Academic Journal of History and Idea
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2148-2292 | e-ISSN 2148-2292 | Period Quarterly | Founded: 2013 | Publisher Hakan YILMAZ |    Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi Eylül Güz Dönemi 7. Cilt 3. Sayı için makale kabulü devam etmektedir. Makale son kabul tarihi 15 Ağustos 2020'dir. 


Журнал академической истории и мысли продолжает приём статьёй на осенний период для 7-го тома 3-го выпуска. Последний срок приёма 15 августа 2020 г.

Academic Journal of History and Idea

ISSN 2148-2292 | e-ISSN 2148-2292 | Period Quarterly | Founded: 2013 | Publisher Hakan YILMAZ |
Cover Image    Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi Eylül Güz Dönemi 7. Cilt 3. Sayı için makale kabulü devam etmektedir. Makale son kabul tarihi 15 Ağustos 2020'dir. 


Журнал академической истории и мысли продолжает приём статьёй на осенний период для 7-го тома 3-го выпуска. Последний срок приёма 15 августа 2020 г.

AKADEMİK TARİH VE DÜŞÜNCE DERGİSİ-Аcademic Journal of History and Idea Last Issue
Volume 7 - Issue 2 - Jun 25, 2020
 1. Eski Yakındoğu’nun Diplomasi Dönemi: Amarna Çağı ve Arşivi
  Pages 879 - 912
  Cemal YILMAZ , Yusuf KILIÇ
 2. Doğu Roma, Ermeni ve Süryani Kaynaklarının Sâsânîler Dönemi İran Tarihi Açısından Önemi
  Pages 913 - 937
  Ahmet ALTUNGÖK
 3. Arif Nihat Asya'nın Şiirlerinde Osmanlı Padişahları
  Pages 938 - 959
  Seda ALTUN
 4. Lozan Konferansı Sırasında İngiltere Avam Kamarası'nda Dış Politika Hakkında Yapılan Oturum Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 960 - 975
  Çağdaş YÜKSEL
 5. Taşra Rüşdiye Mekteplerinde Öğrenci İşlerine Dair Bazı Muamelât
  Pages 976 - 1009
  Ercan ÇELEBİ
 6. Rus İlahiyatçı F. A. Smirnov’un "Hz. Muhammed’in Kişilik Özellikleri ve Onların Kur’an’a Yansımaları” Üzerine Bazı Mülahazaları
  Pages 1010 - 1026
  Vesile ŞEMŞEK
 7. Antik Roma Uygarlığı’nın İlk Yazılı Yasaları “Leges Duodecim Tabularum” Üzerinde Hellen Hukuku’nun Tesirleri
  Pages 1027 - 1066
  Etem DÖNMEZ
 8. Romanya ile Anadolu Türk Kilimlerindeki Desen ve Renk Benzerlikleri
  Pages 1067 - 1089
  Ahmet AYTAÇ
 9. II. Meşrutiyet’ten Birinci Dünya Savaşı Başlangıcına Devrin Siyasi Olaylarına Genel Bir Bakış
  Pages 1090 - 1116
  Mustafa Fırat GÜL
 10. Türkiye’de Terör Olgusu ve Mücadelesine Yönelik Satratejik Yaklaşımlar
  Pages 1117 - 1135
  Can KIRDÖK
 11. Ahıska Türklerinde Din, Kültür, Kimlik ve İletişim
  Pages 1136 - 1157
  Orhan (orkhan) FAİK (FAİGOV)
 12. Azerbaycan Edebi Eleştirisinde Anar'ın "Beyaz Liman" Destanı
  Pages 1158 - 1167
  Terane Turan RAHİMLİ
 13. Fiillerde İkinci Reprezentasyon Kategorisi
  Pages 1168 - 1181
  Pervane HÜSEYNOVA
 14. Eskiçağ Kaynaklarında Geçen “Caspia Via” ve “Caspiae Portae” İbareleri
  Pages 1182 - 1194
  Ellada BEKİROVA
 15. Azerbaycan Sinema Dilinde Doğru Telaffuz Normları
  Pages 1195 - 1207
  Fizuli MUSTAFAYEV
 16. Ergani Bakır Madenleri İşletmesi’nin Etibank’a Devredilmesi ve Sonrasındaki Bazı Gelişmeler
  Pages 1208 - 1220
  Söhrab MUSTAFAYEV
 17. II. Mehmed’in Rodos Seferleri (1480-1481)
  Pages 1221 - 1236
  Tuğrulhan KARADUMAN
 18. Yeni Belgelerin Işığında Telli Hasan Paşa’nın Osmanlı-Habsburg Sınırındaki Faaliyetleri (1591-1593)
  Pages 1254 - 1289
  Muhammet GÜLHAN
 19. Şəmsəddin Sivasinin Əsərlərinin Baki Əlyazma Nüsxələri
  Pages 1290 - 1307
  İ̇nci QASIMLI
 20. Eski Mezopotamya ve Anadolu'da Mutfak Kültürü
  Pages 1308 - 1342
  Fatma SOĞANDERELİ
 21. Okul Öncesi Eğitimde Yaratıcı Drama Eğitiminin Duygu Düzenleme Ve Sosyal Problem Çözme Becerilerine Etkisi
  Pages 1343 - 1381
  Aslı BAYRAK , Mine AKKAYNAK
 22. Sovyet Sonrası Güney Kafkasya Ülkelerinin Askeri Güvenlik Politikaları
  Pages 1382 - 1398
  Atıf ABBASOV