PDF EndNote BibTex Cite

Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersi Ödev Sürecine İlişkin Görüşleri

Year 2009, Volume 3, Issue 1, 58 - 79, 01.06.2009

Abstract

Fen ve Teknoloji dersinin uygulanmasına yönelik yapılan araştırmalar öğretmenlerin ödevler konusunda farklı sorunlar yaşadıklarını ortaya koymaktadır. 2005-2006 öğretim yılında Türkiye genelinde uygulamaya konulan Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programında ödevler öğretme-öğrenme sürecinin tamamlayıcı bir öğesi olarak görülmektedir. Bu çalışmanın genel amacı sınıf öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji dersi ödev sürecine ilişkin görüşlerini incelemektir. Araştırma nitel yaklaşımla gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri 2007-2008 öğretim yılı güz döneminde Eskişehir'deki iki ilköğretim okulunda sekiz sınıf öğretmeni ile gerçekleştirilen yarı-yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, öğretmenlerin daha çok öğrenilenleri pekiştirme amaçlı ödev verdiklerini, öğrencilerin yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri ödevlere yeterince yer vermediklerini ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra araştırma sonuçları öğretmenlerin ödev konusunda internet, öğrenci ve veli kaynaklı sorunlar yaşadıklarını da ortaya koymuştur.

References

 • Aksüt, M., Kankılıç, E. G., Altunkaya, F., & Selek, Ç. (2008). İlköğretim öğrencilerinin ödevlerini yapmada internetten yararlanmaya ilişkin tutumları. VIII. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı Bildiriler içinde (ss. 630-633). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Arıkan, Y. D. & Altun, E. (2007). A research on preschool and primary student-teachers’ use of online homework sites. Elementary Education Online, 6(3), 366-376. [Online]. http://www.ilkogretim-online.org.tr/
 • Beaton, A. E., Martin, M. O., Mullis, I. V. S., Gonzalez, E. J., Smith, T. A., & Kelly, D. L. (1996). Science achievement in the middle school yeras: IEA’s Third International Mathematics and Science Study (TIMMS). Chestnut Hill, MA: Boston College, Center for the Study Testing, Evaluating, and Educational Policy.
 • Birinci, G., & Odabaşı, H. F. (2006). Akademik çalışmalarda internet kullanımı: Etik bunun neresinde? 6. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı Bildiriler 1 içinde (ss. 289- 295). Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 • Butler, J. A. (1987). Homework: School improvment research series. Retrieved January 10, 2008, from http://nwrel.org/scpd/sirs/1/cu.html.
 • Cooper, H., Lindsay, J. J., Nye, B., & Greathouse, S. (1998). Relationships among attitudes about homework, amount of homework assigned and completed, and student achievement. Journal of Educational Psychology, 90, 70-83.
 • Cooper, H., Lindsay, J. J., & Nye, B. (2000). Homework in the home: How student, family and parenting-style differences relate to the homework process. Comtemporary Educational Psychology, 25, 464-487.
 • Cooper, H. (2001). The battle over homework: Common ground for administrators, teacher, and parents. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
 • Creswell, J. W. (2005). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. (Second Edition). New Jersey: Pearson Education Inc.
 • Durmuş, A., & Kaya, S. (2008). İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar kullanım alışkanlıkları ile velilerin bilgisayar kullanım alışkanlıkları arasındaki ilişki. VIII. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı Bildiriler içinde (ss.121-126). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Epstein, M. H., & Polloway, E. A. (1993). Homework: A comparison of teachers’ and parents’ perceptions of the problems experienced by students identified as having behavioral disabilities or no disabilities. Remedial and Special Education, 15, 40-49.
 • Epstein, J. L. (1995). School/family/community partnerships: Caring for the children we share. Phi Delta Kappan, 76, 701-712.
 • Epstein, J. L., & Van Voorhis, F. L. (2000). Teachers Involve Parents in Schoolwork (TOPS) interactive homework training materials. Baltimore, MD: Johns Hopkins University, Center on School, Family, and Community Partnerships.
 • Epstein, J. L. (2001). School, family, and community partnerships: Preparing educators and improving schools. Boulder, CO: Westview.
 • Epstein, J. L. & Van Voorhis, F. L. (2001). More than minutes: Teachers’ roles in designing homework. Educational Psychologist, 36, 181–193.
 • Epstein, J. L., Coates, L., Salinas, K. C., & Simon, B. S. (1997). Involving parents in homework in the middle grades (Research Bulletin No: 18). Baltimore MD: Johns Hopkins University, Center of Evaluation, Development and Research.
 • Freeman, M., deMarrais, K., Preissle, J., Roulston, K., & St. Pierre, E. A. (2007). Standards of evidence in qualitative research: An incitement to discourse. Educational Researcher, 36, 25-32.
 • Gennaro, E. & Lawrenz, F. (1992). The effectiveness of take-home science kits elementary level. Journal of Research in Science Teaching, 29, 985-994.
 • Hizmetçi, S. & İflazoğlu, A. (2006). İlköğretim birinci kademe sınıf öğretmenlerinin ev ödevleri hakkındaki görüşlerine ilişkin nitel bir çalışma örneği. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiri Kitabı 2 içinde (ss. 427–434). Ankara: KÖK Yayıncılık.
 • Hizmetçi, S. (2007). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin ödev stilleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Hoover-Dempsey, K. V., Bassler, O. C., & Burow, R. (1995). Parents’ reported involvement in students’ homework: Strategies and practices. Elementary School Journal, 95, 435– 450.
 • Johnson, J. K., & Pontius, A. (1989). Homework: A survey of teacher beliefs and practices. Research in Education, 41, 71-78.
 • Kaplan, B. (2006). İlköğretim 6. sınıf ‘‘Yaşamımızı Yönlendiren Elektrik’’ ünitesinde ev ödevi verilmesinin öğrenci başarısına ve kavram öğrenmeye etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kvale, S. (1996). Interviews: An introduction to qualitative research interviewing. California: Sage Publication.
 • Lincoln, Y. S., & Guba, E. (1985). Naturalistic inquiry. Newbury Park, CA: Sage.
 • McCabe, D. L., & Trevino, L. K. (1996). What we know about cheating in college: Longitudinal trends and recent developments. Change, 28, 28-33.
 • MEB. (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (4 ve 5. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. Second Edition. California: Sage Pablications, Inc.
 • Muhlenbruk, L., Cooper, H., Nye, B., & Lindsay, J. J. (2000). Homework and achievement: Explaining the different strengths of relation at the elementary and secondary school levels. Social Pyschology of Education, 3, 295-317.
 • Özben-Gündoğan, B. (2006). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fen bilgisi dersindeki başarılarına ev ödevi çalışmalarının etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Park, M. (2003). In Other (People’s) Words: Plagiarism by university students–literature and lessons. Assesment ve Evaluation in Higher Education, 28, 471-488.
 • Postlethwaite, T. N., & Wiley, D. E. (Eds). (1992). Science achievement in twenty-three countries the IEA study of science II. Oxford: Perganom Pres.
 • Scot-Jones, D. (1995). Parent-child interactions and school achievement. In Ryan, B.A., Adams, G. R., Gullota, T. P., Weissberg, R. P. & Hampton, R. L. (Eds.). The family- school connection: Theory, research, and practice 2 (pp.75-107). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Stebelman, C. (1998). Cybercheating: Dishonesty goes digital. American Libraries, 29, 48-51.
 • Türkoğlu, A., İflazoğlu, A. & Karakuş, M. (2007), İlköğretimde ödev. İstanbul: Morpa Yayıncılık.
 • Tymms, P. (1997). Science in primary schools: An investigation into differences in the attainment and attitudes of papils across schools. Resarch in Science ve Technological Education, 15, 149-159.
 • Warton, P. M. (1997). Learning about responsibility: Lesson from homework. British Journal of Educational Pyschology, 67, 213-221.
 • Van Voorhis, F. L.(2001, April). Teachers’ use of inretactive homework and its effects on family involvement and science achievement of middle grade students. Annual Meeting Paper of the American Educational Research Association, Seattle, WA.
 • Yaşar, Ş. (1998). Çağdaş bilim anlayışı. Çağdaş yaşam çağdaş insan. Can. G. (Ed.). (ss. 154- 162). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Year 2009, Volume 3, Issue 1, 58 - 79, 01.06.2009

Abstract

References

 • Aksüt, M., Kankılıç, E. G., Altunkaya, F., & Selek, Ç. (2008). İlköğretim öğrencilerinin ödevlerini yapmada internetten yararlanmaya ilişkin tutumları. VIII. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı Bildiriler içinde (ss. 630-633). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Arıkan, Y. D. & Altun, E. (2007). A research on preschool and primary student-teachers’ use of online homework sites. Elementary Education Online, 6(3), 366-376. [Online]. http://www.ilkogretim-online.org.tr/
 • Beaton, A. E., Martin, M. O., Mullis, I. V. S., Gonzalez, E. J., Smith, T. A., & Kelly, D. L. (1996). Science achievement in the middle school yeras: IEA’s Third International Mathematics and Science Study (TIMMS). Chestnut Hill, MA: Boston College, Center for the Study Testing, Evaluating, and Educational Policy.
 • Birinci, G., & Odabaşı, H. F. (2006). Akademik çalışmalarda internet kullanımı: Etik bunun neresinde? 6. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı Bildiriler 1 içinde (ss. 289- 295). Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 • Butler, J. A. (1987). Homework: School improvment research series. Retrieved January 10, 2008, from http://nwrel.org/scpd/sirs/1/cu.html.
 • Cooper, H., Lindsay, J. J., Nye, B., & Greathouse, S. (1998). Relationships among attitudes about homework, amount of homework assigned and completed, and student achievement. Journal of Educational Psychology, 90, 70-83.
 • Cooper, H., Lindsay, J. J., & Nye, B. (2000). Homework in the home: How student, family and parenting-style differences relate to the homework process. Comtemporary Educational Psychology, 25, 464-487.
 • Cooper, H. (2001). The battle over homework: Common ground for administrators, teacher, and parents. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
 • Creswell, J. W. (2005). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. (Second Edition). New Jersey: Pearson Education Inc.
 • Durmuş, A., & Kaya, S. (2008). İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar kullanım alışkanlıkları ile velilerin bilgisayar kullanım alışkanlıkları arasındaki ilişki. VIII. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı Bildiriler içinde (ss.121-126). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Epstein, M. H., & Polloway, E. A. (1993). Homework: A comparison of teachers’ and parents’ perceptions of the problems experienced by students identified as having behavioral disabilities or no disabilities. Remedial and Special Education, 15, 40-49.
 • Epstein, J. L. (1995). School/family/community partnerships: Caring for the children we share. Phi Delta Kappan, 76, 701-712.
 • Epstein, J. L., & Van Voorhis, F. L. (2000). Teachers Involve Parents in Schoolwork (TOPS) interactive homework training materials. Baltimore, MD: Johns Hopkins University, Center on School, Family, and Community Partnerships.
 • Epstein, J. L. (2001). School, family, and community partnerships: Preparing educators and improving schools. Boulder, CO: Westview.
 • Epstein, J. L. & Van Voorhis, F. L. (2001). More than minutes: Teachers’ roles in designing homework. Educational Psychologist, 36, 181–193.
 • Epstein, J. L., Coates, L., Salinas, K. C., & Simon, B. S. (1997). Involving parents in homework in the middle grades (Research Bulletin No: 18). Baltimore MD: Johns Hopkins University, Center of Evaluation, Development and Research.
 • Freeman, M., deMarrais, K., Preissle, J., Roulston, K., & St. Pierre, E. A. (2007). Standards of evidence in qualitative research: An incitement to discourse. Educational Researcher, 36, 25-32.
 • Gennaro, E. & Lawrenz, F. (1992). The effectiveness of take-home science kits elementary level. Journal of Research in Science Teaching, 29, 985-994.
 • Hizmetçi, S. & İflazoğlu, A. (2006). İlköğretim birinci kademe sınıf öğretmenlerinin ev ödevleri hakkındaki görüşlerine ilişkin nitel bir çalışma örneği. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiri Kitabı 2 içinde (ss. 427–434). Ankara: KÖK Yayıncılık.
 • Hizmetçi, S. (2007). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin ödev stilleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Hoover-Dempsey, K. V., Bassler, O. C., & Burow, R. (1995). Parents’ reported involvement in students’ homework: Strategies and practices. Elementary School Journal, 95, 435– 450.
 • Johnson, J. K., & Pontius, A. (1989). Homework: A survey of teacher beliefs and practices. Research in Education, 41, 71-78.
 • Kaplan, B. (2006). İlköğretim 6. sınıf ‘‘Yaşamımızı Yönlendiren Elektrik’’ ünitesinde ev ödevi verilmesinin öğrenci başarısına ve kavram öğrenmeye etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kvale, S. (1996). Interviews: An introduction to qualitative research interviewing. California: Sage Publication.
 • Lincoln, Y. S., & Guba, E. (1985). Naturalistic inquiry. Newbury Park, CA: Sage.
 • McCabe, D. L., & Trevino, L. K. (1996). What we know about cheating in college: Longitudinal trends and recent developments. Change, 28, 28-33.
 • MEB. (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (4 ve 5. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis. Second Edition. California: Sage Pablications, Inc.
 • Muhlenbruk, L., Cooper, H., Nye, B., & Lindsay, J. J. (2000). Homework and achievement: Explaining the different strengths of relation at the elementary and secondary school levels. Social Pyschology of Education, 3, 295-317.
 • Özben-Gündoğan, B. (2006). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fen bilgisi dersindeki başarılarına ev ödevi çalışmalarının etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Park, M. (2003). In Other (People’s) Words: Plagiarism by university students–literature and lessons. Assesment ve Evaluation in Higher Education, 28, 471-488.
 • Postlethwaite, T. N., & Wiley, D. E. (Eds). (1992). Science achievement in twenty-three countries the IEA study of science II. Oxford: Perganom Pres.
 • Scot-Jones, D. (1995). Parent-child interactions and school achievement. In Ryan, B.A., Adams, G. R., Gullota, T. P., Weissberg, R. P. & Hampton, R. L. (Eds.). The family- school connection: Theory, research, and practice 2 (pp.75-107). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Stebelman, C. (1998). Cybercheating: Dishonesty goes digital. American Libraries, 29, 48-51.
 • Türkoğlu, A., İflazoğlu, A. & Karakuş, M. (2007), İlköğretimde ödev. İstanbul: Morpa Yayıncılık.
 • Tymms, P. (1997). Science in primary schools: An investigation into differences in the attainment and attitudes of papils across schools. Resarch in Science ve Technological Education, 15, 149-159.
 • Warton, P. M. (1997). Learning about responsibility: Lesson from homework. British Journal of Educational Pyschology, 67, 213-221.
 • Van Voorhis, F. L.(2001, April). Teachers’ use of inretactive homework and its effects on family involvement and science achievement of middle grade students. Annual Meeting Paper of the American Educational Research Association, Seattle, WA.
 • Yaşar, Ş. (1998). Çağdaş bilim anlayışı. Çağdaş yaşam çağdaş insan. Can. G. (Ed.). (ss. 154- 162). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Ali ERSOY This is me


Ali ERSOY This is me


Şengül S. ANAGÜN This is me

Publication Date June 1, 2009
Published in Issue Year 2009, Volume 3, Issue 1

Cite

Bibtex @ { balikesirnef46494, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, eissn = {1307-6086}, address = {}, publisher = {Balıkesir University}, year = {2009}, volume = {3}, number = {1}, pages = {58 - 79}, title = {Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersi Ödev Sürecine İlişkin Görüşleri}, key = {cite}, author = {Ersoy, Ali and Anagün, Şengül S.} }
APA Ersoy, A. , Ersoy, A. & Anagün, Ş. S. (2009). Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersi Ödev Sürecine İlişkin Görüşleri . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 3 (1) , 58-79 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/balikesirnef/issue/3368/46494
MLA Ersoy, A. , Ersoy, A. , Anagün, Ş. S. "Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersi Ödev Sürecine İlişkin Görüşleri" . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 3 (2009 ): 58-79 <https://dergipark.org.tr/en/pub/balikesirnef/issue/3368/46494>
Chicago Ersoy, A. , Ersoy, A. , Anagün, Ş. S. "Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersi Ödev Sürecine İlişkin Görüşleri". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 3 (2009 ): 58-79
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersi Ödev Sürecine İlişkin Görüşleri AU - Ali Ersoy , Ali Ersoy , Şengül S. Anagün Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 58 EP - 79 VL - 3 IS - 1 SN - -1307-6086 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersi Ödev Sürecine İlişkin Görüşleri %A Ali Ersoy , Ali Ersoy , Şengül S. Anagün %T Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersi Ödev Sürecine İlişkin Görüşleri %D 2009 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Ersoy, Ali , Ersoy, Ali , Anagün, Şengül S. . "Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersi Ödev Sürecine İlişkin Görüşleri". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 3 / 1 (June 2009): 58-79 .
AMA Ersoy A. , Ersoy A. , Anagün Ş. S. Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersi Ödev Sürecine İlişkin Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2009; 3(1): 58-79.
Vancouver Ersoy A. , Ersoy A. , Anagün Ş. S. Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersi Ödev Sürecine İlişkin Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2009; 3(1): 58-79.
IEEE A. Ersoy , A. Ersoy and Ş. S. Anagün , "Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersi Ödev Sürecine İlişkin Görüşleri", Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 58-79, Jun. 2009