Year 2016, Volume 16 , Issue 34, Pages 79 - 107 2016-12-28

Türkiye’de Devlet Bütçesinin Sınıfsal Yapısı: Sosyal Ücret Kavramsallaştırması Temelinde Bir Analiz (2006-2014)
Class Structure of The State Budget in Turkey: An Analysis Based on Conceptualitation of Social Wage (2006-2014)

Birsen NACAR [1] , Yakup KARABACAK [2]


Bu çalışmada Türkiye’de devlet bütçesinin sınıfsal yapısı analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla bütçe harcamaları ve bütçe gelirleri sınıfsal yapısına ayrıştırılmıştır. Yapılan ayrıştırmanın ardından, net sosyal ücretin ya da sosyal kârın oluşup oluşmadığı ölçülmeye çalışılmıştır. Yapılan ölçümler Türkiye’de işçi sınıfı açısından net sosyal ücretin oluşmadığını göstermektedir. Ancak sermaye sınıfı açısından sosyal kârın oluştuğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu bulgulardan hareketle, iki hususun ayrıca vurgulanması gerekmektedir: Birincisi, Türkiye’de refah devleti, işçi sınıfının kendi arasında dayanışması ile işleyen sınırlı bir yapıya sahip görünmektedir. İkincisi ise, özellikle gelişmiş batı ülkeleri için Ana akım iktisat yazını içinde sıklıkla dile getirildiği gibi ekonomik sorunların arkasında geniş kapsamlı refah devleti uygulamalarının bulunduğu görüşü, en azından Türkiye özelinde, destekten yoksun görünmektedir. Zira Türkiye’de işçi sınıfı bütçe karşısında net vergi ödeyicisi konumundadır.

This paper tries to analyze the social structure of the state budget in Turkey. For this purpose, the budget expenditures and the budget revenues have separated into their class structures. After then, it is studied to be measured whether the net social wage or the social profit occurs or not. These measurements indicate clearly that the net social wage for the working class does not occur in Turkey. However, it is found that the social profit occurs in terms of the capital-class. From these findings, it is also necessary to emphasize two points: Firstly, the welfare state in Turkey seems to have a limited structure functioning of the working class solidarity among their own. Secondly, as it is frequently expressed by the mainstream economics literature, the view that there are the policies of the comprehensive welfare state behind the economic problems especially for the developed countries seems to lack of support for at least the case of Turkey, because the working class in Turkey is in a net tax payer position in view of the budget.

 • AKRAM-LODHI, A. H. (1996) The Public Finances of the United Kingdom: A Re-interpretation, International Review of Applied Economics, 10(2), 173-193.
 • BAĞIMSIZ SOSYAL BİLİMCİLER (2015) AKP’li Yıllarda Emeğin Durumu, Yordam Kitap, İstanbul
 • BOWLES, S. ve GINTIS, H. (1982a) The Crisis of Liberal Democratic Capitalism: The Case of the United States, Politics & Society, 11(1), 51-93.
 • BOWLES, S. ve GINTIS, H. (1982b) The Welfare State and Long-term Economic Growth: Marxian, Neoclassical and Keynesian Approahes, American Economic Review, 72(1), 341-345.
 • BOWLES, S. GORDON, D. ve WEISSKOPF, T. (1986) Power and Profits: The Social Structure of Accumulation and the Profitability of the Postwar U. S. Economy, Review of Radical Political Economics, 18(1&2), 132-167.
 • FAZELI, R. (1996) The Economic Impact of the Welfare State and Social Wage: The British Experience, Aldershort, England: Avebury.
 • FAZELI, R. ve FAZELI, R. (2010) The Impact of the Welfare State and Social Policy on the Working Population: The Recent British Experience, Forum for Social Economics, 39(2), 101-125.
 • FREEMAN, A. (1991) National Accounts in Value Terms: The Social Wage and Profit Rate in Britain 1950-1986, Paul Dunne (der.) Quantitative Marxism içinde, Potity Pres, London, 84-106.
 • GUERRERO, D (1992) Labor, Capital, and State Redistribution: The Evolutiion of Net Taxes in Spain (1870-1987), International Journal of Political Economy, 22(3), 46-71.
 • GOUGH, I. (1979) The Political Economy of the Welfare State, Macmillan Press Ltd, London.
 • MALİYE BAKANLIĞI (2016) Kamu Hesapları Bülteni, https://portal.muhasebat.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 05-01-2016).
 • MALİYE BAKANLIĞI (2016) Genel Yönetim Bütçe İstatistikleri, https://portal.muhasebat.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 05-01-2016).
 • MALİYE BAKANLIĞI (2016) Merkezi Yönetim Bütçe İstatistikleri, https://portal.muhasebat.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 05-01-2012).
 • MALİYE BAKANLIĞI (2016) Mahalli İdareler Bütçe İstatistikleri, https://portal.muhasebat.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 05-01-2012).
 • MALİYE BAKANLIĞI (2016) Sosyal Güvenlik Kurumları Bütçe İstatistikleri, https://portal.muhasebat.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 05-01-2012).
 • MANIATIS, T. (2003) The Net Social Wage in Greece 1958-95, International Review of Applied Economics, 17(4), 377-398.
 • MANIATIS, T. (2014) Does the State Benefit Labor? A Cross-Country Comparison of the Net Social Wage, Review of Radical Political Economics, 46(1), 15-34.
 • MILLER, J. A. (1989) Social Wage or Social Profit? The Net Social Wage and the Welfare State, Review of Radical Political Economics, 21(3), 82-90.
 • MILLER, J. A. (1992) A Negative Social Wage and the Reproduction Crisis of the 1980s, Moseley, F. ve Wolff, E. (der.) International Perspectives on Profitability and Accumulation içinde, Edward Elgar Publishing Limited, England, 285-313.
 • O’CONNOR, J. (1973) The Fiscal Crisis of The State, St.Martin’s Press, New York
 • O’CONNOR, J. [1984] (1995), Birikim Bunalımı Yeni Bireycilik, Sınıf Mücadelesi ve Çağdaş Kapitalizm, Çev: Ali Çakıroğlu, Birinci Baskı, Belge Yayınları, İstanbul.
 • ÖNGEN, T. (2002) Marx ve Sınıflar, Praksis Dergisi, Sayı:8, 2-28.
 • SAVRAN, S. (2008) Sınıfları Haritalamak: Sınıflar Birbirinden Nasıl Ayrılır?, Devrimci Marksizm Teorik- Politik Dergi, Sayı: 6-7, İlkbahar-Yaz, 2008, 9-49.
 • SAYBAŞILI, K. (1992) İktisat Siyaset Devlet ve Türkiye, Bağlam Yayıncılık, Ankara.
 • SEFTON, T. (2002) Recent Changes in the Distribution of the Social Wage, CASEpaper 62, http://sticerd.lse.ac.uk/Case, (Erişim Tarihi: 20-12-2015), 1-66.
 • SEPEHRI, A. ve CHERNOMAS, R. (1992) Who Paid for the Canadian Welfare State Between 1955-1988?, Review of Radical Political Economics, 24(1), 71-88.
 • SHAIKH, A. M. ve TONAK, E. A. (1987) The Welfare State and the Myth of the Social Wage, Cherry, R.vd. (der.), The Imperilled Economy Macroeconomics From a Left Perspective Book I içinde, Union for Radical Political Economics, New York,183-194.
 • SHAIKH, A. M. ve TONAK, E. A. [1994], (2012) Milletlerin Zenginliğinin Ölçülmesi Ulusal Hesapların Ekonomi Politiği, Hakan Aslan (çev.), Yordam Kitap, İstanbul.
 • SHAIKH, A. M. ve TONAK, E. A. (2000) The Rise and Fall of the US Welfare State, Baiman, R. Boushey, H. ve Saunders, D. (der.) Political Economy and Contemporary Capitalism: Radical Perspectives on Economic Theory and Policy içinde, M.E. Sharpe, Armonk, New York, 247-265.
 • SHAIKH, A. M. (2003) Who Pays for the ‘Welfare’ in the Welfare State?, Social Research, 70(2), 531-550.
 • SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (2016) Sosyal Güvenlik Kurumları Mali İstatistikleri, http://www.sgk.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 05-01-2016).
 • THERBORN, G. (1984) The Prospects of Labour and the Transformation of Advanced Capitalism, New Left Review, I/145, (May-June 1984).
 • TONAK, E. A. (1985) Kapitalist Devlet Karşısında İşçi Sınıfı ABD Örneği, Yapıt-Toplumsal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 13, Kasım-Aralık, 30-70.
 • TONAK, E. A. (1987) The US Welfare State and Working Class, 1952-1980, Review of Radical Political Economics, 19(3), 47-72.
 • TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (2015) Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2006-2014, http://www.tuik.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 10-12-2015).
 • TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (2016) 1998 Bazlı Harcamalar Yöntemiyle Cari Fiyatlarla Yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla, http://www.tuik.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 10-01-2016).
Journal Section Articles
Authors

Author: Birsen NACAR
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, MALİYE BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Yakup KARABACAK
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, MALİYE BÖLÜMÜ

Dates

Application Date : April 24, 2017
Acceptance Date : November 10, 2016
Publication Date : December 28, 2016

Bibtex @research article { auiibfd308028, journal = {Akdeniz İİBF Dergisi}, issn = {1302-9975}, eissn = {2667-7229}, address = {AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANI DUMLUPINAR CAD. ANTALYA}, publisher = {Akdeniz University}, year = {2016}, volume = {16}, pages = {79 - 107}, doi = {10.25294/auiibfd.308028}, title = {Türkiye’de Devlet Bütçesinin Sınıfsal Yapısı: Sosyal Ücret Kavramsallaştırması Temelinde Bir Analiz (2006-2014)}, key = {cite}, author = {Nacar, Birsen and Karabacak, Yakup} }
APA Nacar, B , Karabacak, Y . (2016). Türkiye’de Devlet Bütçesinin Sınıfsal Yapısı: Sosyal Ücret Kavramsallaştırması Temelinde Bir Analiz (2006-2014) . Akdeniz İİBF Dergisi , 16 (34) , 79-107 . DOI: 10.25294/auiibfd.308028
MLA Nacar, B , Karabacak, Y . "Türkiye’de Devlet Bütçesinin Sınıfsal Yapısı: Sosyal Ücret Kavramsallaştırması Temelinde Bir Analiz (2006-2014)" . Akdeniz İİBF Dergisi 16 (2016 ): 79-107 <https://dergipark.org.tr/en/pub/auiibfd/issue/28778/308028>
Chicago Nacar, B , Karabacak, Y . "Türkiye’de Devlet Bütçesinin Sınıfsal Yapısı: Sosyal Ücret Kavramsallaştırması Temelinde Bir Analiz (2006-2014)". Akdeniz İİBF Dergisi 16 (2016 ): 79-107
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Devlet Bütçesinin Sınıfsal Yapısı: Sosyal Ücret Kavramsallaştırması Temelinde Bir Analiz (2006-2014) AU - Birsen Nacar , Yakup Karabacak Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.25294/auiibfd.308028 DO - 10.25294/auiibfd.308028 T2 - Akdeniz İİBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 107 VL - 16 IS - 34 SN - 1302-9975-2667-7229 M3 - doi: 10.25294/auiibfd.308028 UR - https://doi.org/10.25294/auiibfd.308028 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Akdeniz İİBF Dergisi Türkiye’de Devlet Bütçesinin Sınıfsal Yapısı: Sosyal Ücret Kavramsallaştırması Temelinde Bir Analiz (2006-2014) %A Birsen Nacar , Yakup Karabacak %T Türkiye’de Devlet Bütçesinin Sınıfsal Yapısı: Sosyal Ücret Kavramsallaştırması Temelinde Bir Analiz (2006-2014) %D 2016 %J Akdeniz İİBF Dergisi %P 1302-9975-2667-7229 %V 16 %N 34 %R doi: 10.25294/auiibfd.308028 %U 10.25294/auiibfd.308028
ISNAD Nacar, Birsen , Karabacak, Yakup . "Türkiye’de Devlet Bütçesinin Sınıfsal Yapısı: Sosyal Ücret Kavramsallaştırması Temelinde Bir Analiz (2006-2014)". Akdeniz İİBF Dergisi 16 / 34 (December 2016): 79-107 . https://doi.org/10.25294/auiibfd.308028
AMA Nacar B , Karabacak Y . Türkiye’de Devlet Bütçesinin Sınıfsal Yapısı: Sosyal Ücret Kavramsallaştırması Temelinde Bir Analiz (2006-2014). Akdeniz İİBF Dergisi. 2016; 16(34): 79-107.
Vancouver Nacar B , Karabacak Y . Türkiye’de Devlet Bütçesinin Sınıfsal Yapısı: Sosyal Ücret Kavramsallaştırması Temelinde Bir Analiz (2006-2014). Akdeniz İİBF Dergisi. 2016; 16(34): 79-107.
IEEE B. Nacar and Y. Karabacak , "Türkiye’de Devlet Bütçesinin Sınıfsal Yapısı: Sosyal Ücret Kavramsallaştırması Temelinde Bir Analiz (2006-2014)", Akdeniz İİBF Dergisi, vol. 16, no. 34, pp. 79-107, Dec. 2016, doi:10.25294/auiibfd.308028