Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Determination of High School Students' Views and Knowledge on Substance Abuse

Year 2020, Volume 21, Issue 3, 236 - 246, 30.09.2020

Abstract

Objective: This study aimed to determine opinions and knowledge of high school students about substance use and abuse.
Method: This study is carried out between January and March 2020 with 515 high school students aged between 14 and 18 and from 3 different high schools in Ankara. A questionnaire searching for views and knowledge on subtance abuse and a sociodemographic form were prepared and applied by researchers.
Results: 53.2% of the participants were male and 49.5+ of them were in their first year of high school education. 58.6% of the students did not receive any education about substance abuse, 93% of them told that young people should be informed about the issue. Besides 76.9% stated that young people did not have sufficient knowledge about substance abuse. A statistically significant difference is found between students’ gender and their school classes, and their views about substance abuse.
Conclusion: High school students need trainings and education about preventing substance abuse . Providing trainings, conferances, seminars to students, families and school managements related to substance addiction prevention could be beneficial.  

References

  • referans1 Gürol, Defne Tamar. Madde Bağımlılığı Açısından Riskli Adolesanlar. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri. Adolesan Sağlığı II. Sempozyum Dizisi No. 63, 2008; ss. 65-68 referans2 Kurupınar A., Erdamar G. Ortaöğretim Öğrencilerinde Görülen Madde Bağımlılığı Alışkanlığı ve Yaygınlığı: Bartın İli Örneği, Sosyal Bilimler Dergisi 2014;16(1), 65-84. referans3 Altıntaş H, Temel F, Benli E, Çınar G, Gelirer Ö, Gün F. A, & Kundakçı N. Tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin madde bağımlılığı ile ilgili bilgi, görüş ve tutumları. Journal of Dependence, 2004; 5, 107-114 referans4 World Drug Report 2018. https://dataunodc.un.org referans5. TUBİM 2012 yılı Türkiye raporu. Türkiye, yeni gelişmeler, trendler, seçilmiş konular. http://www.tubim.gov.tr/dosyalar/raporlar/Tubim_ Raporu_2012.pdf referans6. Karataş H, Kandemir H, Kandemir S, Akin R. Lise öğrencilerinde riskli madde kullanımının incelenmesi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2016; 13: 31-23 referans7. Şahin Ş. ve Özçelik Ç. Ergenlik Dönemi ve Sosyalleşme. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 2016; 5(1): 42-49 referans8. Yavaş C. Orta ve geç ergenlik dönemindeki ergenlerde tutum ve davranış farklılıkları. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2012; 3:113-138. referans9. Mete, B, Söyiler, V , Pehlivan, E. Adölesanlarda Sigara İçme ve Madde Kullanma Prevalansı. Bağımlılık Dergisi 2020; 21 (1) , 64-71. referans10. Erdamar G, Kurupınar A. Ortaöğretim öğrencilerinde görülen madde bağımlılığı alışkanlığı ve yaygınlığı: Bartın ili örneği. Sosyal Bilimler Dergisi 2014; 16:65-84 referans11. Gürol T. Madde Bağımlılığı Açısından Riskli Adölesanlar, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Adölesan Sağlığı II, Sempozyum Dizisi 2008; 63:65-68 referans12. Albayrak, S., Balcı, S., The prevention of drug abuse in young adults, J. Education and Research in Nursing. 2014; 11, 30-37 referans13. S.B. Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Resmi Gazete, Sayı: 27910; 11 Nisan 2011. http://www.saglik.gov.tr/ TR/belge/1-12606/hemsirelik-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmasinadair-y-.html referans14. Babahanoğlu R. Öğrencilerin madde bağımlılarına yönelik algıları. Güncel Sosyal Hizmet çalışmaları: Çizgi Kitabevi. 2019; ss.73-81 referans15. Atilola O, Stevanovic D, Balhara YP, Avicenna M, Kandemir H, Knez R, et al. Role of personel and family factors in alcohol and substance use among adolescents: an international study with focus on developing countries. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 2014; 21(7),609-1 referans16. Erdem G., Eke C. Y., Ögel K. ve Taner S. Lise öğrencilerinde arkadaş özellikleri ve madde kullanımı. Bağımlılık Dergisi 2006; 7(3), 111-116. referans17. Steinberg L. Ergenlik 2007; İstanbul: İmge Kitabevi. referans18. Taylan B., Nas İ., , Ediz Ç. Sağlıklı Yaşam Seminerine Katılan Öğrencilerin Madde Bağımlılığı İle İlgili Farkındalıkları. Bağımlılık Dergisi 2019;20 (4) , 197-205

Lise Öğrencilerinin Madde Bağımlılığına Yönelik Görüş ve Bilgilerinin Belirlenmesi

Year 2020, Volume 21, Issue 3, 236 - 246, 30.09.2020

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, lise öğrencilerinin madde kullanımı ve bağımlılığına yönelik görüş ve bilgilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı tipteki çalışma 2019-2020 eğitim öğretim döneminde Ankara Keçiören‘de 3 lisede öğrenim görmekte olan 14-18 yaş arası 515 lise öğrencisi ile yürütülmüştür. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan ve uygulanan sosyodemografik form, madde bağımlılığına yönelik görüş ve bilgi içeren soru formu kullanılarak toplanmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %53,2’si erkek, %49,5’i birinci sınıfa devam etmektedir. Araştırmada yer alan öğrencilerin %58,6’sı madde bağımlılığı konusunda eğitim almadığı, %93’ü gençlerin bu konuda bilgilendirilmesi gerektiğini, %76,9’unun gençlerin madde bağımlılığı konusunda bilgilerinin yeterli olmadığını belirtmiştir. Öğrencilerin cinsiyetleri ve öğrenim gördüğü sınıflar ile madde bağımlılığına yönelik bazı görüşleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır.
Sonuç: Öğrencilerin madde bağımlılığını önlemeye yönelik eğitimlere ihtiyacı olduğu görülmektedir. Öğrencilere, okul yönetimi ve ailelere verilecek eğitim, konferans, seminer gibi madde bağımlılığı ile bilgilendirme ve mücadele programlarının yararlı olacağı önerilmektedir.   

References

  • referans1 Gürol, Defne Tamar. Madde Bağımlılığı Açısından Riskli Adolesanlar. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri. Adolesan Sağlığı II. Sempozyum Dizisi No. 63, 2008; ss. 65-68 referans2 Kurupınar A., Erdamar G. Ortaöğretim Öğrencilerinde Görülen Madde Bağımlılığı Alışkanlığı ve Yaygınlığı: Bartın İli Örneği, Sosyal Bilimler Dergisi 2014;16(1), 65-84. referans3 Altıntaş H, Temel F, Benli E, Çınar G, Gelirer Ö, Gün F. A, & Kundakçı N. Tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin madde bağımlılığı ile ilgili bilgi, görüş ve tutumları. Journal of Dependence, 2004; 5, 107-114 referans4 World Drug Report 2018. https://dataunodc.un.org referans5. TUBİM 2012 yılı Türkiye raporu. Türkiye, yeni gelişmeler, trendler, seçilmiş konular. http://www.tubim.gov.tr/dosyalar/raporlar/Tubim_ Raporu_2012.pdf referans6. Karataş H, Kandemir H, Kandemir S, Akin R. Lise öğrencilerinde riskli madde kullanımının incelenmesi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2016; 13: 31-23 referans7. Şahin Ş. ve Özçelik Ç. Ergenlik Dönemi ve Sosyalleşme. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi 2016; 5(1): 42-49 referans8. Yavaş C. Orta ve geç ergenlik dönemindeki ergenlerde tutum ve davranış farklılıkları. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2012; 3:113-138. referans9. Mete, B, Söyiler, V , Pehlivan, E. Adölesanlarda Sigara İçme ve Madde Kullanma Prevalansı. Bağımlılık Dergisi 2020; 21 (1) , 64-71. referans10. Erdamar G, Kurupınar A. Ortaöğretim öğrencilerinde görülen madde bağımlılığı alışkanlığı ve yaygınlığı: Bartın ili örneği. Sosyal Bilimler Dergisi 2014; 16:65-84 referans11. Gürol T. Madde Bağımlılığı Açısından Riskli Adölesanlar, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Adölesan Sağlığı II, Sempozyum Dizisi 2008; 63:65-68 referans12. Albayrak, S., Balcı, S., The prevention of drug abuse in young adults, J. Education and Research in Nursing. 2014; 11, 30-37 referans13. S.B. Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Resmi Gazete, Sayı: 27910; 11 Nisan 2011. http://www.saglik.gov.tr/ TR/belge/1-12606/hemsirelik-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmasinadair-y-.html referans14. Babahanoğlu R. Öğrencilerin madde bağımlılarına yönelik algıları. Güncel Sosyal Hizmet çalışmaları: Çizgi Kitabevi. 2019; ss.73-81 referans15. Atilola O, Stevanovic D, Balhara YP, Avicenna M, Kandemir H, Knez R, et al. Role of personel and family factors in alcohol and substance use among adolescents: an international study with focus on developing countries. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 2014; 21(7),609-1 referans16. Erdem G., Eke C. Y., Ögel K. ve Taner S. Lise öğrencilerinde arkadaş özellikleri ve madde kullanımı. Bağımlılık Dergisi 2006; 7(3), 111-116. referans17. Steinberg L. Ergenlik 2007; İstanbul: İmge Kitabevi. referans18. Taylan B., Nas İ., , Ediz Ç. Sağlıklı Yaşam Seminerine Katılan Öğrencilerin Madde Bağımlılığı İle İlgili Farkındalıkları. Bağımlılık Dergisi 2019;20 (4) , 197-205

Details

Primary Language Turkish
Subjects Substance Abuse
Journal Section Research
Authors

Şerife Zehra ALTUNKÜREK
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1464-8313
Türkiye


Esra Nur ÖZER (Primary Author)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2841-1552
Türkiye

Publication Date September 30, 2020
Acceptance Date June 22, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 21, Issue 3

Cite

AMA Altunkürek Ş. Z. , Özer E. N. Lise Öğrencilerinin Madde Bağımlılığına Yönelik Görüş ve Bilgilerinin Belirlenmesi. Bağımlılık Dergisi. 2020; 21(3): 236-246.