Year 2018, Volume 4 , Issue 2, Pages 57 - 89 2018-04-30

Uzaktan öğrenme ortamı olarak televizyon: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi ingilizce programları

Mediha SAĞLIK TERLEMEZ [1] , Fatma Hülya ÖZCAN [2] , Serap ÖZTÜRK [3] , Bülent BATMAZ [4]


Görüntünün; eğitim süreci içinde motive edici, çekici ve çok güçlü bir araç olduğu kanıtlanmıştır ve öğretme ve öğrenmede ufuk açar. Görüntü, öğrencilerin anlamasında deneyimsel değerdir ve kişisel gelişme sağlar. Eğitimciler, şu hedeflerini karşılamak için televizyondan yararlanmaktadır: Anlatımı güçlendirmek ve öğretilen içeriği genişletmek, farklı öğrenme stilleri olan bireylere hizmet vermek, öğrenme konusunda öğrenci motivasyonunu arttırmak ve diğer öğrenme etkinliklerini teşvik etmek için. Televizyon; görüntü, ses, hareket ve duygunun benzersiz bir bileşimini sunarak, doğal çevrelerinden hareketle öğrencilerin farklı öğrenme stillerine hitap etmektedir. Bu yolla onlara tarihsel olayları gösterebilir, güneş sistemini açıklayabilir veya romanları hayata geçirebilirsiniz. Özetlenen bu özellikleriyle televizyon (hareketli görüntü), uzaktan öğretim uygulamalarının öğrenme ortamlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi de, başlangıç yılı olan 1982’den bu yana, eğitim ortamları arasında televizyona yer vermektedir. Anadolu Üniversitesi, 2010 yılında Cambridge University Press ile yaptığı ortaklık anlaşmasıyla, Açıköğretim Sistemi öğrencileri için İngilizce eğitim paketi hazırladı. Projenin en önemli öğretim materyallerinden biri, öğrencilere kitaplar aracılığıyla verilen temel bilgileri örnekleme ve pekiştirme olanağı sunan televizyon programlarıdır.

uzaktan öğretim, öğrenme materyali, televizyon eğitim programı, e-televizyon
 • Adıyaman, Z. (2002). Uzaktan Eğitim Yoluyla Yabancı Dil Öğretimi. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, October 2002 ISSN: 1303-6521 volume 1 Issue 1 Article 11, 92-97.
 • Akhter, N. (2011). Evaluation of Educational Television Programs For Distance Learning, The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, October 2011, volume 10 Issue 4, 188-194. http://www.tojet.net/articles/v10i4/10419.pdf Erişim tarihi: 22.08.2015
 • Anadolu Üniversitesi (2016). https://www.anadolu.edu.tr/universitemiz/sayilarlauniversitemiz/ogrenci-sayilari/2015-2016-ogrenci-sayilari/haziran-2016) Erişim tarihi: 11.08.2016
 • Arslan, M. ve Ergin, A. (2010). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Görsel ve İşitsel Araçların Etkin Kullanımı, Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Dil Dergisi, Sayı: 147, 63-86. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/27/1603/17284.pdf Erişim tarihi: 05.12.2015
 • Aydemir, M. (2009). İnternet Ortamında Yabancı Dil Eğitimi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.
 • Bahrani, T. (2014). TV Shows as Sources of Authentic Language Input and SLA in Informal Setting, International Distance Education Conference (IDEC), December 18-29, DohaKatar, 189-195. http://www.id-ec.net/publication_folder/idec/idec2014.pdf Erişim tarihi: 13.09.2015
 • Çakır, İ. (2006). The Use of Video as an Audio-visual Material in Foreign Language Teaching Classroom, The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET October 2006 ISSN: 1303-6521 volume 5 Issue 4 Article 9, 67-72. http://www.tojet.net/articles/v5i4/549.pdf Erişim tarihi: 27.10.2015
 • Demirezen, M. (1990). Video Kullanımının Yabancı Dil Öğrenimine Getirdikleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 5, 289-298. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/view/5000049310 Erişim tarihi: 27.10.2015
 • Ekmekçi, E. (2014). Distance-Education in Foreign Language Teaching: Evaluations From The Perspectives Of Freshman Students, Procedia - Social and Behavioral Sciences 176 (2015) 390 – 397, www.sciencedirect.com Erişim tarihi: 27.10.2015
 • Ertürk, H. ve Üstündağ, T. (2007). İngilizce Öğretiminde Konuşma Becerisinin Kazandırılmasında Yazılı-Görsel Öğretim Materyalinin Erişiye Etkisi, Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Dil Dergisi Sayı: 136, 27-41. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/27/761/9656.pdf Erişim tarihi: 28.10.2015
 • Hakan, A. ve Özgür, A. Z., Toprak, E., Aydın, S., Fırat, M. (2013). Açıköğretim Öğrencilerinin Özellikleri İle Öğrenme ve İletişim Ortamlarına İlişkin Eğilimleri. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Kaya, M. (2012). Uzaktan Eğitimde Öğrenenlerin Yabancı Dil Öğreniminde Özerk Öğrenme Becerileri: Uzaktan İÖLP Örneği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.
 • Kılıç, R. (1997), Görsel Öğretim Materyalleri Tasarım İlkeleri, Millî Eğitim Dergisi, Ankara, Sayı 136.
 • Kocaman, A. (2012). Yabancı Dil Öğretiminde Yöntem ve Ötesi, 1. Yabancı Dil Eğitimi Çalıştayı Bildirileri,12 – 13 Kasım. Hacettepe Üniversitesi Yayınları 20, 29-36.
 • Koumi, J. (1992). Effective Screenwriting for Educational Television. http://www1.worldbank.org/disted/Teaching/Design/str-01.html Erişim tarihi:05.12.2015
 • Koumi, J. ( 2013). Construction of 56 Instructional TV Programmes for English Language Learners in Turkey, Educational Media International .Volume 50, Issue 4, 341-354.
 • Koumi, J.( 2015). Learning Outcomes Afforded By Self-Assessed, Segmented Video–Print Combinations, Cogent Education, June 2015, 1-27. http://cogentoa.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2015.1045218 Erişim tarihi: 12.05.2016
 • Kömür, Ş. (2012). Yabancı Dil Öğretiminde Materyal Geliştirme Üzerine, , 12 – 13 Kasım. Hacettepe Üniversitesi Yayınları 20, 73-78.
 • Malhotra, N., K., et al.( 2004). Essentials of Marketing Research: An Applied Orientation, Pearson Education, Australia.. Manolopoulo,
 • M. (2012). Educational Video Production: When Educators Become Producers. eLearning Industry. http://elearningindustry.com/educational-video-production-when-educators-becomeproducers Erişim tarihi: 07.09.2015
 • Open Collages (2015). Conducting Distance Education Effectively, InforED. http://www.opencolleges.edu.au/informed/teacher-resources/resources-for-distanceeducation/ Erişim tarihi: 12.05.2016
 • Özcan, M. (2009). Çevrimiçi Öğrenme Destekli Yabanc Dil Öğreniminde Öğrenenlerin Teknoloji Uyumlarnın Tutum, Özyeterlik Algısı ve Farklı Ortamların Kullanım Sıklıklarıyla Belirlenmesi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.
 • Özgür, A. Z. (2005). Türkiye’de Uzaktan Eğitimde Televizyonun Etkileşimli Kullanımı: Olanaklar, Sınırlılıklar ve Çözüm Önerileri, Selçuk İletişim, 80-97.
 • Peçenek, D. (2005). Yabancı Dil Öğretiminde Araç Geliştirme, Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Dil Dergisi, Sayı: 129, 85-95. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/27/753/9609.pdf Erişim tarihi: 22.09.2015
 • Pemberton, L., Fallahkhair, S., Masthoff, J. (2004). Towards a Theoretical Framework for Informal Language Learning via Interactive Television, IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2004) http://homepages.abdn.ac.uk/j.masthoff/pages/Publications/CELDA04.pdf Erişim tarihi: 16.02.2014
 • Polyson, S , Saltzberg, S., Godwin-Jones, R. (1996). A Practical Guide to Teaching with the World Wide Web. http://gustavolarriera.tripod.com/doc/tech/poly-p2.htm Erişim tarihi: 19.02.2016
 • Sert, O. (2012). Görsel-işitsel Materyaller ile İlgili Sorunlar ve Bütünce Dilbiliminin Olası Katkıları, 1. Yabancı Dil Eğitimi Çalıştayı Bildirileri, 12 – 13 Kasım, Hacettepe Üniversitesi Yayınları 20, Ankara, 185- 192.
 • Terlemez, M. (2013). Televizyon Eğitim Programlarında Mekan Kullanımı: İngilizce Programları Örneği, 4th International Conference on New Horizons in Education INTE 2013, June, Roma-Italy, 25-37.
 • Varol, N. (1995). Öğrenme Etkinliği Olarak Video Kullanımı ve Video Film Hazırlanması, Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumu I, 22-23 Haziran 1995, Elazığ, Cilt: Eğitim Bilimleri, 396-403.
 • Varol, N. (1997). Radyo ve Televizyonun Eğitim Amaçlı Kullanımı, Türk Cumhuriyetleri ve Asya Pasifik Ülkeleri Uluslararası Eğitim Sempozyumu, 24-26 Eylül 1997, Elazığ, 108-115.
 • Wood, M. (2003). Using Television to Educate, Stimulate and Disseminate, Curriculum and Leadership Journal, An Electronic Journal for Leaders in Education, 1 January 2003. http://www.curriculum.edu.au/leader/using_television_to_educate,_stimulate_and_dissemi,4649.html?issueID=9691 Erişim tarihi: 22.02.2016
 • Yılmaz, F., Diril, A. (2015). Filmlerle Yabancılara Türkçe Öğretimi: Beyaz Melek Film Örneği, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (Asos Journal), Yıl: 3, Sayı: 10, Mart 2015, 223-240.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Mediha SAĞLIK TERLEMEZ (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Fatma Hülya ÖZCAN
Country: Turkey


Author: Serap ÖZTÜRK
Country: Turkey


Author: Bülent BATMAZ

Dates

Publication Date : April 30, 2018

APA Sağlık Terlemez, M , Özcan, F , Öztürk, S , Batmaz, B . (2018). Uzaktan öğrenme ortamı olarak televizyon: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi ingilizce programları . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 4 (2) , 57-89 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/auad/issue/36759/419602