Ethical Principles and Publication Policy

Yazının Yayımlanması ile İlgili Genel Koşullar
Yılda 4 kez yayımlanan "Türkoloji" dergisi Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarının sonlarına doğru derginin internet sayfasında elektronik olarak yayınlanır.
• "Türkoloji" dergisine daha önce başka yayınlarda (basılı, elektronik ve diğer kaynaklarda) yayımlanmamış, Kazakça, Türkçe, Rusça ve İngilizce yazılmış, Türkoloji alanıyla ilgili hazırlanmış makaleler kabul edilmektedir.
• Bilimsel yazılar yayın yönergesinin taleplerine uygun bir şekilde hazırlanarak derginin yayın tarihinden iki ay önce elekronik ortamda yayın kuruluna gönderilmesi gerekmektedir.
• Dergide yayımlanacak olan makalelerin başlığı, yazar hakkında bilgi, özet, anahtar kelimeler, kaynakça hariç 10 sayfadan az olmaması gerekmektedir. (Yayın kuralları ile ilgili ayıntılı bilgiye http://journals.ayu.edu.kz/ sayfasından ulaşabilirsiniz.)
• Çalışmada ele alınan konunun önemi, kuramsal çerçevesi, bulguları ve sonucundan yazar sorumludur.
• Dergiye gönderilen makalelerin editör konrölü ve değerlendirme süreci bitmeden başka dergilere gönderilmemesi rica olunur.
• Makalenin editör kontrölü, değerlendirme sürecinde yayın kurulu ve yazarlar arasındaki iletişim özel durumlar haricinde OJS ortamında (çevrimiçi) yapılır.
• Editör kontrölü, değerlendirme süreci veya makalenin kabul/red edilmesi ile ilgili bilgiler yazara iki ay içerisinde bildirilecektir.

Makale Yazar(lar)ına, Editöre, Hakem Heyeti ve Yayın Kuruluna Yönelik Etik Kurallar.
Türkoloji dergisine gelen makaleleri yayımlama sürecinde yazar(lar), yayın kurulu, hakem kurulu, editör(ler) yayına hazırlama ve bilimsel yayın sonuçlarını açıklama ile ilgili etik zorunluluklardan haberdar olması lazım.
Yayın kurulu üyeleri, hakem kurulu üyeleri ve editörler çalışma sürecinde bilimsellik tarafsızlık önceliklidir. Redaksiyon kurulu ile yazar arasındaki iletişim net ve saygı kuralları çerçevesinde olmalıdır.
Editörün Yükümlülükleri:
Dergiye gönderilen makalelerin redaksiyon ve değerlendirme işlerinden sorumludurlar.
Kör hakem belirlemek; hakemlerin makaleyle ilgili fikir ve tekliflerini yazara bildirmek; hakemlerin yazıyla ilgili değerlendirmesindeki maddeleri yerine getirilmesini sağlamak; makalenin cümle yapısını ve yazılım hatalarını kontrol etmek.

Makale bölümleri başta olmak üzere makalede yer alan görsel, tablo, link ve kaynakçaların sıralamasını kontrol etmek lazım. Makalenin hem görsel olarak hem de içerik bakımından kaliteli olmasını sağlamalıdır. Makale redaksiyon yapıldıltıktan sonra yazara gönderip makaledeki değişiklikleri kabul edip veya etmediğini teyit etmek lazım.
Makalenin yazar(lar) ve hakemlerine gerekli bilgileri sunarken ve onlarla iletişim sırasında etik kurallara dikkat edilmelidir.

Yazar(lar)ın Yükümlülükleri:
• Makalenin yazım kurallarına uygun bir şekilde hazırlanmasından ve makalenin özgün olmasından sorumludur. Tarafımıza gönderilen makalelerin her biri intihal programında taranacaktır. Dolayısıyla makalede kaynak gösteriminde ve atıf yaparken dikkat edilmelidir. Dergimize gönderilen makale yazarın önceki çalışmalarından üretildiyse veya daha önce değişikliklerle başka bir yerde yayımlandıysa o çalışmalar da dipnotta gösterilmelidir.
• Makalenin içeriğinde cinsiyet, millet, dil, inanç, yaş v.s gibi kişisel bilgilerine bağlı ayırımcılık veya aşağılamaya yol verilmemelidir.
• Makalenin hazırlanmasında katkıda bulunan kişiler ortak yazar olarak gösterilmelidir. Makalede birden fazla yazar varsa yazarların sıralamasına yazarlar kendi aralarında karar verirler. Makaleye katkısı bulunmayan kişilerin isimleri yazar olarak gösterilemez. Yayına hazır olan makalenin yazar adlarının sıralamadaki yeri değiştirilemez, yazar adı çıkarılamaz veya yeni bir yazar eklenemez.
• Editör ile hakemler tarafından bildirilen teklif ve görüşleri dikkate almalıdır. Mümkün olduğu kadar tamamına geri dönüş yapılmalıdır. Ancak yazarlar, yazısıyla ilgili tarafına bildirilen teklif ve görüşlerin tamamını onaylamak zorunda değildirler.
• Yayımlanan makaledeki göze çarpan önemli hatalar varsa en kısa sürede dergi redaksiyonuna bildirilmelidir.

Hakem(ler)in Yükümlülükleri:
“Türkoloji” dergisine gönderilen makalelerin değerlendirilmesi karşılıklı olarak gizli tutulur. Kör hakemlik ve değerlendirme sürecine hem yazar hem de hakemler saygı duymak zorundadırlır.
• Değerlendirme aşamasında makale konusunun güncelliğine, özgünlüğüne, makalede kullanılan yöntemlere ve teknik hatalarına da dikkat edilmelidir. Ayrıca yazının üslubu, cümle yapısına ve gramer, imla hatalarına da bakmalıdır.
• Makale değerlendirme sürecinde makaledeki bilgiler kendisinin lehine ya da başkalarının aleyhine kullanmamalıdır.
• Makaleyi değerlendirme sürecinde yazar(lar)ın vatandaşlığı, inancı, siyasi görüşü ve cinsiyeti gibi kişisel özellikleri dikkate alınmamalıdır.
• Hakem makalenin konusuna yeteri kadar hakim değilse ya da makalede geçen fikirlerle gözle görülür derecede fikir ayrımı bulunuyorsa makaleye hakemlik yapmaktan vazgeçmesi daha uygundur.

Referans ve İntihal
“Türkoloji” dergisi, yazılarda kullanılan kaynakların referans edilmesi ve yazıdaki kullanılan bilgilerin başka materyallerden ne ölçüde kullanıldığına dair kurallara sık bir şekilde bağlıdır. Bu nedenle, gönderilen her makale, öncelikle referansların ve intihalin kontrol edilmesi için özel bir platformdan geçirilir. Makale, %75'ten fazla özgün olması durumunda yayımlama sürecinin bir sonraki aşamasına gönderilir. Orijinaliği belirlenen ölçüden daha az veya derginin belirlemiş olduğu kurallarına uygun olmayan yazılar, yayın kurulunun yayınlamayla ilgili herhangi bir reddetme kararı olmasa yazar(lar) tarafından yeniden düzenlenebilir ve yeniden gönderilebilir.
"Türkoloji" dergisinin yayın kurulu, bilimsel makalelerin kalitesini sağlamak için bilgilerin gerçek ve tahrif etmeme gibi ilkelerine bağlı kalarak adaletsizlik ve olumsuz olayların olmamasını önleme alır.
Yayıncılık faaliyetlerinde herhangi bir olumsuz durum veya ihlal olmaması için Uluslararası toplumun ve Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nin yayınları ile ilgili etik ilke, standart ve normlara uygun tedbirler alır.
Yayınlanan makale etik standartlarına uygun olmayan bilgiler içeriyorsa, yayın kurulu makaleyi reddetmeyi ve derginin resmi web sitesinden ve yayınlanan sayısından kaldırmaya üstlenir. Bununla birlikte derginin bir sonraki sayısında reddedilen makalenin etik dışı niteliğini açıkça belirterek geri bildirim gönderilmelidir.
Bilimsel etik ilke, standart ve normlarına aykırı deliller bulunarak, reddedilen makalelerin yazarlarının bu dergide ve Hoca Ahmed Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nin diğer yayınlarında 3 yıla kadar yayınlanması yasaklanır.
Hakemlik Süreci
“Türkoloji” dergisinin yayım kriterleriyle ilgili standartlara ve özgünlük gereksinimlerine uygun makaleler daha sonra hakemlik incelemesine gönderilir. İnceleme sırasında makale yazar(lar)ının ad(lar)ı gizli tutulur ve derginin elektronik platformu üzerinden en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerin de ünvanı ve ad(lar)ı yazar(lar)dan gizli tutulur. Yazıya hakem olacak uzmanı seçme kararı, editör yardımcısı ve yayın kurulu tarafından verilir. İnceleme süresi 15 gündür, ancak uzmanın talebi üzerine süre birkaç gün daha uzatılabilir. Açık bir çıkar çatışması durumunda, uzmanın makaleyi incelemeyi reddetme hakkı vardır.
Hakemler yazının bilimsel ilkelere uygunluğunu, konunun aktüelliğini net, delilli ve tarafsız olarak değerlendirmelidir. Her iki hakemden olumsuz fikir alan yazı “Türkoloji” dergisinde yayımlanmayacaktır. İki uzmandan biri makaleyi olumlu, diğeri olumsuz değerlendirirse, yazı ek olarak üçüncü uzmana veya yayın kurulu üyelerine gönderilir. Ancak, üçüncü uzman olumlu bir değerlendirme yapsa bile, makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin nihai karar derginin bilimsel yayın kurulu, tartışmalı durumlarda baş editör tarafından verilir. Editör veya sorumlu sekreter, reddedilen makaleyi yazara bildirmeli ve hakemlere geri bildirim göndermelidir. Makale ile ilgili hakemlik tarafından belirtilen uyarılar yazar(lar)a düzeltilmek veya değiştirilmek üzere derginin elektronik platformu üzerinden tekrar gönderilir.
Yazıdaki yorumları dikkate almak, yorumları düzeltmek ve "Türkoloji" dergisi editörlerine geri göndermek yazar(lar)a aittir. Ancak yazar(lar)ın makaleyi düzenlemeyi reddetme kararı aldığını editörlere yazılı veya sözlü olarak bildirmesi gerekir. Yazar(lar)ın yorum ve yorumlara yanıt vermesi ve makaleyi belirtilen süre içinde yeniden göndermesi durumunda, makale bilimsel editör tarafından inceleme süresi için yeniden gönderilir.Editörlük ve hakem değerlendirmesinden sonra yayın kurulu tarafından onaylanan yazılar, dergide yer almaktan sorumlu sekretere iletilir ve yayın kurulu yazara bildirir.
Yazıyla ilgili hakemlik tarafından verilen yorumların orijinalleri ve makale incelemeleri derginin resmi elektronik platformunda üç yıla kadar saklanır.
Bilgi ve Yayınlara Erişim
"Türkoloji" dergisinin resmi web sitesi, yazarlara ve okuyuculara dergi ile ilgili bilgilere engelsiz erişim sağlar. Derginin resmi web sitesinde yazarlar ve okuyucular, derginin faaliyetleriyle ilgili bilgiler, yazım ve yayın ilkeleri, yayın etiği, editor kuruluyla iletişim, dergiye makale gönderme ve gönderme kuralları, makaleleri inceleme prosedürü hakkında temel bilgilere ücretsiz olarak erişebilirler. Ayrıca yazarlar ve okuyucular, derginin resmi web sitesinin arşiv bölümünde saklanan derginin önceki sayılarının elektronik versiyonlarına erişip ücretsiz olarak indirebilirler.
Telif Hakkı
"Türkoloji" dergisi, daha önce başka yayınlarda (basılı, elektronik ve diğer kaynaklarda) yayımlanmamış makaleleri kabul eder. Kabul edilen yazıların telif hakları dergi tarafından korunmaktadır. Telif hakkı sahipleri, "Türkoloji" dergisinde yayınlanan makalelerini derginin şartlarına uygun olarak atıfta bulunarak başka eserlerinde kullanma, değiştirme, kopyalama ve ekleme yapma olanağına sahiptir. Yayınlanan makalenin yazarı olarak belirtilmeyen kişi(ler) makaleyi intihal ve atıf kurallarına uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.
Karşılıklı Gizlilik Şartları
"Türkoloji" dergisinin yazıları incelenme sürecinde herhangi bir haksızlığa uğramamak için yazar(lar) ve uzman(lar) her iki taraftan da gizli tutulur. Bu nedenle elektronik platform üzerinden hakem(ler)e gönderilen makale yazar(lar)a ilişkin bilgi içermemekte ve yazar(lar)a hakem(ler) hakkında bilgi verilmemektedir. Karşılıklı gizlilik sözleşmesi, yazar(lar)ın ve hakemlerin doğrudan iletişim kurmasını veya hakemler tarafından kasıtlı olarak haksızlığa uğramasını önlemek amacıyla uygulanmaktadır. Karşılıklı gizlilik, bilimsel yayınların kalitesini doğrudan etkiler.