Research Article
BibTex RIS Cite

Türkiye’de İnfertil Kadınların Kullandıkları Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemleri: Kesitsel Bir Çalışma

Year 2024, Volume: 6 Issue: 1, 1 - 10, 14.06.2024
https://doi.org/10.51621/aws.1429100

Abstract

Amaç: İnfertil kadınların kullandıkları tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımının yaygınlığı ve kullanımı etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacı ile yürütüldü.
Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel desendeki araştırmanın örneklemini, bir kamu hastanesinin Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezine başvuran ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 142 kadın oluşturdu. Veriler, “Kişisel Bilgi Formu” ve “Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Yaklaşımları Ölçeği (TATYÖ)” ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, Mann-Whitney U, ANOVA, Kruskal Wallis Testi kullanıldı.
Bulgular: Araştırmaya katkı sağlayan kadınların yaş ortalamasının 29,77±4,83 olduğu tespit edilirken ortalama tedavi süresinin 12,76±16.83 ay olduğu tespit edildi. Kadınların kullandıkları TAT yöntemleri incelendiğinde çoğunlukla dua (%88,0), namaz (%78,2), adak adama (%25,4), yatır ziyareti (%24,6), muska (%20,4), karabaş otu (%17,6), ginseng (%15,5), astralagus (%13,4), hocaya gidip kendini okutturma (%13,4), köpekbalığı kıkırdağı (%13,4), kaplumbağa kanı (%13,4), kurşun döktürme (%4,2), reiki (%2,8), bioenerji (%2,1) ve hipnoz (%1,4) oluğu belirlendi. TATYÖ alt boyutlarındaki puan ortalamaları incelendiğinde en fazla beden-zihin yaklaşımları (40,46±17,37) olduğu belirlendi.
Sonuç: Araştırma bulguları doğrultusunda, Türkiye’ deki infertil kadınlar arasında TAT kullanımının yaygın olduğu ve en sık kullanılan yaklaşımların spiritüel ve bitkisel yöntemler olduğu belirlendi. Sağlık profesyonellerinin infertil kadınları TAT yöntemleri kullanma durumları hakkında kadınları değerlendirmeleri ve bu yöntemler hakkında kadınları bilgilendirmeleri gerekmektedir.

References

 • Ataman, H., Aba, Y. A., & Güler, Y. (2019). Complementary and alternative medicine methods used by Turkish infertile women and their effect on quality of life. Holistic Nursing Practice, 33(5), 303-311. Doi:10.1097/HNP.0000000000000339
 • Aydın Avcı, I., Koç, Z., & Sağlam, Z. (2012). Use of complementary and alternative medicine by patients with cancer in northern Turkey: analysis of cost and satisfaction. Journal of Clinical Nursing, 21(5-6), 677-688. Doi:0.1111/j.1365-2702.2011.03732.x
 • Bardaweel, S. K., Shehadeh, M., Suaifan, G. A., & Kilani, M. V. Z. (2013). Complementary and alternative medicine utilization by a sample of infertile couples in Jordan for infertility treatment: clinics-based survey. BMC Complementary and Alternative Medicine, 13, 1-7. Doi:10.1186/1472-6882-13-35
 • Bıçakçı, H., & Türk, R. (2021). İnfertil Kadınların Gebe Kalmak İçin Uyguladıkları Geleneksel Uygulamaların Belirlenmesi. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(3), 737-749. Doi:10.47115/jshs.1021210
 • Can, G., Erol, Ö., Aydıner, A., & Topuz, E. (2009). Quality of life and complementary and alternative medicine use among cancer patients in Turkey. European Journal of Oncology Nursing, 13, 287–294. Doi:10.1016/j.ejon.2009.03.007
 • Çetinbaş, A., Dağdeviren, H. N., Öztora, S., Çaylan, A., & Sezer, Ö. (2014). Doğurganlık Sorunu Yaşayan Kişiler İçin Hayat Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun İç Güvenilirlik Analizi. Eurasian Journal of Family Medicine, 3, 105-110.
 • Dehghan, M., Mokhtarabadi, S., & Heidari, F. G. (2018). Complementary and alternative medicine usage and its determinant factors among Iranian infertile couples. Journal of Complementary and Integrative Medicine, 15(2), 20170138. Doi:10.1515/jcim-2017-0138
 • Emül, T. G., Yılmaz, D. V., & Buldum, A. (2020). Kadınların İnfertilite Tedavisinde Kullandıkları Tamamlayıcı Alternatif Tedavi Uygulamalarının Belirlenmesi. Journal of Education & Research in Nursing/Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 17(4). Doi:10.5222/HEAD.2020.04379
 • Özkan, F. S., Karaca, A., & Sarak, K. (2018). Complementary and Alternative Medicine Used by Infertile Women in Turkey. African Journal of Reproductive Health, 22(2), 40-48. Doi:10.29063/ajrh2018/v22i2.4
 • Fırat, Y. Y., Kaya, D., & İnanç, N. (2021). İnfertil kadınların bitkisel ürün kullanım durumları. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 6(2), 7-13.
 • Hwang, J. H., Kim, Y. Y., Im, H. B., & Han, D. (2019). Complementary and alternative medicine use among infertile women attending infertility specialty clinics in South Korea: does perceived severity matter? BMC Complementary and Alternative Medicine, 19, 1-9. Doi:10.1186/s12906-019-2727-x
 • James, P. B., Taidy-Leigh, L., Bah, A. J., Kanu, J. S., Kangbai, J. B., & Sevalie, S. (2018). Prevalence and correlates of herbal medicine use among women seeking care for infertility in Freetown, Sierra Leone. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine,2018. Doi:10.1155/2018/9493807
 • Kaadaaga, H. F., Ajeani, J., Ononge, S., Alele, P. E., Nakasujja, N., Manabe, Y. C., & Kakaire, O. (2014). Prevalence and factors associated with use of herbal medicine among women attending an infertility clinic in Uganda. BMC Complementary and Alternative Medicine, 14(1), 27. Doi:10.1186/1472-6882-14-27
 • Kurt, G., & Arslan, H. (2019). İnfertilite tedavisi alan çiftlerin kullandıkları tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları. Cukurova Medical Journal, 44(1), 329-338.
 • Okuducu, N. Y., & Yorulmaz, H. (2020). İnfertilite tanısı konmuş kadınlarda yaşam kalitesi. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi, 12(1), 13-20.
 • Porat-Katz, A., Paltiel, O., Kahane, A., & Eldar-Geva, T. (2016). The effect of using complementary medicine on the infertility-specific quality of life of women undergoing in vitro fertilization. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 135(2), 163-167. Doi:10.1016/j.ijgo.2016.05.011
 • Read, S. C., Carrier, M. E., Whitley, R., Gold, I., Tulandi, T., & Zelkowitz, P. (2014). Complementary and alternative medicine use in infertility: cultural and religious influences in a multicultural Canadian setting. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 20(9), 686-692. Doi:10.1089/acm.2013.0329
 • Ried, K., & Alfred, A. (2013). Quality of life, coping strategies and support needs of women seeking Traditional Chinese Medicine for infertility and viable pregnancy in Australia: a mixed methods approach. BMC Women's Health, 13(1), 1-11. Doi:10.1186/1472-6874-13-17
 • Sehgal, S., Dyer, A., Warren, C., Galic, I., & Jain, T. (2023). Integrative medicine utilization among infertility patients. Reproductive Biology and Endocrinology, 21(1), 71. Doi:10.1186/s12958-023-01121-6
 • Sönmez, S., Öztürk, M., Sönmez, F., Eraydın, E., Özer, M. C., Ünal, M. S., & Ceyhan, S. T. (2021). Prevalence and predictors of the usage of complementary alternative medicine among infertile patients. Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction, 50(6), 102112. Doi:10.1016/j.jogoh.2021.102112
 • Taşçı, E., Bolsoy, N., Kavlak, O., & Yücesoy, F. (2008). İnfertil kadınlarda evlilik uyumu. Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Dergisi, 5(2), 105-110.
 • Taner, A., & Güneri, S. E. (2023). Determining the use of Traditional and Complementary Therapies Among Infertile Women. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 39(1), 1-9. Doi:10.53490/egehemsire.1035263
 • World Health Organization. (2001). Legal Status of Traditional Medicine and Complementary/Alternative Medicine: A Worldwide Review.

Complementary and Alternative Treatment Methods Used by Infertile Women in Turkiye: A Cross-Sectional Study

Year 2024, Volume: 6 Issue: 1, 1 - 10, 14.06.2024
https://doi.org/10.51621/aws.1429100

Abstract

Objective: This study aims to determine the complementary and alternative therapy (CAM) methods used among infertile women in Turkiye, the prevalence of their use and the factors affecting their use.
Method: The sample of the descriptive and cross-sectional study consisted of 142 women who applied to the Assisted Reproductive Treatment Centre of a public hospital and volunteered to participate in the study. The data were collected with "Personal Information Form" and "Complementary and Alternative Medicine Approaches Scale (CAMAS)". Descriptive statistics, Mann-Whitney U, Kruskal Wallis Test were used in the evaluation of the data.
Results: While the average age of the women who contributed to the study was found to be 29.77±4.83 years. When the CAM methods used by women are examined, they are mostly prayer (88.0%), prayer (namaz) (78.2%), vow (25.4%), visit to the tomb (24.6%), amulet (20.4%), black pepper (17.6%), ginseng (15.5%), astralagus (13.4%), going to a teacher and having yourself read (13.4%), shark cartilage (13.4%), turtle blood (13.4%), lead casting (4.2%), reiki (2.8%), bioenergy (2.1%) and hypnosis it was determined to be (1.4%). When the mean scores in the CAMAS subscales were examined, it was determined that the highest score was body-mind approaches (40.46±17.37).
Conclusion: In line with the research findings, it was determined that the use of CAM was common among infertile women in Turkiye and the most frequently used approaches were spiritual and herbal methods. Health professionals need to evaluate infertile women about their use of CAM methods and inform women about these methods.

References

 • Ataman, H., Aba, Y. A., & Güler, Y. (2019). Complementary and alternative medicine methods used by Turkish infertile women and their effect on quality of life. Holistic Nursing Practice, 33(5), 303-311. Doi:10.1097/HNP.0000000000000339
 • Aydın Avcı, I., Koç, Z., & Sağlam, Z. (2012). Use of complementary and alternative medicine by patients with cancer in northern Turkey: analysis of cost and satisfaction. Journal of Clinical Nursing, 21(5-6), 677-688. Doi:0.1111/j.1365-2702.2011.03732.x
 • Bardaweel, S. K., Shehadeh, M., Suaifan, G. A., & Kilani, M. V. Z. (2013). Complementary and alternative medicine utilization by a sample of infertile couples in Jordan for infertility treatment: clinics-based survey. BMC Complementary and Alternative Medicine, 13, 1-7. Doi:10.1186/1472-6882-13-35
 • Bıçakçı, H., & Türk, R. (2021). İnfertil Kadınların Gebe Kalmak İçin Uyguladıkları Geleneksel Uygulamaların Belirlenmesi. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(3), 737-749. Doi:10.47115/jshs.1021210
 • Can, G., Erol, Ö., Aydıner, A., & Topuz, E. (2009). Quality of life and complementary and alternative medicine use among cancer patients in Turkey. European Journal of Oncology Nursing, 13, 287–294. Doi:10.1016/j.ejon.2009.03.007
 • Çetinbaş, A., Dağdeviren, H. N., Öztora, S., Çaylan, A., & Sezer, Ö. (2014). Doğurganlık Sorunu Yaşayan Kişiler İçin Hayat Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun İç Güvenilirlik Analizi. Eurasian Journal of Family Medicine, 3, 105-110.
 • Dehghan, M., Mokhtarabadi, S., & Heidari, F. G. (2018). Complementary and alternative medicine usage and its determinant factors among Iranian infertile couples. Journal of Complementary and Integrative Medicine, 15(2), 20170138. Doi:10.1515/jcim-2017-0138
 • Emül, T. G., Yılmaz, D. V., & Buldum, A. (2020). Kadınların İnfertilite Tedavisinde Kullandıkları Tamamlayıcı Alternatif Tedavi Uygulamalarının Belirlenmesi. Journal of Education & Research in Nursing/Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 17(4). Doi:10.5222/HEAD.2020.04379
 • Özkan, F. S., Karaca, A., & Sarak, K. (2018). Complementary and Alternative Medicine Used by Infertile Women in Turkey. African Journal of Reproductive Health, 22(2), 40-48. Doi:10.29063/ajrh2018/v22i2.4
 • Fırat, Y. Y., Kaya, D., & İnanç, N. (2021). İnfertil kadınların bitkisel ürün kullanım durumları. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 6(2), 7-13.
 • Hwang, J. H., Kim, Y. Y., Im, H. B., & Han, D. (2019). Complementary and alternative medicine use among infertile women attending infertility specialty clinics in South Korea: does perceived severity matter? BMC Complementary and Alternative Medicine, 19, 1-9. Doi:10.1186/s12906-019-2727-x
 • James, P. B., Taidy-Leigh, L., Bah, A. J., Kanu, J. S., Kangbai, J. B., & Sevalie, S. (2018). Prevalence and correlates of herbal medicine use among women seeking care for infertility in Freetown, Sierra Leone. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine,2018. Doi:10.1155/2018/9493807
 • Kaadaaga, H. F., Ajeani, J., Ononge, S., Alele, P. E., Nakasujja, N., Manabe, Y. C., & Kakaire, O. (2014). Prevalence and factors associated with use of herbal medicine among women attending an infertility clinic in Uganda. BMC Complementary and Alternative Medicine, 14(1), 27. Doi:10.1186/1472-6882-14-27
 • Kurt, G., & Arslan, H. (2019). İnfertilite tedavisi alan çiftlerin kullandıkları tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları. Cukurova Medical Journal, 44(1), 329-338.
 • Okuducu, N. Y., & Yorulmaz, H. (2020). İnfertilite tanısı konmuş kadınlarda yaşam kalitesi. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi, 12(1), 13-20.
 • Porat-Katz, A., Paltiel, O., Kahane, A., & Eldar-Geva, T. (2016). The effect of using complementary medicine on the infertility-specific quality of life of women undergoing in vitro fertilization. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 135(2), 163-167. Doi:10.1016/j.ijgo.2016.05.011
 • Read, S. C., Carrier, M. E., Whitley, R., Gold, I., Tulandi, T., & Zelkowitz, P. (2014). Complementary and alternative medicine use in infertility: cultural and religious influences in a multicultural Canadian setting. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 20(9), 686-692. Doi:10.1089/acm.2013.0329
 • Ried, K., & Alfred, A. (2013). Quality of life, coping strategies and support needs of women seeking Traditional Chinese Medicine for infertility and viable pregnancy in Australia: a mixed methods approach. BMC Women's Health, 13(1), 1-11. Doi:10.1186/1472-6874-13-17
 • Sehgal, S., Dyer, A., Warren, C., Galic, I., & Jain, T. (2023). Integrative medicine utilization among infertility patients. Reproductive Biology and Endocrinology, 21(1), 71. Doi:10.1186/s12958-023-01121-6
 • Sönmez, S., Öztürk, M., Sönmez, F., Eraydın, E., Özer, M. C., Ünal, M. S., & Ceyhan, S. T. (2021). Prevalence and predictors of the usage of complementary alternative medicine among infertile patients. Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction, 50(6), 102112. Doi:10.1016/j.jogoh.2021.102112
 • Taşçı, E., Bolsoy, N., Kavlak, O., & Yücesoy, F. (2008). İnfertil kadınlarda evlilik uyumu. Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Dergisi, 5(2), 105-110.
 • Taner, A., & Güneri, S. E. (2023). Determining the use of Traditional and Complementary Therapies Among Infertile Women. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 39(1), 1-9. Doi:10.53490/egehemsire.1035263
 • World Health Organization. (2001). Legal Status of Traditional Medicine and Complementary/Alternative Medicine: A Worldwide Review.
There are 23 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Women's Studies
Journal Section Research Articles
Authors

Aleyna Bulut 0000-0002-2373-4133

Yasemin Aydın Kartal 0000-0001-7464-945X

Leyla Kaya 0000-0002-2199-0854

Sibel Yılmaz 0000-0002-4399-1698

Müşerref Banu Yılmaz 0000-0002-2248-016X

Publication Date June 14, 2024
Submission Date January 31, 2024
Acceptance Date May 21, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA Bulut, A., Aydın Kartal, Y., Kaya, L., Yılmaz, S., et al. (2024). Complementary and Alternative Treatment Methods Used by Infertile Women in Turkiye: A Cross-Sectional Study. Advances in Women’s Studies, 6(1), 1-10. https://doi.org/10.51621/aws.1429100

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

26051