Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

JİNEKOLOJİ KLİNİĞİNDE YATAN HASTALARIN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Year 2014, Volume 3, Issue 3, 130 - 134, 31.12.2014

Abstract


AMAÇ: Bu çalışma jinekoloji kliniğinde yatan, evli ve 18 yaşını doldurmuş hastaların genital hijyen davranışlarının incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.

YÖNTEMLER: Çalışma, etik kurul ve kurum izinleri alındıktan sonra, İstanbul’daki bir eğitim ve araştırma hastanesinde kesitsel ve tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir. Veriler 10 Nisan–10 Mayıs 2013 tarihleri arasında “Kadınların Tanımlayıcı Özellikleri Anket Formu” ve “Genital Hijyen Davranışları Envanteri (GHDE)” ile toplanmıştır. Örnekleme, belirtilen tarihler arasında jinekoloji kliniğinde yatan, evli ve en az 18 yaşında olan, çalışmaya katılmayı kabul eden 120 kadın alınmıştır. Kadınlara çalışma hakkında bilgi verilmiş ve yazılı onayları alınmıştır. Veriler sayı, yüzdelik, ortalama, standart sapma, sıra ortalaması, bağımsız gruplarda iki grup için Mann-Whitney U Testi, ikiden fazla gruplar için Kruskal-Wallis Testi ile değerlendirilmiştir.

BULGULAR: Çalışmaya katılan kadınların %84.47’sinin lise mezunu olduğu, %76.83’ünün çalıştığı ve %68.51’inin menstruasyon zamanında 1-3 saat arasında ped değiştirdiği; GHDE puan ortalamasının 80.90±10.54 olduğu, çalışma durumlarına, eğitim düzeylerine ve normal olmayan genital akıntıları olduğunda doktora başvurmalarına göre genital hijyen davranışlarına yönelik uygulamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiştir (p<0.05).


SONUÇ: Kadınların genital hijyen davranışlarının GHDE veya yapılandırılmış benzer ölçeklerle belirlenip sonuçlar doğrultusunda gereksinimlerine yönelik bilinçlendirmenin sağlanması ve eğitim yapılması önerilebilir.


References

 • 1. Karanisoğlu H. Kadın Sağlığı Yönünden Vajinal İnfeksiyonların Önemi ve Hemşirelik Yaklaşımı. Hemşirelik Bülteni. 1991;5(22):29-29.
 • 2. Arslan H, Kömürcü N, Yıldız Eryılmaz H ve ark. Üreme Sağlığı Bilinci Geliştirme Projesi: Genital Akıntı. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2008;5(1):34-40.
 • 3. Ege E, Eryılmaz G. Kadınlara Verilen Planlı Eğitimin Genital Hijyen Davranışlarına Etkisi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2006;9(3):8-16.
 • 4. Ulusoy M, Görgülü RS. Hemşirelik Esasları-Temel Kuram, Kavram, İlke ve Yöntemler, Cilt I. 5. Baskı, s. 43-44, 72 TDFO Ltd. Şti., Ankara (2001).
 • 5. Yılmaz Yazıcı S. 15-44 Yaş Grubu Evli Kadınların Jinekolojik Sorunları Çözümlenmedeki Davranışları. Hemşirelik Bülteni. 1991;5(22):51-56.
 • 6. Kavak O, Saruhan A, Er S, Şen E, Sevil Ü. Gebelerin Genital Hijyen Davranışlarının Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2010;26(1):53-63.
 • 7. Ardahan M, Bay L. Hemşirelik Yüksek Okulu 1. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Vajinal Akıntı ve Bireysel Hijyen Hakkındaki Bilgi Düzeyi. Ege Tıp Dergisi. 2009;48(1):33-43.
 • 8. Özdemir S, Ortabağ T, Tosun B, Özdemir Ö, Bebiş H. Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Genital Hijyen Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin ve Davranışlarının Değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi. 2012;54:120-128.
 • 9. Ege E, Eryılmaz G. Genital Hijyen Davranışları Envanterinin (GHDE) Geliştirilmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2005;8(3):67-75.
 • 10. Koştu N, Beydağ KD. Jinekoloji Polikliniğine Başvuran Kadınların Genital Hijyen Davranışları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2009;12(1):66-71.
 • 11. Demirdağ BC, Çan G, Kaya S, Köksal İ. Rahim İçi Araç ve Oral Kontraseptif Kullanan 18-49 Yaş Arasındaki Kadınlara Verilen Eğitimin Genital Hijyen Davranışlarına Etkisi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2012;9(3):15-20.
 • 12. Karatay G, Özvarış ŞB. Bir Sağlık Merkezi Bölgesindeki Gecekondularda Yaşayan Kadınların Genital Hijyene İlişkin Uygulamaların Değerlendirilmesi. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2006;10(1):7-14.
 • 13. Ünsal A. Üniversitede Okuyan Kız Öğrencilerin Genital Hijyen Davranışları. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2010;5(13):79-93.
 • 14. Şatıroğlu N, Hıdıroğlu S, Karavuş M. Vajinal akıntı hakkındaki bilgi, tutum ve davranışları saptamaya yönelik niteliksel bir çalışma. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2012;11(5):545-558.

INVESTIGATION OF THE GENITAL HYGIENE BEHAVIOR OF THE HOSPITALIZED PATIENTS IN DEPARTMENT OF GYNECOLOGY

Year 2014, Volume 3, Issue 3, 130 - 134, 31.12.2014

Abstract


OBJECTIVE: The study was conducted for the aim of investigation of the genital hygiene behavior of patients who hospitalized in department of gynecology, married and over the age of 18.


METHODS: The study was conducted as a cross-sectional and descriptive after receiving permissions of ethics committee and institution in a training and research hospital in Istanbul. Data were obtained through "Women's Descriptive Characteristics Questionnaire" and "Genital Hygiene Behavior Inventory" between the dates of April 10 to May 10, 2013. Sample were included 120 women who hospitalized during the specified dates in the gynecology clinic, married and was at least 18 years old and agreed to participate to the study. Women were informed about the study and their written consent was obtained. Data were evaluated as frekans, percentage, mean, standard deviation, and rank mean, and through Mann-Whitney U test for two groups, the Kruskal-Wallis test for more than two groups for independent samples. RESULTS: Women who participated in the study were determined that 84.47% was graduated from high school, 76.83% was working, and 68.51% changed one pad in 1-3 hours during menstruation every day; their Genital Hygiene Behavior Inventory average score was 80.90 ± 10.54; it was statistically significant difference (p<0.05) according to employment status, education level, and see a doctor when there are abnormal genital discharge among the applications for their genital hygiene behaviors.

CONCLUSION: It may be suggested to determine women's genital hygiene behavior through "Genital Hygiene Behavior Inventory" and similar scales, and create awareness and train them for the requirements in accordance with the results.


References

 • 1. Karanisoğlu H. Kadın Sağlığı Yönünden Vajinal İnfeksiyonların Önemi ve Hemşirelik Yaklaşımı. Hemşirelik Bülteni. 1991;5(22):29-29.
 • 2. Arslan H, Kömürcü N, Yıldız Eryılmaz H ve ark. Üreme Sağlığı Bilinci Geliştirme Projesi: Genital Akıntı. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2008;5(1):34-40.
 • 3. Ege E, Eryılmaz G. Kadınlara Verilen Planlı Eğitimin Genital Hijyen Davranışlarına Etkisi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2006;9(3):8-16.
 • 4. Ulusoy M, Görgülü RS. Hemşirelik Esasları-Temel Kuram, Kavram, İlke ve Yöntemler, Cilt I. 5. Baskı, s. 43-44, 72 TDFO Ltd. Şti., Ankara (2001).
 • 5. Yılmaz Yazıcı S. 15-44 Yaş Grubu Evli Kadınların Jinekolojik Sorunları Çözümlenmedeki Davranışları. Hemşirelik Bülteni. 1991;5(22):51-56.
 • 6. Kavak O, Saruhan A, Er S, Şen E, Sevil Ü. Gebelerin Genital Hijyen Davranışlarının Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2010;26(1):53-63.
 • 7. Ardahan M, Bay L. Hemşirelik Yüksek Okulu 1. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Vajinal Akıntı ve Bireysel Hijyen Hakkındaki Bilgi Düzeyi. Ege Tıp Dergisi. 2009;48(1):33-43.
 • 8. Özdemir S, Ortabağ T, Tosun B, Özdemir Ö, Bebiş H. Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Genital Hijyen Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin ve Davranışlarının Değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi. 2012;54:120-128.
 • 9. Ege E, Eryılmaz G. Genital Hijyen Davranışları Envanterinin (GHDE) Geliştirilmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2005;8(3):67-75.
 • 10. Koştu N, Beydağ KD. Jinekoloji Polikliniğine Başvuran Kadınların Genital Hijyen Davranışları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2009;12(1):66-71.
 • 11. Demirdağ BC, Çan G, Kaya S, Köksal İ. Rahim İçi Araç ve Oral Kontraseptif Kullanan 18-49 Yaş Arasındaki Kadınlara Verilen Eğitimin Genital Hijyen Davranışlarına Etkisi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2012;9(3):15-20.
 • 12. Karatay G, Özvarış ŞB. Bir Sağlık Merkezi Bölgesindeki Gecekondularda Yaşayan Kadınların Genital Hijyene İlişkin Uygulamaların Değerlendirilmesi. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2006;10(1):7-14.
 • 13. Ünsal A. Üniversitede Okuyan Kız Öğrencilerin Genital Hijyen Davranışları. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2010;5(13):79-93.
 • 14. Şatıroğlu N, Hıdıroğlu S, Karavuş M. Vajinal akıntı hakkındaki bilgi, tutum ve davranışları saptamaya yönelik niteliksel bir çalışma. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2012;11(5):545-558.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Nuray ŞAHİN ORAK
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı
0000-0002-9356-2971


Atike CANUYGUR This is me
Medipol Mega Hastaneler Kompleksi Diş Hastanesi

Publication Date December 31, 2014
Application Date March 24, 2014
Acceptance Date June 3, 2014
Published in Issue Year 2014, Volume 3, Issue 3

Cite

APA Şahin Orak, N. & Canuygur, A. (2014). JİNEKOLOJİ KLİNİĞİNDE YATAN HASTALARIN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ . Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi , 3 (3) , 130-134 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/balikesirsbd/issue/38433/452216

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi - BAUN Sağ Bil Derg Online-ISSN: 2147-2238 - Copyright holder Balıkesir  Health Sciences Journal-BAUN Health Sci J

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.https://www.ithenticate.com/https://app.trdizin.gov.tr/dergi/TWpFM05EUT0/e-balikesir-saglik-bilimleri-dergisi-bsbd-