Research Article
PDF BibTex RIS Cite

THE ALPHABET ISSUE IN BOSNIA AND HERZEGOVINA AND REFORMS PARALLEL TO TURKEY AIMING TO SIMPLIFY THE BOSNIAN WRITTEN LANGUAGE

Year 2018, Volume: 7 Issue: 2, 249 - 272, 30.12.2018
https://doi.org/10.30903/Balkan.504187

Abstract
Along with the Tanzimat, the restructuring of the
language within the context of the Westernization issue and the simplification
of it to make people able to understand in every way, is considered as one of
the most important cultural issues of Turkish intellectuals.The idea of
simplification of the Turkish language and
its easier accession to the public within
the scope of the New Language Movement initiated by the Genç Kalemler Magazine
and those intellectuals gathered around this journal will turn into nationalist
ideas in the Ottoman political life and ideas for the language unity and the use
of the a common Turkish alphabet for those peoples speaking the same language.
Ideas of simplification of the written language in the Tanzimat period
were discussed by Bosniaks in Bosnia and Herzegovina, which was part of the
Ottoman Empire, and various studies were conducted on this subject.The oral
culture products, which were recorded in Bosnia and Herzegovina in a way
similar to Ziya Gökalp's through the people principle, led the intellectuals to
determine the framework of Bosnian language.The Bosnian intellectuals worked on
the reforming of the text language and the Arabic alphabet in order to simplify
the Bosnian text language used by the Bosnian people and to preserve the
spiritual unity with the Turkish society through the oral culture products
written during the period of Austrian-Hungarian rule.This article aims to
reveal and provide information about similar reform efforts that enable
Bosnians to focus on oral culture in order to simplify language as an element
of ethnic belonging and not to break spiritual bond with the geographies that
have moral ties in terms of Turkish and Bosniak intellectuals in line with the
Westernization objectives.

References

 • BAYRAM, Sibel, “Bosna Hersek’te Türkçe Basın: Muallim”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 57, Erzurum 2016, ss. 1791-1808.
 • BAYRAM, Sibel-Zavotçu, Gencay, “Bosna-Hersek’te Türkçe Basın: Behar”, Balkanlarda Türkçenin Süreli Yayınlardaki Yeri ve Önemi Sempozyumu Tebliğ Kitabı, CPU Printing Company, Sarajevo 2017, ss. 244-253.
 • BAYRAM, Sibel, “Bosna Hersek’te Türkçe Basın: Tarik”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 9, S. 45, ss. 58-61.
 • BENAC, Alojz, “Mlađe Kameno i Prelazno Doba”, Kulturna Istorija Bosne i Hercegovine, II Izdanje, Sarajevo 1984.
 • BURAN, Ahmet, “Sovyet Türkolojisi ve Birinci Türkoloji Kurultayı”, Turkish Studies, Volume 4/3 Spring 2009, ss. 430-444.
 • GEÇER, Genç Osman, “Bosna Hersek’te Türkçe Yayına Dönüşe Bir Örnek: Behar Mecmuası”, Balkanlarda Türkçenin Süreli Yayınlardaki Yeri ve Önemi Sempozyumu Tebliğ Kitabı, CPU Printing Company, Sarajevo 2017, ss. 254-267.
 • HÖRMANN, Kostan, Narodno Pjesme Muhamedovaca u BİH, Knjiga I, Zemaljska Štamparija, Sarajevo 1888.
 • ________, Narodno Pjesme Muhamedovaca u BİH, Knjiga II, Zemaljska Štamparija, Sarajevo 1889.
 • HUKOVİĆ, Muhamed, Alhamijado književnost i njeni stvaraoci, Biblioteka Kulturno Nasljeđe Bosne i Hecegovine, Svjetlost, Sarajevo 1986.
 • ________, Zbornik alhamijado književnosti, Preporod, Sarajevo 1997.
 • IMAMOVİĆ, Mustafa, Historija Bošnjaka, Bošnjačka Zajednica Kulture Preporod, Sarajevo 1997.
 • JAHİĆ, Dževad - Halilović, Senahid - Palić, Ismail, Gramatika Bosanskoga Jezika, Dom Štampa, Zenica 2000.
 • KADRİC, Adnan, “İlk ‘Komparatif’ Osmanlıca Boşnakça Grameri: Boşnakça Türkçe Muallimi”, Osmanlı Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yay., Ankara 2014, ss. 524-529.
 • KAPETANOVİÇ, Mehmet Beg Ljubušak, Sabrana Djela Mehmed-Beg Kapetanović Ljubušak 1-3, Narodna Blago, Istočno Blago I-II, Svjetlost Sarajevo 1987.
 • MALCOLM, Noel, Bosna, Çev. Aşkım Karadağlı, OM Yay., İstanbul 1999.
 • Muallim, I/1911, s. I, s. 1-9.
 • PEJANOVİĆ, Đorđe, Štamparije Bosni i Hercegovini 1850-1941, Veselin Masleša, Sarajevo 1961.
 • SAYDAM, Abdullah, “Yenileşme Döneminde Osmanlı Toplumu”, Genel Türk Tarihi, C. 7, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, ss. 524-594.
 • SEYHAN, Salih - Hakan Temizyürek ve Senada Dizdar, Osmanlı Dönemi Bosna Basın Tarihi, Atatürk Üniversitesi Yay., Erzurum 2016.
 • ŠABANOVİČ, Hazim, Književnost Muslimane BiH na orjantalnim jezicima, Svjetlost, Sarajevo 1975.
 • Tarik, I/1908, s. I, s. 1-4.

BOSNA HERSEK’TE ALFABE MESELESİ VE BOŞNAK YAZI DİLİNİN SADELEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK TÜRKİYE İLE PARALEL OLARAK YAPILAN REFORM ÇALIŞMALARI

Year 2018, Volume: 7 Issue: 2, 249 - 272, 30.12.2018
https://doi.org/10.30903/Balkan.504187

AbstractTanzimat’la
birlikte Batılılaşma meselesi kapsamında dilin yeniden düzenlenmesi ve her
kesimden insanın anlayabileceği biçimde sadeleştirilmesi, uzun bir dönem Türk
entelektüellerin en mühim kültür meselelerinden birisi olmuştur. Genç Kalemler
Dergisi ve bu dergi etrafında toplanan aydınlar tarafından başlatılan Yeni
Lisan Hareketi kapsamında Türkçenin sadeleştirilmesi ve halka daha kolay
ulaşılması düşüncesi, milliyetçi fikirlerin Osmanlı siyasi yaşamında yerini
alması ile aynı dili konuşan Türk soylu halkların dil birliğine ve ortak bir
alfabe kullanımına yönelik fikirlere dönüşecektir. Osmanlı Devleti’nin bir
parçası olan Bosna Hersek ve Boşnaklar tarafında da Tanzimat döneminde yazı
dilinin sadeleştirilmesi fikirleri tartışılmış, bu konu ile alakalı çeşitli
çalışmalar yapılmıştır. Ziya Gökalp’ın halka doğru düsturuna benzer bir biçimde
Bosna Hersek’te kayıt altına alınan sözlü kültür ürünleri, Boşnak yazı dilinin
çerçevesini belirleme noktasında aydınlara yol göstermiştir. Boşnak aydınlar,
Avusturya-Macaristan hâkimiyeti döneminde yazıya geçirilen sözlü kültür
ürünleri vasıtasıyla Boşnak yazı dilinin, Boşnak halkının kullandığı şekilde
sadeleştirilmesi ve Türk toplumu ile manevi birliğin korunması adına yazı
dilinin ve Arap alfabesinin reforme edilmesi üzerine çalışmalar yapmışlardır.
Bu makaleyi yazmaktaki amacımız Boşnakların etnik bir aidiyet unsuru olarak
dilin sadeleştirilmesi meselesinde sözlü kültür ürünlerine yönelmeleri ile Türk
ve Boşnak entelektüellerin gönül birliği olan coğrafyalarla manevi bağları
koparmama ve Batılılaşma hedefleri doğrultusunda yapılan benzer reform
çabalarını gözler önüne sermek ve yapılan çalışmalar ile bunların mahiyeti
hakkında bilgi vermektir.References

 • BAYRAM, Sibel, “Bosna Hersek’te Türkçe Basın: Muallim”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 57, Erzurum 2016, ss. 1791-1808.
 • BAYRAM, Sibel-Zavotçu, Gencay, “Bosna-Hersek’te Türkçe Basın: Behar”, Balkanlarda Türkçenin Süreli Yayınlardaki Yeri ve Önemi Sempozyumu Tebliğ Kitabı, CPU Printing Company, Sarajevo 2017, ss. 244-253.
 • BAYRAM, Sibel, “Bosna Hersek’te Türkçe Basın: Tarik”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 9, S. 45, ss. 58-61.
 • BENAC, Alojz, “Mlađe Kameno i Prelazno Doba”, Kulturna Istorija Bosne i Hercegovine, II Izdanje, Sarajevo 1984.
 • BURAN, Ahmet, “Sovyet Türkolojisi ve Birinci Türkoloji Kurultayı”, Turkish Studies, Volume 4/3 Spring 2009, ss. 430-444.
 • GEÇER, Genç Osman, “Bosna Hersek’te Türkçe Yayına Dönüşe Bir Örnek: Behar Mecmuası”, Balkanlarda Türkçenin Süreli Yayınlardaki Yeri ve Önemi Sempozyumu Tebliğ Kitabı, CPU Printing Company, Sarajevo 2017, ss. 254-267.
 • HÖRMANN, Kostan, Narodno Pjesme Muhamedovaca u BİH, Knjiga I, Zemaljska Štamparija, Sarajevo 1888.
 • ________, Narodno Pjesme Muhamedovaca u BİH, Knjiga II, Zemaljska Štamparija, Sarajevo 1889.
 • HUKOVİĆ, Muhamed, Alhamijado književnost i njeni stvaraoci, Biblioteka Kulturno Nasljeđe Bosne i Hecegovine, Svjetlost, Sarajevo 1986.
 • ________, Zbornik alhamijado književnosti, Preporod, Sarajevo 1997.
 • IMAMOVİĆ, Mustafa, Historija Bošnjaka, Bošnjačka Zajednica Kulture Preporod, Sarajevo 1997.
 • JAHİĆ, Dževad - Halilović, Senahid - Palić, Ismail, Gramatika Bosanskoga Jezika, Dom Štampa, Zenica 2000.
 • KADRİC, Adnan, “İlk ‘Komparatif’ Osmanlıca Boşnakça Grameri: Boşnakça Türkçe Muallimi”, Osmanlı Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yay., Ankara 2014, ss. 524-529.
 • KAPETANOVİÇ, Mehmet Beg Ljubušak, Sabrana Djela Mehmed-Beg Kapetanović Ljubušak 1-3, Narodna Blago, Istočno Blago I-II, Svjetlost Sarajevo 1987.
 • MALCOLM, Noel, Bosna, Çev. Aşkım Karadağlı, OM Yay., İstanbul 1999.
 • Muallim, I/1911, s. I, s. 1-9.
 • PEJANOVİĆ, Đorđe, Štamparije Bosni i Hercegovini 1850-1941, Veselin Masleša, Sarajevo 1961.
 • SAYDAM, Abdullah, “Yenileşme Döneminde Osmanlı Toplumu”, Genel Türk Tarihi, C. 7, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, ss. 524-594.
 • SEYHAN, Salih - Hakan Temizyürek ve Senada Dizdar, Osmanlı Dönemi Bosna Basın Tarihi, Atatürk Üniversitesi Yay., Erzurum 2016.
 • ŠABANOVİČ, Hazim, Književnost Muslimane BiH na orjantalnim jezicima, Svjetlost, Sarajevo 1975.
 • Tarik, I/1908, s. I, s. 1-4.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Ömer AKSOY This is me
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9837-7567
Türkiye

Publication Date December 30, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 7 Issue: 2

Cite

APA
AKSOY, Ö. (2018). BOSNA HERSEK’TE ALFABE MESELESİ VE BOŞNAK YAZI DİLİNİN SADELEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK TÜRKİYE İLE PARALEL OLARAK YAPILAN REFORM ÇALIŞMALARI. Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, 7(2), 249-272. https://doi.org/10.30903/Balkan.504187

For submission of articles to the JBRI:  baedergisi@gmail.com  

Creative Commons Attribution 4.0 International License Creative Commons License