Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

The Relationship between Smartphone Addiction and Social Anxiety in Social Media among a Group of Adolescents Using the Youth Center and Affecting Factors

Year 2020, Volume 21, Issue 2, 99 - 107, 30.06.2020

Abstract

Objective: This study was carried out to determine the relationship between smartphone addiction and social anxiety in social media of adolescents who participating a youth center in Istanbul.
Method: This cross-sectional study was conducted between 303 adolescents, 237 women and 66 men, who participated the youth center. In the study, data were collected using the Smartphone Addiction Scale-Short Form (SAS-SF) and Social Anxiety Scale for Social Media Users (SASMU).
Results: 78.2% of the participants were women and 21.8% were men, 9.6% were smoke and 5% used alcohol; it was found that using smartphones an average of 4.24 ± 3.08 hours per day. A statistically significant difference was found between the mean scores of the SAS-SF scale according to the sex and internet access of adolescents. Beside, a statistically significant positive moderate correlation was found between the total scores of SAS-SF and SASMU.
Conclusion: There seems to be a close relationship between smartphone addiction and social anxiety in social media among adolescents.

References

  • 1. Dikeç G, Yalnız T, Bektaş B, Turhan A, Çevik S. Relationship Between Smartphone Addiction And Loneliness Among Adolescents. Bağımlılık Dergisi. 2017; 18(4): 111-103. 2. Aktan E. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Erciyes İletişim Dergisi. 2018; 5(4), 405-421. 3. Aktan E. Sosyal Medya ve Sosyal Kaygı: Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma. Selçuk İletişim. 2018; 11(2), 35-53. 4. Altındiş A, Altındiş S, Aslan FG, Aşıcı N, İnci MB, Ekerbiçer HÇ, Tokaç M. Sosyal Medya Ağları ve Sosyal Görünüm Anksiyetesi. International Journal of Social Science. 2017; 64, 227-235. 5. Alkis Y, Kadirhan Z, Sat M. Development and Validation of Social Anxiety Scale for Social Media Users. Computers in Human Behavior. 2017; 72: 296-303. 6. Vannucci A, Flannery KM, Ohannessian CM. Social Media Use and Anxiety in Emerging Adults. Journal of Affective Disorders. 2017; 207: 163-166. 7. Zorbaz O, Dost MT. Lise Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımının Cinsiyet, Sosyal Kaygı ve Akran İlişkileri Açısından İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 29(29-1), 298-310. 8. Enez Darcin A, Noyan C, Nurmedov S, Yilmaz O, Dilbaz N. Smartphone Addiction in Relation with Social Anxiety and Loneliness Among University Students in Turkey. European Psychiatry, 2015; 30, 505. 9. Tamer-Gencer, Z. Sosyal Medya Kullanımının İletişim Kaygısı Bağlamında Değerlendirilmesi. Selçuk İletişim, 2018, 11 (2): 21-34 10. Kwon M, Kim D-J, Cho H, et al. The Smartphone Addiction Scale: Development and Validation of a Short Version for Adolescents. Plos One. 2013; 8(12): 1–7. 11. Demirci K, Orhan H, Demirdaş A, et al. Validity and Reliability of the Turkish Version of the Smartphone Addiction Scale in a Younger Population. Bulletin of Clinical Psychopharmacology. 2014; 24(3): 226–234. 12. Noyan CO, Darçın AE, Nurmedov S, et al. Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeğinin Kısa Formunun üniversite öğrencilerinde Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supp.1): 73–81 13. Yılmaz G, Şar A H, Civan S. Investigation of Adolescent Mobile Phone Addiction by Social Anxiety Effect of Some Variable. Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying. 2015, 2(4), 20-37. 14. Erdim L. Alkolizmin Aile ve Çocuk Üzerine Etkisi. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi. 2019; 6(1), 193-200. 15. Ergün G, Güzel A. Determining the relationship of over-exercise to smartphone overuse and emotional intelligence levels in gym-goers: The example of Burdur, Turkey. International Journal of Mental Health and Addiction, 2019; 17(4), 1036-1048. 16. Şahin M, Gülnar B. İletişim Korkusu ve İnternet Kullanımı İlişkisi: Türkiye’deki Üniversite Öğrencileri Arasında Bir Alan Araştırması. Selçuk İletişim, 2016; 9(2), 5-26. 17. Doğan U, Tosun Nİ. Lise Öğrencilerinde Problemli Akıllı Telefon Kullanımının Sosyal Kaygı ve Sosyal Ağların Kullanımına Aracılık Etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi; 2016, (22), 99-128. 18. Çetinkaya B, Gülaçtı F, Çiftci Z. Lise Öğrencilerinin Sosyal Görünüş Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 2019; 10(17), 904-922.

Gençlik Merkezini Kullanan Bir Grup Ergende Akıllı Telefon Bağımlılığı İle Sosyal Medyadaki Sosyal Kaygıları Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler

Year 2020, Volume 21, Issue 2, 99 - 107, 30.06.2020

Abstract

Amaç: Bu çalışma İstanbul’daki bir gençlik merkezini kullanan ergenlerin akıllı telefon bağımlılığı ile sosyal medyadaki sosyal kaygısı arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Kesitsel türdeki bu çalışma, İbir gençlik merkezini kullanan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 237 kadın ve 66 erkek olmak üzere 303 ergenle yapıldı. Çalışmada veriler Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği-Kısa Formu (ATBÖ-KF) ve Sosyal Medya Kullanıcıları İçin Sosyal Kaygı Ölçeği (SMKSKÖ) ile toplandı.
Bulgular: Araştırmaya katılan %78,2’sinin kadın ve %21,8’inin erkek olduğu, %9,6’sının sigara ve %5’inin alkol; günde ortalama 4,24±3,08 saat akıllı telefon kullandıkları bulundu. Ergenlerin cinsiyetleri ve yaşadıkları yerde internet erişimi olup olmamasına göre ATBÖ-KF ölçek puan ortalamaları arasında istatiksel olarak anlamlı fark saptandı. ATBÖ-KF ve SMKSKÖ toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif orta dereceli ilişki saptandı.
Sonuç: Akıllı telefon bağımlılığı ile ergenler arasındaki sosyaı medyada sosyal kaygı arasında yakın bir ilişki olduğu görülmektedir.

References

  • 1. Dikeç G, Yalnız T, Bektaş B, Turhan A, Çevik S. Relationship Between Smartphone Addiction And Loneliness Among Adolescents. Bağımlılık Dergisi. 2017; 18(4): 111-103. 2. Aktan E. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Erciyes İletişim Dergisi. 2018; 5(4), 405-421. 3. Aktan E. Sosyal Medya ve Sosyal Kaygı: Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma. Selçuk İletişim. 2018; 11(2), 35-53. 4. Altındiş A, Altındiş S, Aslan FG, Aşıcı N, İnci MB, Ekerbiçer HÇ, Tokaç M. Sosyal Medya Ağları ve Sosyal Görünüm Anksiyetesi. International Journal of Social Science. 2017; 64, 227-235. 5. Alkis Y, Kadirhan Z, Sat M. Development and Validation of Social Anxiety Scale for Social Media Users. Computers in Human Behavior. 2017; 72: 296-303. 6. Vannucci A, Flannery KM, Ohannessian CM. Social Media Use and Anxiety in Emerging Adults. Journal of Affective Disorders. 2017; 207: 163-166. 7. Zorbaz O, Dost MT. Lise Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımının Cinsiyet, Sosyal Kaygı ve Akran İlişkileri Açısından İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 29(29-1), 298-310. 8. Enez Darcin A, Noyan C, Nurmedov S, Yilmaz O, Dilbaz N. Smartphone Addiction in Relation with Social Anxiety and Loneliness Among University Students in Turkey. European Psychiatry, 2015; 30, 505. 9. Tamer-Gencer, Z. Sosyal Medya Kullanımının İletişim Kaygısı Bağlamında Değerlendirilmesi. Selçuk İletişim, 2018, 11 (2): 21-34 10. Kwon M, Kim D-J, Cho H, et al. The Smartphone Addiction Scale: Development and Validation of a Short Version for Adolescents. Plos One. 2013; 8(12): 1–7. 11. Demirci K, Orhan H, Demirdaş A, et al. Validity and Reliability of the Turkish Version of the Smartphone Addiction Scale in a Younger Population. Bulletin of Clinical Psychopharmacology. 2014; 24(3): 226–234. 12. Noyan CO, Darçın AE, Nurmedov S, et al. Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeğinin Kısa Formunun üniversite öğrencilerinde Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(Supp.1): 73–81 13. Yılmaz G, Şar A H, Civan S. Investigation of Adolescent Mobile Phone Addiction by Social Anxiety Effect of Some Variable. Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying. 2015, 2(4), 20-37. 14. Erdim L. Alkolizmin Aile ve Çocuk Üzerine Etkisi. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi. 2019; 6(1), 193-200. 15. Ergün G, Güzel A. Determining the relationship of over-exercise to smartphone overuse and emotional intelligence levels in gym-goers: The example of Burdur, Turkey. International Journal of Mental Health and Addiction, 2019; 17(4), 1036-1048. 16. Şahin M, Gülnar B. İletişim Korkusu ve İnternet Kullanımı İlişkisi: Türkiye’deki Üniversite Öğrencileri Arasında Bir Alan Araştırması. Selçuk İletişim, 2016; 9(2), 5-26. 17. Doğan U, Tosun Nİ. Lise Öğrencilerinde Problemli Akıllı Telefon Kullanımının Sosyal Kaygı ve Sosyal Ağların Kullanımına Aracılık Etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi; 2016, (22), 99-128. 18. Çetinkaya B, Gülaçtı F, Çiftci Z. Lise Öğrencilerinin Sosyal Görünüş Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 2019; 10(17), 904-922.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Substance Abuse
Journal Section Research
Authors

Gül DİKEÇ (Primary Author)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
0000-0002-7593-4014
Türkiye


Büşra PİRİNÇ This is me
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
0000-0002-6927-1306
Türkiye


Beyza KAYA
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
0000-0002-0438-9987
Türkiye


Esra KELEŞ
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
0000-0002-4941-2423
Türkiye


Esra AKIN
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
0000-0002-7858-7361
Türkiye


Ahmet HIZMALI This is me
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
0000-0003-3526-384X
Türkiye


Adnan TOPRAK
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
0000-0001-9143-5357
Türkiye

Supporting Institution -
Project Number -
Thanks -
Publication Date June 30, 2020
Acceptance Date April 15, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 21, Issue 2

Cite

AMA Dikeç G. , Pirinç B. , Kaya B. , Keleş E. , Akın E. , Hızmalı A. , Toprak A. Gençlik Merkezini Kullanan Bir Grup Ergende Akıllı Telefon Bağımlılığı İle Sosyal Medyadaki Sosyal Kaygıları Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler. Bağımlılık Dergisi. 2020; 21(2): 99-107.