Étienne De La Boétie Üzerine Bir İnceleme
A Study on Étıenne De La Boétıe

Gökhan ÇELEN [1]


Modern devletin örgütlenme biçimi uzun bir süreç sonucunda şekillenmiştir. Bu sürecin başlangıcını feodal dönemin sonlarına kadar dayandıran görüşler olmasına karşın asıl şeklini XVI. ve XVII. yüzyıllarda aldığı söylenebilir. Rönesans ve Reform hareketleri sonrasında Kilise’nin otoritesinin zayıflaması, feodal sistemin çözülmeye başlaması ve yaşanan teknolojik gelişmeler modern devletin oluşumuna giden süreçteki önemli faktörlerdir. İncelemesi yapılan düşünür Étienne de La Boétie de bu siyasi iklimde yaşamış, dönemin toplumsal ve siyasal sorunlarından etkilenerek siyaset felsefesi literatürüne ölümsüz bir eser bırakmıştır. Bir Rönesans insanı olan La Boétie, insan doğasının özgür ve eşit olduğunu ancak, insanların gönüllü olarak iktidara kul olduklarını söylemiştir. Bu çalışmanın amacı La Boétie’nin insanın doğası ve insanların neden iktidara boyun eğdiklerini tartıştığı Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev eserinin çözümlenmesidir. Bu bağlamda, La Boétie’nin eserinin çözümlenmesi N. Machiavelli ve toplum sözleşmecilerinin görüşleri ile genel olarak karşılaştırılarak La Boétie’nin görüşleri incelenmiştir. Ayrıca eserde iktidarın benimsetilmesini sağlayan araçlar sunulurken kullanılan yöntemin Antonio Gramsci’nin “hegemonya” kavramıyla olan ilişkisi sorgulanmıştır. Modern devletin kuruluşunu çözümleyen La Boétie’nin yaşadığı dönemdeki siyasi iklim, eserin ortaya çıkışı, evrensel mesajları ve eserde sunulan tezler tartışılmıştır. Çalışmada karşılaştırmalı analiz ve yorumsamacılık yöntemleri kullanılmıştır.

The process of organizing the modern state took place over a long period of time. This is the beginning of the process until end of feudal era, although the principal opinions which retained the shape of the XVI. and XVII. centuries can be said to have received. The weakening of the authority of the Church after the Renaissance and Reform movements, the beginning of the dissolution of the feudal system and the technological developments that are experienced are important factors in the process of the formation of the modern state. Étienne de La Boétie, who studied the subject, lived in this political climate and was influenced by the social and political problems of the time and left an immortal work in the literary texts of political philosophy. La Boétie, a Renaissance man, said that human nature is free and equal but people are being servants of power voluntarily. The intent of the work is to resolve the work of La Boétie on the subject of Discourse on Voluntary Servitude, which discusses the nature of man and why mankind obeys power. In this context, the analysis of La Boétie's work was generally compared with the views of N. Machiavelli and social contract theorists, and La Boétie's messages were revealed. In addition, the relation between the method used by A. Gramsci as the hegemony and the method used when giving the tools for the adoption of power was questioned. The political climate, the emergence of the work, universal messages and the theses presented in the work were discussed during the period of La Boétie's analysis of the constitute of the modern state. Comparative analysis and interpretation methods were used in the study.

 • Ağaoğulları, M. A. (2006). Kent Devletinden İmparatorluğa. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Ağaoğulları, M. A. (2011). Sokrates'ten Jakobenlere Batı'da Siyasal Düşünceler. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Ağaoğulları, M. A. (2008). Tanrı Devletinden Kral-Devlete. Ankara: İmge Yayınları.
 • Ağaoğulları, M. A. (2009). Thomas Hobbes: Ölümlü Tanrı. M. A. Ağaoğulları & L. Köker (Ed.), Kral-Devlet ya da Ölümlü Tanrı (ss. 163–281). Ankara: İmge Kitabevi.
 • Ağaoğulları, M. A. (2010). Ulus-Devlet ya da Halkın Egemenliği. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Aristoteles. (2006). Politika. (M. Tunçay, Çev.) İstanbul: Remzi Yayınları.
 • Bağce, E. (2016). Okur-yazar.net. Okur-yazar.net: http://okur-yazar.net/klientalizm-ya-da-yanasmacilik-2903 (Erişim tarihi: 25 Mart 2016).
 • Boetie, E. D. (2014). Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev. (M. A. Ağaoğulları, Çev.) Ankara: İmge Yayınları.
 • Boetie, E. D. (2008). The Politics of Obedience: The Discourse of Voluntary Servitude. (H. Kurz, Çev.) Alabama: Ludvig von Mises Institute.
 • Coşkun, S. (2014). Jean-Jacques Rousseau. A. Tunçel & K. Gülenç (Ed.), Siyaset Felsefesi Tarihi Platon’dan Zizek’e (ss. 294–308). Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • García-Alonso, M. (2013). La Boétie and the Neo-Roman Conception of Freedom. History of European Ideas, 39 (3), 317–334.
 • Gönen, M. (2013). Çoğunluk, La Boetie ve Gönüllü Kulluk. Paradoks Film Dergi Sine Felsefe: http://www.paradoksdergi.com/index.php/sine-felsefe/80-cogunluk-filmi-la-boetie-ve-gonullu-kulluk-metin-gonen-paradoks-dergi (Erişim tarihi: 25 Mart 2016).
 • Göze, A. (1969). 16. Yüzyıl Düşünürlerinde Baskıya Karşı Direnme. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, XXXV (1-4), 244-277.
 • Göze, A. (2016). Siyasal Düşünceler ve Yönetimler. İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • Gülenç, K. (2014). Niccolò Machiavelli. A. Tunçel & K. Gülenç (Ed.), Siyaset Felsefesi Tarihi Platon’dan Zizek’e (ss. 134–165). Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Heywood, A. (2015). Siyasetin Temel Kavramları. Ankara: Liberte Yayınları.
 • Heywood, A. (2014). Siyasi İdeolojiler. (Ö. Tüfekçi & A. K. Bayram, Çev.) Ankara: Adres Yayınları.
 • Hobbes, T. (2014). Leviathan’dan Seçme Parçalar. M. Tunçay (Ed.), Batı’da Siyasal Düşünceler Tarihi Yeni Çağ (ss. 209–253). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Kalfa, C., & Ataay, F. (2015). Rousseau ve Çoğunlukçu Demokrasi. Alternatif Politika, 7 (3), 457–489.
 • Keohane, N. O. (1977). The Radical Humanism of Étienne De La Boétie. Journal of the History of Ideas, 38 (1), 119–130.
 • Kulak, Ö. (2014). Thomas Hobbes. A. Tunçel & K. Gülenç (Ed.), Siyaset Felsefesi Tarihi Platon’dan Zizek’e (ss. 217–236). Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Kurz, H. (1946). Did Montaigne Alter La “Boétie’s Contr’un?” Studies in Philology, 43 (4), 619–627.
 • Kurz, H. (1949). The Actuality of Etienne de la Boétie. World Literature Today, 23 (2), 127–128.
 • Kuyurtar, E. (2014). John Locke. A. Tunçel & K. Gülenç (Ed.), Siyaset Felsefesi Tarihi Platon’dan Zizek’e (ss. 249–263). Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Locke, J. (2014). Uygar Yönetim Üzerine İkinci İnceleme. M. Tunçay (Ed.), Batı’da Siyasal Düşünceler Tarihi Yeni Çağ (ss. 261–294). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Machiavelli, N. (2015). Prens. (K. Atakay, Çev.). İstanbul: Can Sanat Yayınları.
 • Moore, B. J. (2012). Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri Çağdaş Dünyanın Yaratılmasında Soylunun ve Köylünün Rolü. (Ş. Tekeli & A. Şenel, Çev.). Ankara: İmge Kitabevi.
 • Newman, S. (2010). Voluntary Servitude Reconsidered:Radical Politics and the Problem of Self-Domination. Anarchist Devolopments in Culturel Studies , 31-49.
 • Pieters, J., & Roose, A. (2006). The Art of Saying ‘No’. Premonitions of Foucault’s ‘Governmentality’ in Étienne de La Boétie’s Discours de la servitude volontaire. J. Deploige & G. Deneckere (Ed.), Mystifying the Monarch: Studies on Discourse, Power and History (79–97). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Platon. (2007). Devlet. (S. Eyüboğlu, & M. A. Cimcoz, Çev.) İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Price, R. (2012). Fransa'nın Kısa Tarihi. (Ö. Akpınar, Çev.) İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Rousseau, J. J. (1995). İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı. (R. N. İleri, Çev.). İstanbul: Say Yayınları.
 • Rousseau, J. J. (2015). Toplum Sözleşmesi. (V. Günyol, Çev.) İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Sancar, S. (2005). Hegemonya. F. Başkaya içinde, Kavram Sözlüğü Söylem ve Gerçek (205-211). Ankara: Maki Basın Yayın.
 • Schaefer, D. L. (2013). Discourse on Voluntary Servitude by La Boétie. Chicago: The University of Chicago Press on behalf of the Renaissance Society of America.
 • Sparling, R. (2013). Sunlight is the best disinfectant? Étienne de la Boétie on corruption and transparency. European Journal of Political Theory, 12 (4), 483–509.
 • Uğur, G. (2010). Dünden Bugüne Anarşizm ve Anarşizmin Çözmesi Gereken Sorunlar. Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi 12 (1), 133-158.
 • Yetiş, M. (1999). Antik Atina'da Demokrasinin Gelişimi: Soloncu Pasif Devrimden Peisistratos'un Tiranlığına. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 54 (2), 160-195.
 • Zabcı, F. (2009). John Locke: Liberalizmin Düşüncedeki Öncüsü. M. A. Ağaoğulları, F. Zabcı, & R. Ergün (Ed.), Kral-Devletten Ulus-Devlete (ss. 101–232). Ankara: İmge Kitabevi.
 • Zweig, S. (2012). Montaigne. (A. Cemal, Çev.) İstanbul: Can Yayınları.
Primary Language tr
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-4853-228X
Author: Gökhan ÇELEN

Dates

Application Date : May 10, 2018
Acceptance Date : August 31, 2018
Publication Date : September 30, 2018

Bibtex @research article { auiibfd463399, journal = {Akdeniz İİBF Dergisi}, issn = {1302-9975}, eissn = {2667-7229}, address = {AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANI DUMLUPINAR CAD. ANTALYA}, publisher = {Akdeniz University}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {155 - 179}, doi = {10.25294/auiibfd.463399}, title = {Étienne De La Boétie Üzerine Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {Çelen, Gökhan} }
APA Çelen, G . (2018). Étienne De La Boétie Üzerine Bir İnceleme . Akdeniz İİBF Dergisi , , 155-179 . DOI: 10.25294/auiibfd.463399
MLA Çelen, G . "Étienne De La Boétie Üzerine Bir İnceleme" . Akdeniz İİBF Dergisi 18 (2018 ): 155-179 <https://dergipark.org.tr/en/pub/auiibfd/issue/39322/463399>
Chicago Çelen, G . "Étienne De La Boétie Üzerine Bir İnceleme". Akdeniz İİBF Dergisi 18 (2018 ): 155-179
RIS TY - JOUR T1 - Étienne De La Boétie Üzerine Bir İnceleme AU - Gökhan Çelen Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.25294/auiibfd.463399 DO - 10.25294/auiibfd.463399 T2 - Akdeniz İİBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 155 EP - 179 VL - 18 IS - 2018 Özel Sayısı SN - 1302-9975-2667-7229 M3 - doi: 10.25294/auiibfd.463399 UR - https://doi.org/10.25294/auiibfd.463399 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Akdeniz İİBF Dergisi Étienne De La Boétie Üzerine Bir İnceleme %A Gökhan Çelen %T Étienne De La Boétie Üzerine Bir İnceleme %D 2018 %J Akdeniz İİBF Dergisi %P 1302-9975-2667-7229 %V 18 %N 2018 Özel Sayısı %R doi: 10.25294/auiibfd.463399 %U 10.25294/auiibfd.463399
ISNAD Çelen, Gökhan . "Étienne De La Boétie Üzerine Bir İnceleme". Akdeniz İİBF Dergisi 18 / 2018 Özel Sayısı (September 2018): 155-179 . https://doi.org/10.25294/auiibfd.463399
AMA Çelen G . Étienne De La Boétie Üzerine Bir İnceleme. Akdeniz İİBF Dergisi. 2018; 18(2018 Özel Sayısı): 155-179.
Vancouver Çelen G . Étienne De La Boétie Üzerine Bir İnceleme. Akdeniz İİBF Dergisi. 2018; 18(2018 Özel Sayısı): 155-179.
IEEE G. Çelen , "Étienne De La Boétie Üzerine Bir İnceleme", Akdeniz İİBF Dergisi, vol. 18, no. 2018 Özel Sayısı, pp. 155-179, Sep. 2018, doi:10.25294/auiibfd.463399


Meslek Lisesi Öğrencilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkındaki Tutumları
International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences
Yunus ÖZTÜRK
https://doi.org/10.7240/jeps.512524