Bir Politik-Ekonomik Evrimin Kentsel Kayıtları: Türkiye’nin Tarihsel Dönüşümünde Kentleşme Politikaları
Urban Records of a Political-Economic Evolution: Urban Policies in Turkey’s Historical Transformation

A.arda YÜCEYILMAZ [1] , Hilal YÜCEYILMAZ [2]


Kent, toplumsal olanın inşa alanıdır. Pek çok toplumsal sistemin operasyonel alanı olarak kent olgusu, çeşitli yönleriyle sistemsel farklılaşmaların okunabildiği bir kaynak işlevi de görebilir. Bu bağlamda çalışma, Cumhuriyetin ilanından günümüze, Türkiye’nin politik-ekonomik sistemsel dönüşümünün, kentleşme politikaları ve kentsel mekan üzerindeki etkisini, ele almayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, 1923-1950 dönemi, 1950-1960 dönemi, 1960-1980 dönemi, 1980-2002 dönemi ve 2002’den günümüze kadar olan dönem, Türkiye’de politik-ekonomik anlamda farklı karakterler taşıyan evreler olarak kentsel karşılıklarıyla ele alınmaktadır.

City itself is the place of social construction. City phenomenon as an operational field of many social systems, can also function as a resource in which systematic differentiations can be read in various aspects.In this context, this study aims to evaluate the affects of Turkey’s political-economic systemic transformation on urbanization policies and urban space. In this framework the period of 1923-1950, the period of 1950-1960, the period of 1960-1980, the period of 1980-2002 and the period from 2002 to present will be examined as phases of different political-economic characteristics with their urban counterparts.

 • Adıgüzel, Ş. ve Tek, M. (2014) 6360 Sayılı Yasa ve Türkiye’nin Büyükşehir Belediyesi Sisteminde Değişim: Hatay Örneği, Çağdaş Yerel Yönetimler, 23(3), 3-102.
 • Ak Parti (2015), 2002 Genel Seçimleri Seçim Beyannamesi, Tanıtım ve Medya Başkanlığı, Ankara.
 • Altınöz, M. Ö. (2015) Sümerbank’ın Karabük’ün Konut Politikasındaki Rolü, Çağdaş Yerel Yönetimler, 24(2), 49-62.
 • Atatürk, M. K. (1960) Nutuk, Cilt II, Maarif Basımevi, İstanbul.
 • Atay, F. R. (2016) Çankaya, Pozitif Yayınları, İstanbul.
 • Ayman Güler, B. (1998) Yerel Yönetimler: Liberal Açıklamalara Eleştirel Yaklaşım, Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayını No: 280, Ankara.
 • Bilecen, T. (2015) Yeni Afet Yasasında Hukuksal ve Demokratik Esneklik, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(3), 145-158.
 • Boratav, K. (1988) Türkiye İktisat Tarihi 1908-1985, Gerçek Yayınevi, İstanbul.
 • Çalcalı, Ö (2014), 6360 Sayılı Kanunun Türkiye’de Yerel Yönetimler Sistemine Getirdiği Değişiklikler, Çağdaş Yerel Yönetimler, 23(4), 49-68.
 • Çukurçayır, M. A. (2013) Yerel Yönetişim Üzerine Notlar /Genç, F. N. (der.) Yönetişim: Türk Kamu Yönetimine Yansımaları, Çizgi Kitabevi, Konya, 191-206.
 • Dede, K., Sadioğlu, U., Yüceyılmaz, A.A. (2014) 2014 Yerel Seçimleri Işığında Kapatılan Belde Belediyeleri: Değirmendere’de Yerellik ve Temsiliyet Sorunu, 12. Kamu Yönetimi Forumu Bildiriler Kitabı, (e-kitap) ISBN: 978-975-8254-538, 370-381.
 • Devlet Planlama Teşkilatı (1963) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara.
 • Devlet Planlama Teşkilatı (1967) İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1968-1972, Ankara.
 • Devlet Planlama Teşkilatı (1979) Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983), Ankara.
 • Devlet Planlama Teşkilatı (1984) Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989), Ankara.
 • Devlet Planlama Teşkilatı (1989) Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994), Ankara.
 • Devlet Planlama Teşkilatı (1995) Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000), Ankara.
 • Devlet Planlama Teşkilatı (2000) Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005), Ankara.
 • Duru, B. (2012) Mustafa Kemal Döneminde Ankara’nın İmarı / Şenol Cantek, F. (der.) Cumhuriyet Ütopyası: Ankara, Ankara Üniversitesi Yayınevi, Ankara, 173-192.
 • Kalkınma Bakanlığı (2013) Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2014-2018), Ankara.
 • Karpat, K. H. (2007) Osmanlı’da Değişim, Modernleşme ve Uluslaşma (Çev. Dilek Özdemir), İmge Kitabevi, Ankara.
 • Keleş, R. (1978) 100 Soruda Türkiye’de Şehirleşme, Konut ve Gecekondu, Gerçek Yayınevi, Istanbul.
 • Keyder, Ç. (2007) Türkiye’de Devlet ve Sınıflar, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Kıray, M. (2006) Toplumsal Yapı, Toplumsal Değişme, Bağlam Yayınları, İstanbul.
 • Kol, E. N., Karaçor, Z. (2012) 2001 Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı ve İstihdam Üzerine Etkileri, Maliye Dergisi, 162, 379-395.
 • Kongar, E. (1999) 21. Yüzyılda Türkiye, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Kongar, E. (2008), Devrim Tarihi ve Toplum Bilimi Açısından Atatürk, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Mango, A. (1995), Türkiye’nin Yeni Rolü (Çev. Erhan Yükselci- Şükrü Demircan), Ümit Yayıncılık, Ankara.
 • Ortaylı, İ. (2007) Batılılaşma Yolunda, Merkez Kitaplar, İstanbul.
 • Reuter, E. (1946) Şehirlerimizin Nüfus Gelişmesi, Siyasal Bilgiler Okulu Dergisi, 1(4), Milli Eğitim Basımevi, Ankara, 775-790.
 • Sadioğlu, U ve Ömürgönülşen, U. (2011) Yerel Yönetimlerin Personel Sistemlerinde Reform Çalışmaları: Alman ve Türk Deneyimlerinden Yansıyan Eğilimler ve Türkiye İçin Çıkarılabilecek Bazı Dersler, Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1) 129-171.
 • Sayar, Z. (1943) Bir Yapı ve İmar Politikamız Var mıdır?, Arkitekt, Sayı: 137-138, 97-98.
 • Sezen, S. (1999) Devletçilikten Özelleştirmeye Türkiye’de Planlama, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Yayınları, No:293, Ankara.
 • Sezen, S. (1999) Devletçilikten Özelleştirmeye Türkiye’de Planlama, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayın No: 293, Ankara.
 • Stephenson, V.G. (1970) Two Newly Created Capitals: Islamabad and Brasilia, Town Planning Review, April 41(4) 317-332.
 • Şengül, T. (2003) Yerel Devlet Sorunu ve Yerel Devletin Dönüşümünde Yeni Eğilimler, Praksis, 9, Kış/Bahar, Ankara.
 • Tankut, Gönül (1988), Ankara’nın Başkent Olma Süreci, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, 8(2), 93-104.
 • Tekeli, İ. (2009) Kentsel Arsa, Altyapı ve Kentsel Hizmetler, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Istanbul.
 • Yavuz, F. (1981) Başkent Ankara ve Jansen, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, 7(1), Ankara, 25-33.
 • Yavuz, F.(1952) Ankara’nın İmarı ve Şehirciliğimiz, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, No: 21-3, Ankara.
 • Yayla, Y. (1975) Şehir Planlamasının Başlıca Hukuki Meseleleri, İstanbul Üniversitesi Yayınları, No: 2098, Fakülteler Matbaası, Istanbul.
 • https://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP58.htm (17.3.2016)
 • Türkiye İstatistik Kurumu (b), “Şehir ve Köy Nüfusu, 1927-2000”, http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=202 (16.3.2016)
 • http://www.kentges.gov.tr/_dosyalar/kentges_tr.pdf (16.3.2016)
 • http://www.ntv.com.tr/turkiye/binali-yildirimdan-kanal-istanbul-uyarisi,J-Tr_j62DU-wsBLwQytRqg?_ref=infinite (10.3.2016)
 • http://www.sabah.com.tr/ekonomi/2015/03/25/kanal-istanbula-yabanci-akini (10.3.2016)
Primary Language tr
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0001-9771-8630
Author: A.arda YÜCEYILMAZ

Orcid: 0000-0003-3144-394X
Author: Hilal YÜCEYILMAZ

Dates

Application Date : May 15, 2018
Acceptance Date : July 30, 2018
Publication Date : September 30, 2018

Bibtex @research article { auiibfd463394, journal = {Akdeniz İİBF Dergisi}, issn = {1302-9975}, eissn = {2667-7229}, address = {AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANI DUMLUPINAR CAD. ANTALYA}, publisher = {Akdeniz University}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {98 - 114}, doi = {10.25294/auiibfd.463394}, title = {Bir Politik-Ekonomik Evrimin Kentsel Kayıtları: Türkiye’nin Tarihsel Dönüşümünde Kentleşme Politikaları}, key = {cite}, author = {Yüceyılmaz, A.arda and Yüceyılmaz, Hilal} }
APA Yüceyılmaz, A , Yüceyılmaz, H . (2018). Bir Politik-Ekonomik Evrimin Kentsel Kayıtları: Türkiye’nin Tarihsel Dönüşümünde Kentleşme Politikaları . Akdeniz İİBF Dergisi , , 98-114 . DOI: 10.25294/auiibfd.463394
MLA Yüceyılmaz, A , Yüceyılmaz, H . "Bir Politik-Ekonomik Evrimin Kentsel Kayıtları: Türkiye’nin Tarihsel Dönüşümünde Kentleşme Politikaları" . Akdeniz İİBF Dergisi 18 (2018 ): 98-114 <https://dergipark.org.tr/en/pub/auiibfd/issue/39322/463394>
Chicago Yüceyılmaz, A , Yüceyılmaz, H . "Bir Politik-Ekonomik Evrimin Kentsel Kayıtları: Türkiye’nin Tarihsel Dönüşümünde Kentleşme Politikaları". Akdeniz İİBF Dergisi 18 (2018 ): 98-114
RIS TY - JOUR T1 - Bir Politik-Ekonomik Evrimin Kentsel Kayıtları: Türkiye’nin Tarihsel Dönüşümünde Kentleşme Politikaları AU - A.arda Yüceyılmaz , Hilal Yüceyılmaz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.25294/auiibfd.463394 DO - 10.25294/auiibfd.463394 T2 - Akdeniz İİBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 98 EP - 114 VL - 18 IS - 2018 Özel Sayısı SN - 1302-9975-2667-7229 M3 - doi: 10.25294/auiibfd.463394 UR - https://doi.org/10.25294/auiibfd.463394 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Akdeniz İİBF Dergisi Bir Politik-Ekonomik Evrimin Kentsel Kayıtları: Türkiye’nin Tarihsel Dönüşümünde Kentleşme Politikaları %A A.arda Yüceyılmaz , Hilal Yüceyılmaz %T Bir Politik-Ekonomik Evrimin Kentsel Kayıtları: Türkiye’nin Tarihsel Dönüşümünde Kentleşme Politikaları %D 2018 %J Akdeniz İİBF Dergisi %P 1302-9975-2667-7229 %V 18 %N 2018 Özel Sayısı %R doi: 10.25294/auiibfd.463394 %U 10.25294/auiibfd.463394
ISNAD Yüceyılmaz, A.arda , Yüceyılmaz, Hilal . "Bir Politik-Ekonomik Evrimin Kentsel Kayıtları: Türkiye’nin Tarihsel Dönüşümünde Kentleşme Politikaları". Akdeniz İİBF Dergisi 18 / 2018 Özel Sayısı (September 2018): 98-114 . https://doi.org/10.25294/auiibfd.463394
AMA Yüceyılmaz A , Yüceyılmaz H . Bir Politik-Ekonomik Evrimin Kentsel Kayıtları: Türkiye’nin Tarihsel Dönüşümünde Kentleşme Politikaları. Akdeniz İİBF Dergisi. 2018; 18(2018 Özel Sayısı): 98-114.
Vancouver Yüceyılmaz A , Yüceyılmaz H . Bir Politik-Ekonomik Evrimin Kentsel Kayıtları: Türkiye’nin Tarihsel Dönüşümünde Kentleşme Politikaları. Akdeniz İİBF Dergisi. 2018; 18(2018 Özel Sayısı): 98-114.
IEEE A. Yüceyılmaz and H. Yüceyılmaz , "Bir Politik-Ekonomik Evrimin Kentsel Kayıtları: Türkiye’nin Tarihsel Dönüşümünde Kentleşme Politikaları", Akdeniz İİBF Dergisi, vol. 18, no. 2018 Özel Sayısı, pp. 98-114, Sep. 2018, doi:10.25294/auiibfd.463394