Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Kumar Oynama Motivasyonunun İç-Dış Kontrol Odağı İle İlişkisi

Year 2020, Volume 21, Issue 3, 210 - 222, 30.09.2020

Abstract

Amaç: Bu çalışmada iç-dış kontrol odağı ile kumar oynama motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi hedeflenmiştir.
Yöntem: Çalışmanın evrenini, İstanbul’da ikamet eden ve kumar oynayan 18 ile 55 yaş arasındaki bireyler oluşturmaktadır. Çalışmanın katılımcıları ise İstanbul’da ikamet eden ve kumar oynayan 121 bireyden meydana gelmiştir. Çalışmada demografik bilgi formu, kumar oynama nedenleri ölçeği ve iç-dış kontrol odağı ölçeği kullanılmıştır.
Bulgular: Analizler sonucu elde edilen bulgulara göre kumar oynama motivasyonun ve alt boyutları olan eğlenme/heyecanlanma, kazanma, sosyalleşme ve kaçınma) motivasyonlarının kontrol odağına göre istatiksel olarak anlamlı şekilde farklılaştığı görülmüştür. Ayrıca regresyon analizi sonucuna göre kontrol odağı, kumar oynama motivasyonunu (R²=0,327), eğlenme/heyecanlanma (R²=0,305), para kazanma (R²=0,205), sosyalleşme (R²=0,090) ve kaçınma (R²=0,154) motivasyonlarını anlamlı olarak yordamaktadır.
Sonuç: Kontrol odağı ile kumar oynama motivasyonu arasında saptanan ilişki, kontrol odağının önemli bir faktör olduğunu göstermiştir. Ayrıca kumara başlama davranışının motivasyonu ile devam etme davranışının altında daha farklı motivasyonlar olduğu anlaşılmıştır. 

References

 • Akbulut, E. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Denetim Odaklarına Ilişkin Algıları. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 2006; 26 (3), 171-180.
 • Aksoy, A. Kumar Şans ve Beceri İşi Midir? . Yeşilay Dergisi 2012; (945), 19–21.
 • Amerikan Psikiyatri Birliği, ve Köroğlu, E. Başka Bir Yerde Sınıflandırılmamış Dürtü Denetimi Bozuklukları. In DSM IV TR Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı. Ankara: Hekimler Yayın Birliği. 2013
 • Arcan, K., Karanci, A. Adaptation, Validity, and Reliability Study Of The Five-Factor Gambling Motives Scale. Anatolian Journal of Psychiatry 2014; 15(3), 248.
 • Arısoy, Ö. İnternet Bağımlılığı ve Tedavisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2009; 1, 55–67.
 • Cavion, L., Wong, C., ve Zangeneh, M. Gambling. In In The Pursuit Of Winning, United States: Springer, 2008.
 • Chantal, Y., Vallerand, R. J., Vallières, E. F. Motivation and Gambling Involvement. The Journal of Social Psychology 1995; 135(6), 755–763.
 • Clarke, D., Tse, S., Abbott, M. W., Townsend, S., Kingi, P., Manaia, W. Reasons for Starting and Continuing Gambling in a Mixed Ethnic Community Sample of Pathological and Non-problem Gamblers. International Gambling Studies 2007; 7(3), 299–313.
 • Clarke, D. Older Adults’ Gambling Motivation and Problem Gambling: A Comparative Study. Journal of Gambling Studies 2008; 24(2), 175–192.
 • Dağ, İ. Rotter’in İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği (RİDKOÖ)’nin Üniversite Öğrencileri İçin Güvenirliği ve Geçerliği. Psikoloji Dergisi 1991; 7(26), 10–16.
 • Dickerson, M. Problem Gambling-What’s İn A Name. M. Cathcart ve K. Darian-Smith (Ed.), Place Your Bets içinde (91–98). Melbourne: The Australian Centre, University of Melbourne, 1996.
 • Dumont, M., Ladouceur, R. Evaluation of Motivation among Video-Poker Players. Psychological Reports 1990; 66(1), 95–98.
 • Gilovich, T. Biased Evaluation and Persistence in Gambling”, Journal of Personality and Social Psychology 1983; 44(6), 1110–1126.
 • Griffiths, M. D. The Acquisition, Development, and Maintenance of Fruit Machine Gambling in Adolescents. Journal of Gambling Studies 1990; 6(3), 193–204.
 • Griffiths, M. D. The Cognitive Psychology of Gambling. Journal of Gambling Studies 1990; 6(1), 31–42.
 • Gupta, R., Derevensky, J. I. Adolescent Gambling Behavior: A Prevalence Study and Examination of The Correlates Associated With Problem Gambling. Journal of Gambling Studies 1998; 14(4), 319–345.
 • Hayer, T., Griffiths, M. D. Gambling, Handbook of Adolescent Behavioral Problems: Evidence-based Approaches to Prevention and Treatment. New York, NY: Springer, 2015: 85-95.
 • Hraba, J., Lee, G. Gender, Gambling and Problem Gambling. Journal of Gambling Studies 1996; 12(1), 83–101.
 • Kamu Kurumu ve Kuruluşları ile Diğer Kişiler Tarafından Gerçekleştirilen Talih ve Şans Oyunları ile Yarışlara İlişkin 2006 ve 2007 Yılları Faaliyetlerinin Denetimi ile Söz Konusu Faaliyetlerden Kamu Hizmetlerine Ayrılan Payların Değerlendirilmesi, (T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Denetleme Raporu, Ankara: 2009), s.6-8.
 • Karasar, N. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın, 2015.
 • Küçükkaragöz, H. İlkokul Öğretmenlerinde Kontrol Odağı ve Öğrencilerinin Kontrol Odağının Oluşumuna Etkileri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2001.
 • Ladouceur, R., Mayrand, M. Evaluation of The "Illusion of Control": Type of Feedback, Outcome Sequence, and Number of Trials Among Regular and Occasional Gamblers. The Journal of Psychology 1984; 117(1), 37–46.
 • Lee, H.-P., Chae, P. K., Lee, H.-S., Kim, Y.-K. The Five-Factor Gambling Motivation Model. Psychiatry Research 2007; 150(1), 21–32.
 • Mathieu, S., Barrault, S., Brunault, P., Varescon, I. Gambling Motives: Do They Explain Cognitive Distortions in Male Poker Gamblers?. Journal of Gambling Studies 2017; 34(1), 133–145.
 • Mcgrath, D. S., Stewart, S. H., Klein, R. M., Barrett, S. P. Self-generated Motives for Gambling in Two Population-Based Samples of Gamblers. International Gambling Studies 2010; 10(2), 117–138.
 • Moore, S. M., Ohtsuka, K. Gambling Activities of Young Australians: Developing a Model of Behaviour. Journal of Gambling Studies 1997; 13, 207–236.
 • Ohtsuka, K., Hyam, P. Internal and External Attribution of Success and Failure In A Gambling and Non-Gambling Situation. http://vuir.vu.edu.au/257/1/OhtsukaHyam%5B1%5D.pdf/ (Erişim Tarihi: 4 Aralık 2019).
 • Platz, L., Millar, M. Gambling in the Context of Other Recreation Activity: A Quantitative Comparison of Casual and Pathological Student Gamblers. Journal of Leisure Research 2001; 33(4), 383–395.
 • Rotter, J. B. Generalized Expectancies for Internal Versus External Control of Reinforcement. Psychological Monographs: General and Applied 1966; 80(1), 1–28.
 • Sardoğan, M. E., Kaygusuz, C., Karahan, T. F. Bir İnsan İliskileri Beceri Eğitimi Programının Üniversite Öğrencilerinin Denetim Odağı Düzeylerine Etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2006; 2(2), 184-194.
 • Stadelhofen, F. M., Aufrère, L., Besson, J., Rossier, J. Somewhere Between İllusion of Control and Powerlessness: Trying to Situate The Pathological Gambler's Locus of Control. International Journal of Clinical and Health Psychology 2009; 9(1), 117–126.
 • Strickland, B. R. Internal-External Control Expectancies: From Contingency to Creativity. American Psychologist 1989; 44(1), 1–12.
 • Sundqvist, K., Jonsson, J., Wennberg, P. Gambling Motives in a Representative Swedish Sample of Risk Gamblers. Journal of Gambling Studies 2016; 32(4), 1231–1241.
 • Tang, C. S. K., Oei, T. P. Gambling Cognition and Subjective Well-Being as Mediators Between Perceived Stress and Problem Gambling: A Cross-Cultural Study on White and Chinese Problem Gamblers. Psychology of Addictive Behaviors 2011; 25(3), 511-515.
 • Tao, V. Y. K., Wu, A. M. S., Cheung, S. F., Tong, K. K. Development of an Indigenous Inventory GMAB (Gambling Motives, Attitudes and Behaviors) for Chinese Gamblers: An Exploratory Study. Journal of Gambling Studies 2010; 27(1), 99–113.
 • Ülker, A. Organizasyonlarda Motivasyon ve Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Malatya: İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991.
 • Volberg, R. A. (2003). Gambling and Problem Gambling in Arizona: Report to The Arizona Lottery. Northhampton, MA: Gemini Research, Ltd, 2003.
 • Walker, G. J., Hinch, T. D., Weighill, A. J. Inter and Intra-Gender Similarities and Differences in Motivations for Casino Gambling. Leisure Sciences 2005; 27(2), 111–130.
 • Walker, M. B. (1992). The Psychology of Gambling.International Series in Social Psychology. Oxford: Butterworth-Heinemann Ltd. 1992.
 • Wardle, H., Moody, A., Spence, S., Orford, J., Voldberg, R., Jotangia, D. British Gambling Prevalence Survey 2010. http://www.gamblingcommission.gov.uk (Erişim Tarihi: 11 Ekim 2019)
 • Wood, R. T. A., Gupta, R., Derevensky, J. L., Griffiths, M. Video Game Playing and Gambling in Adolescents: Common Risk Factors. Journal of Child & Adolescent Substance Abuse 2004; 14(1), 77–100.

Relationship between Gambling Motivation and Internal-External Locus of Control

Year 2020, Volume 21, Issue 3, 210 - 222, 30.09.2020

Abstract

Objective: The aim of this study is to examine the relationship between the focus of internal and external control and gambling motivations.
Method: The universe of the study consists of individuals between the ages of 18 and 55 who live and gamble in Istanbul. The participants of the study consisted of 121 individuals residing and gambling in Istanbul. In the study, demographic information form, gambling causes scale and internal-external control focus scale were used.
Results: The gambling motivation and its sub-dimensions fun / excitement, monetary, socialization and avoidance motivations were statistically significantly different based on the locus of control. In addition, according to the results of the regression analysis, the control focus significantly predicted gamble motivation (R² = 0.327) and sub-dimensions which are fun / excitement (R² = 0.305), monetary (R² = 0.205), socialization (R² = 0.090) and avoidance (R² = 0.154) motivations.
Conclusion: The relationship between locus of control and gambling motivation showed that the locus of control is an important factor. In addition, it was understood that the start of gambling behavior and continuation gambling behavior affected from different motivations than each other. 

References

 • Akbulut, E. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Denetim Odaklarına Ilişkin Algıları. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 2006; 26 (3), 171-180.
 • Aksoy, A. Kumar Şans ve Beceri İşi Midir? . Yeşilay Dergisi 2012; (945), 19–21.
 • Amerikan Psikiyatri Birliği, ve Köroğlu, E. Başka Bir Yerde Sınıflandırılmamış Dürtü Denetimi Bozuklukları. In DSM IV TR Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı. Ankara: Hekimler Yayın Birliği. 2013
 • Arcan, K., Karanci, A. Adaptation, Validity, and Reliability Study Of The Five-Factor Gambling Motives Scale. Anatolian Journal of Psychiatry 2014; 15(3), 248.
 • Arısoy, Ö. İnternet Bağımlılığı ve Tedavisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2009; 1, 55–67.
 • Cavion, L., Wong, C., ve Zangeneh, M. Gambling. In In The Pursuit Of Winning, United States: Springer, 2008.
 • Chantal, Y., Vallerand, R. J., Vallières, E. F. Motivation and Gambling Involvement. The Journal of Social Psychology 1995; 135(6), 755–763.
 • Clarke, D., Tse, S., Abbott, M. W., Townsend, S., Kingi, P., Manaia, W. Reasons for Starting and Continuing Gambling in a Mixed Ethnic Community Sample of Pathological and Non-problem Gamblers. International Gambling Studies 2007; 7(3), 299–313.
 • Clarke, D. Older Adults’ Gambling Motivation and Problem Gambling: A Comparative Study. Journal of Gambling Studies 2008; 24(2), 175–192.
 • Dağ, İ. Rotter’in İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği (RİDKOÖ)’nin Üniversite Öğrencileri İçin Güvenirliği ve Geçerliği. Psikoloji Dergisi 1991; 7(26), 10–16.
 • Dickerson, M. Problem Gambling-What’s İn A Name. M. Cathcart ve K. Darian-Smith (Ed.), Place Your Bets içinde (91–98). Melbourne: The Australian Centre, University of Melbourne, 1996.
 • Dumont, M., Ladouceur, R. Evaluation of Motivation among Video-Poker Players. Psychological Reports 1990; 66(1), 95–98.
 • Gilovich, T. Biased Evaluation and Persistence in Gambling”, Journal of Personality and Social Psychology 1983; 44(6), 1110–1126.
 • Griffiths, M. D. The Acquisition, Development, and Maintenance of Fruit Machine Gambling in Adolescents. Journal of Gambling Studies 1990; 6(3), 193–204.
 • Griffiths, M. D. The Cognitive Psychology of Gambling. Journal of Gambling Studies 1990; 6(1), 31–42.
 • Gupta, R., Derevensky, J. I. Adolescent Gambling Behavior: A Prevalence Study and Examination of The Correlates Associated With Problem Gambling. Journal of Gambling Studies 1998; 14(4), 319–345.
 • Hayer, T., Griffiths, M. D. Gambling, Handbook of Adolescent Behavioral Problems: Evidence-based Approaches to Prevention and Treatment. New York, NY: Springer, 2015: 85-95.
 • Hraba, J., Lee, G. Gender, Gambling and Problem Gambling. Journal of Gambling Studies 1996; 12(1), 83–101.
 • Kamu Kurumu ve Kuruluşları ile Diğer Kişiler Tarafından Gerçekleştirilen Talih ve Şans Oyunları ile Yarışlara İlişkin 2006 ve 2007 Yılları Faaliyetlerinin Denetimi ile Söz Konusu Faaliyetlerden Kamu Hizmetlerine Ayrılan Payların Değerlendirilmesi, (T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Denetleme Raporu, Ankara: 2009), s.6-8.
 • Karasar, N. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın, 2015.
 • Küçükkaragöz, H. İlkokul Öğretmenlerinde Kontrol Odağı ve Öğrencilerinin Kontrol Odağının Oluşumuna Etkileri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2001.
 • Ladouceur, R., Mayrand, M. Evaluation of The "Illusion of Control": Type of Feedback, Outcome Sequence, and Number of Trials Among Regular and Occasional Gamblers. The Journal of Psychology 1984; 117(1), 37–46.
 • Lee, H.-P., Chae, P. K., Lee, H.-S., Kim, Y.-K. The Five-Factor Gambling Motivation Model. Psychiatry Research 2007; 150(1), 21–32.
 • Mathieu, S., Barrault, S., Brunault, P., Varescon, I. Gambling Motives: Do They Explain Cognitive Distortions in Male Poker Gamblers?. Journal of Gambling Studies 2017; 34(1), 133–145.
 • Mcgrath, D. S., Stewart, S. H., Klein, R. M., Barrett, S. P. Self-generated Motives for Gambling in Two Population-Based Samples of Gamblers. International Gambling Studies 2010; 10(2), 117–138.
 • Moore, S. M., Ohtsuka, K. Gambling Activities of Young Australians: Developing a Model of Behaviour. Journal of Gambling Studies 1997; 13, 207–236.
 • Ohtsuka, K., Hyam, P. Internal and External Attribution of Success and Failure In A Gambling and Non-Gambling Situation. http://vuir.vu.edu.au/257/1/OhtsukaHyam%5B1%5D.pdf/ (Erişim Tarihi: 4 Aralık 2019).
 • Platz, L., Millar, M. Gambling in the Context of Other Recreation Activity: A Quantitative Comparison of Casual and Pathological Student Gamblers. Journal of Leisure Research 2001; 33(4), 383–395.
 • Rotter, J. B. Generalized Expectancies for Internal Versus External Control of Reinforcement. Psychological Monographs: General and Applied 1966; 80(1), 1–28.
 • Sardoğan, M. E., Kaygusuz, C., Karahan, T. F. Bir İnsan İliskileri Beceri Eğitimi Programının Üniversite Öğrencilerinin Denetim Odağı Düzeylerine Etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2006; 2(2), 184-194.
 • Stadelhofen, F. M., Aufrère, L., Besson, J., Rossier, J. Somewhere Between İllusion of Control and Powerlessness: Trying to Situate The Pathological Gambler's Locus of Control. International Journal of Clinical and Health Psychology 2009; 9(1), 117–126.
 • Strickland, B. R. Internal-External Control Expectancies: From Contingency to Creativity. American Psychologist 1989; 44(1), 1–12.
 • Sundqvist, K., Jonsson, J., Wennberg, P. Gambling Motives in a Representative Swedish Sample of Risk Gamblers. Journal of Gambling Studies 2016; 32(4), 1231–1241.
 • Tang, C. S. K., Oei, T. P. Gambling Cognition and Subjective Well-Being as Mediators Between Perceived Stress and Problem Gambling: A Cross-Cultural Study on White and Chinese Problem Gamblers. Psychology of Addictive Behaviors 2011; 25(3), 511-515.
 • Tao, V. Y. K., Wu, A. M. S., Cheung, S. F., Tong, K. K. Development of an Indigenous Inventory GMAB (Gambling Motives, Attitudes and Behaviors) for Chinese Gamblers: An Exploratory Study. Journal of Gambling Studies 2010; 27(1), 99–113.
 • Ülker, A. Organizasyonlarda Motivasyon ve Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Malatya: İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991.
 • Volberg, R. A. (2003). Gambling and Problem Gambling in Arizona: Report to The Arizona Lottery. Northhampton, MA: Gemini Research, Ltd, 2003.
 • Walker, G. J., Hinch, T. D., Weighill, A. J. Inter and Intra-Gender Similarities and Differences in Motivations for Casino Gambling. Leisure Sciences 2005; 27(2), 111–130.
 • Walker, M. B. (1992). The Psychology of Gambling.International Series in Social Psychology. Oxford: Butterworth-Heinemann Ltd. 1992.
 • Wardle, H., Moody, A., Spence, S., Orford, J., Voldberg, R., Jotangia, D. British Gambling Prevalence Survey 2010. http://www.gamblingcommission.gov.uk (Erişim Tarihi: 11 Ekim 2019)
 • Wood, R. T. A., Gupta, R., Derevensky, J. L., Griffiths, M. Video Game Playing and Gambling in Adolescents: Common Risk Factors. Journal of Child & Adolescent Substance Abuse 2004; 14(1), 77–100.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Behavioral Sciences
Journal Section Research
Authors

Ferda Şule KAYA (Primary Author)
T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi
0000-0002-8415-8002
Türkiye


Ali BAŞKAN
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4091-5876
Türkiye

Publication Date September 30, 2020
Acceptance Date June 6, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 21, Issue 3

Cite

AMA Kaya F. Ş. , Başkan A. Kumar Oynama Motivasyonunun İç-Dış Kontrol Odağı İle İlişkisi. Bağımlılık Dergisi. 2020; 21(3): 210-222.