktir. Bu özelliklerine rağmen Türkiye afit faunasında belirlenen 570 türden sadece yaklaşık %2’si Türkiye orjinlidir. Türkiye afit faunasıyla ilgili çalışmalar 1990 yılların başlarına gitmektedir ve son 20 yıldır fazla sayıda çalışma yapılmıştır. Afitlerle çalışan ekipler tarafından gerçekleştirilen her bir çalışmayla Türkiye afit faunasına küçümsenmeyecek sayıda tür dahil edilmiştir, son zamanlarda gerçekleştirilen 3 detaylı çalışmanın her biriyle yaklaşık %10 yeni kayıt belirlenmiştir. Türkiye’de hala çalışılmayı bekleyen oldukça geniş alanlar vardır ve afitlerin ne kadar ürün kaybına yolaçtığına dair tatmin edici bir veri bankası bulunmamaktadır. Son zamanlarda farklı araştırma gruplarının öngörüsüne göre mevcut durum Türkiye afit faunasını tam olarak yansıtmamaktadır. Üstelik son küresel iklim değişiklikleri afitlerin bilinen sayılarını ve tarımsal alanda yapacakları zararları etkileyeceği düşünülmektedir. Türkiye’de daha fazla araştırma grupları ve bunların koordinasyonu ile Türkiye afit faunasının mevcut durumu ortaya konulmalı ve tarımsal önemleri açıkça vurgulanmalıdır. 

References

 • Akyıldırım H, Şenol Ö, Görür G, Demirtaş E (2013). Evaluation of the Zoogeographical Contents of Turkey Aphid (Hemiptera: Aphidoidae) Fauna and Invasive Components. Biyolojik Bilimler Araştırma Dergisi, 6(1):44-48.
 • Bahadır, M., 2011. Güney Doğu Anadolu Proje (GAP) Alanında Sıcaklık ve Yağışın Trend Analizi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(16), 46-59.
 • Blackman, R.L, Eastop, V.F., (2019). Aphids on the world’s plants: An online Identification and Information guide. http://www.aphidsonworldsplants.info (Last access: 28 June 2019)
 • Damate, T., 2015. Occurrence of, and yield response to, Russian wheat aphid, Diuraphis noxia (Hemiptera: Aphididae) in irrigated wheat in Ethiopia. International Journal of Tropical Insect Science, 35(1):3-10.
 • Favret, C., 2019. Aphid Species File 5.0/5.0. http://aphid.speciesfile.org. (Last access: 28 June 2019)
 • Gezer, İ., Özcan, Ş., Tuğrulca, O., Özbudak, K., Aksoğan Korkmaz, A., Kabadayı, S., 2011. Malatya Vizyon 2023 (Malatya İl Gelişim Raporu), Malatya, Bilsam Yayınları. 187 s.
 • Görür, G., Zeybekoğlu, Ü., Akyürek, B., Işık, M., Akyıldırım, H., 2009. Trabzon, Rize ve Artvin İllerinin Afit (Homoptera: Aphididae) Faunasının Belirlenmesi, TUBİTAK 107T450 nolu proje raporu. 246 s.
 • Görür, G, Akyıldırım, H., Olcabey, G., Akyürek, B., 2012. The aphid fauna of Turkey: An updated checklist. Archieves in Biological Sciences, Belgrade, 64 (2): 675-692.
 • Görür, G., Akyıldırım Beğen, H., Şenol, Ö., Demirtaş, E., 2014. İç Batı Anadolu Bölümü Afit (Hemiptera:Aphidoidea) Faunasının Belirlenmesi, TUBİTAK 111T866 nolu proje raporu. 262 s.
 • Görür, G., Senol, Ö., Gezici, G., Parmaksiz, D., 2018. Adıyaman, Malatya Ve Şanlıurfa İlleri Afit (Hemiptera:Aphidoidea) Faunasının Belirlenmesi. TUBİTAK 115Z325 nolu proje raporu. 263 s.
 • Görür, G., Şenol, Ö., Akyıldırım Beğen, H., 2019. Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa İllerinden Belirlenen Afit Türlerinin Türkiye Afit Faunasına Katkıları Açısından Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi, (Basımda..)
 • Güven, C., 2007. Climate change & Turkey. Impacts, sectoral analyses, socio-economic dimensions. United Nations Development Programme (UNDP) Turkey Office. 72 p.
 • Kök, Ş., Kasap, İ., Özdemir, I., 2016. Aphid (Hemiptera: Aphididae) species determined in Çanakkale Province with a new record for the aphid fauna of Turkey. Turkish Journal of Entomology, 40:397-412.
 • Martin, J.H., 1983. The identification of common aphid pests of tropical agriculture. Tropical Pest Management, 29: 395-411.
 • Nieto Nafria, J.M., 2019. Fauna Europaea. Available from: www.faunaeur.org. (Last access: 28 June 2019)
 • Remaudiere, G., Toros, S., Özdemir, I., 2006. New contribution to the aphid fauna of Turkey (Hemiptera, Aphidoidea). Revue française d'Entomologie, 28: 75 - 96.
 • Rodrigez, G.S., Brown, P.A., Ortego, J., Ciruelos, S.L., Nieto Nafria, J.M., 2017. Aphis species (Hemiptera, Aphididae) living on Mulinum (Apiaceae) in South America, with a description of a new species. Zootaxa, 4216 (1): 047–054.
 • Toros, S., Uygun, N., Ulusoy, R., Satar, S., Özdemir, I., 2002. Doğu Akdeniz Bölgesi Aphidoidea Türleri (The Aphidoidea Species of East Mediterranean Region). Tarım ve Köyisleri Bakanlıgı, Tarımsal Arastırmalar Genel Müdürlügü, Ankara. 237 s.
 • https://www.climatechangepost.com/turkey/climate-change/ (Last Access: 22 July 2019)

Details

Primary Language English
Subjects Science
Journal Section ARAŞTIRMALAR
Authors

Gazi GÖRÜR (Primary Author)
NIGDE OMER HALISDEMIR UNIVERSITY
0000-0001-5713-418X
Türkiye


Özhan ŞENOL
NIGDE OMER HALISDEMIR UNIVERSITY
0000-0002-7747-0866
Türkiye


Hayal AKYILDIRIM BEĞEN
ARTVİN VOCATIONAL SCHOOL
0000-0003-2028-5827
Türkiye


Başak AKYÜREK This is me
AMASYA UNIVERSITY
0000-0001-7317-9193
Türkiye

Supporting Institution TUBİTAK
Project Number 111T866, 107T450, 115Z325
Thanks Çalışmalara maddi desteğinden dolayı TUBİTAK'a teşekkür ediyoruz.
Publication Date January 25, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 51, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { ataunizfd597925, journal = {Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-9036}, eissn = {2651-5016}, address = {}, publisher = {Ataturk University}, year = {2020}, volume = {51}, pages = {63 - 68}, doi = {10.17097/ataunizfd.597925}, title = {Foresights Derived from Recent Studies Conducted on Turkey Aphid Fauna}, key = {cite}, author = {Görür, Gazi and Şenol, Özhan and Akyıldırım Beğen, Hayal and Akyürek, Başak} }
APA Görür, G. , Şenol, Ö. , Akyıldırım Beğen, H. & Akyürek, B. (2020). Foresights Derived from Recent Studies Conducted on Turkey Aphid Fauna . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 51 (1) , 63-68 . DOI: 10.17097/ataunizfd.597925
MLA Görür, G. , Şenol, Ö. , Akyıldırım Beğen, H. , Akyürek, B. "Foresights Derived from Recent Studies Conducted on Turkey Aphid Fauna" . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 51 (2020 ): 63-68 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunizfd/issue/52065/597925>
Chicago Görür, G. , Şenol, Ö. , Akyıldırım Beğen, H. , Akyürek, B. "Foresights Derived from Recent Studies Conducted on Turkey Aphid Fauna". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 51 (2020 ): 63-68
RIS TY - JOUR T1 - Foresights Derived from Recent Studies Conducted on Turkey Aphid Fauna AU - Gazi Görür , Özhan Şenol , Hayal Akyıldırım Beğen , Başak Akyürek Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17097/ataunizfd.597925 DO - 10.17097/ataunizfd.597925 T2 - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 68 VL - 51 IS - 1 SN - 1300-9036-2651-5016 M3 - doi: 10.17097/ataunizfd.597925 UR - https://doi.org/10.17097/ataunizfd.597925 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Atatürk University Journal of Agricultural Faculty Foresights Derived from Recent Studies Conducted on Turkey Aphid Fauna %A Gazi Görür , Özhan Şenol , Hayal Akyıldırım Beğen , Başak Akyürek %T Foresights Derived from Recent Studies Conducted on Turkey Aphid Fauna %D 2020 %J Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1300-9036-2651-5016 %V 51 %N 1 %R doi: 10.17097/ataunizfd.597925 %U 10.17097/ataunizfd.597925
ISNAD Görür, Gazi , Şenol, Özhan , Akyıldırım Beğen, Hayal , Akyürek, Başak . "Foresights Derived from Recent Studies Conducted on Turkey Aphid Fauna". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 51 / 1 (January 2020): 63-68 . https://doi.org/10.17097/ataunizfd.597925
AMA Görür G. , Şenol Ö. , Akyıldırım Beğen H. , Akyürek B. Foresights Derived from Recent Studies Conducted on Turkey Aphid Fauna. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2020; 51(1): 63-68.
Vancouver Görür G. , Şenol Ö. , Akyıldırım Beğen H. , Akyürek B. Foresights Derived from Recent Studies Conducted on Turkey Aphid Fauna. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2020; 51(1): 63-68.
IEEE G. Görür , Ö. Şenol , H. Akyıldırım Beğen and B. Akyürek , "Foresights Derived from Recent Studies Conducted on Turkey Aphid Fauna", Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 51, no. 1, pp. 63-68, Jan. 2020, doi:10.17097/ataunizfd.597925

Articles published in this journal are published under the Creative Commons International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This allows the work to be copied and distributed in any medium or format provided that the original article is appropriately cited. However, the articles work cannot be used for commercial purposes.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/