PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Transition Tendencies Towards Resource Management Approach from Waste Management Approach in The Context of EU Waste Policy and The Circular Economy Package

Year 2018, Volume 6, Issue 1, 1 - 19, 01.03.2018
https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000082

Abstract

Through the understanding that the current economic growth model based on an increased resource use and harmful emissions is not sustainable in the long term and indeed the production and consumption systems are vulnerable, resource efficiency and low carbon economy have emerged as a policy priority in the European Union (EU), whose economy is based on high resource consumption and imports most of its resources. At the most basic level, resource efficiency has an understanding of "doing more with less", and waste is seen as an important source, where recycling and recovery are at the forefront. One of the most significant recent developments in this area has been the adoption of the Circular Economy Package by the European Commission on 2 December 2015, which includes legislative proposals for waste and a comprehensive action plan. In this study, which aims to deliver the transition tendencies towards resource management approach from waste management aproach, first, EU’s waste management policy and its development were examined. Then, some of the policies, strategies and policy documents supporting this transition to resource management from waste management approach were discussed and finally the Circular Economy Package announced by the Commission was assessed respectively

References

 • CPS http://www.mess.org.tr/media/filer_public/6b/58/6b583c70-1daa-4bc5-96b5- c988df39db1/mess_atik_yonetimi_ab_mevzuat_rehberi.pdf, Erişim tarihi: 20.10.2017 & Brüksel. European Academies Science Advisory Council (EASAC) Circular Economy: A Commentary from the Perspectives of the Natural and Social Sciences. http://www.easac.eu/fileadmin/PDF_s/ reports_statements/EASAC_Circular_Economy_. Web.pdf, Erişim tarihi: 20.10.2017 European Commission (EC) Commission Strategy for Waste Management. http://cordis.europa.eu/news/rcn/7937_en.html, Erişim tarihi: 20.10.2017
 • EC 2003. Communication on IPP 2003, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52003DC0302, Erişim tarihi: 02.11.2017
 • EC 2005a. The Story Behind The Strategy: Waste. http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/story_book.pdf, Erişim tarihi: 10.2017 EC b.
 • Thematic Strategy on the prevention and recycling of waste. http://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0013, Erişim tarihi: 21.10.2017
 • EC 2005c. Communication from the Commission of 21 December 2005 - Thematic Strategy on the sustainable use of natural resources [COM(2005) 670 - not published in the Official Journal]. http://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l28167, Erişim Tarihi: 02.11.2017
 • EC 2008a. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social
 • Committee and the Committee of the Regions on the Sustainable Consumption and Production and Sustainable Industrial content/en/TXT/?uri=celex%3A52008DC0397, Erişim tarihi: 03.11.2017 Action Plan {SEC (2008) http://eur-lex.europa.eu/legal
 • EC 2008b. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - The raw materials initiative : meeting our critical needs for and jobs in Europe {SEC(2008) 2741} / COM/2008/0699 final http://eur- lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52008DC0699growth, Erişim tarihi: 03.11.2017 EC Europe
 • – A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20
 • %20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf, Erişim tarihi: 03.11.2017
 • EC 2011. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social
 • Committee and the Committee of the Regions, Roadmap to a Resource Efficient Europe, COM (2011) 571 final
 • EC 2012. Innovation for Sustainable Development: BioEconomy for Europe. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12 _en.htm, Erişim tarihi: 03.11.2017
 • EC 2013. Decision No 1386/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 on a General Union
 • Environment Action Programme to 2020 ‘Living well, within the limits of our planet’http://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013D1386, Erişim tarihi: 02.09.2017
 • EC 2014. Towards a circular economy: a zero waste programme for Europe Brussels. 25.9.2014 COM(2014) 398 final/2
 • EC 2015. EU Action for the Circular Economy. 02.12.2015. EUR-Lex - 52015DC0614 – EN EC a. development/strategy/index_en.htm, Erişim tarihi: 03.11.2017 Development Strategy. http://ec.europa.eu/environment/sustainable
 • EC 2017b. EU Waste Legislation, European Commission. ec.europa.eu/environment/waste/legislation/, Erişim tarihi: 10.2017
 • EEA 2013. Managing municipal solid waste. EEA Report 2/2013.
 • EEA 2015a. State of Environment Outlook Report. https://www.eea.europa.eu/soer-2015/synthesis/report/1-changingcontext, Erişim tarihi: 03.11.2017
 • EEA 2015b. SOER Waste briefing. https://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/waste, Erişim tarihi: 03.11.2017
 • Ellen MacArthur Foundation (EMF) 2011. Towards the circular economy. Economic and business rationale for an accelerated transition. EREP 2013. European Resource Efficiency Platform Manifesto & Policy Recommendations. http://ec.europa. eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm, Erişim tarihi: 02.11.2017
 • European Parliamentary Research Service (EPRS) 2015. Understanding waste management: policy challenges and opportunities, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/559493/EPRS_BRI(2015)559493_EN.pdf, tarihi: 01.11.2017 Parliamentary Research Service, European parliament, June Erişim
 • Eurostat 2014. Material flow accounts. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_ac_mfa&lang=en, Erişim tarihi: 21.10.2017
 • Eurostat 2017. Waste Statics Explained. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_statistics, Erişim tarihi: 22.10.2017
 • İKV 2014. Avrupa 2020 Stratejisi. http://www.ikv.org.tr/images/files/2020stratejisi.pdf, Erişim tarihi: 04.11.2017
 • Keleş, R. 2013. 100 Soruda Çevre, Çevre Sorunları ve Çevre Politikası. Yakın Kitabevi, İzmir.
 • Mengi A. ve Algan N. 2003. Küreselleşme ve Yerelleşme Çağında Bölgesel Sürdürülebilir Gelişme: AB ve Türkiye Örneği.
 • Siyasal Kitabevi, Ankara. Öztürk, E. 2016.Tehlikeli Kimyasalların Yönetimine İlişkin Uluslararası Uygulamaların Türkiye’ye Yansımaları. Doktora
 • Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Ponce Del Castillo, A. 2014. EU Waste Legislation: Current Situation And Future Developments. HesaMag 9: 26-31.
 • REC Türkiye. 2010. Avrupa Birliği Çevre Mevzuatu Yayınları. Ankara
 • Regional Environmental Center&Umweltbundesamt GmbH. 2008. Handbook for Implementation of EU Environmental
 • Legislation.Handbook for implementation of EU environmental legislation, Edited by the Regional Environmental Center http://ec.europa.eu/environment/enlarg/handbook/handbook.htm, Erişim tarihi:01.10.2017 Umweltbundesamt GmbH (UBA) Vienna.
 • Selin, H. 2014. Global Politics and Policy on Hazardous Chemicals. s: 259-283. Ed: Regina S. Axelrod & Stacy D. VanDeveer.
 • The Global Environment: Institutions, Law and Policy. CQ Press. https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication, Erişim tarihi: 01.12.2017 world by A new agenda for global action.
 • WWF 2014. Living Planet Report 2014 — Species and spaces, people and places.ISBN 978-2-940443-87-1

Avrupa Birliği atık politikasında atık yönetiminden kaynak yönetimi yaklaşımına geçiş yönelimleri ve döngüsel ekonomi modeli

Year 2018, Volume 6, Issue 1, 1 - 19, 01.03.2018
https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000082

Abstract

Ekonomisi yüksek oranda kaynak tüketimine dayanan ve kaynak ihtiyacının büyük bölümünü ithal etmekte olan Avrupa Birliği’nde (AB), artan kaynak kullanımı ve zararlı emisyonlara dayalı mevcut ekonomik büyüme modelinin uzun dönemde sürdürülebilir olmadığının, temelde ise üretim ve tüketim sistemlerinin fazlasıyla tehlikeye açık olduğunun anlaşılmasıyla, kaynak verimliliği ve düşük karbonlu ekonomi bir politika önceliği olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. “Daha azla daha fazla yapmak” anlayışına sahip olan kaynak verimliliğinde, atık önemli bir kaynak olarak görülmekte ve atıkların geri kazanımı ve geri dönüşümü ön plana çıkarılmaktadır. Bu alanda son dönemdeki en önemli gelişmelerden biri Avrupa Komisyonu tarafından 2 Aralık 2015 tarihinde atıkla ilgili yasal düzenleme tekliflerini ve kapsamlı bir eylem planını içeren Döngüsel Ekonomi Paketinin kabul edilmesi olmuştur. AB’nde atık yönetimiden kaynak yönetimi yaklaşımına geçiş yönelimlilerini ortaya koymaya çalışan bu derlemede, öncelikle Birliğin atık yönetimi politikası ve gelişimi incelenmiş, atık yönetimiden kaynak yönetimi yaklaşımına geçişi destekleyici bir takım belge, strateji ve politikalara değinilmiş ve son olarak da Komisyonca açıklanan Döngüsel Ekonomi Paketi ele alınmıştır

References

 • CPS http://www.mess.org.tr/media/filer_public/6b/58/6b583c70-1daa-4bc5-96b5- c988df39db1/mess_atik_yonetimi_ab_mevzuat_rehberi.pdf, Erişim tarihi: 20.10.2017 & Brüksel. European Academies Science Advisory Council (EASAC) Circular Economy: A Commentary from the Perspectives of the Natural and Social Sciences. http://www.easac.eu/fileadmin/PDF_s/ reports_statements/EASAC_Circular_Economy_. Web.pdf, Erişim tarihi: 20.10.2017 European Commission (EC) Commission Strategy for Waste Management. http://cordis.europa.eu/news/rcn/7937_en.html, Erişim tarihi: 20.10.2017
 • EC 2003. Communication on IPP 2003, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52003DC0302, Erişim tarihi: 02.11.2017
 • EC 2005a. The Story Behind The Strategy: Waste. http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/story_book.pdf, Erişim tarihi: 10.2017 EC b.
 • Thematic Strategy on the prevention and recycling of waste. http://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0013, Erişim tarihi: 21.10.2017
 • EC 2005c. Communication from the Commission of 21 December 2005 - Thematic Strategy on the sustainable use of natural resources [COM(2005) 670 - not published in the Official Journal]. http://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l28167, Erişim Tarihi: 02.11.2017
 • EC 2008a. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social
 • Committee and the Committee of the Regions on the Sustainable Consumption and Production and Sustainable Industrial content/en/TXT/?uri=celex%3A52008DC0397, Erişim tarihi: 03.11.2017 Action Plan {SEC (2008) http://eur-lex.europa.eu/legal
 • EC 2008b. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - The raw materials initiative : meeting our critical needs for and jobs in Europe {SEC(2008) 2741} / COM/2008/0699 final http://eur- lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52008DC0699growth, Erişim tarihi: 03.11.2017 EC Europe
 • – A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20
 • %20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf, Erişim tarihi: 03.11.2017
 • EC 2011. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social
 • Committee and the Committee of the Regions, Roadmap to a Resource Efficient Europe, COM (2011) 571 final
 • EC 2012. Innovation for Sustainable Development: BioEconomy for Europe. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12 _en.htm, Erişim tarihi: 03.11.2017
 • EC 2013. Decision No 1386/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 on a General Union
 • Environment Action Programme to 2020 ‘Living well, within the limits of our planet’http://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013D1386, Erişim tarihi: 02.09.2017
 • EC 2014. Towards a circular economy: a zero waste programme for Europe Brussels. 25.9.2014 COM(2014) 398 final/2
 • EC 2015. EU Action for the Circular Economy. 02.12.2015. EUR-Lex - 52015DC0614 – EN EC a. development/strategy/index_en.htm, Erişim tarihi: 03.11.2017 Development Strategy. http://ec.europa.eu/environment/sustainable
 • EC 2017b. EU Waste Legislation, European Commission. ec.europa.eu/environment/waste/legislation/, Erişim tarihi: 10.2017
 • EEA 2013. Managing municipal solid waste. EEA Report 2/2013.
 • EEA 2015a. State of Environment Outlook Report. https://www.eea.europa.eu/soer-2015/synthesis/report/1-changingcontext, Erişim tarihi: 03.11.2017
 • EEA 2015b. SOER Waste briefing. https://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/waste, Erişim tarihi: 03.11.2017
 • Ellen MacArthur Foundation (EMF) 2011. Towards the circular economy. Economic and business rationale for an accelerated transition. EREP 2013. European Resource Efficiency Platform Manifesto & Policy Recommendations. http://ec.europa. eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm, Erişim tarihi: 02.11.2017
 • European Parliamentary Research Service (EPRS) 2015. Understanding waste management: policy challenges and opportunities, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/559493/EPRS_BRI(2015)559493_EN.pdf, tarihi: 01.11.2017 Parliamentary Research Service, European parliament, June Erişim
 • Eurostat 2014. Material flow accounts. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_ac_mfa&lang=en, Erişim tarihi: 21.10.2017
 • Eurostat 2017. Waste Statics Explained. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_statistics, Erişim tarihi: 22.10.2017
 • İKV 2014. Avrupa 2020 Stratejisi. http://www.ikv.org.tr/images/files/2020stratejisi.pdf, Erişim tarihi: 04.11.2017
 • Keleş, R. 2013. 100 Soruda Çevre, Çevre Sorunları ve Çevre Politikası. Yakın Kitabevi, İzmir.
 • Mengi A. ve Algan N. 2003. Küreselleşme ve Yerelleşme Çağında Bölgesel Sürdürülebilir Gelişme: AB ve Türkiye Örneği.
 • Siyasal Kitabevi, Ankara. Öztürk, E. 2016.Tehlikeli Kimyasalların Yönetimine İlişkin Uluslararası Uygulamaların Türkiye’ye Yansımaları. Doktora
 • Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Ponce Del Castillo, A. 2014. EU Waste Legislation: Current Situation And Future Developments. HesaMag 9: 26-31.
 • REC Türkiye. 2010. Avrupa Birliği Çevre Mevzuatu Yayınları. Ankara
 • Regional Environmental Center&Umweltbundesamt GmbH. 2008. Handbook for Implementation of EU Environmental
 • Legislation.Handbook for implementation of EU environmental legislation, Edited by the Regional Environmental Center http://ec.europa.eu/environment/enlarg/handbook/handbook.htm, Erişim tarihi:01.10.2017 Umweltbundesamt GmbH (UBA) Vienna.
 • Selin, H. 2014. Global Politics and Policy on Hazardous Chemicals. s: 259-283. Ed: Regina S. Axelrod & Stacy D. VanDeveer.
 • The Global Environment: Institutions, Law and Policy. CQ Press. https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication, Erişim tarihi: 01.12.2017 world by A new agenda for global action.
 • WWF 2014. Living Planet Report 2014 — Species and spaces, people and places.ISBN 978-2-940443-87-1

Details

Other ID JA86KY62YN
Journal Section Article
Authors

Evren SAPMAZ VERAL
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı
0000-0002-7936-7416


Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU This is me
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı

Publication Date March 1, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 6, Issue 1

Cite

Bibtex @ { aucevrebilim476996, journal = {Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-1562}, address = {csaum@ankara.edu.tr}, publisher = {Ankara University}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {1 - 19}, doi = {10.1501/Csaum\_0000000082}, title = {Avrupa Birliği atık politikasında atık yönetiminden kaynak yönetimi yaklaşımına geçiş yönelimleri ve döngüsel ekonomi modeli}, key = {cite}, author = {Sapmaz Veral, Evren and Yiğitbaşıoğlu, Hakan} }
APA Sapmaz Veral, E. & Yiğitbaşıoğlu, H. (2018). Avrupa Birliği atık politikasında atık yönetiminden kaynak yönetimi yaklaşımına geçiş yönelimleri ve döngüsel ekonomi modeli . Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi , 6 (1) , 1-19 . DOI: 10.1501/Csaum_0000000082
MLA Sapmaz Veral, E. , Yiğitbaşıoğlu, H. "Avrupa Birliği atık politikasında atık yönetiminden kaynak yönetimi yaklaşımına geçiş yönelimleri ve döngüsel ekonomi modeli" . Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 6 (2018 ): 1-19 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aucevrebilim/issue/40097/476996>
Chicago Sapmaz Veral, E. , Yiğitbaşıoğlu, H. "Avrupa Birliği atık politikasında atık yönetiminden kaynak yönetimi yaklaşımına geçiş yönelimleri ve döngüsel ekonomi modeli". Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 6 (2018 ): 1-19
RIS TY - JOUR T1 - Avrupa Birliği atık politikasında atık yönetiminden kaynak yönetimi yaklaşımına geçiş yönelimleri ve döngüsel ekonomi modeli AU - Evren Sapmaz Veral , Hakan Yiğitbaşıoğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.1501/Csaum_0000000082 DO - 10.1501/Csaum_0000000082 T2 - Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 19 VL - 6 IS - 1 SN - -2146-1562 M3 - doi: 10.1501/Csaum_0000000082 UR - https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000082 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi Avrupa Birliği atık politikasında atık yönetiminden kaynak yönetimi yaklaşımına geçiş yönelimleri ve döngüsel ekonomi modeli %A Evren Sapmaz Veral , Hakan Yiğitbaşıoğlu %T Avrupa Birliği atık politikasında atık yönetiminden kaynak yönetimi yaklaşımına geçiş yönelimleri ve döngüsel ekonomi modeli %D 2018 %J Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi %P -2146-1562 %V 6 %N 1 %R doi: 10.1501/Csaum_0000000082 %U 10.1501/Csaum_0000000082
ISNAD Sapmaz Veral, Evren , Yiğitbaşıoğlu, Hakan . "Avrupa Birliği atık politikasında atık yönetiminden kaynak yönetimi yaklaşımına geçiş yönelimleri ve döngüsel ekonomi modeli". Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 6 / 1 (March 2018): 1-19 . https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000082
AMA Sapmaz Veral E. , Yiğitbaşıoğlu H. Avrupa Birliği atık politikasında atık yönetiminden kaynak yönetimi yaklaşımına geçiş yönelimleri ve döngüsel ekonomi modeli. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2018; 6(1): 1-19.
Vancouver Sapmaz Veral E. , Yiğitbaşıoğlu H. Avrupa Birliği atık politikasında atık yönetiminden kaynak yönetimi yaklaşımına geçiş yönelimleri ve döngüsel ekonomi modeli. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2018; 6(1): 1-19.
IEEE E. Sapmaz Veral and H. Yiğitbaşıoğlu , "Avrupa Birliği atık politikasında atık yönetiminden kaynak yönetimi yaklaşımına geçiş yönelimleri ve döngüsel ekonomi modeli", Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, vol. 6, no. 1, pp. 1-19, Mar. 2018, doi:10.1501/Csaum_0000000082