Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Özdüzenlemeli Strateji Geliştirme Modeliyle Yapılandırılan Planlama ve Yazma Stratejileri Öğretimine İlişkin Görüşleri

Year 2021, Volume 12, Issue 1, 1 - 17, 28.06.2021
https://doi.org/10.51460/baebd.804736

Abstract

Bu araştırmada, özdüzenlemeli strateji geliştirme modeli ile yapılandırılan planlama ve yazma stratejileri öğretimine ilişkin Türkçe öğretmeni adaylarının görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen 24 katılımcının görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile kaydedilmiş ve kaydedilen veriler, içerik analizi ile çözümlenerek yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda çalışmaya katılan öğretmen adaylarının görüşleri, öğretimi gerçekleştirilen stratejilerin yazmaya yardımcı olduğu, yazma becerisini geliştirmeye katkı sağladığı ve tartışmacı anlatıma dayalı plan yaparken ve kompozisyon yazarken bir sav ve karşı sav oluşturmayı kolaylaştırdığı yönünde olduğu bulgulanmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının tamamı stratejileri öğrenirken zorluk yaşamadıklarını ve daha sonraki yazma görevlerinde bu stratejileri kullanacaklarını belirtmişlerdir. Araştırmanın sonucunda yazma becerisinin geliştirilmesinde planlama ve yazma stratejilerinin, sınıf ortamına taşınarak çeşitli uygulamalar yapılması ile anadili eğitimcisi olan Türkçe öğretmeni adaylarının yazılı anlatım becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacağı ve gelecekte öğrencilerinin özdüzenleme becerilerini geliştiren uygun planlama ve yazma stratejilerini öğrenerek öğretmelerini sağlamada öğretmen adaylarına yararlı olacağı söylenebilir.

References

 • Akıncılar, V. (2010). Özdüzenleme strateji gelişimi (SRSD) öğretim modeli ile verilen “PLEASE”strateji eğitiminin İngilizce’yi yabancı dil olarak öğrenen beşinci sınıf öğrencilerinin betimleyici yazıları üstüne etkisi: Planlama üstüne bir strateji eğitimi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından erişildi.
 • Akkaya, N. ve Susar Kırmızı, F. (2010). Relationship between attitudes to reading and time allotted to writing in primary education. Procedia-social and behavioral sciences, 2 (2), 4742-4746. doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.761.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2012). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (spss uygulamalı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Asaro-Saddler, K. ve Bak, N. (2015). Persuasive writing and self-regulation training for writers with autism spectrum disorders. Journal of special education, 48 (2), 92-105. doi: http://dx.doi.org/ 10.1177/0022466912474101.
 • Bai, B. (2015). The effects of strategy-based writing instruction in Singapore primary schools. System 53, 96-106. doi: https://doi.org/10.1016/j.system.2015.05.009.
 • Balsamo, A. M. (2019). Effects of self-regulated strategy development on the writing performance and sense of self-efficacy of postsecondary english language learners. ProQuest Dissertations ve Theses Global veri tabanından erişildi.
 • Berry, A. B. ve Mason, L. H. (2012). The effects of self-regulated strategy development on the writing of expository essays for adults with written expression difficulties: Preparing for the GED. Remedial and special education, 33 (2), 124-136. doi: http://dx.doi.org/ 10.1177/0741932510375469.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, B. (2016). Öz düzenlemeli strateji geliştirmeye dayalı öğretim modelinin öykü yazma becerilerini geliştirmeye etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından erişildi.
 • Creswell, J. W. (2013). Araştırma deseni: nitel, nicel karma yöntem yaklaşımları. (Çev. Ed. S.B. Demir). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Çağlayan Dilber, N. (2014). Öz düzenlemeli strateji gelişimi öğretim modelinin ortaokul öğrencilerinin ürettikleri tartışmacı metinlere etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından erişildi.
 • De La Paz, S. ve Graham, S. (1997). Strategy instruction in planning: Effects on the writing performance and behavior of students with learning difficulties. Exceptional children, 63 (2), 167-181. https://asu.pure.elsevier.com/en/publications/strategy-instruction-in-planning-effects-on-the-writing-performan-2. adresinden erişildi.
 • De La Paz, S. ve Graham, S. (1997b). Effects of dictation and advanced planning instruction on the composing of students with writing and learning problems. Journal of educational psychology, 89, 203-222. doi:https://doi.org/10.1037/0022-0663.89.2.203.
 • De La Paz, S. ve Graham, S. (2002). Explicitly teaching strategies, skills, and knowledge: Writing instruction in middle school classrooms. Journal of Educational Psychology, 94(4), 687–698. https://doi.org/10.1037/0022-0663.94.4.687. Demir, T . (2013). Türkçe eğitiminde yaratıcı yazma becerisini geliştirme ve küçürek öykü. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (19), 343-357. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/19551/208390 adresinden erişildi.
 • Demirel, Ö. (1999). Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Graham, S. (2008). Effective writing instruction for all students. Renaissance Learning Vanderbilt University Pub. http://dsrpresources.pbworks.com/w/file/fetch/70407753/R004250923GJCF33.pdf. adresinden erişildi.
 • Graham, S. ve Harris, K. R. (1999). Assessment and intervention in overcoming writing difficulties: An illustration from the self-regulated strategy development model. Language, speech, and hearing services in schools, 30 (3), 255-264. doi: https://doi.org/10.1044/0161 1461.3003.255.
 • Graham, S., Harris, K. R. ve Mason, L. (2005). Improving the writing performance, knowledge, and self-efficacy of struggling young writers: The effects of selfregulated strategy development. Contemporary educational psychology, 30 (2), 207-241. doi:https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2004.08.001.
 • Graham, S. ve Perin, D. (2007). A meta-analysis of writing instruction for adolescent students. Journal of educational psychology, 99 (3), 445–476. doi: https://doi.org/10.1037/0022-0663.99.3.445
 • Graham, S., Harris, K.R. ve Santangelo, T. (2015). Research-based writing practices and the common core: meta-analysis and meta-synthesis. The elementary school journal, 115 (4), 498-522. http://www.jstor.org/stable/10.1086/681964. adresinden erişildi.
 • Gültekin, D. (2016). Yazma öz-düzenleme stratejilerinin geliştirilmesi: İngilizce'yi yabancı dil olarak öğrenen Türk bir öğrenci ile yapılan durum çalışması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından erişildi.
 • Güneş, F. (2013). Türkçe öğretimi: yaklaşım ve modeller. Ankara: Pegem Akademi.
 • Harris, K. R., Graham, S. ve Mason, L. H. (2006). Improving the writing, knowledge, and motivation of struggling young writers: Effects of self-regulated strategy development with and without peer support. American educational research journal, 43 (2), 295-340. doi: https://doi.org/10.3102/00028312043002295.
 • Kurudayıoğlu, M. ve Karadağ, Ö. (2010). İlköğretim öğrencilerinin yazılı anlatımlarının konu seçimleri açısından incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13), 192-207. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubar/issue/16968/177243 adresinden erişildi.
 • Lam, S.F. ve Law, Y.K. (2007). The roles of instructional practices and motivation in writing performance. The journal of experimental education, 75 (2), 145-164. https://hub.hku.hk/bitstream/10722/57182/1/134623.pdf?accept=1 adresinden erişildi.
 • Mason, L.H., Harris, K.R. ve Graham, S. (2011) Self-regulated strategy development for students with writing difficulties. Theory into practice, 50 (1), 20-27. doi: https://doi.org 10.1080/00405841.2011.534922.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage Publications, Inc.
 • Müldür, M. (2017). Öz düzenlemeye dayali yazma eğitiminin ortaokul öğrencilerinin bilgilendirici metin yazma becerisine, yazmaya yönelik öz düzenleme becerisine ve yazma öz yeterlik algısına etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından erişildi.
 • Özkara, Y. (2007). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin yazma becerilerini geliştirmeye yönelik bir araştırma. SAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 131-141. https://dergipark.org.tr/tr/pub/sakaefd/issue/11210/133869 adresinden erişildi.
 • Pressley, M., Rankin, J. ve Yokoi, L. (1996). A survey of instructional practices of primary grade teachers nominated as effective in promoting literacy. Elementary school journal, 96, 363–384. doi: https://doi.org/10.1086/461834.
 • Roberts, P. ve Priest, H. (2006). Reliability and validity in research. Nursing standard, 2, 41-45. doi: http://dx.doi.org/10.7748/ns.20.44.41.s56.
 • Rogers, L. A. (2010). Effect of self-regulated strategy development story-writing instruction: Adult school volunteers in action. (yayımlanmamış doktora tezi). ProQuest Dissertations ve Theses Global veri tabanından erişildi.
 • Rogers, L. A. ve Graham, S. (2008). A meta-analysis of single subject design writing intervention research. Journal of educational psychology, 100, 879-906. doi: https://doi.org/10.1037/0022-0663.100.4.879.
 • Saddler, B., Moran, S., Graham, S. ve Harris, K. R. (2004). Preventing writing difficulties: The effects of planning strategy instruction on the writing performance of struggling writers. Exceptionality, 12 (1), 3-17. doi:https://doi.org/10.1207/s15327035ex1201_2.
 • Tompkins, G. E. (2008). Teaching writing balancing process and product. New Jersey: Pearson Education.
 • Tracy, B., Reid, R. ve Graham, S. (2009). Teaching young students strategies for planning and drafting stories: The impact of self-regulated strategy development. The journal of educational research, 102 (5), 323-331. doi: : https://doi.org/ 10.3200/JOER.102.5.323-332.
 • Ungan, S. (2007). Yazma becerisinin geliştirilmesi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 461-472. https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/50252/648915 adresinden erişildi.
 • Uygun, M. (2012). Öz düzenleme stratejisi gelişimi öğretiminin yazılı anlatıma, yazmaya yönelik öz düzenleme becerisine, kalıcılığa ve tutuma etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından erişildi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zimmerman, B. J. ve Reisemberg. (1997). Becoming a self-regulated writer: A social cognitive perspective. Contemporary educational psychology, 22 (1), 73-101. doi: https://doi.org/10.1006/ceps.1997.0919.
 • Zumbrunn, S. K. (2010). Nurturing young students' writing knowledge, self-regulation, attitudes, and self-efficacy: The effects of self-regulated strategy development. ProQuest Dissertations & Theses Global veri tabanından erişildi.
 • Zumbrunn, S. ve Bruning, R. (2013). Improving the writing and knowledge of emergent writers: the effects of self-regulated strategy development. Reading and writing, 26, 91–110. doi: https://doi.org/10.1007/s11145-012-9384-5

Year 2021, Volume 12, Issue 1, 1 - 17, 28.06.2021
https://doi.org/10.51460/baebd.804736

Abstract

References

 • Akıncılar, V. (2010). Özdüzenleme strateji gelişimi (SRSD) öğretim modeli ile verilen “PLEASE”strateji eğitiminin İngilizce’yi yabancı dil olarak öğrenen beşinci sınıf öğrencilerinin betimleyici yazıları üstüne etkisi: Planlama üstüne bir strateji eğitimi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından erişildi.
 • Akkaya, N. ve Susar Kırmızı, F. (2010). Relationship between attitudes to reading and time allotted to writing in primary education. Procedia-social and behavioral sciences, 2 (2), 4742-4746. doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.761.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2012). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (spss uygulamalı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Asaro-Saddler, K. ve Bak, N. (2015). Persuasive writing and self-regulation training for writers with autism spectrum disorders. Journal of special education, 48 (2), 92-105. doi: http://dx.doi.org/ 10.1177/0022466912474101.
 • Bai, B. (2015). The effects of strategy-based writing instruction in Singapore primary schools. System 53, 96-106. doi: https://doi.org/10.1016/j.system.2015.05.009.
 • Balsamo, A. M. (2019). Effects of self-regulated strategy development on the writing performance and sense of self-efficacy of postsecondary english language learners. ProQuest Dissertations ve Theses Global veri tabanından erişildi.
 • Berry, A. B. ve Mason, L. H. (2012). The effects of self-regulated strategy development on the writing of expository essays for adults with written expression difficulties: Preparing for the GED. Remedial and special education, 33 (2), 124-136. doi: http://dx.doi.org/ 10.1177/0741932510375469.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, B. (2016). Öz düzenlemeli strateji geliştirmeye dayalı öğretim modelinin öykü yazma becerilerini geliştirmeye etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından erişildi.
 • Creswell, J. W. (2013). Araştırma deseni: nitel, nicel karma yöntem yaklaşımları. (Çev. Ed. S.B. Demir). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Çağlayan Dilber, N. (2014). Öz düzenlemeli strateji gelişimi öğretim modelinin ortaokul öğrencilerinin ürettikleri tartışmacı metinlere etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından erişildi.
 • De La Paz, S. ve Graham, S. (1997). Strategy instruction in planning: Effects on the writing performance and behavior of students with learning difficulties. Exceptional children, 63 (2), 167-181. https://asu.pure.elsevier.com/en/publications/strategy-instruction-in-planning-effects-on-the-writing-performan-2. adresinden erişildi.
 • De La Paz, S. ve Graham, S. (1997b). Effects of dictation and advanced planning instruction on the composing of students with writing and learning problems. Journal of educational psychology, 89, 203-222. doi:https://doi.org/10.1037/0022-0663.89.2.203.
 • De La Paz, S. ve Graham, S. (2002). Explicitly teaching strategies, skills, and knowledge: Writing instruction in middle school classrooms. Journal of Educational Psychology, 94(4), 687–698. https://doi.org/10.1037/0022-0663.94.4.687. Demir, T . (2013). Türkçe eğitiminde yaratıcı yazma becerisini geliştirme ve küçürek öykü. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (19), 343-357. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/19551/208390 adresinden erişildi.
 • Demirel, Ö. (1999). Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Graham, S. (2008). Effective writing instruction for all students. Renaissance Learning Vanderbilt University Pub. http://dsrpresources.pbworks.com/w/file/fetch/70407753/R004250923GJCF33.pdf. adresinden erişildi.
 • Graham, S. ve Harris, K. R. (1999). Assessment and intervention in overcoming writing difficulties: An illustration from the self-regulated strategy development model. Language, speech, and hearing services in schools, 30 (3), 255-264. doi: https://doi.org/10.1044/0161 1461.3003.255.
 • Graham, S., Harris, K. R. ve Mason, L. (2005). Improving the writing performance, knowledge, and self-efficacy of struggling young writers: The effects of selfregulated strategy development. Contemporary educational psychology, 30 (2), 207-241. doi:https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2004.08.001.
 • Graham, S. ve Perin, D. (2007). A meta-analysis of writing instruction for adolescent students. Journal of educational psychology, 99 (3), 445–476. doi: https://doi.org/10.1037/0022-0663.99.3.445
 • Graham, S., Harris, K.R. ve Santangelo, T. (2015). Research-based writing practices and the common core: meta-analysis and meta-synthesis. The elementary school journal, 115 (4), 498-522. http://www.jstor.org/stable/10.1086/681964. adresinden erişildi.
 • Gültekin, D. (2016). Yazma öz-düzenleme stratejilerinin geliştirilmesi: İngilizce'yi yabancı dil olarak öğrenen Türk bir öğrenci ile yapılan durum çalışması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından erişildi.
 • Güneş, F. (2013). Türkçe öğretimi: yaklaşım ve modeller. Ankara: Pegem Akademi.
 • Harris, K. R., Graham, S. ve Mason, L. H. (2006). Improving the writing, knowledge, and motivation of struggling young writers: Effects of self-regulated strategy development with and without peer support. American educational research journal, 43 (2), 295-340. doi: https://doi.org/10.3102/00028312043002295.
 • Kurudayıoğlu, M. ve Karadağ, Ö. (2010). İlköğretim öğrencilerinin yazılı anlatımlarının konu seçimleri açısından incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13), 192-207. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubar/issue/16968/177243 adresinden erişildi.
 • Lam, S.F. ve Law, Y.K. (2007). The roles of instructional practices and motivation in writing performance. The journal of experimental education, 75 (2), 145-164. https://hub.hku.hk/bitstream/10722/57182/1/134623.pdf?accept=1 adresinden erişildi.
 • Mason, L.H., Harris, K.R. ve Graham, S. (2011) Self-regulated strategy development for students with writing difficulties. Theory into practice, 50 (1), 20-27. doi: https://doi.org 10.1080/00405841.2011.534922.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage Publications, Inc.
 • Müldür, M. (2017). Öz düzenlemeye dayali yazma eğitiminin ortaokul öğrencilerinin bilgilendirici metin yazma becerisine, yazmaya yönelik öz düzenleme becerisine ve yazma öz yeterlik algısına etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından erişildi.
 • Özkara, Y. (2007). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin yazma becerilerini geliştirmeye yönelik bir araştırma. SAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 131-141. https://dergipark.org.tr/tr/pub/sakaefd/issue/11210/133869 adresinden erişildi.
 • Pressley, M., Rankin, J. ve Yokoi, L. (1996). A survey of instructional practices of primary grade teachers nominated as effective in promoting literacy. Elementary school journal, 96, 363–384. doi: https://doi.org/10.1086/461834.
 • Roberts, P. ve Priest, H. (2006). Reliability and validity in research. Nursing standard, 2, 41-45. doi: http://dx.doi.org/10.7748/ns.20.44.41.s56.
 • Rogers, L. A. (2010). Effect of self-regulated strategy development story-writing instruction: Adult school volunteers in action. (yayımlanmamış doktora tezi). ProQuest Dissertations ve Theses Global veri tabanından erişildi.
 • Rogers, L. A. ve Graham, S. (2008). A meta-analysis of single subject design writing intervention research. Journal of educational psychology, 100, 879-906. doi: https://doi.org/10.1037/0022-0663.100.4.879.
 • Saddler, B., Moran, S., Graham, S. ve Harris, K. R. (2004). Preventing writing difficulties: The effects of planning strategy instruction on the writing performance of struggling writers. Exceptionality, 12 (1), 3-17. doi:https://doi.org/10.1207/s15327035ex1201_2.
 • Tompkins, G. E. (2008). Teaching writing balancing process and product. New Jersey: Pearson Education.
 • Tracy, B., Reid, R. ve Graham, S. (2009). Teaching young students strategies for planning and drafting stories: The impact of self-regulated strategy development. The journal of educational research, 102 (5), 323-331. doi: : https://doi.org/ 10.3200/JOER.102.5.323-332.
 • Ungan, S. (2007). Yazma becerisinin geliştirilmesi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 461-472. https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/50252/648915 adresinden erişildi.
 • Uygun, M. (2012). Öz düzenleme stratejisi gelişimi öğretiminin yazılı anlatıma, yazmaya yönelik öz düzenleme becerisine, kalıcılığa ve tutuma etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından erişildi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zimmerman, B. J. ve Reisemberg. (1997). Becoming a self-regulated writer: A social cognitive perspective. Contemporary educational psychology, 22 (1), 73-101. doi: https://doi.org/10.1006/ceps.1997.0919.
 • Zumbrunn, S. K. (2010). Nurturing young students' writing knowledge, self-regulation, attitudes, and self-efficacy: The effects of self-regulated strategy development. ProQuest Dissertations & Theses Global veri tabanından erişildi.
 • Zumbrunn, S. ve Bruning, R. (2013). Improving the writing and knowledge of emergent writers: the effects of self-regulated strategy development. Reading and writing, 26, 91–110. doi: https://doi.org/10.1007/s11145-012-9384-5

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Articles
Authors

Eylem Ezgi AHISKALI> (Primary Author)
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-4471-8228
Türkiye


Nevin AKKAYA>
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7222-4562
Türkiye

Publication Date June 28, 2021
Application Date October 3, 2020
Acceptance Date March 3, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 12, Issue 1

Cite

APA Ahıskalı, E. E. & Akkaya, N. (2021). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Özdüzenlemeli Strateji Geliştirme Modeliyle Yapılandırılan Planlama ve Yazma Stratejileri Öğretimine İlişkin Görüşleri . Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi , 12 (1) , 1-17 . DOI: 10.51460/baebd.804736