Siyasal Bedenin Maliyesi: Piketty, Rousseau ve Neoliberalizm
Public Finance of Body Politic: Piketty, Rousseau and Neoliberalism

Yiğit KARAHANOĞULLARI [1] , Duygu TÜRK [2]


Bu çalışma, neoliberalizmde ekonomik eşitsizlik sorununu Thomas Piketty’nin tespitlerinden hareketle ele almayı; Piketty’nin hem eşitsizlikte gördüğü sorunda, hem de eşitsizliğe karşı kamu maliyesi aracılığıyla formüle ettiği önerilerde Rousseau’nun etkisine işaret etmeyi denemektedir. Diğer bir ifadeyle çalışma, eşitlik ile vergi olgusunun ve modern siyasetin temelindeki yurttaşlık, halk egemenliği gibi nosyonlar ile kamu maliyesinin ilişkisine dikkat çekmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda çalışmanın savı, neoliberal dönüşümün eşitsizlik probleminin yanı sıra, modern siyasetin temel kavramlarını yeniden düşünme gereğini doğurduğu yönündedir. Çalışma, bu gereğe dikkat çekmekte ve neoliberalizmin kamusallık aleyhinde işleyişinin, eşitlik lehine demokratik müdahalelerde bulunacak siyasal özne sorununu yarattığını, fakat bu problemin neoliberalizm içinde çözülemeyeceğini vurgulamaya çalışmaktadır.

This article attempts to address the problem of economic inequality through Thomas Piketty’s historical findings, and tries to point out the impact of Rousseau’s idea on Piketty’s public finance policy proposals to deal with inequality. In other words, it aims to emphasize to the relationship between equality and tax, besides the relationship between public finance and the notions laying at the heart of modern politics such as citizenship and popular sovereignty. In this sense, neoliberal change gives rise to inequality problems as well as necessitates the rethinking of modern political concepts. Putting emphasize on these requirements, it proposes that the counter-mechanisms of neoliberalism leads to a problem of political subject who is expected to intervene democratically to get equality, and the article concludes with the idea that this problem can not be solved within neoliberalism.

 • Ağaoğulları, M. A. (2005) Notlar, J. J. Rousseau, Ekonomi Politik içinde, (çev) İ. Berkan, İmge Kitabevi, Ankara.
 • Ağaoğulları, M. A. (2011) Jean-Jacques Rousseau: Halk Kendini Yaratıyor, (der.) M. A. Ağaoğulları, Sokrates’ten Jakobenlere Batı’da Siyasal Düşünceler içinde, İletişim Yayınları, İstanbul, 569-596.
 • Ağdemir, Z. (2018) Montesqueiu ve Rousseau'da Vergiler: Kısa Bir Giriş, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2 (1), 6-23.
 • Althusser, L. (1987) Rousseau: Toplum Sözleşmesi (Tutarsızlıklar), L. Althusser, Politika ve Tarih içinde (çev) A. Şenel, Ö. Sezgin, V Yayınları, Ankara.
 • Badiou, A. (2007) Rousseau, A. Badiou, Being and Event içinde, Continuum, s. 344-354.
 • Bedirhanoğlu, P. ve Yalman G. L. (2010) State, Class and the Discourse: Reflections on the Neoliberal Transformation in Turkey, (der) A. Saad-Filho ve G. L. Yalman, Economic Transitions to Neoliberalism in Middle-Income Countries: Policy Dilemmas, Economic Crises, Forms of Resistance içinde, Routledge.
 • Bedirhanoğlu, P., Dölek, Ç., Hülagu, F. (2016) Eleştirel Güvenlik Çalışmalarının Marksist Eleştirisine Katkı: Devlet, Zor ve Sınıf Mücadelesi Bağlamında ‘Güvenliği’ Yeniden Düşünmek, Praksis, 40.
 • Bertram, C. (2015) Piketty, Rousseau and the Desire for Inequality, http://crookedtimber.org/2015/12/09/piketty-rousseau-and-the-desire-for-inequality/
 • Bockman, J. (2012) The Political Projects of Neoliberalism, Social Anthropology, 20 (3), 310-317.
 • Bourdieu, P. (2009) Sınırsız Sömürü Ütopyası, (der) G. Akalın ve U. S. Akalın, Neoliberal İktisadın Marksist Eleştirisi içinde, Kalkedon Yayınları, İstanbul.V
 • Brown, W. (2018) Halkın Çözülüşü: Neoliberalizmin Sinsi Devrimi, (çev) B. E. Aksoy, Metis Yayınları, İstanbul.
 • Bruff, I. (2014) The Rise of Authoritarian Neoliberalism, Rethinking Marxism, 26 (1), 113-129.
 • Capaldi, N. ve Lloyd, G. (2016) Liberty and Equality in Political Economy, Edward Elgar Publishing.
 • Clarke, S. (2007) Neoliberal Toplum Kuramı, (der) A. Saad-Filho ve D. Johnston, Neoliberalizm: Muhalif Bir Seçki içinde, (çev) Ş. Başlı, T. Öncel, Yordam Kitap, İstanbul.
 • Clauson, M. (2014) Book Review on ‘Capital in the Twenty-First Century’, Journal of Markets & Morality, 17 (2), 575-577.
 • Credit Suisse, Global Wealth Databook 2017, http://publications.credit-suisse.com/index.cfm/publikationen-shop/research-institute/global-wealth-databook-2017-en/
 • Critchley, S. (2013) İmansızların İmanı: Siyasal Teoloji Deneyleri, (çev) E. Ünal, Metis Yayınları, İstanbul.
 • Dardo, P. ve Laval, C. (2012) Giriş: Akılsallık olarak Neoliberalizm, P. Dardo, C. Laval, Dünyanın Yeni Aklı: Neoliberal Toplum Üzerine bir Deneme içinde, (çev) I. Ergüden, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul: 1-15.
 • Dean, J. (2008) Enjoying Neoliberalism, Cultural Politics, 4 (1), 47-72.
 • Dean, J. (2009) Politics without Politics, Parallax, 15 (3), 20-36.
 • Dean, M. (2014) Rethinking Neoliberalism, Journal of Sociology, 50 (2), 150-163.
 • Economist, Wealth Check: The Rich Get Richer and Millenials Miss Out, 16 Kasım 2017, https://www.economist.com/finance-and-economics/2017/11/16/the-rich-get-richer-and-millennials-miss-out
 • Giddens, A. (2003) Neoprogressivism: A New Agenda for Social Democracy, (der) A. Giddens, The Progressive Manifesto içinde, Policy Network.
 • Gilbert, J. (2013) What Kind of Thing is 'Neoliberalism'?, New Formations, 80-81, 7-22.
 • Gürkan, C. (2016) Klasik Siyasal Düşüncede Maliye Teorisi: Bodin, Hobbes ve Rousseau, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14 (2), 148-174.
 • Harvey, D. (2005) A Brief History of Neoliberalism, Oxford University Press, New York.
 • Jayasuriya, K. (2005) Economic Constitutionalism, Liberalism and the New Welfare Governance, Asia Research Centre, Working Paper no. 121 (wwwarc.murdoch.edu.au/wp/wp121.pdf)
 • Llyod, H. A. (1991) Sovereignty: Bodin, Hobbes, Rousseau, Revue Internationale de Philosophie, 45 (179), 353-379.
 • MacEwan, A. (2007) Neoliberalizm ve Demokrasi, (der) A. Saad-Filho ve D. Johnston, Neoliberalizm: Muhalif Bir Seçki içinde, (çev) Ş. Başlı, T. Öncel, Yordam Kitap, İstanbul.
 • Morrison, D. (2004) New Labour, Citizenship and the Discourse of the Third Way, (der) S. Hale, W. Leggett and L. Martell, The Third Way and Beyond içinde, Manchester University Press.
 • Orton, M. (2004) Irresponsible Citizens? New Labour, Citizenship and the Case of Non-Payment of Local Taxation, Critical Social Policy, 24 (4).
 • Piketty, T. (2014) Yirmi Birinci Yüzyılda Kapital, (çev) H. Koçak, İşbankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Piketty, T. Capital in the 21th Century, http://piketty.pse.ens.fr/en/capital21c2
 • Riley, P. (2001) Introduction: Life and Works of Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), (der) P. Riley, The Cambridge Companion to Rousseau, Cambridge University Press.
 • Rousseau, J. J. (2004a) The Social Contract, Penguin Books, Londra.
 • Rousseau J. J. (2004b) İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı, (çev) Ü. Oksay, Say Yayınları, İstanbul.
 • Rousseau, J. J. (2005) Ekonomi Politik, (çev) İ. Berkan, İmge Kitabevi, Ankara.
 • Saad-Filho, A. ve Johnston, D. (2007) Giriş, (der) A. Saad-Filho ve D. Johnston, Neoliberalizm: Muhalif Bir Seçki içinde, (çev) Ş. Başlı, T. Öncel, Yordam Kitap, İstanbul.
 • Thorsten, D. E. ve Lie, A. (2009) Neoliberalizm Nedir?, (der) G. Akalın ve U. S. Akalın, Neoliberal İktisadın Marksist Eleştirisi içinde, Kalkedon Yayınları, İstanbul.
 • Wacquant, L. (2010) Crafting the Neoliberal State: Workfare, Prisonfare and Social Insecurity, Sociological Forum, 25 (2), 197-220.
 • Wood, E. M. (1983) The State and Popular Sovereignty in French Political Thought: A Geneology of Rousseau's 'General Will', History of Political Thought, 4 (2), 281-315.
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-1091-8769
Author: Yiğit KARAHANOĞULLARI

Orcid: 0000-0002-2563-5577
Author: Duygu TÜRK

Dates

Application Date : July 25, 2018
Acceptance Date : August 21, 2018
Publication Date : September 30, 2018

Bibtex @research article { auiibfd463387, journal = {Akdeniz İİBF Dergisi}, issn = {1302-9975}, eissn = {2667-7229}, address = {AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANI DUMLUPINAR CAD. ANTALYA}, publisher = {Akdeniz University}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {1 - 22}, doi = {10.25294/auiibfd.463387}, title = {Siyasal Bedenin Maliyesi: Piketty, Rousseau ve Neoliberalizm}, key = {cite}, author = {Karahanoğulları, Yiğit and Türk, Duygu} }
APA Karahanoğulları, Y , Türk, D . (2018). Siyasal Bedenin Maliyesi: Piketty, Rousseau ve Neoliberalizm . Akdeniz İİBF Dergisi , , 1-22 . DOI: 10.25294/auiibfd.463387
MLA Karahanoğulları, Y , Türk, D . "Siyasal Bedenin Maliyesi: Piketty, Rousseau ve Neoliberalizm" . Akdeniz İİBF Dergisi 18 (2018 ): 1-22 <https://dergipark.org.tr/en/pub/auiibfd/issue/39322/463387>
Chicago Karahanoğulları, Y , Türk, D . "Siyasal Bedenin Maliyesi: Piketty, Rousseau ve Neoliberalizm". Akdeniz İİBF Dergisi 18 (2018 ): 1-22
RIS TY - JOUR T1 - Siyasal Bedenin Maliyesi: Piketty, Rousseau ve Neoliberalizm AU - Yiğit Karahanoğulları , Duygu Türk Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.25294/auiibfd.463387 DO - 10.25294/auiibfd.463387 T2 - Akdeniz İİBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 22 VL - 18 IS - 2018 Özel Sayısı SN - 1302-9975-2667-7229 M3 - doi: 10.25294/auiibfd.463387 UR - https://doi.org/10.25294/auiibfd.463387 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Akdeniz İİBF Dergisi Siyasal Bedenin Maliyesi: Piketty, Rousseau ve Neoliberalizm %A Yiğit Karahanoğulları , Duygu Türk %T Siyasal Bedenin Maliyesi: Piketty, Rousseau ve Neoliberalizm %D 2018 %J Akdeniz İİBF Dergisi %P 1302-9975-2667-7229 %V 18 %N 2018 Özel Sayısı %R doi: 10.25294/auiibfd.463387 %U 10.25294/auiibfd.463387
ISNAD Karahanoğulları, Yiğit , Türk, Duygu . "Siyasal Bedenin Maliyesi: Piketty, Rousseau ve Neoliberalizm". Akdeniz İİBF Dergisi 18 / 2018 Özel Sayısı (September 2018): 1-22 . https://doi.org/10.25294/auiibfd.463387
AMA Karahanoğulları Y , Türk D . Siyasal Bedenin Maliyesi: Piketty, Rousseau ve Neoliberalizm. Akdeniz İİBF Dergisi. 2018; 18(2018 Özel Sayısı): 1-22.
Vancouver Karahanoğulları Y , Türk D . Siyasal Bedenin Maliyesi: Piketty, Rousseau ve Neoliberalizm. Akdeniz İİBF Dergisi. 2018; 18(2018 Özel Sayısı): 1-22.
IEEE Y. Karahanoğulları and D. Türk , "Siyasal Bedenin Maliyesi: Piketty, Rousseau ve Neoliberalizm", Akdeniz İİBF Dergisi, vol. 18, no. 2018 Özel Sayısı, pp. 1-22, Sep. 2018, doi:10.25294/auiibfd.463387