PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Basit Araç Gereçlerle Yapılan Fen Deneyleri Konusunda Öğretmen Görüşleri ve Gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi

Year 2010, Volume 4, Issue 1, 64 - 84, 01.06.2010

Abstract

Bu araştırma; basit araç gereçlerle yapılan fen deneyleri konusunda öğretmenlerin görüşlerini belirlemek ve bu konuda hizmet içi eğitim seminerii/çalıştayı düzenleyerek etkinlik sonrasında öğretmenlerin bu konudaki kazanımlarını öğrenmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 2006-2007 eğitim-öğretim yılında ankete katılan 102 sınıf ve fen bilgisi öğretmeni ve yapılan semineree/çalıştaya katılan 47 sınıf ve fen bilgisi öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS paket programı ile değerlendirilmiş olup araştırma sonucunda; fen bilgisi öğretmenleri ile sınıf öğretmenlerinin görüşleri arasında fen bilgisi öğretmenleri lehine anlamlı farklılıklar elde edilmiş, cinsiyet ve deneyimlere göre ise öğretmen görüşleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmamıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre düzenlenen üç gün süreli seminerdee/çalıştayda basit araç gereçlerle 29 deney gerçekleştirilmiş ve etkinlik sonrası öğretmenlerden derlenen veriler sonucunda; eğitim sonrasında fen bilgisi öğretmenlerinin %100'nün ve sınıf öğretmenlerinin ise %96'sının yapılan deneylerden yararlanarak yeni deneyler gerçekleştirebileceklerine inandıkları bulunmuştur.

References

 • Akdeniz, A. R., Çepni, S. ve Azar, A. (1999). Fizik öğretmen adaylarının laboratuar kullanım becerilerini geliştirmek için bir yaklaşım. III: Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Akkuş, H. ve Kadayıfçı, H., (2007), Laboratuar Kullanımı” Konulu Hizmet-İçi Eğitim Kursu İle İlgili Bir Değerlendirme, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, (27) 1, 179-193
 • Ayas, A., Çepni, S. & Akdeniz, A. R. (1994). Fen Bilimleri Eğitiminde Laboratuarın Yeri Ve Önemi-II. Çağdaş Eğitim, 205, 7–11.
 • Çallıca, H., Erol, M., Sezgin,G. ve Kavcar, N. (2000). İlköğretim Kurumlarında Laboratuar Uygulamalarına İlişkin Bir Çalışma. IV.Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, 6-8 Eylül 2000, Bildiriler Kitabı, s: 217-219.
 • Çepni, S., Akdeniz, A. R. ve Ayas, A. (1994). Fen Bilimleri Eğitiminde Laboratuarın Yeri ve Önemi III. Çağdaş Eğitim Dergisi, 206, 24-28.
 • Erdem, A., Üstüner. I. ve Ersoy, Y. (2002). Fen Bilg./Fizik Öğretmenlerinin Eğitimi-II: Uygulamaların Değerlendirilmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ Eğitim Fakültesi, 16-18 Eylül 2002, Bildiriler Kitabı Cilt:1, s:1267-1273, Ankara.
 • Erdem, A., Uzal, G.ve Ersoy, Y. (2006). Fen Bilgisi/Fizik Öğretmenlerinin Eğitim Sorunları. Araştırma Raporu, TFV Yayını, Tekirdağ, 1-49.
 • Ergin, Ö., Akgün, D., Küçüközer, H. ve Yakal, O. (2000). Deney Ağırlıklı Fen ve Teknoloji Öğretimi. IV.Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, 6-8 Eylül 2000, Bildiriler Kitabı, s: 345-348, Hacettepe Ün., Ankara.
 • Ergin, Ö., Pekmez, E. Ş. ve Erdal, S. Ö. (2005). Kuramdan Uygulamaya Deney Yoluyla Fen Öğretimi. Dinazor Kitabevi.
 • Erişen, Y. (1998). Öğretmenlere Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programları Geliştirmede Eğitim İhtiyacı Belirleme Süreci. Milli Eğitim Dergisi, 140, 39-43.
 • Ersoy, Y. ve Sancar, M. (1999). Okullarda Fen ve Fizik Eğitimi, Boyutlar ve Öğretmen Değişkeni. Fizik Dergisi Sempozyum 1997, Ank., s:4-7.
 • Gezer, K. ve Köse, S. (1999). Fen Bilgisi Öğretim ve Eğitiminin Durumu ve Bu Süreçte Laboratuarın Yeri. PAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 160–164.
 • Gök, T. ve Erol, M. (2005). Ortaöğretim Fizik Dersi Elektromanyetizma konusu Öğretim Programı Geliştirme Üzerine Bir Çalışma. UFBMEK-5 www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek_5/b_kitabi/PDF/Fizik/Bildiri/t112.pdf
 • Gökdere, M., ve Çepni, S. (2004). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Fen Öğretmenlerinin Hizmet İçi İhtiyaçlarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma: Bilim Sanat Merkezi Örneklemi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, (24)2, 1-14
 • Gül, H. (2000). Türkiye’de Kamu Yönetiminde Hizmet İçi Eğitim, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(3), [Online] http://www.sbe.deu.edu.tr/Yayinlar/dergi/dergi06/gul.html, web adresinden 14.04.2006 tarihinde alınmıştır.
 • Gürdal, A. (1997). Fen Eğitiminde Laboratuarın Başarıya Etkisi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 55, İst.,
 • Güven, B. (2001). İlköğretim Birinci Basamak 4. ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Deney Yöntemini Kullanma Durumları. Yeni Bir Yılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, 7-8 Eylül 2001, Bildiriler Kitabı, s:66-71, İstanbul.
 • Güzel, H. (2000). İlköğretim Okullarında I.ve II. Kademedeki Fen ve Teknoloji Derslerinde Laboratuar Etkinlikleri ve Araç Kullanım Düzeyi. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, 6-8 Eylül 2000, Bildiriler Kitabı, s: 181-187, Hacettepe Ün. Ankara.
 • Hardal, Ö. ve Eryılmaz, A. (2004). Basit Araçlarla Yaparak Öğrenme Yöntemine Göre Geliştirilen Elektrik Devreleri İle İlgili Etkinlikler. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, 17 Ocak 2004, Sabancı Üniversitesi, İstanbul. http://www.erg.sabanciuniv.edu/iok2004/bildiriler/Ozlem%20Hardal.doc, web adresinden 29 Ocak 2009 tarihinde alınmıştır.
 • Hodson, D. (1990). A Critical Look at Practical Work in School Science. School Science Review, 71, 33-40.
 • Kanlı, U., ve Yağbasan, R., (Kış-Bahar 2002), 2000 Yılında Ankara'da Fizik Öğretmenleri İçin Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Yaz Kursunun Etkinliği, Milli Eğitim Dergisi, 153- 154
 • Kaptan, F. (1999). Fen bilgisi öğretimi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Karamustafaoğlu, O. (2006). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Öğretim Materyallerini Kullanma Düzeyleri: Amasya İli Örneği. AÜ Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 90-101.
 • Kaya, A., Küçük, M. veveÇepni, S. (2006). Fizik Laboratuarlarına Yönelik Hazırlanan Bir Hizmet İçi Eğitim Programının Değerlendirilmesi. PAÜ. Eğitim Fak. Dergisi. Sayı:16, 89-102, [Online] http://egitimdergi.pamukkale.edu.tr, web adresinden 12.04.2006 tarihinde alınmıştır.
 • Lunetta, V. N. (1998). The School Science Laboratory: Historical Perspectives and Contexts For Contemporary Teaching. In B.J. Fraser & K.G. Tobin (Eds.). International Handbook Of Science Education
 • Önen, F., Mertoğlu, H., Saka, M., Gürdal, A., (Aralık 2009). Hizmet İçi Eğitimin Öğretmenlerin Öğretim Yöntem Ve Tekniklerine İlişkin Bilgilerine Etkisi: Öpyep Örneği, KEFAD, Cilt:10, Sayı:3, 9-23
 • Ruby, A. M. (2001). Hands-On Science And Student Achievement. Dissertation Abstracts International, 61(10), 3946A
 • Saban, A. (2000).…Hizmet İçi Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, Milli Eğitim Dergisi, 145, 25-30.
 • Tamir, P. (1991). Practical Work In School Science: An Analysis of Current Practice. In B. E. Woolnough (Eds.). Practical Science: The Role And Reality ofoPractical Work In School Science (13-20). Milton Keynes: Open University Press.
 • Temiz, B., K. ve Kanlı, U. (2005). Üniversite I. Sınıf Öğrencilerinin Temel Fizik Laboratuar Araçlarını Tanıma Bilgileri. Milli Eğitim Dergisi, Sayı 168, 188-200.
 • Tobin, K. (1990). Research on science laboratory activities: in pursuit of better questions and answers to improve learning. School Sciene and Mathematics, 90(5), 403-418.
 • Yıldırım, Z. Demir, K. (2003). Burdur İl Merkezindeki İlköğretim okullarında Görev Yapan Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Alanları ve Yeterliliklerine İlişkin Görüşleri İle Fen Bilgisi Eğitimi Öğrencilerinin Bu Öğretmenler İle İlgili Gözlemleri. http//www.fenokulu.com/fenyeterlilik.htm, web adresinden 21 Mart 2003 tarihinde alınmıştır.

Year 2010, Volume 4, Issue 1, 64 - 84, 01.06.2010

Abstract

References

 • Akdeniz, A. R., Çepni, S. ve Azar, A. (1999). Fizik öğretmen adaylarının laboratuar kullanım becerilerini geliştirmek için bir yaklaşım. III: Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Akkuş, H. ve Kadayıfçı, H., (2007), Laboratuar Kullanımı” Konulu Hizmet-İçi Eğitim Kursu İle İlgili Bir Değerlendirme, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, (27) 1, 179-193
 • Ayas, A., Çepni, S. & Akdeniz, A. R. (1994). Fen Bilimleri Eğitiminde Laboratuarın Yeri Ve Önemi-II. Çağdaş Eğitim, 205, 7–11.
 • Çallıca, H., Erol, M., Sezgin,G. ve Kavcar, N. (2000). İlköğretim Kurumlarında Laboratuar Uygulamalarına İlişkin Bir Çalışma. IV.Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, 6-8 Eylül 2000, Bildiriler Kitabı, s: 217-219.
 • Çepni, S., Akdeniz, A. R. ve Ayas, A. (1994). Fen Bilimleri Eğitiminde Laboratuarın Yeri ve Önemi III. Çağdaş Eğitim Dergisi, 206, 24-28.
 • Erdem, A., Üstüner. I. ve Ersoy, Y. (2002). Fen Bilg./Fizik Öğretmenlerinin Eğitimi-II: Uygulamaların Değerlendirilmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ Eğitim Fakültesi, 16-18 Eylül 2002, Bildiriler Kitabı Cilt:1, s:1267-1273, Ankara.
 • Erdem, A., Uzal, G.ve Ersoy, Y. (2006). Fen Bilgisi/Fizik Öğretmenlerinin Eğitim Sorunları. Araştırma Raporu, TFV Yayını, Tekirdağ, 1-49.
 • Ergin, Ö., Akgün, D., Küçüközer, H. ve Yakal, O. (2000). Deney Ağırlıklı Fen ve Teknoloji Öğretimi. IV.Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, 6-8 Eylül 2000, Bildiriler Kitabı, s: 345-348, Hacettepe Ün., Ankara.
 • Ergin, Ö., Pekmez, E. Ş. ve Erdal, S. Ö. (2005). Kuramdan Uygulamaya Deney Yoluyla Fen Öğretimi. Dinazor Kitabevi.
 • Erişen, Y. (1998). Öğretmenlere Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programları Geliştirmede Eğitim İhtiyacı Belirleme Süreci. Milli Eğitim Dergisi, 140, 39-43.
 • Ersoy, Y. ve Sancar, M. (1999). Okullarda Fen ve Fizik Eğitimi, Boyutlar ve Öğretmen Değişkeni. Fizik Dergisi Sempozyum 1997, Ank., s:4-7.
 • Gezer, K. ve Köse, S. (1999). Fen Bilgisi Öğretim ve Eğitiminin Durumu ve Bu Süreçte Laboratuarın Yeri. PAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 160–164.
 • Gök, T. ve Erol, M. (2005). Ortaöğretim Fizik Dersi Elektromanyetizma konusu Öğretim Programı Geliştirme Üzerine Bir Çalışma. UFBMEK-5 www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek_5/b_kitabi/PDF/Fizik/Bildiri/t112.pdf
 • Gökdere, M., ve Çepni, S. (2004). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Fen Öğretmenlerinin Hizmet İçi İhtiyaçlarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma: Bilim Sanat Merkezi Örneklemi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, (24)2, 1-14
 • Gül, H. (2000). Türkiye’de Kamu Yönetiminde Hizmet İçi Eğitim, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(3), [Online] http://www.sbe.deu.edu.tr/Yayinlar/dergi/dergi06/gul.html, web adresinden 14.04.2006 tarihinde alınmıştır.
 • Gürdal, A. (1997). Fen Eğitiminde Laboratuarın Başarıya Etkisi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 55, İst.,
 • Güven, B. (2001). İlköğretim Birinci Basamak 4. ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Deney Yöntemini Kullanma Durumları. Yeni Bir Yılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, 7-8 Eylül 2001, Bildiriler Kitabı, s:66-71, İstanbul.
 • Güzel, H. (2000). İlköğretim Okullarında I.ve II. Kademedeki Fen ve Teknoloji Derslerinde Laboratuar Etkinlikleri ve Araç Kullanım Düzeyi. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, 6-8 Eylül 2000, Bildiriler Kitabı, s: 181-187, Hacettepe Ün. Ankara.
 • Hardal, Ö. ve Eryılmaz, A. (2004). Basit Araçlarla Yaparak Öğrenme Yöntemine Göre Geliştirilen Elektrik Devreleri İle İlgili Etkinlikler. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, 17 Ocak 2004, Sabancı Üniversitesi, İstanbul. http://www.erg.sabanciuniv.edu/iok2004/bildiriler/Ozlem%20Hardal.doc, web adresinden 29 Ocak 2009 tarihinde alınmıştır.
 • Hodson, D. (1990). A Critical Look at Practical Work in School Science. School Science Review, 71, 33-40.
 • Kanlı, U., ve Yağbasan, R., (Kış-Bahar 2002), 2000 Yılında Ankara'da Fizik Öğretmenleri İçin Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Yaz Kursunun Etkinliği, Milli Eğitim Dergisi, 153- 154
 • Kaptan, F. (1999). Fen bilgisi öğretimi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Karamustafaoğlu, O. (2006). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Öğretim Materyallerini Kullanma Düzeyleri: Amasya İli Örneği. AÜ Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 90-101.
 • Kaya, A., Küçük, M. veveÇepni, S. (2006). Fizik Laboratuarlarına Yönelik Hazırlanan Bir Hizmet İçi Eğitim Programının Değerlendirilmesi. PAÜ. Eğitim Fak. Dergisi. Sayı:16, 89-102, [Online] http://egitimdergi.pamukkale.edu.tr, web adresinden 12.04.2006 tarihinde alınmıştır.
 • Lunetta, V. N. (1998). The School Science Laboratory: Historical Perspectives and Contexts For Contemporary Teaching. In B.J. Fraser & K.G. Tobin (Eds.). International Handbook Of Science Education
 • Önen, F., Mertoğlu, H., Saka, M., Gürdal, A., (Aralık 2009). Hizmet İçi Eğitimin Öğretmenlerin Öğretim Yöntem Ve Tekniklerine İlişkin Bilgilerine Etkisi: Öpyep Örneği, KEFAD, Cilt:10, Sayı:3, 9-23
 • Ruby, A. M. (2001). Hands-On Science And Student Achievement. Dissertation Abstracts International, 61(10), 3946A
 • Saban, A. (2000).…Hizmet İçi Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, Milli Eğitim Dergisi, 145, 25-30.
 • Tamir, P. (1991). Practical Work In School Science: An Analysis of Current Practice. In B. E. Woolnough (Eds.). Practical Science: The Role And Reality ofoPractical Work In School Science (13-20). Milton Keynes: Open University Press.
 • Temiz, B., K. ve Kanlı, U. (2005). Üniversite I. Sınıf Öğrencilerinin Temel Fizik Laboratuar Araçlarını Tanıma Bilgileri. Milli Eğitim Dergisi, Sayı 168, 188-200.
 • Tobin, K. (1990). Research on science laboratory activities: in pursuit of better questions and answers to improve learning. School Sciene and Mathematics, 90(5), 403-418.
 • Yıldırım, Z. Demir, K. (2003). Burdur İl Merkezindeki İlköğretim okullarında Görev Yapan Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Alanları ve Yeterliliklerine İlişkin Görüşleri İle Fen Bilgisi Eğitimi Öğrencilerinin Bu Öğretmenler İle İlgili Gözlemleri. http//www.fenokulu.com/fenyeterlilik.htm, web adresinden 21 Mart 2003 tarihinde alınmıştır.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Gurcan UZAL This is me


Aytekin ERDEM This is me


Fatma ÖNEN This is me


Ayla GÜRDAL This is me


Ayla GÜRDAL This is me

Publication Date June 1, 2010
Published in Issue Year 2010, Volume 4, Issue 1

Cite

Bibtex @ { balikesirnef46519, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, eissn = {1307-6086}, address = {}, publisher = {Balıkesir University}, year = {2010}, volume = {4}, number = {1}, pages = {64 - 84}, title = {Basit Araç Gereçlerle Yapılan Fen Deneyleri Konusunda Öğretmen Görüşleri ve Gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Uzal, Gurcan and Erdem, Aytekin and Önen, Fatma and Gürdal, Ayla} }
APA Uzal, G. , Erdem, A. , Önen, F. , Gürdal, A. & Gürdal, A. (2010). Basit Araç Gereçlerle Yapılan Fen Deneyleri Konusunda Öğretmen Görüşleri ve Gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 4 (1) , 64-84 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/balikesirnef/issue/3370/46519
MLA Uzal, G. , Erdem, A. , Önen, F. , Gürdal, A. , Gürdal, A. "Basit Araç Gereçlerle Yapılan Fen Deneyleri Konusunda Öğretmen Görüşleri ve Gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi" . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 4 (2010 ): 64-84 <https://dergipark.org.tr/en/pub/balikesirnef/issue/3370/46519>
Chicago Uzal, G. , Erdem, A. , Önen, F. , Gürdal, A. , Gürdal, A. "Basit Araç Gereçlerle Yapılan Fen Deneyleri Konusunda Öğretmen Görüşleri ve Gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 4 (2010 ): 64-84
RIS TY - JOUR T1 - Basit Araç Gereçlerle Yapılan Fen Deneyleri Konusunda Öğretmen Görüşleri ve Gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi AU - Gurcan Uzal , Aytekin Erdem , Fatma Önen , Ayla Gürdal , Ayla Gürdal Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 64 EP - 84 VL - 4 IS - 1 SN - -1307-6086 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi Basit Araç Gereçlerle Yapılan Fen Deneyleri Konusunda Öğretmen Görüşleri ve Gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi %A Gurcan Uzal , Aytekin Erdem , Fatma Önen , Ayla Gürdal , Ayla Gürdal %T Basit Araç Gereçlerle Yapılan Fen Deneyleri Konusunda Öğretmen Görüşleri ve Gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi %D 2010 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Uzal, Gurcan , Erdem, Aytekin , Önen, Fatma , Gürdal, Ayla , Gürdal, Ayla . "Basit Araç Gereçlerle Yapılan Fen Deneyleri Konusunda Öğretmen Görüşleri ve Gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 4 / 1 (June 2010): 64-84 .
AMA Uzal G. , Erdem A. , Önen F. , Gürdal A. , Gürdal A. Basit Araç Gereçlerle Yapılan Fen Deneyleri Konusunda Öğretmen Görüşleri ve Gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2010; 4(1): 64-84.
Vancouver Uzal G. , Erdem A. , Önen F. , Gürdal A. , Gürdal A. Basit Araç Gereçlerle Yapılan Fen Deneyleri Konusunda Öğretmen Görüşleri ve Gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2010; 4(1): 64-84.
IEEE G. Uzal , A. Erdem , F. Önen , A. Gürdal and A. Gürdal , "Basit Araç Gereçlerle Yapılan Fen Deneyleri Konusunda Öğretmen Görüşleri ve Gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi", Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol. 4, no. 1, pp. 64-84, Jun. 2010