PDF EndNote BibTex Cite

İlköğretim Öğrencilerinin Ses Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi

Year 2007, Volume 1, Issue 1, 23 - 56, 01.06.2007

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin ses konusundaki kavram yanılgılarının belirlemektir. Bu amaca yönelik olarak ses konusu ile ilgili on altı temel soru olmak üzere toplam 38 sorudan oluşan üç-aşamalı bir kavramsal test geliştirilmiştir. Geliştirilen test, Balıkesir ili merkezinde bulunan on üç farklı ilköğretim okulunda öğrenim görmekte olan toplam 1420 ilköğretim beşinci sınıf öğrencisine 2005–2006 öğretim yılı sonunda uygulanmıştır. Öğrencilerin her bir soru tipine verdikleri cevaplar betimsel olarak değerlendirilip yorumlanmıştır. Testten elde edilen bulgulara göre, ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin ses ve sesle ilintili kavramlara ilişkin birçok eksik ya da kavram yanılgısına sahip olduklarını bulunmuştur.

References

 • Bacanak A., Küçük M. & Çepni S. (2004) İlköğretim öğrencilerinin fotosentez ve solunum konularındaki kavram yanılgılarının belirlenmesi: Trabzon örneklemi. On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 67-80.
 • Bahar M. (2001). Çoktan Seçmeli Testlere Eleştirel Bir Yaklaşım ve Alternatif Metotlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 1(1), 23-28.
 • Balay R. (2004). Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim”, Ankara Üniversitesi. Eğitim Fakültesi Dergisi, 37,( 2), 67 – 82.
 • Barman, C. R. & Miller, J. A. (1996). Two teaching methods and students’ understanding of sound. School Science and Mathematics, 2, 63-67.
 • Beaty, W. J. (2000). Children’s Misconsepts about Science-A list compiled by the AIP Operation Physics Project [on line: http://www.amasci.com/miscon/opphys.html].
 • Bıkmaz, F.H. (2001). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersindeki başarılarını etkileyen faktörler. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
 • Bilgin, İ. (2006). Üniversite Öğrencilerinin Nitel Analiz Konusundaki Kavramları Anlamaları ve Alternatif Kavramların İki Aşamalı Testle Belirlenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 14 (2), 447 - 464
 • Çınar, O., Teyfur E. & Teyfur M., (2006) “İlköğretim okulu öğretmen ve yöneticilerinin yapılandırmacı eğitim yaklaşımı ve programı hakkındaki görüşleri” İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi 7(11), 47 - 64.
 • Driver, R. & Easley, J. (1978). Pupils and paradigms: A review of literature related to concept development in adolescent science students. Studies in Science Education, 5, 61-84.
 • Driver, R., Sguires, A., Rushworth, P. & Wood-Robins, V. (1994). Making sense of secondary science: Research into children’s ideas. Routledge. London.
 • Eryılmaz, A. & Sürmeli E. (2002).Üç Aşamalı Sorularla Isı ve Sıcaklık Konularındaki Kavram Yanılgılarının Ölçülmesi, 5.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Kongresi, ODTÜ, Ankara .
 • Freire, P. (1998). Ezilenlerin Pedagojisi, (çev.: Dilek Hattatoğlu, Erol Özbek) Ayrıntı Yayınları, İstanbul .
 • Gilbert, J. K., Watts, D. M., & Osborne, R. J. (1982). Students’ concepts of ideas in mechanics. Physics Education, 17, 62-66.
 • Hapkiewics, A. & Hapkiewics, W. (1998). Misconceptions in science. Paper presented at National Science Teachers Association regional meeting. Denver, CO. (1993).
 • Helm, H. (1980). Misconceptions in physics amongst South African students. Physics Education, 15 (2), 92-97.
 • Hrepic, Z. (1998). Students’ conceptions in understanding of sound. Bachelor’s thesis, University of Split, Croatia.
 • Hrepic, Z. (2002). Identifying students’mental models of sound propagation. Unpublished Master’s thesis, Kansas State University Manhattan.
 • Hrepic, Z. (2004). Development of Real-Time Assessment of Students’Mental Models of Sound Propagation, University of Split, Split, Croatia .
 • Karataş, F. Ö., Köse S. & Coştu B. (2003). Öğrencilerin yanılgılarını ve anlama düzeylerini belirlemede kullanılan iki aşamalı testler. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 54 – 69.
 • Linder, C. J. & Erickson,G. L. (1989). A study of tertiary physics students’ Conceptualizations of sound .International Journal of Science Education, 11, 491-501.
 • Linder, C. J. (1993). University physics students’conceptualizations of factors affecting the speed of sound propagation” International Journal of Science Education, 15(6), 655 – 666.
 • Linder, C. J. (1987). Tertiary physics: a case study in students’conceptions of sounds. In J. Novak (Ed.), Proceedings of the Second International Seminar:” Misconceptionsand Educational Strategies in Science and Mathematics’’ Vol.3, Cornell University, Ithaca, NY, USA pp. 322-334.
 • Linder, C. J. (1992). Understanding sound: So what is the problem?. Physics Education, 27 (5), 258 - 264.
 • Maurines, L. (1993). Spontaneous reasoning on the propagation of sound. In J. Novak (Ed.), Proceedings of the Third International Seminar on Misconceptions and Educational Strategies in Science and Mathematics .Ithaca , NY: Cornell University (distributed electronically)
 • Merino, M. J. (1998a). Comlexity of pitch and timbre concepts. Physics Education, 33(2),1105-109.
 • Merino, M. J. (1998b). Some difficulties in teaching the properties of sounds. Physics Education, 33(2) 101-104.
 • Önen, F. (2005). İlköğretimde Basınç konusunda öğrencilerin sahip olduğu kavram yanılgılarının yapılandırmacı yaklaşım ile giderilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Pines, A. & West, L. (1986). Conceptual understanding and science learning: An interpretation of research within sources of knowledge framework.. Science Education, 70 (5), 583-604.
 • Şensoy, Ö., Aydoğdu M., Yıldırım H. İ., Uşak M. & Henger A.H., (2005). İlköğretim öğrencilerinin (6., 7. ve 8. sınıflar) fotosentez konusundaki yanlış kavramların tespiti üzerine bir araştırma” Gazi Universitesi., Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.
 • Tamir, P. (1971). An alternative Approach to the Construction of Multiple Choices Test Items, Journal of Biological Educaton, 5, 223-235.
 • Treagust, D. F. (1988). Development and Use of Diagnostic Test to Evaluate Student’ Misconception in Science. International Journal of Science Education.10(2),159-169.
 • Ünsal Y. & Güneş B. (2002). Bir kitap inceleme çalışması örneği olarak M.E.B ilköğretim 4.sınıf fen bilgisi ders kitabına fizik konuları yönünden eleştirel bir bakış. Gazi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 22 (3), 107 – 120.
 • Viennot, L. (2002). Reasoning in physics: The part of common sense. Kluwer Academic Publishers, London.
 • Wittmann, M.C., Steinberg, R. N. & Redish,E. F. (2003). Understanding and Addressing Student reasoning about sound . International Journal of Science Education, 25:8, 991- 1013.

Year 2007, Volume 1, Issue 1, 23 - 56, 01.06.2007

Abstract

References

 • Bacanak A., Küçük M. & Çepni S. (2004) İlköğretim öğrencilerinin fotosentez ve solunum konularındaki kavram yanılgılarının belirlenmesi: Trabzon örneklemi. On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 67-80.
 • Bahar M. (2001). Çoktan Seçmeli Testlere Eleştirel Bir Yaklaşım ve Alternatif Metotlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 1(1), 23-28.
 • Balay R. (2004). Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim”, Ankara Üniversitesi. Eğitim Fakültesi Dergisi, 37,( 2), 67 – 82.
 • Barman, C. R. & Miller, J. A. (1996). Two teaching methods and students’ understanding of sound. School Science and Mathematics, 2, 63-67.
 • Beaty, W. J. (2000). Children’s Misconsepts about Science-A list compiled by the AIP Operation Physics Project [on line: http://www.amasci.com/miscon/opphys.html].
 • Bıkmaz, F.H. (2001). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersindeki başarılarını etkileyen faktörler. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
 • Bilgin, İ. (2006). Üniversite Öğrencilerinin Nitel Analiz Konusundaki Kavramları Anlamaları ve Alternatif Kavramların İki Aşamalı Testle Belirlenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 14 (2), 447 - 464
 • Çınar, O., Teyfur E. & Teyfur M., (2006) “İlköğretim okulu öğretmen ve yöneticilerinin yapılandırmacı eğitim yaklaşımı ve programı hakkındaki görüşleri” İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi 7(11), 47 - 64.
 • Driver, R. & Easley, J. (1978). Pupils and paradigms: A review of literature related to concept development in adolescent science students. Studies in Science Education, 5, 61-84.
 • Driver, R., Sguires, A., Rushworth, P. & Wood-Robins, V. (1994). Making sense of secondary science: Research into children’s ideas. Routledge. London.
 • Eryılmaz, A. & Sürmeli E. (2002).Üç Aşamalı Sorularla Isı ve Sıcaklık Konularındaki Kavram Yanılgılarının Ölçülmesi, 5.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Kongresi, ODTÜ, Ankara .
 • Freire, P. (1998). Ezilenlerin Pedagojisi, (çev.: Dilek Hattatoğlu, Erol Özbek) Ayrıntı Yayınları, İstanbul .
 • Gilbert, J. K., Watts, D. M., & Osborne, R. J. (1982). Students’ concepts of ideas in mechanics. Physics Education, 17, 62-66.
 • Hapkiewics, A. & Hapkiewics, W. (1998). Misconceptions in science. Paper presented at National Science Teachers Association regional meeting. Denver, CO. (1993).
 • Helm, H. (1980). Misconceptions in physics amongst South African students. Physics Education, 15 (2), 92-97.
 • Hrepic, Z. (1998). Students’ conceptions in understanding of sound. Bachelor’s thesis, University of Split, Croatia.
 • Hrepic, Z. (2002). Identifying students’mental models of sound propagation. Unpublished Master’s thesis, Kansas State University Manhattan.
 • Hrepic, Z. (2004). Development of Real-Time Assessment of Students’Mental Models of Sound Propagation, University of Split, Split, Croatia .
 • Karataş, F. Ö., Köse S. & Coştu B. (2003). Öğrencilerin yanılgılarını ve anlama düzeylerini belirlemede kullanılan iki aşamalı testler. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 54 – 69.
 • Linder, C. J. & Erickson,G. L. (1989). A study of tertiary physics students’ Conceptualizations of sound .International Journal of Science Education, 11, 491-501.
 • Linder, C. J. (1993). University physics students’conceptualizations of factors affecting the speed of sound propagation” International Journal of Science Education, 15(6), 655 – 666.
 • Linder, C. J. (1987). Tertiary physics: a case study in students’conceptions of sounds. In J. Novak (Ed.), Proceedings of the Second International Seminar:” Misconceptionsand Educational Strategies in Science and Mathematics’’ Vol.3, Cornell University, Ithaca, NY, USA pp. 322-334.
 • Linder, C. J. (1992). Understanding sound: So what is the problem?. Physics Education, 27 (5), 258 - 264.
 • Maurines, L. (1993). Spontaneous reasoning on the propagation of sound. In J. Novak (Ed.), Proceedings of the Third International Seminar on Misconceptions and Educational Strategies in Science and Mathematics .Ithaca , NY: Cornell University (distributed electronically)
 • Merino, M. J. (1998a). Comlexity of pitch and timbre concepts. Physics Education, 33(2),1105-109.
 • Merino, M. J. (1998b). Some difficulties in teaching the properties of sounds. Physics Education, 33(2) 101-104.
 • Önen, F. (2005). İlköğretimde Basınç konusunda öğrencilerin sahip olduğu kavram yanılgılarının yapılandırmacı yaklaşım ile giderilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Pines, A. & West, L. (1986). Conceptual understanding and science learning: An interpretation of research within sources of knowledge framework.. Science Education, 70 (5), 583-604.
 • Şensoy, Ö., Aydoğdu M., Yıldırım H. İ., Uşak M. & Henger A.H., (2005). İlköğretim öğrencilerinin (6., 7. ve 8. sınıflar) fotosentez konusundaki yanlış kavramların tespiti üzerine bir araştırma” Gazi Universitesi., Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.
 • Tamir, P. (1971). An alternative Approach to the Construction of Multiple Choices Test Items, Journal of Biological Educaton, 5, 223-235.
 • Treagust, D. F. (1988). Development and Use of Diagnostic Test to Evaluate Student’ Misconception in Science. International Journal of Science Education.10(2),159-169.
 • Ünsal Y. & Güneş B. (2002). Bir kitap inceleme çalışması örneği olarak M.E.B ilköğretim 4.sınıf fen bilgisi ders kitabına fizik konuları yönünden eleştirel bir bakış. Gazi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 22 (3), 107 – 120.
 • Viennot, L. (2002). Reasoning in physics: The part of common sense. Kluwer Academic Publishers, London.
 • Wittmann, M.C., Steinberg, R. N. & Redish,E. F. (2003). Understanding and Addressing Student reasoning about sound . International Journal of Science Education, 25:8, 991- 1013.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Neşet DEMİRCİ This is me


Seda EFE This is me

Publication Date June 1, 2007
Published in Issue Year 2007, Volume 1, Issue 1

Cite

Bibtex @ { balikesirnef46479, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, eissn = {1307-6086}, address = {}, publisher = {Balıkesir University}, year = {2007}, volume = {1}, number = {1}, pages = {23 - 56}, title = {İlköğretim Öğrencilerinin Ses Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Demirci, Neşet and Efe, Seda} }
APA Demirci, N. & Efe, S. (2007). İlköğretim Öğrencilerinin Ses Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 1 (1) , 23-56 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/balikesirnef/issue/3365/46479
MLA Demirci, N. , Efe, S. "İlköğretim Öğrencilerinin Ses Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi" . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 1 (2007 ): 23-56 <https://dergipark.org.tr/en/pub/balikesirnef/issue/3365/46479>
Chicago Demirci, N. , Efe, S. "İlköğretim Öğrencilerinin Ses Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 1 (2007 ): 23-56
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim Öğrencilerinin Ses Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi AU - Neşet Demirci , Seda Efe Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 56 VL - 1 IS - 1 SN - -1307-6086 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi İlköğretim Öğrencilerinin Ses Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi %A Neşet Demirci , Seda Efe %T İlköğretim Öğrencilerinin Ses Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi %D 2007 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Demirci, Neşet , Efe, Seda . "İlköğretim Öğrencilerinin Ses Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 1 / 1 (June 2007): 23-56 .
AMA Demirci N. , Efe S. İlköğretim Öğrencilerinin Ses Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2007; 1(1): 23-56.
Vancouver Demirci N. , Efe S. İlköğretim Öğrencilerinin Ses Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2007; 1(1): 23-56.
IEEE N. Demirci and S. Efe , "İlköğretim Öğrencilerinin Ses Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi", Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol. 1, no. 1, pp. 23-56, Jun. 2007