Year 2019, Volume 6 , Issue 3, Pages 1816 - 1829 2019-09-30

Кавалердвух Медалей Независимости Муфтий Ахмет Иззет Чалгюнер (1875-1952)
Two Independence Medal Heroes: Müftü Ahmet İzzet Çalgüner (1875-1952)
İki İstiklal Madalyalı Kahraman: Müftü Ahmet İzzet Çalgüner (1875-1952)

Turgut TOK [1]


Денизли – это один из городов, который сыграл активную роль и название которого нередко звучало в годы Национальной борьбы. Он был первым, кто проявил  организованную и заранее запланированную реакцию на оккупацию Измира греками 15 мая 1919, организовав митинг в центре города, который разошелся по окраинам.Борьбу за освобождение родины вцентре города возглавил Муфтий Ахмет Хулуси Эфенди, в пригороде Чал – Муфтий Ахмет Иззет Эфенди, в Сарайкёй – Муфтий Ахмет Шюкрю Эфенди, в Аджипаям – Муфтий Хасан Эфенди, в Тавас – Муфтий Дженнетзаде Тахир Эфенди, в Булдан – Муфтий Мехмет Эфенди, в Чивриль – Чорбаджиоглу Хасан и Мехмет Али Ага, а также был организован Национальный комитет. Родившийся в 1875 году в местности Сюллер окрестности Чал Ахмет Иззет Эфенди получил хорошее образование в Сюллер и Стамбуле. В 1910 году он был назначен в муфтият Чала. Здесь он поддержал организациюНациональногокомитета и сталегопредседателем. МуфтийАхметИззетЭфенди с собранными в Чале и окрестностяхдобровольцамисражалсянафронтеАйдын-Кёшк, чемвнеснемалыйвклад в победу в Войнезанезависимость и созданиеТурецкойРеспублики.Послепобедыонотказалсяотпредложенногопостадепутата, продолживобразовательскуюдеятельность.Засвоеучастие в борьбеонбылнаграждендвумяМедалямиНезависимости. В 1952 году его не стало.

Denizli has played an active role in the National Struggle period and is one of the cities that frequently comes up. It was the first regular and planned response to the occupation of İzmir by the Greeks on May 15, 1919 with the rally of the wire held in the city center, and then the same reaction was given in the districts. Müftü Ahmet Hulusi Efendi in Denizli center, Müftü Ahmet İzzet Efendi in Çal, Müftü Ahmet Şükrü Efendi in Saraykoy, Müftü Hasan Efendi in Acıpayam, Müftü Cennetzade Tahir Efendi in Tavas, Müftü Mehmet Efendi in Buldan, Çorbacıoğlu Hasan in Çivril and Mehmet Ali Ağa, the struggle for the liberation of the homeland was started and the National Committees were established.Ahmet İzzet Efendi was born in Çal-Süller in 1875 and received a good education in Süller and İstanbul. In 1910, he was appointed as the Müftü of Çal. He gave great support to the establishment of Çal Heyet-i Milliyesi and served as its president. Müftü Ahmet İzzet Efendi collided with the enemy on the front of Aydın-Köşk with the volunteers he gathered from Cal and its surroundings.He has made great contributions to the acquisition of the War of Independence and the establishment of the Republic of Turkey. After the victory, he did not want to serve as a deputy and continued his education. He was honored with two Independence Medals for his struggle. In 1952, he marched to Hakk.

Denizli, Milli Mücadele döneminde etkin rol üstlenmiş, adı sıklıkla gündeme gelen illerimizdendir. 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’in Yunanlılar tarafından işgaline, il merkezinde gerçekleştirilen telin mitingi ile ilk düzenli ve planlı tepkiyi veren, sonrasında aynı tepkinin ilçelerinde verildiği ildir. Denizli merkezde Müftü Ahmet Hulusi Efendi, Çal’da Müftü Ahmet İzzet Efendi, Sarayköy’de Müftü Ahmet Şükrü Efendi, Acıpayam’da Müftü Hasan Efendi, Tavas’ta Müftü Cennetzade Tahir Efendi, Buldan’da Müftü Mehmet Efendi, Çivril’de Çorbacıoğlu Hasan ve Mehmet Ali Ağa önderliğinde vatanın kurtuluşu için mücadele başlatılmış ve Heyet-i Milliyeler kurulmuştur.Çal-Süller beldesinde 1875 yılında doğan Ahmet İzzet Efendi, Süller’de ve İstanbul’da iyi bir eğitim almıştır. 1910 yılında Çal müftülüğüne atanmıştır. Çal Heyet-i Milliyesi’nin kurulmasına büyük destek vermiş ve başkanlığını yapmıştır. Müftü Ahmet İzzet Efendi, Çal ve çevresinden topladığı gönüllüler ile Aydın-Köşk cephesinde düşmanla çarpışmıştır. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına büyük katkılar yapmıştır. Zaferden sonra teklif edilen milletvekilliği görevini istemeyerek  eğitim görevinisürdürdü. Mücadelelerinden dolayı iki İstiklal madalyası ile onurlandırılmıştır. 1952 yılında Hakk’a yürümüştür. 

  • HAYTOĞLU, E., Müftü Ahmet İzzet (Çalgüner) ve Milli Mücadele’de Çal, Denizli: 21. Yüzyıla Girerken Çal Sempozyumu Bildirileri, 2007. KAPTAN, Ş. T.,Türk Kurtuluş Savaşında Denizlili Önderler, II. Cilt, Denizli: Bilal Ofset, 2004. KÖSTÜKLÜ, N., Milli Mücadelede Denizli, Isparta ve Burdur Sancakları, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 1999. KUTAY, C.,Cumhuriyetin Manevi Mimarları, İstanbul: Acar Bilgi Merkezi Yayınları, Ekim 2013. KUTAY, C., İstiklal Savaşı’nın Maneviyat Ordusu, İstanbul: Yelken Matbaası, 1977. SARIKOYUNCU, A., Milli Mücadelede Din Adamları II, (Fetvalar ve Fetvaları Tasdik Eden Din Adamları), Ankara: Diyanet İşleri Yayınları, 1997. TAŞ, N.,Nurettin Paşa, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 2014. TURAN, Ş., Türk Devrim Tarihi, Cilt 1-2, Ankara: Bilgi Yayınları, 2017.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0167-4467
Author: Turgut TOK
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 30, 2019

Chicago TOK, T . "İki İstiklal Madalyalı Kahraman: Müftü Ahmet İzzet Çalgüner (1875-1952)". Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 6 (2019 ): 1816-1829