PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Öğrenci, Öğretmen Ve Öğretim Üyelerinin Görüşleri

Year 2009, Volume 3, Issue 1, 134 - 155, 01.06.2009

Abstract

Bu araştırmada, probleme dayalı öğrenme yöntemine yönelik öğrencilerin, öğretmenlerin ve öğretim üyelerinin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, 2005-2006 öğretim yılında bir özel okuldaki yedinci sınıfların matematik dersinde probleme dayalı öğrenme yönteminin uygulanmasından sonra yirmi öğrenci, yedi matematik öğretmeni ve bu yöntemin uygulandığı bir üniversitenin iki fakültesinden toplam altı öğretim üyesi ile görüşme yapılmıştır. Araştırmanın verileri, nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle toplanmıştır. Probleme dayalı öğrenme yöntemi ile ilgili öğrenciler, öğretmenler ve öğretim üyeleri ile yapılan görüşmelerde sesli kayıt yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler değerlendirildikten sonra öğrencilerin, öğretmenlerin ve öğretim üyelerinin probleme dayalı öğrenme yöntemi hakkında olumlu görüşleri olduğu görülmüştür.

References

 • Akpınar, E., & Ergin, Ö. (2005). Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımına Yönelik Öğrenci Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(9), 3-14.
 • Baysal, Z., N. (2003). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Öğretmen Tutumlarının Problem Çözmeye Dayalı Öğrenmeye Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Besana, G., M., Fries, M., & Kilibarda, V. (2004). Problem-Based Learning in Geometry Courses: The Impact on Pre-Service Teachers. Retrieved 22/10/2004 from. http://facweb.cs.depaul.edu/gbesana/papers/giveCBMS.pdf
 • Birgegard, G., & Lindquist, U. (1998). Change in student attitudes to medical school after the introduction of problem-based learning in spite of low ratings. Medical Eucation, 32, 46-49.
 • Cerezo N., (2004). Problem Based Learning In The Middle School: A Research Case Study of The Perceptions Of at-Risk Females. Research in Middle Level Education Online, 27,1. Retrieved from http://www.nmsa.org/portals/0/pdf/publications/RMLE/rmle_vol27_no1_article4.pdf
 • Chin C., & Chia, L., (2004). Problem-Based Learning: Using Students’ Questions to Drive Knowledge Construction. Science Education, 88, 707-727.
 • Dale, P., M., & Balloti, E. (1997). An Approach to Teaching Problem Solving in The Classroom. College Student Journal, Vol 31, Issue 1, 40-76.
 • Deveci, H. (2002). Sosyal Bilgiler Dersinde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Derse İlişkin Tutumlarına, Akademik Başarılarına ve Hatırlama Düzeylerine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Elsfahei, D. (1999). A Comparison of Problem Based and Traditional Learning in Algebra II. Dissertation Abstract Index, 60 (01) 225A.
 • Greening, T., (1998). Scaffolding for Success in Problem-Based Learning. Med Education Online. Retrieved 07/10/2004 from http://www.utmb.edu/meo/
 • Haris, K., Marcus R., & Mclaren K. (2001). Curriculum Materials Supporting Problem Based Teaching. School Science and Mathematics, v.101 no:6, 310–318.
 • Hastings, D., (2003). Case Study: Problem Based Learning and the Active Classroom. Retrieved 12/07/2004 from http://www.tag.ubc.ca/facdev/services/newsletter/97/active.html.
 • Hendry, G. D., Ryan, G., & Haris, J. (2003). Group Problems in Problem-Based Learning. Medical Teacher, 25 (6), 609-616.
 • Johnstone, K., M., & Biggs, S.F. (1998). Problem Based Learning: Introduction, Analysis and Accounting Curricula Implications. Journal of Accounting Education, Vol. 16, No.3/4, pp 407-427.
 • Mergendoller, J. R., Maxwell, N., L. & Bellisimo, Y. (2002). The Effectiveness of Problem Based Instruction: A Comparative Study of Instructional Methods and Student Characteristics. https://www.bie.org/files/TTEpaper.pdf (06/04/2006).
 • Murray, I., & Savin-Baden, M. (2000). Staff Development in Problem Based Learning. Teaching in Higher Education, vol 5 (1), 107-126.
 • Özden, Y. (2005). Eğitimde Yeni Değerler. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Ronis, D. (2001). Problem-Based Learning for Math and Science: Integrating Inquiry and the Internet. SkyLight Training and Publishing Inc. United States of America.
 • Saracaloğlu, A., S., & Kaşlı, A., F. (2001). Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Yönelik Tutumları ile Başarıları Arasındaki İlişki. Ege Eğitim Dergisi. 1,1: 112–127.
 • Sylvie, C., Andre, P., & Jaques, T. (2001). Learning by Reading: Description of Learning Strategies of Students Involved in a Problem Based Learning Program. (Eric No. ED 452 511).
 • Torp, L., & Sage, S. (2002). Problem As Possibilities: Problem-Based Learning for K-16 Education. Alexandria, VA, USA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Türnüklü, A., (2000). Eğitim Bilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 6, 24, 543-559.
 • URL-1 http://www2.imsa.edu/programs/pbln/overview/mission.php, Retrieved 08/07/2004.
 • URL-2 http://www.pbli.org/pbl.htm, Retrieved 20/10/2003.
 • Yaman, S. (2003). Fen Bilgisi Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrenme Ürünlerine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yüceliş-Alper, A. (2003). Web Ortamlı Probleme Dayalı Öğrenmede Bilişsel Esneklik Düzeyinin Öğrenci Başarısı ve Tutumları Üzerindeki Etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Year 2009, Volume 3, Issue 1, 134 - 155, 01.06.2009

Abstract

References

 • Akpınar, E., & Ergin, Ö. (2005). Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımına Yönelik Öğrenci Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(9), 3-14.
 • Baysal, Z., N. (2003). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Öğretmen Tutumlarının Problem Çözmeye Dayalı Öğrenmeye Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Besana, G., M., Fries, M., & Kilibarda, V. (2004). Problem-Based Learning in Geometry Courses: The Impact on Pre-Service Teachers. Retrieved 22/10/2004 from. http://facweb.cs.depaul.edu/gbesana/papers/giveCBMS.pdf
 • Birgegard, G., & Lindquist, U. (1998). Change in student attitudes to medical school after the introduction of problem-based learning in spite of low ratings. Medical Eucation, 32, 46-49.
 • Cerezo N., (2004). Problem Based Learning In The Middle School: A Research Case Study of The Perceptions Of at-Risk Females. Research in Middle Level Education Online, 27,1. Retrieved from http://www.nmsa.org/portals/0/pdf/publications/RMLE/rmle_vol27_no1_article4.pdf
 • Chin C., & Chia, L., (2004). Problem-Based Learning: Using Students’ Questions to Drive Knowledge Construction. Science Education, 88, 707-727.
 • Dale, P., M., & Balloti, E. (1997). An Approach to Teaching Problem Solving in The Classroom. College Student Journal, Vol 31, Issue 1, 40-76.
 • Deveci, H. (2002). Sosyal Bilgiler Dersinde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Derse İlişkin Tutumlarına, Akademik Başarılarına ve Hatırlama Düzeylerine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Elsfahei, D. (1999). A Comparison of Problem Based and Traditional Learning in Algebra II. Dissertation Abstract Index, 60 (01) 225A.
 • Greening, T., (1998). Scaffolding for Success in Problem-Based Learning. Med Education Online. Retrieved 07/10/2004 from http://www.utmb.edu/meo/
 • Haris, K., Marcus R., & Mclaren K. (2001). Curriculum Materials Supporting Problem Based Teaching. School Science and Mathematics, v.101 no:6, 310–318.
 • Hastings, D., (2003). Case Study: Problem Based Learning and the Active Classroom. Retrieved 12/07/2004 from http://www.tag.ubc.ca/facdev/services/newsletter/97/active.html.
 • Hendry, G. D., Ryan, G., & Haris, J. (2003). Group Problems in Problem-Based Learning. Medical Teacher, 25 (6), 609-616.
 • Johnstone, K., M., & Biggs, S.F. (1998). Problem Based Learning: Introduction, Analysis and Accounting Curricula Implications. Journal of Accounting Education, Vol. 16, No.3/4, pp 407-427.
 • Mergendoller, J. R., Maxwell, N., L. & Bellisimo, Y. (2002). The Effectiveness of Problem Based Instruction: A Comparative Study of Instructional Methods and Student Characteristics. https://www.bie.org/files/TTEpaper.pdf (06/04/2006).
 • Murray, I., & Savin-Baden, M. (2000). Staff Development in Problem Based Learning. Teaching in Higher Education, vol 5 (1), 107-126.
 • Özden, Y. (2005). Eğitimde Yeni Değerler. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Ronis, D. (2001). Problem-Based Learning for Math and Science: Integrating Inquiry and the Internet. SkyLight Training and Publishing Inc. United States of America.
 • Saracaloğlu, A., S., & Kaşlı, A., F. (2001). Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Yönelik Tutumları ile Başarıları Arasındaki İlişki. Ege Eğitim Dergisi. 1,1: 112–127.
 • Sylvie, C., Andre, P., & Jaques, T. (2001). Learning by Reading: Description of Learning Strategies of Students Involved in a Problem Based Learning Program. (Eric No. ED 452 511).
 • Torp, L., & Sage, S. (2002). Problem As Possibilities: Problem-Based Learning for K-16 Education. Alexandria, VA, USA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Türnüklü, A., (2000). Eğitim Bilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 6, 24, 543-559.
 • URL-1 http://www2.imsa.edu/programs/pbln/overview/mission.php, Retrieved 08/07/2004.
 • URL-2 http://www.pbli.org/pbl.htm, Retrieved 20/10/2003.
 • Yaman, S. (2003). Fen Bilgisi Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrenme Ürünlerine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yüceliş-Alper, A. (2003). Web Ortamlı Probleme Dayalı Öğrenmede Bilişsel Esneklik Düzeyinin Öğrenci Başarısı ve Tutumları Üzerindeki Etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Berna CANTÜRK-GÜNHAN This is me


Berna CANTÜRK GÜNHAN This is me


Neşe BAŞER This is me

Publication Date June 1, 2009
Published in Issue Year 2009, Volume 3, Issue 1

Cite

Bibtex @ { balikesirnef46498, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, eissn = {1307-6086}, address = {}, publisher = {Balıkesir University}, year = {2009}, volume = {3}, number = {1}, pages = {134 - 155}, title = {Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Öğrenci, Öğretmen Ve Öğretim Üyelerinin Görüşleri}, key = {cite}, author = {Cantürk Günhan, Berna and Başer, Neşe} }
APA Cantürk-günhan, B. , Cantürk Günhan, B. & Başer, N. (2009). Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Öğrenci, Öğretmen Ve Öğretim Üyelerinin Görüşleri . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 3 (1) , 134-155 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/balikesirnef/issue/3368/46498
MLA Cantürk-günhan, B. , Cantürk Günhan, B. , Başer, N. "Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Öğrenci, Öğretmen Ve Öğretim Üyelerinin Görüşleri" . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 3 (2009 ): 134-155 <https://dergipark.org.tr/en/pub/balikesirnef/issue/3368/46498>
Chicago Cantürk-günhan, B. , Cantürk Günhan, B. , Başer, N. "Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Öğrenci, Öğretmen Ve Öğretim Üyelerinin Görüşleri". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 3 (2009 ): 134-155
RIS TY - JOUR T1 - Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Öğrenci, Öğretmen Ve Öğretim Üyelerinin Görüşleri AU - Berna Cantürk-günhan , Berna Cantürk Günhan , Neşe Başer Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 134 EP - 155 VL - 3 IS - 1 SN - -1307-6086 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Öğrenci, Öğretmen Ve Öğretim Üyelerinin Görüşleri %A Berna Cantürk-günhan , Berna Cantürk Günhan , Neşe Başer %T Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Öğrenci, Öğretmen Ve Öğretim Üyelerinin Görüşleri %D 2009 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Cantürk-günhan, Berna , Cantürk Günhan, Berna , Başer, Neşe . "Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Öğrenci, Öğretmen Ve Öğretim Üyelerinin Görüşleri". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 3 / 1 (June 2009): 134-155 .
AMA Cantürk-günhan B. , Cantürk Günhan B. , Başer N. Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Öğrenci, Öğretmen Ve Öğretim Üyelerinin Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2009; 3(1): 134-155.
Vancouver Cantürk-günhan B. , Cantürk Günhan B. , Başer N. Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Öğrenci, Öğretmen Ve Öğretim Üyelerinin Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2009; 3(1): 134-155.
IEEE B. Cantürk-günhan , B. Cantürk Günhan and N. Başer , "Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Öğrenci, Öğretmen Ve Öğretim Üyelerinin Görüşleri", Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 134-155, Jun. 2009