PDF EndNote BibTex Cite

Kimya Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerini Kullanabilme Durumlarına İşbirlikçi Öğrenmenin Etkisi

Year 2009, Volume 3, Issue 1, 99 - 116, 01.06.2009

Abstract

Bu çalışmada kimya öğretmenliği son sınıf öğrencilerinin öğretim teknolojilerini kullanabilme durumlarını işbirlikçi öğrenme ile değerlendirmek amaçlanmıştır. Özel durum metodolojisi kapsamında çalışmada veri toplama aracı olarak yapılandırılmamış gözlem, anket ve öğrencilerin Özel Öğretim Yöntemleri II Uygulama (ÖÖYU-II) dersi için geliştirdikleri öğretim paketleri kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 20062007 eğitim-öğretim yılı güz döneminde KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Kimya öğretmenliği programında okuyan 39 son sınıf öğretmen adayları oluşturmaktadır. Çalışma on dört haftalık bir süreci kapsamaktadır. Yapılan çalışmanın öğrencilerin öğretim teknolojilerini kullanmalarındaki eksikliklerini görmeleri ve kendilerini geliştirmeleri açısından etkili olduğu belirlenmiştir.

References

 • Açıkgöz, K. (1993). İşbirliğine dayalı öğrenme ve geleneksel öğretimin üniversite öğrencilerinin akademik başarısı, hatırda tutma düzeyleri ve duyuşsal özellikleri üzerindeki etkileri. I. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulmuş bildiri, Ankara, 187–201.
 • Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar okuryazarlığı yeterlilikleri ile mevcut ders programları’nın kaynaştırılmasının öğrenci başarısı ve tutumlarına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 127–134.
 • Aksoy, G. (2006). İşbirlikçi öğrenme yönteminin genel kimya laboratuar dersinde akademik başarıya, laboratuar malzemesi tanımaya ve kullanma becerisine etkisi. Yüksek Lisans tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Aksu, S., Yıldırım, N., & Ayas, A. (2007). Kimya öğretmen adaylarının bilgisayar ve interneti öğretim amaçlı kullanma durumlarının incelenmesi. 7. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansında sunulmuş bildiri, Lefkoşa, 652–656.
 • Alev, N. (2004). Understanding change: perceived impacts of educational and information technology on teaching and learning. Journal of Turkish Science Education, 1,1, 3–20.
 • Arslan, B. (2003). Bilgisayar destekli eğitime tabi tutulan ortaöğretim öğrencileri ile bu süreçte eğitici olarak rol alan öğretmenlerin bilgisayar destekli eğitime ilişkin görüşleri. TOJET, 2, 4, 1–13.
 • Aşkar, P., & Usluel, Y.K. (2002). Teknolojinin yayılım sürecinde öğretmenlerin bilgisayarın özelliklerine ilişkin algıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 14– 20.
 • Ayvacı, H.Ş., Er-Nas, S., Şenel, T., & Nas, H. (2007). Öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerini kullanmaya yönelik düşünceleri ve bu teknolojileri kullanma yeterlilikleri. 7. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansında sunulmuş bildiri, Lefkoşa, 284–288.
 • Bowen, C. W. (2000). A quantitative literature review of cooperative learning effects on high school andcollege chemistry achievement. Journal of Chemical Education, 77, 2, 116–119.
 • Brewer, S., & Klein, J. D. (2006). Type of positive interdependence and affiliation motive in an
 • asynchronous, collaborative learning environment. Educational Technology.
 • Research and Development,54, 4, 331–354.
 • Çakmak, O. (1999). Fen eğitiminin yeni boyutu: bilgisayar- multimedya- internet destekli eğitim. D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayı, 11, 116–125.
 • Çaycı, B., Demir, M.K., Başaran, M., & Demir, M. (2007). Sosyal bilgiler dersinde işbirliğine dayalı öğrenme ile kavram öğretimi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15, 2, 619–630.
 • Devecioglu, Y., & Akdeniz, A.R.(2007). The effectiveness of the special teaching methods course-ıı to develop the planning and presenting skills of student teachers. Paper presented at the XIII World Congress of Comparative Education Societies, Living Together: Education and Intercultural Dialogue”, The Faculty of Philosophy of Sarajevo University. Sarajevo 3rd-07th September.
 • Devecioğlu, Y., & Akdeniz, A.R.( 2005). Öğretmen adaylarına materyal geliştirme ve uygulama becerilerinin kazandırılmasına yönelik uygulamaların değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 172, 91–105.
 • Doymuş, K. (2007). Effects of a cooperative learning strategy on teaching and learning phases of matter and one component phase diagrams. Journal of Chemical Education, 84, 11, 1857–1860.
 • Doymuş, K., Şimşek, Ü., & Bayrakçeken, S.(2004). İşbirlikçi öğrenme yönteminin fen bilgisi dersinde akademik başarı ve tutuma etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1,2, 103–115.
 • Doymuş, K., Şimşek, Ü.,& Şimşek, U. (2005). İşbirlikçi öğrenme yöntemi üzerine derleme: işbirlikçi öğreneme yöntemi ve yöntemle ilgili çalışmalar. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 7,1, 59–83.
 • Gokhale, A. A. (1995). Collaborative learning enhances critical thinking. Journal of Technology Education,7, 1, 22–30.
 • Gökdere, M., Küçük, M., & Çepni, S. (2004). Eğitim teknolojilerinin üstün yetenekli öğrencilerin fen eğitiminde kullanımı üzerine bir çalışma: Bilim sanat merkezleri örneklemi. TOJET, 3,2.
 • Gömleksiz, M., & Tümkaya, S. (1997). Kubaşık öğrenme yönteminin sınıf öğretmenliği bölümü birinci sınıf öğrencilerinin akademik başarıları ile öğrenme ve ders çalışma stratejileri üzerindeki etkisi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 2, 230–236.
 • Hawkes, P. (1991). Collaborative learning and American literature. College Teaching, 39, 4, 140–144.
 • Hevedanlı, M., Oral, B., & Akbayın, H. (2005). Biyoloji öğretiminde işbirlikli öğrenme ve tam öğrenme yöntemleri ile geleneksel öğretim yöntemlerinin öğrenci başarısına etkisi. Milli Eğitim Dergisi, 33, 166.
 • Johnson, D.W., & Johnson, R. T. (1999). Making cooperative learning work. Theory Into Practice, 38,2, 67–73.
 • Kamuran, T., & Akdeniz, F. (2008). The effects of cooperative learning on Turkish elementary students’ mathematics achievement and attitude towards mathematics using TAI and STAD methods. Educational Studies in Mathematics, 67, 1, 77-91.
 • Kaptan, F., & Korkmaz, H. (2000). İşbirliğine dayalı fen öğretiminin öğretmen adaylarının özyeterlilik düzeylerine etkisi. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumunda sunulmuş bildiri, Ankara.
 • Kayıran, B.K., & İflazoğlu, A. (2007). Çoklu zekâ kuramı destekli kubaşık öğrenme yönteminin Türkçe dersine ilişkin tutuma ve okuduğunu anlama başarısına etkisi. Eurasian Journal of Educational Research, 29, 129-141.
 • Morgil, İ., Cingör, N., Erökten, S., Yavuz, S., & Özyalçın Oskay, Ö. (2004). Bilgisayar destekli kimya eğitiminde portfolyo çalışmaları. TOJET, 3, 2.[Online: http://www.tojet.net/articles/3215.htm]
 • Özçelik, D.A. (1998). Eğitimde bilgisayarın yeri ve işlevi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 2, 235–247.
 • Şimşek, Ü., Doymuş, K., & Kızıloğlu, N. (2005). Lise düzeyinde öğrenim gören öğrencilere grupla öğrenme yönteminin kazandırdığı bilgi ve beceriler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13, 1, 67–80.
 • Şimşek, Ü. (2005). İşbirlikçi öğrenme yönteminin fen bilgisi dersinin akademik başarı ve tutumuna etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Uşun, S. (2003). Eğitim ve öğretimde bilgisayarların yararları ve bilgisayarlardan yararlanmada önemli rol oynayan etkenlere ilişkin öğrenci görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11,2, 367–378.
 • Yıldırım, N., Er-Nas, S., & Ayas, A. (2007). Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması; öğretim teknolojileri. 7. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansında sunulmuş Bildiri, Lefkoşa, 511–516.
 • Yılmaz, A. (2001). İşbirliğine dayalı öğrenme; etkili ancak ihmal edilen ya da yanlış kullanılan bir metot. Milli Eğitim Dergisi, 150. [Online: http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/150/yilmaz.htm]

Year 2009, Volume 3, Issue 1, 99 - 116, 01.06.2009

Abstract

References

 • Açıkgöz, K. (1993). İşbirliğine dayalı öğrenme ve geleneksel öğretimin üniversite öğrencilerinin akademik başarısı, hatırda tutma düzeyleri ve duyuşsal özellikleri üzerindeki etkileri. I. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulmuş bildiri, Ankara, 187–201.
 • Akkoyunlu, B. (1996). Bilgisayar okuryazarlığı yeterlilikleri ile mevcut ders programları’nın kaynaştırılmasının öğrenci başarısı ve tutumlarına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 127–134.
 • Aksoy, G. (2006). İşbirlikçi öğrenme yönteminin genel kimya laboratuar dersinde akademik başarıya, laboratuar malzemesi tanımaya ve kullanma becerisine etkisi. Yüksek Lisans tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Aksu, S., Yıldırım, N., & Ayas, A. (2007). Kimya öğretmen adaylarının bilgisayar ve interneti öğretim amaçlı kullanma durumlarının incelenmesi. 7. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansında sunulmuş bildiri, Lefkoşa, 652–656.
 • Alev, N. (2004). Understanding change: perceived impacts of educational and information technology on teaching and learning. Journal of Turkish Science Education, 1,1, 3–20.
 • Arslan, B. (2003). Bilgisayar destekli eğitime tabi tutulan ortaöğretim öğrencileri ile bu süreçte eğitici olarak rol alan öğretmenlerin bilgisayar destekli eğitime ilişkin görüşleri. TOJET, 2, 4, 1–13.
 • Aşkar, P., & Usluel, Y.K. (2002). Teknolojinin yayılım sürecinde öğretmenlerin bilgisayarın özelliklerine ilişkin algıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 14– 20.
 • Ayvacı, H.Ş., Er-Nas, S., Şenel, T., & Nas, H. (2007). Öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerini kullanmaya yönelik düşünceleri ve bu teknolojileri kullanma yeterlilikleri. 7. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansında sunulmuş bildiri, Lefkoşa, 284–288.
 • Bowen, C. W. (2000). A quantitative literature review of cooperative learning effects on high school andcollege chemistry achievement. Journal of Chemical Education, 77, 2, 116–119.
 • Brewer, S., & Klein, J. D. (2006). Type of positive interdependence and affiliation motive in an
 • asynchronous, collaborative learning environment. Educational Technology.
 • Research and Development,54, 4, 331–354.
 • Çakmak, O. (1999). Fen eğitiminin yeni boyutu: bilgisayar- multimedya- internet destekli eğitim. D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayı, 11, 116–125.
 • Çaycı, B., Demir, M.K., Başaran, M., & Demir, M. (2007). Sosyal bilgiler dersinde işbirliğine dayalı öğrenme ile kavram öğretimi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15, 2, 619–630.
 • Devecioglu, Y., & Akdeniz, A.R.(2007). The effectiveness of the special teaching methods course-ıı to develop the planning and presenting skills of student teachers. Paper presented at the XIII World Congress of Comparative Education Societies, Living Together: Education and Intercultural Dialogue”, The Faculty of Philosophy of Sarajevo University. Sarajevo 3rd-07th September.
 • Devecioğlu, Y., & Akdeniz, A.R.( 2005). Öğretmen adaylarına materyal geliştirme ve uygulama becerilerinin kazandırılmasına yönelik uygulamaların değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 172, 91–105.
 • Doymuş, K. (2007). Effects of a cooperative learning strategy on teaching and learning phases of matter and one component phase diagrams. Journal of Chemical Education, 84, 11, 1857–1860.
 • Doymuş, K., Şimşek, Ü., & Bayrakçeken, S.(2004). İşbirlikçi öğrenme yönteminin fen bilgisi dersinde akademik başarı ve tutuma etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1,2, 103–115.
 • Doymuş, K., Şimşek, Ü.,& Şimşek, U. (2005). İşbirlikçi öğrenme yöntemi üzerine derleme: işbirlikçi öğreneme yöntemi ve yöntemle ilgili çalışmalar. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 7,1, 59–83.
 • Gokhale, A. A. (1995). Collaborative learning enhances critical thinking. Journal of Technology Education,7, 1, 22–30.
 • Gökdere, M., Küçük, M., & Çepni, S. (2004). Eğitim teknolojilerinin üstün yetenekli öğrencilerin fen eğitiminde kullanımı üzerine bir çalışma: Bilim sanat merkezleri örneklemi. TOJET, 3,2.
 • Gömleksiz, M., & Tümkaya, S. (1997). Kubaşık öğrenme yönteminin sınıf öğretmenliği bölümü birinci sınıf öğrencilerinin akademik başarıları ile öğrenme ve ders çalışma stratejileri üzerindeki etkisi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 2, 230–236.
 • Hawkes, P. (1991). Collaborative learning and American literature. College Teaching, 39, 4, 140–144.
 • Hevedanlı, M., Oral, B., & Akbayın, H. (2005). Biyoloji öğretiminde işbirlikli öğrenme ve tam öğrenme yöntemleri ile geleneksel öğretim yöntemlerinin öğrenci başarısına etkisi. Milli Eğitim Dergisi, 33, 166.
 • Johnson, D.W., & Johnson, R. T. (1999). Making cooperative learning work. Theory Into Practice, 38,2, 67–73.
 • Kamuran, T., & Akdeniz, F. (2008). The effects of cooperative learning on Turkish elementary students’ mathematics achievement and attitude towards mathematics using TAI and STAD methods. Educational Studies in Mathematics, 67, 1, 77-91.
 • Kaptan, F., & Korkmaz, H. (2000). İşbirliğine dayalı fen öğretiminin öğretmen adaylarının özyeterlilik düzeylerine etkisi. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumunda sunulmuş bildiri, Ankara.
 • Kayıran, B.K., & İflazoğlu, A. (2007). Çoklu zekâ kuramı destekli kubaşık öğrenme yönteminin Türkçe dersine ilişkin tutuma ve okuduğunu anlama başarısına etkisi. Eurasian Journal of Educational Research, 29, 129-141.
 • Morgil, İ., Cingör, N., Erökten, S., Yavuz, S., & Özyalçın Oskay, Ö. (2004). Bilgisayar destekli kimya eğitiminde portfolyo çalışmaları. TOJET, 3, 2.[Online: http://www.tojet.net/articles/3215.htm]
 • Özçelik, D.A. (1998). Eğitimde bilgisayarın yeri ve işlevi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 2, 235–247.
 • Şimşek, Ü., Doymuş, K., & Kızıloğlu, N. (2005). Lise düzeyinde öğrenim gören öğrencilere grupla öğrenme yönteminin kazandırdığı bilgi ve beceriler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13, 1, 67–80.
 • Şimşek, Ü. (2005). İşbirlikçi öğrenme yönteminin fen bilgisi dersinin akademik başarı ve tutumuna etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Uşun, S. (2003). Eğitim ve öğretimde bilgisayarların yararları ve bilgisayarlardan yararlanmada önemli rol oynayan etkenlere ilişkin öğrenci görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11,2, 367–378.
 • Yıldırım, N., Er-Nas, S., & Ayas, A. (2007). Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması; öğretim teknolojileri. 7. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansında sunulmuş Bildiri, Lefkoşa, 511–516.
 • Yılmaz, A. (2001). İşbirliğine dayalı öğrenme; etkili ancak ihmal edilen ya da yanlış kullanılan bir metot. Milli Eğitim Dergisi, 150. [Online: http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/150/yilmaz.htm]

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Nagihan YILDIRIM This is me


Nagihan YILDIRIM This is me


Sibel Er NAS This is me


Alipaşa AYAS This is me

Publication Date June 1, 2009
Published in Issue Year 2009, Volume 3, Issue 1

Cite

Bibtex @ { balikesirnef46496, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, eissn = {1307-6086}, address = {}, publisher = {Balıkesir University}, year = {2009}, volume = {3}, number = {1}, pages = {99 - 116}, title = {Kimya Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerini Kullanabilme Durumlarına İşbirlikçi Öğrenmenin Etkisi}, key = {cite}, author = {Yıldırım, Nagihan and Nas, Sibel Er and Ayas, Alipaşa} }
APA Yıldırım, N. , Yıldırım, N. , Nas, S. E. & Ayas, A. (2009). Kimya Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerini Kullanabilme Durumlarına İşbirlikçi Öğrenmenin Etkisi . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 3 (1) , 99-116 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/balikesirnef/issue/3368/46496
MLA Yıldırım, N. , Yıldırım, N. , Nas, S. E. , Ayas, A. "Kimya Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerini Kullanabilme Durumlarına İşbirlikçi Öğrenmenin Etkisi" . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 3 (2009 ): 99-116 <https://dergipark.org.tr/en/pub/balikesirnef/issue/3368/46496>
Chicago Yıldırım, N. , Yıldırım, N. , Nas, S. E. , Ayas, A. "Kimya Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerini Kullanabilme Durumlarına İşbirlikçi Öğrenmenin Etkisi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 3 (2009 ): 99-116
RIS TY - JOUR T1 - Kimya Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerini Kullanabilme Durumlarına İşbirlikçi Öğrenmenin Etkisi AU - Nagihan Yıldırım , Nagihan Yıldırım , Sibel Er Nas , Alipaşa Ayas Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 99 EP - 116 VL - 3 IS - 1 SN - -1307-6086 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi Kimya Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerini Kullanabilme Durumlarına İşbirlikçi Öğrenmenin Etkisi %A Nagihan Yıldırım , Nagihan Yıldırım , Sibel Er Nas , Alipaşa Ayas %T Kimya Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerini Kullanabilme Durumlarına İşbirlikçi Öğrenmenin Etkisi %D 2009 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Yıldırım, Nagihan , Yıldırım, Nagihan , Nas, Sibel Er , Ayas, Alipaşa . "Kimya Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerini Kullanabilme Durumlarına İşbirlikçi Öğrenmenin Etkisi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 3 / 1 (June 2009): 99-116 .
AMA Yıldırım N. , Yıldırım N. , Nas S. E. , Ayas A. Kimya Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerini Kullanabilme Durumlarına İşbirlikçi Öğrenmenin Etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2009; 3(1): 99-116.
Vancouver Yıldırım N. , Yıldırım N. , Nas S. E. , Ayas A. Kimya Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerini Kullanabilme Durumlarına İşbirlikçi Öğrenmenin Etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2009; 3(1): 99-116.
IEEE N. Yıldırım , N. Yıldırım , S. E. Nas and A. Ayas , "Kimya Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerini Kullanabilme Durumlarına İşbirlikçi Öğrenmenin Etkisi", Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 99-116, Jun. 2009