Year 2021, Volume 21 , Issue 1, Pages 36 - 55 2021-05-07

Telekomünikasyon Sektöründe Bütünleşik Analitik Hiyerarşi Süreci-Dengeli Puan Kartı Modeli ile Tedarikçi Performans Değerlemesi
Supplier Performance Evaluation in Telecommunications Sector with an Integrated Analytical Hierarchy Process-Balanced Scorecard Model

Pınar KAYA SAMUT [1] , Hasan ADIGÜZEL [2]


Literatürde ekonomik büyümeye katkısı çok yüksek olan Telekomünikasyon sektöründe tedarikçi performans değerleme çok az çalışılmıştır. Bu boşluğu doldurmak amacıyla, bu çalışmada Telekomünikasyon sektöründe tedarikçi seçiminde iki aşamalı bir Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP)- Dengeli Puan Kartı (DPK) entegre yöntemi önerilmektedir. Telekomünikasyona özgü kriterler sistematik bir yaklaşımla belirlenmiştir. Diğer çalışmaların aksine, DPK boyutlarını direkt kullanmak yerine, belirlenen bu kriterler AHP ile ağırlıklandırılarak DPK boyutlarına yerleştirilmiştir. Telekomünikasyon özelinde örnek bir DPK notlandırılması yapılarak, sektöre, kullanılmaya hazır bir tedarikçi performans değerlendirme sistemi sunulmuştur. Sonuçta, teslimat ve kalite en önemli kriterler olurken, bunlar DPK’nın müşteri boyutunu oluşturmuşlardır. Finansal boyutun bundan sonra gelmesi, sektörde hızlı ve kaliteli hizmet sunmanın maliyetlerden daha önemli olduğunu göstermektedir.

Supplier performance evaluation in Telecommunication sector, which has a very high contribution to the economic growth, has been studied in the literature very few. In order to fill this gap, the present study proposes a two-stage Analytical Hierarchy Process (AHP)-Balanced Scorecard (BSC) integrated method for selecting suppliers in the Telecommunication sector. Telecommunication-specific criteria have been determined with a systematic approach. Unlike other studies, instead of using BSC dimensions directly, determined criteria were weighted with AHP and placed in BSC dimensions. Moreover, grading a BSC special to the Telecommunication was carried out and a supplier performance evaluation system ready for use has been presented to the sector. As a result, while the criteria with the highest importance are delivery and quality, they formed the customer dimension of the BSC. The fact that financial dimension comes after customer dimension shows that providing fast and high quality service in the sector is more important than costs.

 • Ağca, V. ve Ender, T. (2006). “Çok boyutlu performans değerleme modelleri ve bir balanced scorecard örneği”. Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 8(1): 173-193.
 • Ahmadi, S. ve Amin, S.H. (2019). “An integrated chance-constrained stochastic model for a mobile phone closed-loop supply chain network with supplier selection”. Journal of Cleaner Production, 226: 988-1003.
 • Ahmadi, H.B., Petrudi, S.H.H. ve Wang, X. (2017). “Integrating sustainability into supplier selection with analytical hierarchy process and improved grey relational analysis: a case of telecom industry”. The international Journal of Advanced Manufacturing Technology, 90(9-12): 2413-2427.
 • Ahn, H. (2001). “Applying the balanced scorecard concept: an experience report”. Long Range Planning, 34(4): 441-461.
 • Aissaoui, N., Haouari, M. ve Hassini, E. (2007). “Supplier selection and order lot sizing modeling: A review”. Computers & Operations Research, 34(12): 3516-3540.
 • Akdeniz, H.A. ve Turgutlu, T. (2007). “Türkiye'de perakende sektöründe analitik hiyerarşik süreç yaklaşımıyla tedarikçi performans değerlendirmesi”. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(1): 1-17.
 • Akman, G. ve Alkan, A. (2006). “Tedarik zinciri yönetiminde bulanık AHP yöntemi kullanılarak tedarikçilerin performansının ölçülmesi: Otomotiv yan sanayiinde bir uygulama”. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 5(9): 23-46.
 • Altınok, E. ve Görener, A. (2016). “Tedarikçi performans değerlendirmesi için bütünleşik bir model önerisi”. 2. Üretim Ekonomisi Kongresi. 11-12 Nisan 2016, İstanbul.
 • Bakır, M. A. (2013). Tedarik zincirinde alıcı-tedarikçi entegrasyonu ve tedarikçi açısından bir uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gediz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, İzmir.
 • Bekmezci, M. (2010). “Stratejik bir yönetim yaklaşımı olan dengeli başarı göstergesi (balanced scorecard)’nin Türkiye’nin en büyük 500 firmasına uygulanması”. Yönetim Bilimleri Dergisi, 8(2): 203-22.
 • Benton, W.C. (1985). “Multiple price breaks and altemative purchase lot-sizing pro- cedures in material requirements planning systems”. International Journal of Production Research, 23: 1025-1047.
 • Bhagwat, R. ve Sharma, M.K. (2007). “Performance measurement of supply chain management: A balanced scorecard approach”. Computers & Industrial Engineering, 53(1): 43-62.
 • Boer, L., Labro, E. ve Morlacchi, P. (2001). “A Rewiev of Methods Supporting Supplier Selection”. European Journal of Purchasing & Supply Management, (7): 75-89.
 • Bruno, G., Esposito, E., Genovese, A. ve Passaro, R. (2012). “AHP-based Approaches for Supplier Evaluation: Problems and Perspectives”. Journal of Purchasing & Supply Management, (18): 159-172.
 • Cardozo, R.N. ve Cagley, J.W. (1971). “Experimental study of industrial buyer behavior”. Journal of Marketing Research, 329-334.
 • Chapman, S.N. (1989). “Just-in-time supplier inventory: An empirical implementation model”. The International Journal of Productıon Research, 27(12): 1993-2007.
 • Chen, I.J. ve Paulraj, A. (2004). “Understanding supply chain management: critical research and a theoretical framework”. International Journal of Production Research, 42(1): 131-163.
 • Cheng, E.W.L. ve Li, H. (2001). “Analytic hierarchy process an approach to determine measures for business performance”. Measuring Business Excellence, (5): 30-36.
 • Chiang, Z. (2005). “A Dynamic Decision Approach for Long-Term Vendor Selection Based on AHP and BSC”. Advances in Intelligent Computing: International Conference on Intelligent Computing”, 23-26 Ağustos 2005, Hefei, China, Part II, 257-265.
 • Claro, D.P. ve Claro, P.B.O. (2010). “Collaborative buyer–supplier relationships and downstream information in marketing channels”. Industrial Marketing Management, 39(2), 221-228.
 • Coşkun, S., Polat, O. ve Kara, B. (2015). “Kara Tedarikçi seçiminde işletmelerde sistem yönetimi ve güvenliği kriterlerine dayalı bir karar modeli ve modelin uygulaması”. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 21(4), 134-144.
 • Cox, A. (1999). “A research agenda for supply chain and business management thinking”. Supply Chain Management: An International Journal, 4(4): 209-212.
 • Cusumano, M.A. ve Takeishi, A. (1991). “Supplier relations and management: a survey of Japanese, Japanese‐transplant, and US auto plants”. Strategic Management Journal, 12(8): 563-588.
 • Çağlıyan, V. (2009a). Yenilikçilik, tedarikçi katılımı ve işletme performansı üzerine değer zinciri yönetimi temelli bir yaklaşım: otomotiv sektöründe görgül bir araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Konya.
 • Çağlıyan, V. (2009b). “Alıcı-tedarikçi ilişkilerinin işletme performansına etkisi”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(3): 461-479.
 • Dada, M, ve Srikanth, K.N. (1987). “Pricing policies for quantity discounts”. Management Science, 33(10): 1247-1252.
 • Dağdeviren, M. ve Tamer, E. (2001). “Tedarikçi firma seçiminde analitik hiyerarşi prosesi ve 0-1 hedef programlama yöntemlerinin kullanılması”. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 16(1): 41-52.
 • Dağdeviren, M., Dönmez, N. ve Kurt, M. (2006). “Bir işletmede tedarikçi değerlendirme süreci için yeni bir model tasarımı ve uygulaması”. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 21(2): 171-182.
 • Dahel, N.E. (2003). “Vendor selection and order quantity allocation in volume discount environments”. Supply Chain Management: An Internal Journal, 8(4): 335-342.
 • Dickson, G.W. (1966). “An analysis of vendor selection systems and decisions”. Journal of Purchasing, 2(1): 5-17.
 • Dinçer, H., Hacıoğlu, Ü. ve Yüksel, S. (2017). “Türk bankacılık sektöründe dengeli skorkart temelli yeni hizmet geliştirme yetkinliğinin bulanık mantık çerçevesinde hibrit çok kriterli karar verme yöntemiyle karşılaştırmalı analizi”. Bankacılar Dergisi, 103: 3-33.
 • Elagöz, İ. (2006). Tedarik zinciri yönetimi yaklaşımının maliyet heesaplama çalışmalarına etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İzmir.
 • Fang, j., Liqun, X, ve Huaying, S. (2009). “A new decision model based on entropy for supplier selection of Telecom industry”. IEEE.
 • Fawcett, S.E., Magnan, G.M. ve McCarter, M.W. (2008). “Benefits, barriers, and bridges to effective supply chain management”. Supply Chain Management: An International Journal, 13(1): 35-48.
 • Francis, S.K. ve Brown, D.J. (1985). “Retail buyers of apparel and appliances: A comparison”. Clothing and Textiles Research Journal, 4(1): 1-8.
 • Frazier, G.L., Spekman. R.E. ve O'Neal, C.R. (1988). “Just-in-time exchange relationships in industrial markets”. The Journal of Marketing, 52-67.
 • Galankashi, M.R., Helmi. S.A. ve Hashemzahi, P. (2016). “Supplier selection in automobile industry: A mixed balanced scorecard- fuzzy AHP approach”. Alexandria Engineering Journal, 55: 91-100.
 • Galt, J.D.A. ve Dale, B.G. (1991). “Supplier development: a British case study”. Journal Of Supply Chain Management, 27(1): 16-22.
 • Ghodsypour, S.H. ve O'Brien, C. (1998). “A decision support system for supplier selection using an integrated analytic hierarchy process and linear programming”. International Journal of Production Economics, (56): 199-212.
 • Göktürk, İ. F. (2008). Tedarikçi performans değerlendirmesinde bulanık AHP uygulaması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi, Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Kocaeli.
 • Günay, Z. ve Ünal, Ö.F. (2016). “AHP-TOPSIS yöntemi ile tedarikçi seçimi (Bir Telekomünikasyon Şirketi Örneği)”. PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(1): 37-53.
 • Habidina, N.F., Salleha, M.I., Latipa, N.A.M., Azmanb, M.N.A. ve Fuzic, N.M. (2016). “The development of strategic balanced scorecard tool (SBST) for Malaysian automotive industry”. Journal of Industrial and Production Engineering, 33: 4: 271–285.
 • Handfield, R., Walton, S.V., Sroufe. R. ve Melnyk, S.A. (2002). “Applying environmental criteria to supplier assessment: A study in the application of the Analytical Hierarchy Process”. European Journal of Operational Research, 141(1): 70-87.
 • Houlihan, J.B. (1985). “International supply chain management”. International Journal of Physical Distribution & Materials Management, 15(1): 22-38.
 • Inemek, A. ve Tuna, O. (2009). “Global supplier selection strategies and implications for supplier performance: Turkish suppliers’ perception”. International Journal of Logistics: Research and Applications, 12(5): 381-406.
 • Jabbour, A.B.L.S., Filho, A.G.A., Viana, A.B.N. ve Jabbour, C.J.C. (2011). “Measuring supply chain management practices”. Measuring Business Excellence, 15(2): 18 – 31.
 • Jacobson, R. ve Aaker, D.A. (1987). “The strategic role of product quality”. The Journal of Marketing, 31-44.
 • Jaworska, E. ve Nadolna, B. (2019). “Balanced Scorecard for Selected Confectionery Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange in Poland”. Economics, Research for Rural Development, 2: 103-110.
 • Kahraman, C., Cebeci, U. ve Ulukan, Z. (2003). “MultiCriteria supplier selection using fuzzy AHP”. Logistics Information Management, 16(6): 382–394.
 • Kasirian, M.N., Yusuff, R.M. ve Ismail, M.Y.(2010). “Application of AHP and ANP in supplier selection process-a case in an automotive company”. International Journal of Management Science and Engineering Management, 5(2): 125–135.
 • Kavitha, C. ve Vijayalakshmi, C. (2013). “Implementation of fuzzy multi objective linear programming for decision making and planning under uncertainty”. Indian Journal of Computer Science and Engineering, 4(2): 103–121.
 • Kaplan, R.S. ve Norton, D.P. (1992). “The Balanced Scorecard – Measurement that Drive Performance”, Harvard Business Review, January-February, 71-79.
 • Kaplan, R.S. ve Norton, D.P. (1996).“Strategic learning & the balanced scorecard”. Strategy & Leadership, 18-24.
 • Kaplan, R.S. ve Norton, D.P. (2007). “Using the balanced scorecard as a strategic management system”. Harvard Business Review, 85(7-8): 1-14.
 • Kim, S.W. (2006). “Effects of supply chain management practices, integration and competition capability on performance”. Supply Chain Management: An International Journal, 11(3): 241-248.
 • Kopczak, L.R. (1997). “Logistics partnerships and supply chain restructuring: survey results from the US computer industry”. Production and Operations Management, 6(3): 226-247.
 • Kotabe, M., Martin, X. Ve Domoto, H. (2003). “Gaining from vertical partnerships: knowledge transfer, relationship duration, and supplier performance improvement in the US and Japanese automotive industries”. Strategic Management Journal, 24(4): 293-316.
 • Kotzab, H., Teller, C., Grant, D.B. ve Sparks, L. (2011). “Antecedents for the adoption and execution of supply chain management”. Supply Chain Management: An International Journal, 16(4): 231-245.
 • Krajewski, L.J., Ritzman, L.P. ve Malhotra, M.K. (1987). Üretim yönetimi süreçler ve tedarik zincirleri. (Çev. Semra Birgün), 9.Baskı, Nobel Yayınları, İstanbul.
 • Kraljic, P. (1983). “Purchasing must become supply management”. Harvard Business Review, 61(5): 109-117.
 • Ku, C.H., Chang, C.T. ve Ho, H.P. (2010). “Global supplier selection using fuzzy analytic hierarchy process and fuzzy goal programming”. Quality & Quantity, 44(4): 623–640.
 • Kuğu TD, Kırlı M. “İşletme performansının değerlendirilmesinde bir yenilikçi yönetim muhasebesi aracı olarak balanced scorecard uygulaması”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), 301-318, 2013.
 • Kumar S, Hong QS, Haggerty LN. “A global supplier selection process for food packaging”. Journal of Manufacturing Technology Management, 22(2), 241-260, 2011.
 • Kuruüzüm, A. ve Atsan, N. (2001). “Analitik hiyerarşi yöntemi ve işletmecilik alanındaki uygulamaları”. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1): 83-105.
 • Lee, H.L. ve Billington, C. (1992). “Managing supply chain inventory: pitfalls and opportunities”. Sloan Management Review, 33(3): 65.
 • Liu, J., Ding, F.Y. ve Lall, V. (2000). “Using data envelopment analysis to compare suppliers for supplier selection and performance ımprovement”. Supply Chain Management: An International Journal, 5(3), 143-150.
 • Liu, F.H.F. ve Hai, H.L. (2005). “The voting analytic hierarchy process method for selecting supplier”. International Journal of Production Economics, 97(3): 308-317.
 • Liu, J. ve Wu, C. (2005). “An integrated method for supplier selection in SCM”. Proceedings of International Conference on Services Systems and Services Management (ICSSSM), 617-620.
 • Lönngren, H.M., Rosenkranz, C. ve Kolbe, H. (2010). “Aggregated construction supply chains: success factors in implementation of strategic partnerships”. Supply Chain Management: An International Journal, 15(5): 404-411.
 • Manap Davras, G. ve Karaatlı, M. (2014). “Otel işletmelerinde tedarikçi seçimi sürecinde AHP ve BAHP yöntemlerinin uygulanması”. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(1): 87-112.
 • Neely, A., Mills, J., Platts, K., Richards, H., Gregory, M., Bourne, M. ve Kennerley, M. (2000). “Performance measurement system design: developing and testing a process-based approach”. International Journal Of Operations & Production Management, 20(10): 1119-1145.
 • Niven, PR. (2002). Balanced scorecard step-by-step maximizing performance and maintaining results, John Wiley & Sons, Inc. New York.
 • Önüt, S., Kara, S.S. ve Işık, E. (2009). “Long term supplier selection using a combined fuzzy MCDM approach: A case study for a telecommunication company”. Expert Systems with Applications, 36: 3887–3895.
 • Öz, E. ve Baykoç, Ö.F. (2004). “Tedarikçi seçimi problemine karar teorisi destekli uzman sistem yaklaşımı”. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 19(3): 275-286.
 • Öztürk, A., Erdoğmuş, Ş. ve Arıkan, V.S. (2011). “Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) Kullanılarak Tedarikçilerin Değerlendirilmesi: Bir Tekstil Firmasında Uygulama”. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(1): 93-112.
 • Pan, R., Zhang, W., Yang, S. ve Xiao, Y. (2014). “A state entropy model integrated with BSC and ANP for supplier evaluation and selection”. Int J Simul Model, 13: 3, 348-363.
 • Perçin, S. (2006). “An application of the integrated AHP-PGP model in supplier selection”. Measuring Business Excellence, 10(4): 34 – 49.
 • Pi, W.N. ve Low, C. (2006). “Supplier evaluation and selection via Taguchi loss functions and an AHP”. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 27(5-6): 625-630.
 • Powell, S. (2004). “The challenges of performance measurement”. Management Decision, 42(8), 1017-1023.
 • Qiang, C.Z.W., Pitt, A. ve Ayers, S. (2004). “Contribution of information and communication technologies to growth”. The World Bank, Paper No: 24, Washington.
 • Ronen, B. ve Trietsch, D. (1988). “A Decision Support System for Purchasing Management of Large Projects: Special Focus Article”. Operations Research, 36(6): 882-890.
 • Saaty, T.L. (1980). The Analytic Hierarchy Process, McGraw-Hill, New York.
 • Saaty, T.L. (1986). “Axiomatic foundation of the analytic hierarchy process”. Management Science, 32(7): 841-855.
 • Saaty, T.L. (1994). “How to make a decision: the analytic hierarchy process”. Interfaces, 24(6): 19-43.
 • Saaty, T.L. (2008). “Decision Making with the Analytic Hierarchy Process”. International Journal of Services Sciences, 1(1): 83-98.
 • Samaranayake, P. (2005). “A conceptual framework for supply chain management: a structural integration”. Supply Chain Management: An International Journal, 10(1): 47-59.
 • Samut, P.K. (2014). “İki aşamalı çok kriterli karar verme ile performans değerlendirmesi: AHP ve TOPSIS yöntemlerinin entegrasyonu”. Anadolu University Journal of Social Sciences, 14(4): 57-68.
 • Saradhi, B.P., Shankar, N.R. ve Hindawi, C.S. (2016). “Publishing corporation mathematical problems in engineering”. Novel Distance Measure in Fuzzy TOPSIS for Supply Chain Strategy Based Supplier Selection, 17: 1-17.
 • Sezen, B. (2004). “Veri zarflama analizi ile tedarik zinciri ortaklarının performans değerlendirmesi”. YA/EM 2004 Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği 24. Ulusal Kongresi, 16-18 Haziran, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Shafiee, M., Lotfi, F.H. ve Saleh, H. (2014). “Supply chain performance evaluation with data envelopment analysis and balanced scorecard approach”. Applied Mathematical Modelling, 38: 5092-5112.
 • Sheth, J.N. (1973). “A model of industrial buyer behavior”. The Journal of Marketing, 50-56.
 • Solmaz, S.A. ve Türkay, O. (2014). “Pazar yönlülüğün tedarikçi ilişkileri üzerindeki etkisi: otel işletmeleri üzerine ampirik bir araştırma”. AİBÜ-İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(10): 147-162.
 • Sönmez, M. (2006). “A review and critique of supplier selection process and practices”. Occasional Papers Series Paper, (1): 1-34.
 • Sridharan, U.V., Royce, C.W. ve Patterson, C.C. (2005). “Implementation of supply chain management and its impact on the value of firms”. Supply Chain Management: An International Journal, 10(4): 313-318.
 • Tam, M.C. ve Tummala, V.R. (2001). “An application of the AHP in vendor selection of a telecommunications system”. Omega, 29(2): 171-182.
 • Tsai, W.H., Lee, P.L., Shen, Y.S. ve Lin, H.L. (2012). “A comprehensive study of the relationship between enterprise resource planning selection criteria and enterprise resource planning system success”. Information & Management, 49: 36-46.
 • Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), 2018 Yılı Sektör Düzenlemelerine Yönelik Değerlendirmeler. https://telkoder.org.tr/wp-content/uploads/2019/10/TELKODER-2018-Degerlendirme.pdf (erişim tarihi: 20.07.2019).
 • Tezsürücü, D. (2013). Tedarikçilerin performans etkinliğinin ölçümünde veri zarflama analizinden yararlanma ve bir sanayi uygulaması. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Manisa.
 • Timor, M. (2011). Analitik hiyerarşi prosesi, İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Tummala, R.V.M., Phillips, C.L. ve Johnson, M. (2006). “Assessing Supply Chain Management Success Factors: A Case Study”. Supply Chain Management: An International Journal, 11(2): 179-192.
 • Türedi, S. (2013). “Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ekonomik büyümeye etkisi: Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için panel veri analizi”. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Ekonomik Dergisi, (7): 298- 322.
 • Vokurka, R.J., Choobineh, J. ve Vadi, L. (1996). “A prototype expert system for the evaluation and selection of potential suppliers”. International Journal of Operations & Production Management, 16(12): 106-127.
 • Wasti, S.N. ve Wasti, S.A. (2008). “Trust in buyer–supplier relations: the case of the Turkish automotive industry”. Journal of International Business Studies, 39(1): 118-131.
 • WeAreSocial, Digital 2019: Global Internet Use Accelerates, https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates (erişim tarihi: 20.07.2019).
 • Weber, C.A., Current, J.R. ve Benton, W.C. (1991). “Vendor selection criteria and methods”. European Journal of Operational Research, 50(1): 2-18.
 • Whipple, J.M., Lynch, D.F. ve Nyaga, G.N. (2010). “A buyer's perspective on collaborative versus transactional relationships”. Industrial Marketing Management, 39(3): 507-518.
 • Wind, Y. ve Robinson, P.J. (1968). “The determinants of vendor selection: the evaluation function approach”. Journal of Purchasing and Materials Management, 4(3): 29-41.
 • Yıldız, F. (2012). “Telekomünikasyon yatırımlarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: OECD ülkeleri üzerine ampirik bir çalışma”. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Fakültesi Dergisi, 17(3): 233-258.
 • Younus, S., Afzal, S. ve Ahsan, A. (2016). “Changing trends in supplier evaluation criteria in telecom sector in Pakistan”. International Journal of Innovation,
Primary Language tr
Subjects Operations Research and Management Science
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3778-733X
Author: Pınar KAYA SAMUT (Primary Author)
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3843-4379
Author: Hasan ADIGÜZEL
Institution: pusula call center
Country: Turkey


Dates

Application Date : April 21, 2020
Acceptance Date : January 12, 2021
Publication Date : May 7, 2021

Bibtex @research article { auiibfd724378, journal = {Akdeniz İİBF Dergisi}, issn = {1302-9975}, eissn = {2667-7229}, address = {AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANI DUMLUPINAR CAD. ANTALYA}, publisher = {Akdeniz University}, year = {2021}, volume = {21}, pages = {36 - 55}, doi = {10.25294/auiibfd.724378}, title = {Telekomünikasyon Sektöründe Bütünleşik Analitik Hiyerarşi Süreci-Dengeli Puan Kartı Modeli ile Tedarikçi Performans Değerlemesi}, key = {cite}, author = {Kaya Samut, Pınar and Adıgüzel, Hasan} }
APA Kaya Samut, P , Adıgüzel, H . (2021). Telekomünikasyon Sektöründe Bütünleşik Analitik Hiyerarşi Süreci-Dengeli Puan Kartı Modeli ile Tedarikçi Performans Değerlemesi . Akdeniz İİBF Dergisi , 21 (1) , 36-55 . DOI: 10.25294/auiibfd.724378
MLA Kaya Samut, P , Adıgüzel, H . "Telekomünikasyon Sektöründe Bütünleşik Analitik Hiyerarşi Süreci-Dengeli Puan Kartı Modeli ile Tedarikçi Performans Değerlemesi" . Akdeniz İİBF Dergisi 21 (2021 ): 36-55 <https://dergipark.org.tr/en/pub/auiibfd/issue/62283/724378>
Chicago Kaya Samut, P , Adıgüzel, H . "Telekomünikasyon Sektöründe Bütünleşik Analitik Hiyerarşi Süreci-Dengeli Puan Kartı Modeli ile Tedarikçi Performans Değerlemesi". Akdeniz İİBF Dergisi 21 (2021 ): 36-55
RIS TY - JOUR T1 - Telekomünikasyon Sektöründe Bütünleşik Analitik Hiyerarşi Süreci-Dengeli Puan Kartı Modeli ile Tedarikçi Performans Değerlemesi AU - Pınar Kaya Samut , Hasan Adıgüzel Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.25294/auiibfd.724378 DO - 10.25294/auiibfd.724378 T2 - Akdeniz İİBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 36 EP - 55 VL - 21 IS - 1 SN - 1302-9975-2667-7229 M3 - doi: 10.25294/auiibfd.724378 UR - https://doi.org/10.25294/auiibfd.724378 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Akdeniz İİBF Dergisi Telekomünikasyon Sektöründe Bütünleşik Analitik Hiyerarşi Süreci-Dengeli Puan Kartı Modeli ile Tedarikçi Performans Değerlemesi %A Pınar Kaya Samut , Hasan Adıgüzel %T Telekomünikasyon Sektöründe Bütünleşik Analitik Hiyerarşi Süreci-Dengeli Puan Kartı Modeli ile Tedarikçi Performans Değerlemesi %D 2021 %J Akdeniz İİBF Dergisi %P 1302-9975-2667-7229 %V 21 %N 1 %R doi: 10.25294/auiibfd.724378 %U 10.25294/auiibfd.724378
ISNAD Kaya Samut, Pınar , Adıgüzel, Hasan . "Telekomünikasyon Sektöründe Bütünleşik Analitik Hiyerarşi Süreci-Dengeli Puan Kartı Modeli ile Tedarikçi Performans Değerlemesi". Akdeniz İİBF Dergisi 21 / 1 (May 2021): 36-55 . https://doi.org/10.25294/auiibfd.724378
AMA Kaya Samut P , Adıgüzel H . Telekomünikasyon Sektöründe Bütünleşik Analitik Hiyerarşi Süreci-Dengeli Puan Kartı Modeli ile Tedarikçi Performans Değerlemesi. Akdeniz İİBF Dergisi. 2021; 21(1): 36-55.
Vancouver Kaya Samut P , Adıgüzel H . Telekomünikasyon Sektöründe Bütünleşik Analitik Hiyerarşi Süreci-Dengeli Puan Kartı Modeli ile Tedarikçi Performans Değerlemesi. Akdeniz İİBF Dergisi. 2021; 21(1): 36-55.
IEEE P. Kaya Samut and H. Adıgüzel , "Telekomünikasyon Sektöründe Bütünleşik Analitik Hiyerarşi Süreci-Dengeli Puan Kartı Modeli ile Tedarikçi Performans Değerlemesi", Akdeniz İİBF Dergisi, vol. 21, no. 1, pp. 36-55, May. 2021, doi:10.25294/auiibfd.724378