Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

EXAMINATION OF ESKİŞEHİR AS A BRAND CITY IN CITY MARKETING

Year 2018, Volume 2, Issue 1, 12 - 34, 30.06.2018
https://doi.org/10.46452/baksoder.425595

Abstract

In the 21st Century marketing world, not only products and services, but cities have also become part of marketing communication. Capitalism plays an important role in the destruction of the differences of cities, so city branding studies are important in terms of protecting the originality of cities. In this study, city marketing and city branding in the studies were tried to be explained in detail. Eskişehir, a very important example in the implementation of the city branding studies. In the study, city marketing and city branding issues were evaluated under separate headings and the factors contributing to city marketing and city branding were tried to be revealed. Finally, the elements that make Eskişehir as a brand city have been examined and a conceptual framework has been tried to be drawn in this direction.

References

 • Altunbaş, H. (2007). Pazarlama İletişimi ve Şehir Pazarlaması “Şehirlerin Mar-kalaşması”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 4, 156-162.
 • Apaydın, F. (2011). Şehir Pazarlaması, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Apaydın, F. (2014). Şehir Pazarlaması, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Ceylan, H. (2010). Yerel Kalkınma ve Rekabet Aracı Olarak Şehir Pazarlamasında Yatırımcıların Yatırım Destinasyon Tercih Yapılarının Belirlenmesi ve Uşak Tekstil Sektöründe Bir Uygulama, Yayınlanmış Doktora Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Afyonkarahisar.
 • Çöl, Ş. (1998). Kentlerimizde Kimlik Sorunu ve Günümüz Kentlerinin Kimlik De-recesini Ölçmek İçin Bir Yöntem Denemesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Şehir ve Planlama Bölümü, İstanbul.
 • Fan, Y. (2010). Branding The Nation: Towards a Better Understanding, Place Branding and Public Diplomacy, Volume: 6, Issue: 2, 97-103.
 • Hacıoğlu, H.A. (2013). Şehir Pazarlaması ve Şehir Markalaşması Çerçevesinde Şehir İmaj Algısının Ölçümü: Eskişehir’de Bir Uygulama, YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı,Kütahya.
 • İçyer, A. (2010). Marka Kent Oluşturma Açısından Stratejik Kent Yönetimi, YayınlanmışYüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Karaman.
 • Karakullukçu, B. (2016). Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkentliği’nin Ulusal Basındaki Yansımalarının Şehir Pazarlaması Ekseninde Değerlendi-rilmesi,YayınlanmışYüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Eskişehir.
 • Kırgız, A. C. (2011). Şehir Markalaşmasının Pazarlama Estetiği ile Desteklenmesi ve İstanbul Örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Kotler, P. - Rein, I.- Haider, D.H. & Hamlin, M. A. (2002). Marketing Asian Place, John Wiley & Sons (Asia), Singapore.
 • Odabaşı, Y. - Oyman, M. (2002). Pazarlama İletişimi Yönetimi, Kapital Medya Hizmetleri, Eskişehir.
 • Özdemir, A. (2013). Şehir Varlıklarının Şehir Pazarlamasındaki Önemi: Alanya Örneği, YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, Antalya.
 • Polat, C. (2007). Şehir Pazarlaması, Dünya’daki ve Türkiye’deki Gelişmeler ve Karşılaşılan Sorunlar, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 1-2, 231-258.
 • Sadaklıoğlu, H. (2014). Şehir Pazarlaması Açısından Algılanan Pazar Odaklılık İle Algılanan Performans Arasındaki İlişki, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Sakarya.
 • Şahin, E. (2015). Bir Destinasyon Unsuru Olarak Yerel Gastronominin Marka Şehir Pazarlamasında Etkileri: Gaziantep Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı, Gaziantep.
 • Zeren, E. (2011). Marka Kent Oluşturma Bağlamında Stratejik Kent Yönetimi: Karaman Kenti İçin Bir Model Önerisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Malatya.
 • İnternet Kaynakları
 • Eskişehir Büyükşehir Belediyesi. (2017). Vizyonumuz ve Misyonu-muz,http://www.eskisehir.bel.tr/sayfalar.php?sayfalar_id=7, (Erişim Tarihi: 20.04.2017).
 • Eskişehir Büyükşehir Belediyesi. (2017). Gurur Veren Şe-hir,http://www.eskisehir.bel.tr/dosyalar/gurur_veren_sehir/tr.pdf, (Erişim Tarihi: 20.04.2017).
 • Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. (2017). Kent Park, http://www.eskisehirkulturturizm.gov.tr/TR,157963/kent-park.html, (Erişim Tarihi: 20.04.2017).
 • ETİ. (2014). Eskişehir’in İlk Akvaryumu ETİ’nin Sponsorluk Desteği İle Açıl-dı,http://www.etietieti.com/eskisehirin-ilk-akvaryumu-etinin-sponsorluk-destegi-ile-acildi, (Erişim Tarihi: 20.04.2017).
 • Langer, R. (2000). Place Images and Place Marketing, Department of Intercultur-al Communication and Management Copenhagen Business School, http://openarchive.cbs.dk/bitstream/handle/10398/7721/langer_place.pdf?sequence=1, (Erişim Tarihi: 06.01.2018).
 • Müze. (2017). Eskişehir Eti Arkeoloji Müze-si,http://www.muze.gov.tr/tr/muzeler/eskisehir-eti-arkeoloji-muzesi, (Erişim Tarihi: 20.04.2017).
 • Odunpazarı Belediyesi. (2017). Kurşunlu Külliye-si,http://www.odunpazari.bel.tr/odunpazaribelediyesi-9-kursunlu_kulliyesi, (Erişim Tarihi: 20.04.2017).
 • T.C. Kalkınma Bakanlığı. (2014). 2015-2019 Dönemi Eskişehir Büyükşehir Bele-diyesi Stratejik Planı,http://www.sp.gov.tr/tr/stratejik-plan/s/1253/Eskisehir+Buyuksehir+Belediyesi+2015-2019, (Erişim Tarihi: 20.04.2017).
 • TMO. (2017). Eskişehir’in Tarihi ve Turistik Yerle-ri,http://www.tmo.gov.tr/upload/images/subeharita/kultur/eskisehir.pdf, (Erişim Tarihi: 20.04.2017).
 • Tülomsaş. (2017). Tarihçe,https://www.tulomsas.com.tr/tulomsas-kurumsal/2/, (Erişim Tarihi: 02.02.2018).
 • Türkiye Kültür Portalı. (2014). Kurşunlu Camii ve Külliye-si,https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/eskisehir/gezilecekyer/kursunlu-camii-ve-kulliyesi, (Erişim Tarihi: 20.04.2017).
 • Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi. (2017). Heykeller Müzesi Hak-kında,http://www.balmumuheykeller.com/hakkinda.php, (Erişim Tarihi: 20.04.2017).

ŞEHİR PAZARLAMASINDA BİR MARKA ŞEHİR OLARAK ESKİŞEHİR'İN İNCELENMESİ

Year 2018, Volume 2, Issue 1, 12 - 34, 30.06.2018
https://doi.org/10.46452/baksoder.425595

Abstract

21. Yüzyılda pazarlama dünyasında artık sadece ürün ve hizmetler değil, şehirler de pazarlama iletişiminin birer parçası haline gelmiştir. Kapitalizm, kentlerin farklılıklarının yok edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır, dolayısıyla şehir markalaşma çalışmaları, şehirlerin özgünlüğünü korumak bakımından önemlidir. Bu çalışmada, şehir pazarlaması ve şehir markalaşması çalışmaları ayrıntılı bir şekilde anlatılmaya çalışılmıştır. Eskişehir, şehir markalaşması çalışmalarının uygulanmasında çok önemli bir örnektir. Çalışmada, şehir pazarlaması ve şehir markalaşması çalışmaları ayrı başlıklar altında değerlendirilmiş ve şehir pazarlaması ve şehir markalaşması çalışmalarına katkıda bulunan unsurlar ortaya konmaya çalışılmıştır. Son olarak, Eskişehir’i marka şehir haline getiren unsurlar incelenmiş ve bu doğrultuda kavramsal bir çerçeve çizilmeye çalışılmıştır.  

References

 • Altunbaş, H. (2007). Pazarlama İletişimi ve Şehir Pazarlaması “Şehirlerin Mar-kalaşması”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 4, 156-162.
 • Apaydın, F. (2011). Şehir Pazarlaması, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Apaydın, F. (2014). Şehir Pazarlaması, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Ceylan, H. (2010). Yerel Kalkınma ve Rekabet Aracı Olarak Şehir Pazarlamasında Yatırımcıların Yatırım Destinasyon Tercih Yapılarının Belirlenmesi ve Uşak Tekstil Sektöründe Bir Uygulama, Yayınlanmış Doktora Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Afyonkarahisar.
 • Çöl, Ş. (1998). Kentlerimizde Kimlik Sorunu ve Günümüz Kentlerinin Kimlik De-recesini Ölçmek İçin Bir Yöntem Denemesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Şehir ve Planlama Bölümü, İstanbul.
 • Fan, Y. (2010). Branding The Nation: Towards a Better Understanding, Place Branding and Public Diplomacy, Volume: 6, Issue: 2, 97-103.
 • Hacıoğlu, H.A. (2013). Şehir Pazarlaması ve Şehir Markalaşması Çerçevesinde Şehir İmaj Algısının Ölçümü: Eskişehir’de Bir Uygulama, YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı,Kütahya.
 • İçyer, A. (2010). Marka Kent Oluşturma Açısından Stratejik Kent Yönetimi, YayınlanmışYüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Karaman.
 • Karakullukçu, B. (2016). Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkentliği’nin Ulusal Basındaki Yansımalarının Şehir Pazarlaması Ekseninde Değerlendi-rilmesi,YayınlanmışYüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Eskişehir.
 • Kırgız, A. C. (2011). Şehir Markalaşmasının Pazarlama Estetiği ile Desteklenmesi ve İstanbul Örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Kotler, P. - Rein, I.- Haider, D.H. & Hamlin, M. A. (2002). Marketing Asian Place, John Wiley & Sons (Asia), Singapore.
 • Odabaşı, Y. - Oyman, M. (2002). Pazarlama İletişimi Yönetimi, Kapital Medya Hizmetleri, Eskişehir.
 • Özdemir, A. (2013). Şehir Varlıklarının Şehir Pazarlamasındaki Önemi: Alanya Örneği, YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, Antalya.
 • Polat, C. (2007). Şehir Pazarlaması, Dünya’daki ve Türkiye’deki Gelişmeler ve Karşılaşılan Sorunlar, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 1-2, 231-258.
 • Sadaklıoğlu, H. (2014). Şehir Pazarlaması Açısından Algılanan Pazar Odaklılık İle Algılanan Performans Arasındaki İlişki, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Sakarya.
 • Şahin, E. (2015). Bir Destinasyon Unsuru Olarak Yerel Gastronominin Marka Şehir Pazarlamasında Etkileri: Gaziantep Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı, Gaziantep.
 • Zeren, E. (2011). Marka Kent Oluşturma Bağlamında Stratejik Kent Yönetimi: Karaman Kenti İçin Bir Model Önerisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Malatya.
 • İnternet Kaynakları
 • Eskişehir Büyükşehir Belediyesi. (2017). Vizyonumuz ve Misyonu-muz,http://www.eskisehir.bel.tr/sayfalar.php?sayfalar_id=7, (Erişim Tarihi: 20.04.2017).
 • Eskişehir Büyükşehir Belediyesi. (2017). Gurur Veren Şe-hir,http://www.eskisehir.bel.tr/dosyalar/gurur_veren_sehir/tr.pdf, (Erişim Tarihi: 20.04.2017).
 • Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. (2017). Kent Park, http://www.eskisehirkulturturizm.gov.tr/TR,157963/kent-park.html, (Erişim Tarihi: 20.04.2017).
 • ETİ. (2014). Eskişehir’in İlk Akvaryumu ETİ’nin Sponsorluk Desteği İle Açıl-dı,http://www.etietieti.com/eskisehirin-ilk-akvaryumu-etinin-sponsorluk-destegi-ile-acildi, (Erişim Tarihi: 20.04.2017).
 • Langer, R. (2000). Place Images and Place Marketing, Department of Intercultur-al Communication and Management Copenhagen Business School, http://openarchive.cbs.dk/bitstream/handle/10398/7721/langer_place.pdf?sequence=1, (Erişim Tarihi: 06.01.2018).
 • Müze. (2017). Eskişehir Eti Arkeoloji Müze-si,http://www.muze.gov.tr/tr/muzeler/eskisehir-eti-arkeoloji-muzesi, (Erişim Tarihi: 20.04.2017).
 • Odunpazarı Belediyesi. (2017). Kurşunlu Külliye-si,http://www.odunpazari.bel.tr/odunpazaribelediyesi-9-kursunlu_kulliyesi, (Erişim Tarihi: 20.04.2017).
 • T.C. Kalkınma Bakanlığı. (2014). 2015-2019 Dönemi Eskişehir Büyükşehir Bele-diyesi Stratejik Planı,http://www.sp.gov.tr/tr/stratejik-plan/s/1253/Eskisehir+Buyuksehir+Belediyesi+2015-2019, (Erişim Tarihi: 20.04.2017).
 • TMO. (2017). Eskişehir’in Tarihi ve Turistik Yerle-ri,http://www.tmo.gov.tr/upload/images/subeharita/kultur/eskisehir.pdf, (Erişim Tarihi: 20.04.2017).
 • Tülomsaş. (2017). Tarihçe,https://www.tulomsas.com.tr/tulomsas-kurumsal/2/, (Erişim Tarihi: 02.02.2018).
 • Türkiye Kültür Portalı. (2014). Kurşunlu Camii ve Külliye-si,https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/eskisehir/gezilecekyer/kursunlu-camii-ve-kulliyesi, (Erişim Tarihi: 20.04.2017).
 • Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi. (2017). Heykeller Müzesi Hak-kında,http://www.balmumuheykeller.com/hakkinda.php, (Erişim Tarihi: 20.04.2017).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Published Date Yaz
Journal Section Research Article
Authors

Feride Melis ÖZSÖZ> (Primary Author)
Kocaeli Üniversitesi
0000-0002-8438-7876
Türkiye

Publication Date June 30, 2018
Application Date May 21, 2018
Acceptance Date June 12, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 2, Issue 1

Cite

APA Özsöz, F. M. (2018). ŞEHİR PAZARLAMASINDA BİR MARKA ŞEHİR OLARAK ESKİŞEHİR'İN İNCELENMESİ . Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi , 2 (1) , 12-34 . DOI: 10.46452/baksoder.425595

All articles sent to the journal are checked by the plagiarism program before the evaluation process.

USOBED works under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

cc by nc sa 4.0 ile ilgili görsel sonucu