PDF EndNote BibTex Cite

Çevre Eğitimi Alanındaki Çalışmaların İncelenmesi: Türkiye’de Mevcut Durum

Year 2014, Volume 8, Issue 2, 1 - 18, 01.12.2014
https://doi.org/10.17522/nefefmed.97764

Abstract

Bu araştırmanın amacı, 2007-2011 yılları arasında çevre eğitimi alanında Türkiye’de yayımlanan çalışmaları inceleyerek mevcut durumu ortaya koymaktır. Araştırma kapsamında 112 çalışma; yayın yılı, dil, katılımcı, araştırma türü, araştırma alanı, veri toplama aracı ve veri analiz programı sınıflama kriterlerine göre içerik analizi kullanılarak incelenmiştir. Sonuçlar, incelenen çalışmaların % 78’inin Türkçe olarak yayımlandığı ve bunların çoğunun yükseköğretim (% 36.2) düzeyinde olduğunu göstermiştir. İncelenen çalışmalar çoğunlukla duyuşsal alanla (% 31.9) ilgili olarak yapılmıştır. Araştırmacılar tarafından genel olarak nicel araştırma (% 57.1) kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak en çok anket (% 45) ve veri analiz programı olarak en çok SPSS programı (% 88.6) kullanılmıştır. İlgili literatüre genel bir bakış sunan bu çalışma, çevre eğitimi ile ilgili çalışmalar yürütecek araştırmacılara yol gösterebilir.

References

 • Ardoin, N. M., Clark, C. & Kelsey, E. (2013). An Exploration of Future Trends in Environmental Education Research. Environmental Education Research, 19(4), 499- 520.
 • ÇOB (2007). Türkiye Çevre Durum Raporu. Ankara. [Online]: http://www.cedgm.gov.tr/CED/AnaSayfa/webUygulama/turkiyeCevreDurumRaporu.as px?sflang=tr adresinden 6 Eylül 2011 tarihinde indirilmiştir.
 • Çolakoğlu, E. (2010). Haklar Söyleminde Çevre Eğitiminin Yeri ve Türkiye’de Çevre Eğitiminin Anayasal Dayanakları. TBB Dergisi, 88, 151-171. [Online]: http://portal.ubap.org.tr/App_Themes/Dergi/2010-88-594.pdf adresinden 5 Eylül 2011 tarihinde indirilmiştir.
 • Erdem, D. (2011). Türkiye’de 2005–2006 Yılları Arasında Yayımlanan Eğitim Bilimleri Dergilerindeki Makalelerin Bazı Özellikler Açısından İncelenmesi: Betimsel Bir Analiz.
 • Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2(1), 140-147. [Online]: http://epod-online.org/sayilar/sayi3/makale4-.pdf adresinden 2 Aralık 2012 tarihinde indirilmiştir.
 • Erdoğan, M., Marcinkowski, T. & Ok, A. (2009). Content Analysis of Selected Features of K- 8 Environmental Education Research Studies in Turkey, 1997-2007. Environmental Education Research, 15(5), 525-548.
 • Erdoğan, M., Uşak, M. & Bahar, M. (2013). A Review of Research on Environmental Education in Non-traditional Settings in Turkey, 2000 and 2011. International Journal of Environmental & Science Education, 8(1), 37-57.
 • Göktaş, Y., Hasançebi, F., Varışoğlu, B., Akçay, A., Bayrak, N., Baran, M. & Sözbilir, M. (2012). Türkiye’deki Eğitim Araştırmalarında Eğilimler: Bir İçerik Analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 443-460.
 • Kahyaoğlu, M. ve Kaya, M. F. (2012). Çevre Eğitimi Alanında Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi (özet). 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye. [Online]: http://www.pegem.net/akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=136540 adresinden 30 Haziran 2014 tarihinde edinilmiştir.
 • Karadağ, E. (2009). Eğitim Bilimleri Alanında Yapılmış Doktora Tezlerinin Tematik Açıdan İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 75-87. [Online]: http://kefad.ahievran.edu.tr/archieve/pdfler/Cilt10Sayi3/JKEF_10_3_2009_75_87.pdf adresinden 2 Aralık 2012 tarihinde indirilmiştir.
 • Saban, A., Koçbeker Eid, B. N., Saban, A., Alan, S., Doğru, S., Ege, İ., Arslantaş, S., Çınar, D. ve Tunç, P. (2010). Eğitimbilim Alanında Nitel Araştırma Metodolojisi İle Gerçekleştirilen Makalelerin Analiz Edilmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 125-142. [Online]: http://www.ide.konya.edu.tr/egtfakdergi/Sayilar/sayi30/08.pdf adresinden 2 Aralık 2012 tarihinde indirilmiştir.
 • Sözbilir, M. & Kutu, H. (2008). Development and Current Status of Science Education Research in Turkey. Essays in Education, Special Edition, 1-22.
 • Sözen, M. & Bolat, M. (2012). Fen Eğitiminde 2000 Yılı ve Sonrasında Yapılmış, 11-14 Yaş Öğrencileriyle Çalışılan Doktora Tez Çalışmalarının İncelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Türkiye.
 • Ulutaş, F. & Ubuz, B. (2008). Matematik Eğitiminde Araştırmalar ve Eğilimler: 2000 ile 2006 Yılları Arası. İlköğretim Online, 7(3), 614-626.
 • Ünlü, İ., Sever, R. ve Akpınar, E. (2011). Türkiye’de Çevre Eğitimi Alanında Yapılmış Küresel Isınma ve Sera Etkisi Konulu Akademik Araştırmaların Sonuçlarının İncelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi,13(1), 39-54. [Online]: http://eefdergi.erzincan.edu.tr/index.php/EFDERGI/article/viewArticle/591 adresinden 2 Aralık 2012 tarihinde indirilmiştir.
 • Yılmaz, Ş. (2012). 1992-2011 Yılları Arasında Çevre Eğitimi İle İlgili Yayımlanan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerindeki Genel Yönelimlerin Belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Yüksek Lisans Tezi. Bolu.

-

Year 2014, Volume 8, Issue 2, 1 - 18, 01.12.2014
https://doi.org/10.17522/nefefmed.97764

Abstract

–Purpose of this research is to reveal current status of studies in environmental education, which were published in Turkey between 2007-2011. Within the content of this study, 112 studies were reviewed using content analysis based on the following grouping criteria; i.e., publication year, language, participant, research design, research topic, data gathering instruments and data analysis program. The results indicated that 78% of them were published in Turkish and most of them were at university level (36.2%).A majority of the reviewed studies were about affective domain (31.9%). Quantitative studies (57.1%) were very commonly used by the researchers . Questionnaires (45%) were the most commonly used data gathering instruments, and SPSS was the most frequently used quantitative data analysis program (88.6%). Presenting an overview of relevant literature, this study may guide the researchers who will conduct further studies on environmental education

References

 • Ardoin, N. M., Clark, C. & Kelsey, E. (2013). An Exploration of Future Trends in Environmental Education Research. Environmental Education Research, 19(4), 499- 520.
 • ÇOB (2007). Türkiye Çevre Durum Raporu. Ankara. [Online]: http://www.cedgm.gov.tr/CED/AnaSayfa/webUygulama/turkiyeCevreDurumRaporu.as px?sflang=tr adresinden 6 Eylül 2011 tarihinde indirilmiştir.
 • Çolakoğlu, E. (2010). Haklar Söyleminde Çevre Eğitiminin Yeri ve Türkiye’de Çevre Eğitiminin Anayasal Dayanakları. TBB Dergisi, 88, 151-171. [Online]: http://portal.ubap.org.tr/App_Themes/Dergi/2010-88-594.pdf adresinden 5 Eylül 2011 tarihinde indirilmiştir.
 • Erdem, D. (2011). Türkiye’de 2005–2006 Yılları Arasında Yayımlanan Eğitim Bilimleri Dergilerindeki Makalelerin Bazı Özellikler Açısından İncelenmesi: Betimsel Bir Analiz.
 • Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2(1), 140-147. [Online]: http://epod-online.org/sayilar/sayi3/makale4-.pdf adresinden 2 Aralık 2012 tarihinde indirilmiştir.
 • Erdoğan, M., Marcinkowski, T. & Ok, A. (2009). Content Analysis of Selected Features of K- 8 Environmental Education Research Studies in Turkey, 1997-2007. Environmental Education Research, 15(5), 525-548.
 • Erdoğan, M., Uşak, M. & Bahar, M. (2013). A Review of Research on Environmental Education in Non-traditional Settings in Turkey, 2000 and 2011. International Journal of Environmental & Science Education, 8(1), 37-57.
 • Göktaş, Y., Hasançebi, F., Varışoğlu, B., Akçay, A., Bayrak, N., Baran, M. & Sözbilir, M. (2012). Türkiye’deki Eğitim Araştırmalarında Eğilimler: Bir İçerik Analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 443-460.
 • Kahyaoğlu, M. ve Kaya, M. F. (2012). Çevre Eğitimi Alanında Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi (özet). 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye. [Online]: http://www.pegem.net/akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=136540 adresinden 30 Haziran 2014 tarihinde edinilmiştir.
 • Karadağ, E. (2009). Eğitim Bilimleri Alanında Yapılmış Doktora Tezlerinin Tematik Açıdan İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 75-87. [Online]: http://kefad.ahievran.edu.tr/archieve/pdfler/Cilt10Sayi3/JKEF_10_3_2009_75_87.pdf adresinden 2 Aralık 2012 tarihinde indirilmiştir.
 • Saban, A., Koçbeker Eid, B. N., Saban, A., Alan, S., Doğru, S., Ege, İ., Arslantaş, S., Çınar, D. ve Tunç, P. (2010). Eğitimbilim Alanında Nitel Araştırma Metodolojisi İle Gerçekleştirilen Makalelerin Analiz Edilmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 125-142. [Online]: http://www.ide.konya.edu.tr/egtfakdergi/Sayilar/sayi30/08.pdf adresinden 2 Aralık 2012 tarihinde indirilmiştir.
 • Sözbilir, M. & Kutu, H. (2008). Development and Current Status of Science Education Research in Turkey. Essays in Education, Special Edition, 1-22.
 • Sözen, M. & Bolat, M. (2012). Fen Eğitiminde 2000 Yılı ve Sonrasında Yapılmış, 11-14 Yaş Öğrencileriyle Çalışılan Doktora Tez Çalışmalarının İncelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Türkiye.
 • Ulutaş, F. & Ubuz, B. (2008). Matematik Eğitiminde Araştırmalar ve Eğilimler: 2000 ile 2006 Yılları Arası. İlköğretim Online, 7(3), 614-626.
 • Ünlü, İ., Sever, R. ve Akpınar, E. (2011). Türkiye’de Çevre Eğitimi Alanında Yapılmış Küresel Isınma ve Sera Etkisi Konulu Akademik Araştırmaların Sonuçlarının İncelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi,13(1), 39-54. [Online]: http://eefdergi.erzincan.edu.tr/index.php/EFDERGI/article/viewArticle/591 adresinden 2 Aralık 2012 tarihinde indirilmiştir.
 • Yılmaz, Ş. (2012). 1992-2011 Yılları Arasında Çevre Eğitimi İle İlgili Yayımlanan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerindeki Genel Yönelimlerin Belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Yüksek Lisans Tezi. Bolu.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Esra GÜVEN>

0000-0001-8329-0186


Zehra KAPLAN This is me


Zehra KAPLAN This is me


Serdar VARİNLİOĞLU This is me


Serdar VARİNLİOĞLU This is me


Kibar SUNGUR This is me


Kibar SUNGUR GÜL This is me


Mustafa HAMALOSMANOĞLU>

0000-0002-1126-0268


Mustafa HAMALOSMANOĞLU>

0000-0002-1126-0268


Orçun BOZKURT This is me


Orçun BOZKURT This is me

Publication Date December 1, 2014
Published in Issue Year 2014, Volume 8, Issue 2

Cite

Bibtex @ { balikesirnef46624, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, eissn = {1307-6086}, address = {}, publisher = {Balıkesir University}, year = {2014}, volume = {8}, number = {2}, pages = {1 - 18}, doi = {10.17522/nefefmed.97764}, title = {Çevre Eğitimi Alanındaki Çalışmaların İncelenmesi: Türkiye’de Mevcut Durum}, key = {cite}, author = {Güven, Esra and Kaplan, Zehra and Varinlioğlu, Serdar and Sungur Gül, Kibar and Hamalosmanoğlu, Mustafa and Bozkurt, Orçun} }
APA Güven, E. , Kaplan, Z. , Kaplan, Z. , Varinlioğlu, S. , Varinlioğlu, S. , Sungur, K. , Sungur Gül, K. , Hamalosmanoğlu, M. , Hamalosmanoğlu, M. , Bozkurt, O. & Bozkurt, O. (2014). Çevre Eğitimi Alanındaki Çalışmaların İncelenmesi: Türkiye’de Mevcut Durum . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 8 (2) , 1-18 . DOI: 10.17522/nefefmed.97764
MLA Güven, E. , Kaplan, Z. , Kaplan, Z. , Varinlioğlu, S. , Varinlioğlu, S. , Sungur, K. , Sungur Gül, K. , Hamalosmanoğlu, M. , Hamalosmanoğlu, M. , Bozkurt, O. , Bozkurt, O. "Çevre Eğitimi Alanındaki Çalışmaların İncelenmesi: Türkiye’de Mevcut Durum" . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 8 (2014 ): 1-18 <https://dergipark.org.tr/en/pub/balikesirnef/issue/3379/46624>
Chicago Güven, E. , Kaplan, Z. , Kaplan, Z. , Varinlioğlu, S. , Varinlioğlu, S. , Sungur, K. , Sungur Gül, K. , Hamalosmanoğlu, M. , Hamalosmanoğlu, M. , Bozkurt, O. , Bozkurt, O. "Çevre Eğitimi Alanındaki Çalışmaların İncelenmesi: Türkiye’de Mevcut Durum". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 8 (2014 ): 1-18
RIS TY - JOUR T1 - Çevre Eğitimi Alanındaki Çalışmaların İncelenmesi: Türkiye’de Mevcut Durum AU - Esra Güven , Zehra Kaplan , Zehra Kaplan , Serdar Varinlioğlu , Serdar Varinlioğlu , Kibar Sungur , Kibar Sungur Gül , Mustafa Hamalosmanoğlu , Mustafa Hamalosmanoğlu , Orçun Bozkurt , Orçun Bozkurt Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17522/nefefmed.97764 DO - 10.17522/nefefmed.97764 T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 18 VL - 8 IS - 2 SN - -1307-6086 M3 - doi: 10.17522/nefefmed.97764 UR - https://doi.org/10.17522/nefefmed.97764 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi Çevre Eğitimi Alanındaki Çalışmaların İncelenmesi: Türkiye’de Mevcut Durum %A Esra Güven , Zehra Kaplan , Zehra Kaplan , Serdar Varinlioğlu , Serdar Varinlioğlu , Kibar Sungur , Kibar Sungur Gül , Mustafa Hamalosmanoğlu , Mustafa Hamalosmanoğlu , Orçun Bozkurt , Orçun Bozkurt %T Çevre Eğitimi Alanındaki Çalışmaların İncelenmesi: Türkiye’de Mevcut Durum %D 2014 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 8 %N 2 %R doi: 10.17522/nefefmed.97764 %U 10.17522/nefefmed.97764
ISNAD Güven, Esra , Kaplan, Zehra , Kaplan, Zehra , Varinlioğlu, Serdar , Varinlioğlu, Serdar , Sungur, Kibar , Sungur Gül, Kibar , Hamalosmanoğlu, Mustafa , Hamalosmanoğlu, Mustafa , Bozkurt, Orçun , Bozkurt, Orçun . "Çevre Eğitimi Alanındaki Çalışmaların İncelenmesi: Türkiye’de Mevcut Durum". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 8 / 2 (December 2014): 1-18 . https://doi.org/10.17522/nefefmed.97764
AMA Güven E. , Kaplan Z. , Kaplan Z. , Varinlioğlu S. , Varinlioğlu S. , Sungur K. , Sungur Gül K. , Hamalosmanoğlu M. , Hamalosmanoğlu M. , Bozkurt O. , Bozkurt O. Çevre Eğitimi Alanındaki Çalışmaların İncelenmesi: Türkiye’de Mevcut Durum. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2014; 8(2): 1-18.
Vancouver Güven E. , Kaplan Z. , Kaplan Z. , Varinlioğlu S. , Varinlioğlu S. , Sungur K. , Sungur Gül K. , Hamalosmanoğlu M. , Hamalosmanoğlu M. , Bozkurt O. , Bozkurt O. Çevre Eğitimi Alanındaki Çalışmaların İncelenmesi: Türkiye’de Mevcut Durum. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2014; 8(2): 1-18.
IEEE E. Güven , Z. Kaplan , Z. Kaplan , S. Varinlioğlu , S. Varinlioğlu , K. Sungur , K. Sungur Gül , M. Hamalosmanoğlu , M. Hamalosmanoğlu , O. Bozkurt and O. Bozkurt , "Çevre Eğitimi Alanındaki Çalışmaların İncelenmesi: Türkiye’de Mevcut Durum", Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol. 8, no. 2, pp. 1-18, Dec. 2014, doi:10.17522/nefefmed.97764