Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Investigation of Cigarette, Alcohol and Pathological Gambling Addiction in Persons Subject to Probation Measures

Year 2020, Volume 21, Issue 3, 190 - 200, 30.09.2020

Abstract

Objective: The aim of this study was to determine drug use characteristics and search prevalance of cigarette, alcohol and pathological gambling addiction on people subject to probation order due to article 191 of the Turkish Penal Code.
Method: The sample of the study included 500 people is chosen by random sampling method among individuals over 18 and referred to İzmir Probation Branch. Personal Information Form, Fageström Nicotine Dependence Test, Alcohol Use Disorders Identification Test and The South Oaks Gambling Screen are used as data gathering tool.
Results: Most common drug used lifetime was cannabis (88.2%). Mean age to start drug use 19.09±5.3, average drug use period is 6.3±7 years. The lifetime prevalence of smoking was 93% and the rate of ongoing use was 80.4%; lifetime alcohol use rate is 83%, current use rate is 67.4%; 2.2% had gambling disorder. There is a statistically positive correlation between level of substance use and smoking, alcohol use level and gambling behavior
Conclusion: This data study can contribute to the development of rehabilitation and treatment programmes currently being implemented by addressing the addiction in an integrated framework.

References

 • 1. Adams S. Psychopharmacology of tobacco and alcohol comorbidity: a review of current evidence. Current addiction reports 2017;4(1):25-34.
 • 2. Akvardarlar Y, Arıkan Z, Berkman K, Dilbaz N, Oral G, Uluğ B et. al. Madde Bağımlılığı Tanı ve Tedavi Klavuzu El Kitabı. TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara: Pozitif Matbaa; 2011:879-253.
 • 3. Babor TF, Higgins-Biddle JC, Saunders JB, Monteiro MG. AUDIT: The alcohol use disorders identification test: Guidelines for use in primary care. World Health Organization 2001.
 • 4. Bilici R, Uğurlu GK, Tufan E, Güven T, Uğurlu M. Bir bağımlılık merkezinde yatarak tedavi gören hastaların sosyodemografik özellikleri. Fırat Tıp Dergisi 2012;17(4):223-227.
 • 5. Degenhardt L, Hall W. The relationship between tobacco use, substance-use disorders and mental health: results from the National Survey of Mental Health and Well-being. Nicotine Tob Res 2001;3:225–234.
 • 6. Duvarcı İ, Varan A. South Oaks Kumar Tarama Testi Türkçe Formu Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması.Türk Psikiyatri Dergisi 2001;12(1):34-45.
 • 7. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). European Drug Report 2017. Retrieved from http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/4541/TDAT17001ENN.pdf
 • 8. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). European Drug Report 2018. Retrieved from http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/8585/20181816_TDAT18001TRN_PDF.pdf
 • 9. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). European Drug Report 2019. Retrieved from http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11364/20191724_TDAT19001TRN_PDF.pdf
 • 10. Fagerström K, Russ C, Yu CR, Yunis C, Foulds J. (2012). The Fagerström Test for Nicotine Dependence as a predictor of smoking abstinence: a pooled analysis of varenicline clinical trial data. Nicotine & Tobacco Research 2012;14(12):1467-1473.
 • 11. Hodgins DC, Stea JN, Grant JE. Gambling disorders. The Lancet 2011;378:1874-1884.
 • 12. Jiménez-Murcia S, Granero Pérez R, Fernández-Aranda F, Álvarez Moya E, Aymamí MN, Gómez-Peña M, et al. Comorbidity of Pathological Gambling: clinical variables, personality and response to treatment. Revista de Psiquiatría y Salud Mental (English Edition) 2009;2(4):178-89.
 • 13. Karaagac H, Esenkaya-Usta Z, Usta A, Gumus-Yarmali M, Godekmerdan A. Retrospective analysis of sociodemographic characteristics of inpatients at Kayseri Research and Training Hospital AMATEM Clinic. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2017;30:251-257.
 • 14. Kaylı DŞ. Sosyal Hizmet Açısından Bağımlılık Polikliniğine Yönlendirilen Madde Bağımlısı Bireylerde Denetimli Serbestlik Sürecinin Etkinliği. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2016;14(1):179-198.
 • 15. Potenza MN, Steinberg MA, McLaughlin SD, Wu R, Rounsaville BJ, Krishnan- Sarin S et. al. Characteristics of tobacco-smoking problem gamblers calling a gambling helpline. American Journal on Addictions 2004;13(5):471-493.
 • 16. Saatçioğlu Ö, Evren C, Çakmak D. Alkol kullanım bozuklukları tanıma testinin geçerliği ve güvenirliği. Türkiye'de Psikiyatri 2002;4(2-3):107-113.
 • 17. Saatçioğlu Ö, Yapıcı A, Ciğerli G, Üney R, Çakmak D. Yatarak tedavi gören bağımlı hastalarda nüksün değerlendirilmesi. Bağımlılık Dergisi 2007;8:133-7.
 • 18. Saunders JB, Aasland OG, Babor TF et al. Development of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): WHO collaborative project on early detection of persons with harmful alcohol consumption. II. Addiction.1993b; 88(6):791-804.
 • 19. Subramaniam P, McGlade E, Yurgelun-Todd D. Comorbid cannabis and tobacco use in adolescents and adults. Current addiction reports 2016;3(2):182-188.
 • 20. T.C. Resmi Gazete (5 Mart 2013). Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği. Sayı:28578, Başbakanlık Basımevi, Ankara.
 • 21. Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzlem Merkezi (TUBİM). Türkiye Uyuşturucu Raporu 2016. Ankara: TUBİM, 2016
 • 22. Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzlem Merkezi (TUBİM). Türkiye Uyuşturucu Raporu 2019. Ankara: TUBİM, 2019
 • 23. Türk Ceza Kanunu (2004). 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 191. madde (Değişik: 18/06/2014 - 6545/68 md.) http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf adresinden erişilmiştir.
 • 24. Türk Ceza Kanunu (2004). 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 192. Madde http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf adresinden erişilmiştir.
 • 25. UNODC. United Nations Office on Drugs and Crime World Drug Report 2016.
 • 26. Uysal MA, Kadakal F, Karşıdağ Ç, Bayram NG, Uysal Ö, Yılmaz V. Fagerstöm test for nicotine dependence: Reliability in a Turkish sample and factor analysis. Tuberk Toraks 2004;52(2):115-121.
 • 27. Yavuz HA. Denetimli Serbestliğin Türk Ceza Adalet Sistemindeki Tarihsel Gelişim Süreci. Türkiye Barolar Birliği Dergisi 2012;(100):317-342.
 • 28. World Health Organization. Management of Substance Abuse Unit. Global status report on alcohol and health, 2014. World Health Organization.

Denetimli Serbestlik Tedbirine Tabi Kişilerde Sigara, Alkol ve Patolojik Kumar Bağımlılığının Araştırılması

Year 2020, Volume 21, Issue 3, 190 - 200, 30.09.2020

Abstract

Amaç: Bu çalışmada; Türk Ceza Kanunu (TCK) 191. madde kapsamında hakkında denetimli serbestlik (DS) tedbiri verilen kişilerde, sigara, alkol kullanım düzeyinin belirlenmesi, kumar oynama yaygınlığının araştırılması ve madde kullanım özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte olan çalışmanın örneklemini oluşturan 500 olgu, İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne yönlendirilen 18 yaş üstü kişiler arasından, basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak; Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi, Alkol Kullanım Bozuklukları Tanıma Testi, South Oaks Kumar Tarama Testi ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır.
Bulgular: Yaşam boyu madde kullanımında ilk sırada esrar (%88.2) yer almaktadır. Katılımcıların madde kullanımına başlama yaş ortalaması 19.09±5.3, madde kullanım süresi ortalama 6.3±7 yıldır. Çalışmamızda yaşam boyu sigara kullanma prevalansının %93, devam eden kullanım oranının %80.4; yaşam boyu alkol kullanım oranının %83, mevcut kullanım oranının %67.4; kumar oynama bozukluğunun %2.2 olduğu saptanmıştır. Katılımcıların madde kullanım düzeyi ile sigara, alkol kullanım düzeyi ve kumar oynama davranış arasında istatistiksel olarak pozitif korelasyon olduğu gözlemlenmiştir.
Sonuç: Bu verilerin bağımlılığın bütüncül bir çerçevede ele alınarak, halen uygulanmakta olan rehabilitasyon ve tedavi programlarının geliştirilmesine katkıda bulunabileceği düşünülmektedir.

References

 • 1. Adams S. Psychopharmacology of tobacco and alcohol comorbidity: a review of current evidence. Current addiction reports 2017;4(1):25-34.
 • 2. Akvardarlar Y, Arıkan Z, Berkman K, Dilbaz N, Oral G, Uluğ B et. al. Madde Bağımlılığı Tanı ve Tedavi Klavuzu El Kitabı. TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara: Pozitif Matbaa; 2011:879-253.
 • 3. Babor TF, Higgins-Biddle JC, Saunders JB, Monteiro MG. AUDIT: The alcohol use disorders identification test: Guidelines for use in primary care. World Health Organization 2001.
 • 4. Bilici R, Uğurlu GK, Tufan E, Güven T, Uğurlu M. Bir bağımlılık merkezinde yatarak tedavi gören hastaların sosyodemografik özellikleri. Fırat Tıp Dergisi 2012;17(4):223-227.
 • 5. Degenhardt L, Hall W. The relationship between tobacco use, substance-use disorders and mental health: results from the National Survey of Mental Health and Well-being. Nicotine Tob Res 2001;3:225–234.
 • 6. Duvarcı İ, Varan A. South Oaks Kumar Tarama Testi Türkçe Formu Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması.Türk Psikiyatri Dergisi 2001;12(1):34-45.
 • 7. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). European Drug Report 2017. Retrieved from http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/4541/TDAT17001ENN.pdf
 • 8. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). European Drug Report 2018. Retrieved from http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/8585/20181816_TDAT18001TRN_PDF.pdf
 • 9. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). European Drug Report 2019. Retrieved from http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11364/20191724_TDAT19001TRN_PDF.pdf
 • 10. Fagerström K, Russ C, Yu CR, Yunis C, Foulds J. (2012). The Fagerström Test for Nicotine Dependence as a predictor of smoking abstinence: a pooled analysis of varenicline clinical trial data. Nicotine & Tobacco Research 2012;14(12):1467-1473.
 • 11. Hodgins DC, Stea JN, Grant JE. Gambling disorders. The Lancet 2011;378:1874-1884.
 • 12. Jiménez-Murcia S, Granero Pérez R, Fernández-Aranda F, Álvarez Moya E, Aymamí MN, Gómez-Peña M, et al. Comorbidity of Pathological Gambling: clinical variables, personality and response to treatment. Revista de Psiquiatría y Salud Mental (English Edition) 2009;2(4):178-89.
 • 13. Karaagac H, Esenkaya-Usta Z, Usta A, Gumus-Yarmali M, Godekmerdan A. Retrospective analysis of sociodemographic characteristics of inpatients at Kayseri Research and Training Hospital AMATEM Clinic. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2017;30:251-257.
 • 14. Kaylı DŞ. Sosyal Hizmet Açısından Bağımlılık Polikliniğine Yönlendirilen Madde Bağımlısı Bireylerde Denetimli Serbestlik Sürecinin Etkinliği. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2016;14(1):179-198.
 • 15. Potenza MN, Steinberg MA, McLaughlin SD, Wu R, Rounsaville BJ, Krishnan- Sarin S et. al. Characteristics of tobacco-smoking problem gamblers calling a gambling helpline. American Journal on Addictions 2004;13(5):471-493.
 • 16. Saatçioğlu Ö, Evren C, Çakmak D. Alkol kullanım bozuklukları tanıma testinin geçerliği ve güvenirliği. Türkiye'de Psikiyatri 2002;4(2-3):107-113.
 • 17. Saatçioğlu Ö, Yapıcı A, Ciğerli G, Üney R, Çakmak D. Yatarak tedavi gören bağımlı hastalarda nüksün değerlendirilmesi. Bağımlılık Dergisi 2007;8:133-7.
 • 18. Saunders JB, Aasland OG, Babor TF et al. Development of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): WHO collaborative project on early detection of persons with harmful alcohol consumption. II. Addiction.1993b; 88(6):791-804.
 • 19. Subramaniam P, McGlade E, Yurgelun-Todd D. Comorbid cannabis and tobacco use in adolescents and adults. Current addiction reports 2016;3(2):182-188.
 • 20. T.C. Resmi Gazete (5 Mart 2013). Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği. Sayı:28578, Başbakanlık Basımevi, Ankara.
 • 21. Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzlem Merkezi (TUBİM). Türkiye Uyuşturucu Raporu 2016. Ankara: TUBİM, 2016
 • 22. Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzlem Merkezi (TUBİM). Türkiye Uyuşturucu Raporu 2019. Ankara: TUBİM, 2019
 • 23. Türk Ceza Kanunu (2004). 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 191. madde (Değişik: 18/06/2014 - 6545/68 md.) http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf adresinden erişilmiştir.
 • 24. Türk Ceza Kanunu (2004). 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 192. Madde http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf adresinden erişilmiştir.
 • 25. UNODC. United Nations Office on Drugs and Crime World Drug Report 2016.
 • 26. Uysal MA, Kadakal F, Karşıdağ Ç, Bayram NG, Uysal Ö, Yılmaz V. Fagerstöm test for nicotine dependence: Reliability in a Turkish sample and factor analysis. Tuberk Toraks 2004;52(2):115-121.
 • 27. Yavuz HA. Denetimli Serbestliğin Türk Ceza Adalet Sistemindeki Tarihsel Gelişim Süreci. Türkiye Barolar Birliği Dergisi 2012;(100):317-342.
 • 28. World Health Organization. Management of Substance Abuse Unit. Global status report on alcohol and health, 2014. World Health Organization.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Substance Abuse
Journal Section Research
Authors

Mine PAZARCIKCI (Primary Author)
EGE ÜNİVERSİTESİ, MADDE BAĞIMLILIĞI,TOKSİKOLOJİ VE İLAÇ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, MADDE BAĞIMLILIĞI (YL)
0000-0002-4292-0732
Türkiye


Ayşe ENDER ALTINTOPRAK
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ, İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
0000-0002-3957-2263
Türkiye

Publication Date September 30, 2020
Acceptance Date May 29, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 21, Issue 3

Cite

AMA Pazarcıkcı M. , Ender Altıntoprak A. Denetimli Serbestlik Tedbirine Tabi Kişilerde Sigara, Alkol ve Patolojik Kumar Bağımlılığının Araştırılması. Bağımlılık Dergisi. 2020; 21(3): 190-200.