PDF EndNote BibTex RIS Cite

Investigation of phytoecological conditions of Central Anatolia grazed and rested steppes succession on two new plant association

Year 2015, Volume 2, Issue 2, 52 - 67, 01.05.2015

Abstract

In this study, the Institute of Field Crops Central Research Station HaymanaAnkara, Turkey and the surrounding vegetation İkizce Research and Application investigated. The research was studied Br.-Bl. approach. The study area is one continuous grazing and the other consists of two parts protected for nearly 30 years. As long as the effects of anthropogenic intervention on two areas succecional examined in detail. As a result, one of the leading progressive succession klimax a with the other two ongoing destruction of regressive succession developed on an area classified by defining two new plant associations

References

 • Adıgüzel, N. & Vural, M. (1995), Soğuksu Milli Parkı (Ankara) Vejetasyonu. Turk J Bot. 19 (2): 213-234.
 • Akman, Y. (1999), İklim ve Biyoiklim. Palme Yayınları, Ankara.
 • Akman, Y., Büyükburç, U., Ketenoğlu, O. & Karagüllü, N. (1990). Polatlı-Acıkır Alanındaki Doğal Meraların Bitki Sosyolojisi Yönünden Araştırılması. Tarla Bitkileri Merkezi Araştırma Enst. Tarım Matbaası, Ankara.
 • Akman, Y. & Ketenoğlu, O. (1976). The phytosociological and phytoecological investigation on the Ayaş mountains. Com. de la Fac. Sci. d'Ank. C (2): 1-43.
 • Akman, Y., Ketenoğlu, O. & Quezel, P. (1984). A syntaxonomic study of steppic vegetation in Central Anatolia. Phytocoenologia 12 (4): 563-584.
 • Akman, Y., Ketenoğlu, O. & Quezel, P. (1985). A new syntaxon from Central Anatolia. Ecologia Mediterranea 11( 2/3):111-121.
 • Akman, Y., Quezel, P. & Barbero, M. (1991). La vegetation des steppes pelouses ecorchees et a xerophyles epineux de l’Antitaurus dans la partic subouest de I'Anatolie. Phytocoenologia 19 (3): 391-428.
 • Anonim. (2007). Toprak Analiz Raporu. Toprak Gübre Ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Laboratuarı 1-2, Ankara.
 • Anonim. (1992). Ankara İli Arazi Varlığı. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, İl Rapor No: 06, 1-20, Ankara.
 • Anonim. (2005). İkizce İstasyonu Meteoroloji Bülteni. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1-3, Ankara. Aydoğdu, M., Akman, Y. & Quézel, P. (1994). Syntaxonomic analysis of Gypsaceous vegetation of the surrounding area between Ayaş-Polatlı and Beypazarı (Ankara/Turkey). Ecologia Mediterranea 20 (3/4): 1-16. Aydoğdu, M., Ketenoğlu, O. & Hamzaoğlu, E. (1999). New syntaxa from Cappadocica (Kırşehir-Türkiye). Israel Journal of Plant Science 47: 123-129.
 • Birand, H. (1961). Orta Anadolu Bozkırında Vejetasyon İncelemelerinin İlk Sonuçları 1: Tuz Gölü Çorakçıl Birlikleri. Tarım Bakanlığı İlmi Rapor Ve Araştırma Serisi, Topraksu Umum Müdürlüğü Neşriyatı 103: 1-50. Ayyıldız Matbaası, Ankara.
 • Braun-Blanquet, J. (1965). Plant Sociology 1-469. Translated by Fuller and Conard, New, York and London.
 • Büyükburç, U. (1983). Orta Anadolu Bölgesi Meralarının Özellikleri ve Islah Olanakları. Çayır-Mera ve Zootekni Araştırma Enstitüsü 80, Ankara.
 • Çaçan E., Aydın A. & Başbağ M. (2014). Korunan ve otlatılan iki farklı doğal alanın botanik kompozisyon açısından karşılaştırılması. Turkish Journal of Agricultural And Natural Sciences (Special Issue) 2: 1734-1741.
 • Çetik, A.R. (1963). Çubuk Barajının vejetasyonu. İstanbul Üni. Fen Fak. Mecmuası Seri B 28 (3-4): 109-138.
 • Çetik, A.R. (1985). Türkiye Vejetasyonu:1 İç Anadolu’nun Vejetasyonu ve Ekolojisi. Selçuk Üniversitesi Yayınları 7. Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya, 1-475.
 • Çetik, A.R. & Düzenli, A. (1975). Kepekli Boğazı Atatürk Ormanı Ağaçlandırma Alanı’nın fitososyolojik ve fitoekolojik incelenmesi. Ormancılık Araştırma Dergisi A (21/2): 20-44. Çetik, R. (1975). A phytosociological and ecological study 0n the vegetation of Palandöken Mountain. Com. Fac. Sci. Univ. Ank. C2 (19): 1-24.
 • Çomaklı B., Öner T. & Daşcı, M. (2012). Farklı kullanım geçmişine sahip mera alanlarında bitki örtüsünün değişimi. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. 2 (2): 75-82.
 • Davis, P.H. (1965-1985). Flora of Turkey and the East Aegean Islands 1-9. Edinburgh Univ. Press., Edinburgh.
 • Davis, P.H., Mill, R.R. & Tan, K. (1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands 10. Edinburgh Univ. Press., Edinburgh.
 • Düzenli, A. (1976). Hasan Dağı’nın bitki ekolojisi ve bitki sosyalojisi yönünden Araştırılması. Ormancılık Araş. Ens. Der. 22 (2): 7-53.
 • Fırıncıoğlu, H.K., Seefeldt, S.S. & Şahin, B. (2007). The effects of long-term exclosures on range plant diversity in the Central Anatolian Region of Turkey. Environ Manage 39: 326-337.
 • Gençkan M.S., Çelen A.E. & Okatan A. (1994). Trabzon yöresi vertikal kuşaklarında mera florası tiplerini oluşturan taksonların floristik kompozisyonları üzerine bir araştırma. Türkiye 1. Tarla Bitkileri Kongresi, 3: 88-91. 25-29 Nisan, İzmir.
 • Geven, F., Ketenoğlu,O., Bingöl, Ü. & Güney, K. (2009). İç Anadolu’dan (Polatlı-Haymana) Astragalo karamasiciGypsophillion eriocalycis alyansı için yeni sintaksonlar. Ekoloji 18 (71): 32-48.
 • Gül, İ. & Başbağ, M. (2005). Karacadağ’da otlatılan ve korunan meralarda bitki tür ve kompozisyonlarının karşılaştırılması. Harran Üni. Ziraat Fak. Dergisi 9 (1) : 9-13.
 • Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Babaç, M.T. (edlr). (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. & Başer, K.H.C. (2000). Flora of Turkey And The East Aegean Islands 11. Edinburgh Univ. Press., Edinburgh.
 • Hamzaoğlu, E. (2000). Naldöken ve Bozçal dağları vejetasyonu (Kırşehir). Gazi Üniv. Journal of Science 13 (2): 381-392.
 • Hamzaoğlu, E. (2006). Phytosociological studies on the stepe communities of East Anatolia. Ekoloji, 15 (61): 29-55.
 • Hamzaoğlu, E., Aydoğdu, M., Kurt, L. & Cansaran, A. (2004). A new syntaxa from the west part of Central Anatolia. Pak. J. Bot. 36 (2): 235-246.
 • Ketenoğlu, O., Aydoğdu, M., Kurt, L., Akman, Y. & Hamzaoğlu, E. (2000). A Syntaxonomic study on the gypsicole vegetation in cappadocia, Turkey. Israel Journal of Plant Science 48 (2): 121-128.
 • Ketenoğlu, O., Vural, M., Kurt, L. & Körüklü, T. (2014), Vejetasyon, Şu eserde: Güner, A. & Ekim, T. (edlr.) Resimli Türkiye Florası 1: 163-224. Ali Nihat Gökyiğit Vakfı, Flora Araştırmaları Derneği ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Yayını, İstanbul.
 • Kurt, L. (2002). The steppe vegetation of Emirdağ (Afyon-Turkey). Anadolu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi 3 (2): 257-270.
 • Ocakverdi, H. (1994). Akyaka, Arpaçay, Melikköy ve Değirmenköprüköy yaylaları (Kars) ile Sovyet sınırı arasında kalan bölgenin bitki sosyolojisi ve ekolojisi yönünden araştırılması. Turk. J. Bot. 18: 245-265.
 • Ocakverdi, H. & Çetik, A.R. (1982). Sultan Dağları-Doğanhisar bölgesinin, (Konya) fitososyolojik ve fitoekolojik yönden incelenmesi. Selçuk Üniv. Fen Fak. Dergisi B (2): 73-90.
 • Ocakverdi, H. & Çetik, A.R. (1987). Seydişehir Maden bölgesi (Konya) ve çevresinin vejetasyonu. Turk. J. Bot. 11 (1): 1-25.
 • Ocakverdi, H. & Ünal, A. (1991). Karadağ’ın (Karaman) bitki sosyolojisi ve ekolojisi yönünden incelenmesi. Turk. J. Bot. 15: 79-106.
 • Polat, T., Okan, M., Şılbır, Y., Baysal, İ. & Kandemir, S. (1998). Şanlıurfa ili Yaslıca Köyü doğal merasının korunan ve otlatılan alanlarda botanik kompozisyon ve verimleri yönünden incelenmesi. Harran Üni. Zir. Fak. Dergisi 2 (2): 45-54.
 • Quezel, P., Barbero, M. & Akman, Y. (1992). Typification de syntaxa decrits en region mediterraneenne orientale. Ecologia Mediterranea 18: 81-87.
 • Şahin, B. (2014), Vejetasyon Kaynakları. Şu eserde: Güner, A. & Ekim, T. (edlr.) Resimli Türkiye Florası 1: 163- 224. Ali Nihat Gökyiğit Vakfı, Flora Araştırmaları Derneği ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Yayını, İstanbul.
 • Şahin, B. & Vural, M. (2009). İkizce (Ankara) Araştırma ve Uygulama İstasyonu’nun fulorası. Ot Sistematik Botanik Dergisi 16 (2): 21-52.
 • Şanda, M.A., Küçüködük, M. & Serin, M. (2000). Hadim (Konya), Ermenek ve Bucakkışla (Karaman) arasında kalan bölgenin step vejetasyonu. S. Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 1: 21-35.
 • Vural, M., Duman, H., Adıgüzel, N. & Kol, Ü. (1995). Göreme Milli Parkı’nın (Nevşehir) Vejetasyonu. Tr. J. of Bot. 19: 389-400.
 • Vural, M., Yaman, M. & Şahin, B. (2007) Büyükhemit Deresi ve civarının (Delice/Kırıkkale) vejetasyonu. Ekoloji 16 (64): 53-62.
 • Walter, H. (1962). İç Anadolu step problemi (Çev. Selman Uslu) İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları 943: 1-17, Ankara Matbaası, İstanbul.
 • Weber, H.E., Moravec, J. ve Theurillat, J.P. (2000). International Code of Phytosociological Nomenclature 3rd edition. Journal of Vegetation Science 11 :739-768.
 • Yılmaz, İ., Terzioğlu Ö., Akdeniz, H., Keskin, B. & Özgökçe, F. (1999). Ağır ve nispeten hafif otlatılan bir meranın bitki örtüleri ile kuru ot verimlerinin incelenmesi üzerine bir araştırma. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, Bildiriler Kitabı 3: 23-28. 15-18 Kasım 1999, Adana.
 • Zohary, M. (1973). Geobotanical foundation of the Middle East 1-2, Stutgart

İç Anadolu şartlarında otlatılan ve dinlendirilen bozkırlar üzerindeki fitoekolojik süksesyonun iki yeni bitki birliği üzerinde incelenmesi

Year 2015, Volume 2, Issue 2, 52 - 67, 01.05.2015

Abstract

Bu çalışmada Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü’ne bağlı İkizce Araştırma ve Uygulama İstasyonu Haymana-Ankara, Türkiye ve çevresinin vejetasyonu araştırılmıştır. Araştırma Br.-Bl. yöntemiyle yapılmıştır. Çalışma alanı biri sürekli otlanan, biri yaklaşık 30 yıldır koruma altındaki iki kısımdan oluşmaktadır. İki alan üzerindeki antropojenik müdahalenin süksesyonal sürece etkileri incelenmiştir. Sonuç olarak biri sekonder süksesyon ile klimaksa giden, diğeri negatif süksesyonla tahribi devam eden iki alan üzerinde gelişen iki yeni bitki birliği tanımlanarak sınıflandırılmıştır.

References

 • Adıgüzel, N. & Vural, M. (1995), Soğuksu Milli Parkı (Ankara) Vejetasyonu. Turk J Bot. 19 (2): 213-234.
 • Akman, Y. (1999), İklim ve Biyoiklim. Palme Yayınları, Ankara.
 • Akman, Y., Büyükburç, U., Ketenoğlu, O. & Karagüllü, N. (1990). Polatlı-Acıkır Alanındaki Doğal Meraların Bitki Sosyolojisi Yönünden Araştırılması. Tarla Bitkileri Merkezi Araştırma Enst. Tarım Matbaası, Ankara.
 • Akman, Y. & Ketenoğlu, O. (1976). The phytosociological and phytoecological investigation on the Ayaş mountains. Com. de la Fac. Sci. d'Ank. C (2): 1-43.
 • Akman, Y., Ketenoğlu, O. & Quezel, P. (1984). A syntaxonomic study of steppic vegetation in Central Anatolia. Phytocoenologia 12 (4): 563-584.
 • Akman, Y., Ketenoğlu, O. & Quezel, P. (1985). A new syntaxon from Central Anatolia. Ecologia Mediterranea 11( 2/3):111-121.
 • Akman, Y., Quezel, P. & Barbero, M. (1991). La vegetation des steppes pelouses ecorchees et a xerophyles epineux de l’Antitaurus dans la partic subouest de I'Anatolie. Phytocoenologia 19 (3): 391-428.
 • Anonim. (2007). Toprak Analiz Raporu. Toprak Gübre Ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Laboratuarı 1-2, Ankara.
 • Anonim. (1992). Ankara İli Arazi Varlığı. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, İl Rapor No: 06, 1-20, Ankara.
 • Anonim. (2005). İkizce İstasyonu Meteoroloji Bülteni. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1-3, Ankara. Aydoğdu, M., Akman, Y. & Quézel, P. (1994). Syntaxonomic analysis of Gypsaceous vegetation of the surrounding area between Ayaş-Polatlı and Beypazarı (Ankara/Turkey). Ecologia Mediterranea 20 (3/4): 1-16. Aydoğdu, M., Ketenoğlu, O. & Hamzaoğlu, E. (1999). New syntaxa from Cappadocica (Kırşehir-Türkiye). Israel Journal of Plant Science 47: 123-129.
 • Birand, H. (1961). Orta Anadolu Bozkırında Vejetasyon İncelemelerinin İlk Sonuçları 1: Tuz Gölü Çorakçıl Birlikleri. Tarım Bakanlığı İlmi Rapor Ve Araştırma Serisi, Topraksu Umum Müdürlüğü Neşriyatı 103: 1-50. Ayyıldız Matbaası, Ankara.
 • Braun-Blanquet, J. (1965). Plant Sociology 1-469. Translated by Fuller and Conard, New, York and London.
 • Büyükburç, U. (1983). Orta Anadolu Bölgesi Meralarının Özellikleri ve Islah Olanakları. Çayır-Mera ve Zootekni Araştırma Enstitüsü 80, Ankara.
 • Çaçan E., Aydın A. & Başbağ M. (2014). Korunan ve otlatılan iki farklı doğal alanın botanik kompozisyon açısından karşılaştırılması. Turkish Journal of Agricultural And Natural Sciences (Special Issue) 2: 1734-1741.
 • Çetik, A.R. (1963). Çubuk Barajının vejetasyonu. İstanbul Üni. Fen Fak. Mecmuası Seri B 28 (3-4): 109-138.
 • Çetik, A.R. (1985). Türkiye Vejetasyonu:1 İç Anadolu’nun Vejetasyonu ve Ekolojisi. Selçuk Üniversitesi Yayınları 7. Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya, 1-475.
 • Çetik, A.R. & Düzenli, A. (1975). Kepekli Boğazı Atatürk Ormanı Ağaçlandırma Alanı’nın fitososyolojik ve fitoekolojik incelenmesi. Ormancılık Araştırma Dergisi A (21/2): 20-44. Çetik, R. (1975). A phytosociological and ecological study 0n the vegetation of Palandöken Mountain. Com. Fac. Sci. Univ. Ank. C2 (19): 1-24.
 • Çomaklı B., Öner T. & Daşcı, M. (2012). Farklı kullanım geçmişine sahip mera alanlarında bitki örtüsünün değişimi. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. 2 (2): 75-82.
 • Davis, P.H. (1965-1985). Flora of Turkey and the East Aegean Islands 1-9. Edinburgh Univ. Press., Edinburgh.
 • Davis, P.H., Mill, R.R. & Tan, K. (1988). Flora of Turkey and the East Aegean Islands 10. Edinburgh Univ. Press., Edinburgh.
 • Düzenli, A. (1976). Hasan Dağı’nın bitki ekolojisi ve bitki sosyalojisi yönünden Araştırılması. Ormancılık Araş. Ens. Der. 22 (2): 7-53.
 • Fırıncıoğlu, H.K., Seefeldt, S.S. & Şahin, B. (2007). The effects of long-term exclosures on range plant diversity in the Central Anatolian Region of Turkey. Environ Manage 39: 326-337.
 • Gençkan M.S., Çelen A.E. & Okatan A. (1994). Trabzon yöresi vertikal kuşaklarında mera florası tiplerini oluşturan taksonların floristik kompozisyonları üzerine bir araştırma. Türkiye 1. Tarla Bitkileri Kongresi, 3: 88-91. 25-29 Nisan, İzmir.
 • Geven, F., Ketenoğlu,O., Bingöl, Ü. & Güney, K. (2009). İç Anadolu’dan (Polatlı-Haymana) Astragalo karamasiciGypsophillion eriocalycis alyansı için yeni sintaksonlar. Ekoloji 18 (71): 32-48.
 • Gül, İ. & Başbağ, M. (2005). Karacadağ’da otlatılan ve korunan meralarda bitki tür ve kompozisyonlarının karşılaştırılması. Harran Üni. Ziraat Fak. Dergisi 9 (1) : 9-13.
 • Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Babaç, M.T. (edlr). (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. & Başer, K.H.C. (2000). Flora of Turkey And The East Aegean Islands 11. Edinburgh Univ. Press., Edinburgh.
 • Hamzaoğlu, E. (2000). Naldöken ve Bozçal dağları vejetasyonu (Kırşehir). Gazi Üniv. Journal of Science 13 (2): 381-392.
 • Hamzaoğlu, E. (2006). Phytosociological studies on the stepe communities of East Anatolia. Ekoloji, 15 (61): 29-55.
 • Hamzaoğlu, E., Aydoğdu, M., Kurt, L. & Cansaran, A. (2004). A new syntaxa from the west part of Central Anatolia. Pak. J. Bot. 36 (2): 235-246.
 • Ketenoğlu, O., Aydoğdu, M., Kurt, L., Akman, Y. & Hamzaoğlu, E. (2000). A Syntaxonomic study on the gypsicole vegetation in cappadocia, Turkey. Israel Journal of Plant Science 48 (2): 121-128.
 • Ketenoğlu, O., Vural, M., Kurt, L. & Körüklü, T. (2014), Vejetasyon, Şu eserde: Güner, A. & Ekim, T. (edlr.) Resimli Türkiye Florası 1: 163-224. Ali Nihat Gökyiğit Vakfı, Flora Araştırmaları Derneği ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Yayını, İstanbul.
 • Kurt, L. (2002). The steppe vegetation of Emirdağ (Afyon-Turkey). Anadolu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi 3 (2): 257-270.
 • Ocakverdi, H. (1994). Akyaka, Arpaçay, Melikköy ve Değirmenköprüköy yaylaları (Kars) ile Sovyet sınırı arasında kalan bölgenin bitki sosyolojisi ve ekolojisi yönünden araştırılması. Turk. J. Bot. 18: 245-265.
 • Ocakverdi, H. & Çetik, A.R. (1982). Sultan Dağları-Doğanhisar bölgesinin, (Konya) fitososyolojik ve fitoekolojik yönden incelenmesi. Selçuk Üniv. Fen Fak. Dergisi B (2): 73-90.
 • Ocakverdi, H. & Çetik, A.R. (1987). Seydişehir Maden bölgesi (Konya) ve çevresinin vejetasyonu. Turk. J. Bot. 11 (1): 1-25.
 • Ocakverdi, H. & Ünal, A. (1991). Karadağ’ın (Karaman) bitki sosyolojisi ve ekolojisi yönünden incelenmesi. Turk. J. Bot. 15: 79-106.
 • Polat, T., Okan, M., Şılbır, Y., Baysal, İ. & Kandemir, S. (1998). Şanlıurfa ili Yaslıca Köyü doğal merasının korunan ve otlatılan alanlarda botanik kompozisyon ve verimleri yönünden incelenmesi. Harran Üni. Zir. Fak. Dergisi 2 (2): 45-54.
 • Quezel, P., Barbero, M. & Akman, Y. (1992). Typification de syntaxa decrits en region mediterraneenne orientale. Ecologia Mediterranea 18: 81-87.
 • Şahin, B. (2014), Vejetasyon Kaynakları. Şu eserde: Güner, A. & Ekim, T. (edlr.) Resimli Türkiye Florası 1: 163- 224. Ali Nihat Gökyiğit Vakfı, Flora Araştırmaları Derneği ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Yayını, İstanbul.
 • Şahin, B. & Vural, M. (2009). İkizce (Ankara) Araştırma ve Uygulama İstasyonu’nun fulorası. Ot Sistematik Botanik Dergisi 16 (2): 21-52.
 • Şanda, M.A., Küçüködük, M. & Serin, M. (2000). Hadim (Konya), Ermenek ve Bucakkışla (Karaman) arasında kalan bölgenin step vejetasyonu. S. Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi 1: 21-35.
 • Vural, M., Duman, H., Adıgüzel, N. & Kol, Ü. (1995). Göreme Milli Parkı’nın (Nevşehir) Vejetasyonu. Tr. J. of Bot. 19: 389-400.
 • Vural, M., Yaman, M. & Şahin, B. (2007) Büyükhemit Deresi ve civarının (Delice/Kırıkkale) vejetasyonu. Ekoloji 16 (64): 53-62.
 • Walter, H. (1962). İç Anadolu step problemi (Çev. Selman Uslu) İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları 943: 1-17, Ankara Matbaası, İstanbul.
 • Weber, H.E., Moravec, J. ve Theurillat, J.P. (2000). International Code of Phytosociological Nomenclature 3rd edition. Journal of Vegetation Science 11 :739-768.
 • Yılmaz, İ., Terzioğlu Ö., Akdeniz, H., Keskin, B. & Özgökçe, F. (1999). Ağır ve nispeten hafif otlatılan bir meranın bitki örtüleri ile kuru ot verimlerinin incelenmesi üzerine bir araştırma. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, Bildiriler Kitabı 3: 23-28. 15-18 Kasım 1999, Adana.
 • Zohary, M. (1973). Geobotanical foundation of the Middle East 1-2, Stutgart

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Bilal ŞAHİN This is me
Çankırı Karatekin Üniversitesi


Mecit VURAL This is me
Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye


Hüseyin Kansur FIRINCIOĞLU This is me
Emekli Araştırmacı

Publication Date May 1, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 2, Issue 2

Cite

Bibtex @ { bagbahce727568, journal = {Bağbahçe Bilim Dergisi}, eissn = {2148-4015}, address = {Kültür Mahallesi, Budak Sokak, Tekfen Sitesi, A Blok, No:7, Etiler-Beşiktaş, İstanbul}, publisher = {Ali Nihat Gökyiğit Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı}, year = {2015}, volume = {2}, number = {2}, pages = {52 - 67}, title = {İç Anadolu şartlarında otlatılan ve dinlendirilen bozkırlar üzerindeki fitoekolojik süksesyonun iki yeni bitki birliği üzerinde incelenmesi}, key = {cite}, author = {Şahin, Bilal and Vural, Mecit and Fırıncıoğlu, Hüseyin Kansur} }
APA Şahin, B. , Vural, M. & Fırıncıoğlu, H. K. (2015). İç Anadolu şartlarında otlatılan ve dinlendirilen bozkırlar üzerindeki fitoekolojik süksesyonun iki yeni bitki birliği üzerinde incelenmesi . Bağbahçe Bilim Dergisi , 2 (2) , 52-67 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bagbahce/issue/53947/727568
MLA Şahin, B. , Vural, M. , Fırıncıoğlu, H. K. "İç Anadolu şartlarında otlatılan ve dinlendirilen bozkırlar üzerindeki fitoekolojik süksesyonun iki yeni bitki birliği üzerinde incelenmesi" . Bağbahçe Bilim Dergisi 2 (2015 ): 52-67 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bagbahce/issue/53947/727568>
Chicago Şahin, B. , Vural, M. , Fırıncıoğlu, H. K. "İç Anadolu şartlarında otlatılan ve dinlendirilen bozkırlar üzerindeki fitoekolojik süksesyonun iki yeni bitki birliği üzerinde incelenmesi". Bağbahçe Bilim Dergisi 2 (2015 ): 52-67
RIS TY - JOUR T1 - Investigation of phytoecological conditions of Central Anatolia grazed and rested steppes succession on two new plant association AU - BilalŞahin, MecitVural, Hüseyin KansurFırıncıoğlu Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Bağbahçe Bilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 52 EP - 67 VL - 2 IS - 2 SN - -2148-4015 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Bağbahçe Bilim Dergisi İç Anadolu şartlarında otlatılan ve dinlendirilen bozkırlar üzerindeki fitoekolojik süksesyonun iki yeni bitki birliği üzerinde incelenmesi %A Bilal Şahin , Mecit Vural , Hüseyin Kansur Fırıncıoğlu %T İç Anadolu şartlarında otlatılan ve dinlendirilen bozkırlar üzerindeki fitoekolojik süksesyonun iki yeni bitki birliği üzerinde incelenmesi %D 2015 %J Bağbahçe Bilim Dergisi %P -2148-4015 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Şahin, Bilal , Vural, Mecit , Fırıncıoğlu, Hüseyin Kansur . "İç Anadolu şartlarında otlatılan ve dinlendirilen bozkırlar üzerindeki fitoekolojik süksesyonun iki yeni bitki birliği üzerinde incelenmesi". Bağbahçe Bilim Dergisi 2 / 2 (May 2015): 52-67 .
AMA Şahin B. , Vural M. , Fırıncıoğlu H. K. İç Anadolu şartlarında otlatılan ve dinlendirilen bozkırlar üzerindeki fitoekolojik süksesyonun iki yeni bitki birliği üzerinde incelenmesi. Bağbahçe Bilim Dergisi. 2015; 2(2): 52-67.
Vancouver Şahin B. , Vural M. , Fırıncıoğlu H. K. İç Anadolu şartlarında otlatılan ve dinlendirilen bozkırlar üzerindeki fitoekolojik süksesyonun iki yeni bitki birliği üzerinde incelenmesi. Bağbahçe Bilim Dergisi. 2015; 2(2): 52-67.
IEEE B. Şahin , M. Vural and H. K. Fırıncıoğlu , "İç Anadolu şartlarında otlatılan ve dinlendirilen bozkırlar üzerindeki fitoekolojik süksesyonun iki yeni bitki birliği üzerinde incelenmesi", Bağbahçe Bilim Dergisi, vol. 2, no. 2, pp. 52-67, May. 2015