Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 1307-6086 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Balıkesir University |


Necatibey Faculty of Education, Electronic Journal of Science and Mathematics Education is an international  on-line, refereed science and mathematics education journal that is published at least two issues in a year. 

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

e-ISSN 1307-6086 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Balıkesir University |
Cover Image


Necatibey Faculty of Education, Electronic Journal of Science and Mathematics Education is an international  on-line, refereed science and mathematics education journal that is published at least two issues in a year. 

Volume 13 - Issue 2 - Dec 31, 2019
 1. Matematik Öğretmen Adaylarının Tasarladığı GeoGebra Etkinliklerinin Matematiksel Derinlik ve Teknolojik Eylem Açısından İncelenmesi
  Pages 515 - 544
  Melike YİĞİT KOYUNKAYA , Gülay BOZKURT
 2. Okul Öncesi Örüntü Becerileri Testinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 545 - 563
  Yıldız GÜVEN , Esin DİBEK , Dilan BAYINDIR , Mesut SAÇKES
 3. Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Yetenekleri ve Geometriye Yönelik Tutumları
  Pages 564 - 587
  Kıvanç TOPRAKLIKOĞLU , Gülcan ÖZTÜRK
 4. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Köşeli Şekillere İlişkin Alan Bilgilerinin İncelenmesi
  Pages 588 - 619
  Halil İbrahim KORKMAZ , Ömer ŞAHİN
 5. 2007 – 2017 Yılları Arasında Türkiye’de Gazlar Konusunda Kavram Yanılgıları İle İlgili Yapılan Çalışmalar: Bir İçerik Analizi
  Pages 620 - 650
  Makbule Zehra MEŞİN , Nuriye KOÇAK , Ahmet KOÇAK , Mustafa ŞAHİN
 6. Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarında Bilgisayar Cebiri Sistemlerinin Akademik Başarıya Etkisi
  Pages 651 - 679
  Kemal ŞİMŞEK , Jale İPEK
 7. Programlama Temelleri Dersine Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması
  Pages 680 - 703
  Gönül ALTAY , Tarık KIŞLA
 8. Okul Öncesi Fen Eğitiminde Eleştirel Düşünme Becerileri ve Öğretmen Eğitimine Yönelik Öneriler
  Pages 704 - 734
  Deniz SARIBAŞ , Zeynep Gonca AKDEMİR , Ganime AYDIN , Şirin YILMAZ
 9. GDO’lara İlişkin Tartışma Temelli Etkinliklerin Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerine Etkisi
  Pages 735 - 758
  Ayhan ÇİNİCİ , Besime ERGİN
 10. Matematik Öğretmen Adaylarının Klinik Görüşmeler Aracılığıyla Öğrenci Düşüncelerine Yönelik Tespitleri ve Yorumları
  Pages 759 - 788
  Makbule Gözde DİDİŞ KABAR , Berna TATAROĞLU TAŞDAN
 11. İlkokul Matematik Dersi Güncel Öğretim Programının Okul Matematiği Prensiplerine Göre İncelenmesi
  Pages 789 - 806
  Lütfi ÜREDİ , Hakan ULUM
 12. İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Uzunluk Kavrayışları
  Pages 807 - 836
  Dilşad GÜVEN , Ziya ARGÜN
 13. İlköğretim Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çıkarım Yapma Düzeylerinin İncelenmesi
  Pages 837 - 858
  Perihan GÜNEŞ , Feride ÖZYILDIRIM GÜMÜŞ
 14. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Hidroelektrik Santraller İle İlgili Görüşleri
  Pages 859 - 878
  Zeynep AKSAN , Dilek ÇELİKLER
 15. Beşinci Sınıf Matematik Uygulamaları Dersi Öğretim Materyalinin Model Oluşturma Etkinliği Tasarlama Prensiplerine Uygunluk Düzeyinin İncelenmesi
  Pages 879 - 908
  Bekir Kürşat DORUK
 16. Farklı Eğitim Düzeyindeki Öğrencilerin Matematik Dersine İlişkin Metaforlarının Belirlenmesi ve Karşılaştırılması
  Pages 909 - 940
  Duygu KOÇAK , Tuğçe BİLECİK
 17. Kimyasal Gösterimlerin Genel Kimya Ders Kitaplarında Kullanımı
  Pages 941 - 978
  Gülşah DEMİRCAN , Betül DEMİRDÖĞEN
 18. Matematik Dersinde Akademik Başarı,Öz Yeterlik ve Matematik Dersine Yönelik Tutum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 979 - 999
  Dursun ÇAVDAR , Hasan Hüseyin ŞAHAN
 19. 5. Sınıf Öğrencilerinin Güneş, Dünya ve Ay Konularına Yönelik Algıları
  Pages 1000 - 1014
  Filiz KARA , Nilay KEFELİ
 20. 6. Sınıf Bitki Ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme Ve Gelişme Ünitesinin Öğretiminde Oyun Temelli Öğrenmenin Akademik Başarı Ve Tutum Üzerine Etkisi
  Pages 1015 - 1041
  Cahide SERDAROĞLU , Munise Handan GÜNEŞ
 21. Problem Kurma Temelli Matematik Öğretiminin Öğrencilerin Başarılarına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması
  Pages 1042 - 1062
  Berna CANTÜRK GÜNHAN , Mehmet Ertürk GEÇİCİ , Büşra GÜNKAYA
 22. 5-8.Sınıf Matematik Öğretim Programının İstatistik Okuryazarlığı Bağlamında İncelenmesi
  Pages 1063 - 1082
  Zeynep ÖZMEN , Adnan BAKİ
 23. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Yeterlik İnanç Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma
  Pages 1111 - 1140
  Ayşe Nur SAKİN , Halil İbrahim YILDIRIM
 24. Fen Lisesi Öğrencilerinin Büyüklük ve Ölçek Kavramları ile İlgili Öğrenme İlerlemesinin Analizi
  Pages 1083 - 1110
  Rifat KOBAK , Nursen AZİZOĞLU , Ruhan BENLİKAYA
 25. Deneyimli Kimya Öğretmenlerinin Derslerinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Ders İçeriklerini Kullanma Durumlarının İncelenmesi
  Pages 1141 - 1165
  Canan NAKİBOĞLU , Şengül GACANOĞLU
 26. Singapur ve Türkiye’de Üstün Yetenekli Bireylerin Eğitiminin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
  Pages 1166 - 1185
  Zeynep YILMAZ , Kemal Oğuz ER
 27. 2018 Fen Lisesi Kimya Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi ve 2018 Kimya Dersi Öğretim Programı ile Karşılaştırılması
  Pages 1186 - 1215
  Abdullah AYDIN , Yildizay AYYILDIZ , Canan NAKİBOĞLU
 28. Yöneticilerin Gözünden Türkiye’de Çevrimiçi Uzaktan Lisansüstü Eğitim
  Pages 1216 - 1238
  Serkan İZMİRLİ , Özden ŞAHİN İZMİRLİ , Serkan ÇANKAYA
 29. Öğretmen Adaylarının Bilim ve Teknolojiye Yönelik Algılarının Metaforlar Yardımıyla Ortaya Konulması
  Pages 1239 - 1272
  Pinar CAVAS , Gürkan ÇETİN , Ersin PALABIYIK , Bülent CAVAS
 30. Ortaokul Matematik Ders Kitaplarının İncelenmesinde Kullanılan Kavramsal Çerçeveler
  Pages 1273 - 1304
  Mehmet Ali KANDEMİR , Yıldız YILDIZ
 31. Farklılaştırılmış Geometri Öğretiminin Üstün Yetenekli Öğrencilerdeki Yaratıcılık, Uzamsal Yetenek Ve Erişiye Etkisi
  Pages 1305 - 1337
  Gülşah BATDAL KARADUMAN , Ümit DAVASLIĞİL
Indexes and Platforms