Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIĞINDA ERİŞKİN DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ

Year 2014, Volume 3, Issue 3, 141 - 146, 31.12.2014

Abstract


AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; alkol ve madde bağımlılığı olan hasta grubunda erişkin DEHB belirtilerinin araştırılması ve bağımlılığı olmayan kontrol grubu ile kıyaslanmasıdır.

YÖNTEMLER: Bu çalışmada; Gazi üniversitesi Tıp Fakültesi(GÜTF) Etik Kurul Komitesi’nden alınan onayın ardından, Ocak 2012-Aralık 2012 tarihleri arasında GÜTF psikiyatri bölümü bağımlılık ünitesine yatırılarak takip ve tedavi edilen,18-65 yaş arası, okuma yazma bilen, DSM-IV-TR madde bağımlılığı tanı ölçütlerini karşılayan 40 hasta, DSM-IV-TR alkol bağımlılığı tanı ölçütlerini karşılayan 59 hasta, yatıştan en az 15 gün sonra, alkol ve madde kesilme dönemini atlattığı klinik olarak belirlenerek çalışmaya dahil edildi. Bağımlılık tanı kriterlerine göre bağımlılığı olmayan 100 kişi de kontrol grubu olarak alındı. Aktif psikotik hastalık, mental retardasyon, ağır organik beyin sendromu ve kronik organik hastalığı olanlar çalışma dışı tutuldu. Böylece toplam 199 kişi çalışmanın örneklemini oluşturdu. Katılımcılardan HAM-D, ASRS-v1.1, WUDÖ ve sosyodemografik bilgi formu ile bilgi edinildi.

BULGULAR: Yaş ortalaması en genç grup madde bağımlısı gruptu. Bağımlılar arasında erkek / kadın oranı oldukça yüksekti. Hamilton depresyon ölçeği puanları en yüksek madde bağımlı grupta bulundu. WUDÖ dürtüsellik,okul sorunları ve dikkat eksikliği alt ölçek puanlarında; madde bağımlı grubun her iki gruptan anlamlı yükseklik gösterdiği bulunmuştur.


SONUÇ: Madde bağımlı grubun dikkat eksikliği, dürtüsellik, okul sorunları ve depresyon skorları, hem alkol bağımlı gruptan hem de kontrol grubundan anlamlı yüksek bulunmuştur. Bağımlılık grubunda bağımlı olmayan gruba göre erişkin ADHD oranları yüksektir. ADHD bir sebep midir yoksa sonuç mu? henüz tam bilinmemektedir.


References

 • 1. GB., I., Cannabis abuse and addiction: a contemporary literature review. Niger J Med, 2009; 18(2): 128-33.
 • 2. Organization, W.H., WHO Global Status Report on Alcohol 2004. Country profiles: Turkey. Geneva:World Health Organization, 2004.
 • 3. Ömer H, T.L., Alkol bağımlılığı olan yatan hastalarda eksen I ve eksen II eştanılarının değerlendirilmesi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 1998;12: 14-22.
 • 4. Kessler, R.C., Üstün, B.T, The World Mental Health Survey Inıtıatıve Versıon of the World Health Organization Composite Internatıonal Dıagnostic Interview. Internatıonal Journal of Methods İn Psychiatric Research 2004;13(2): 93-121.
 • 5. Ohlmeier MD, Peters K, Te Wildt BT, Zedler M, Ziegenbein M, Wiese B, Emrich HM, Schneider U. Comorbidity of alcohol and substance dependence with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD).Alcohol Alcohol. 2008;43(3):300-4.
 • 6. Akvardar, Y., et al., Prevalence of alcohol use in Istanbul. Psychol Rep, 2003. 92(3 Pt 2): p. 1081-8.
 • 7. Johann, M., et al., Comorbidity of alcohol dependence with attention-deficit hyperactivity disorder: differences in phenotype with increased severity of the substance disorder, but not in genotype (serotonin transporter and 5-hydroxytryptamine-2c receptor). Alcohol Clin Exp Res.; 2003;27(10): 1527-34.
 • 8. Prescott, C.A. and K.S. Kendler, Genetic and environmental contributions to alcohol abuse and dependence in a population-based sample of male twins. Am J Psychiatry. 1999; 156(1): 34-40.
 • 9. Tellioğlu T, T.Z., Tıbbi Esrar Psikiyatrik Bozuklukların Tedavisinde Kullanılabilir mi? Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2012;22(1): 98-109.
 • 10. Birliği, A.P., Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı, Dördüncü Baskı (DSM-IV), . Amerikan Psikiyatri Birligi, Washington DC, Çeviri Editörü Köroglu E, Hekimler Yayın Birligi, Ankara, 1998: 215-363.
 • 11. Robinson TE, B.K., The Psychology and Nuerobology of addiction: an incentive- sensitization view. Addiction, 2000; 95(2): 91-117.
 • 12. Lynskey, M.T. and W. Hall, Attention deficit hyperactivity disorder and substance use disorders: Is there a causal link? Addiction, 2001; 96(6): 815-22.
 • 13. Biederman, J., et al., Psychoactive substance use disorders in adults with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD): effects of ADHD and psychiatric comorbidity. Am J Psychiatry, 1995; 152(11): 1652-8.
 • 14. Hughes JR, P.R., Gust SW, Hatsukami DK, Svikis DS, Smoking behaviour of type A and type B smokers. Addict Behav, 1986; 11(2).
 • 15. Bierut LJ, D.S., Begleiter H, Crowe RR, Familiial Transmission of substance dependence; alcohol, marihuana, cocaine, and habitual smoking : a report from the Collaborative Study on the genetics of Alcoholism. Arch Gen Psychiatry, 1998; 55(11).
 • 16. Chaudry HR, M.H., Bashir A, Suliman T, Cannabis Psychosis following bhang ingestion. Br J Addiction, 1991; 86(9).
 • 17. Comings, D.E., Gonzalez N, Wu S, Saucier G, Johnson P, Verde R, MacMurray JP, Homozygosity at the dopamine DRD3 receptor gene in cocaine dependence. Mol Psychiatry, 1999; 4(5).
 • 18. SR, B., Reliogısıty, beliefs, normative standards and adolescent drinking. J Stud Alcohol Drugs, 1980; 41(9): 839-53.
 • 19. Kessler, R.C., Chiu WT, Demler O, Merikangas KR, Walster EE, Prevalance, severity, and comorbidity of 12- month DSM-IV disorders in the National Comorbidity survey Replication Arch Gen Psychiatry, 2005; 62(6): 617-27.
 • 20. Evren C, Ç.D., Alkol ve Madde Kullananların özellikleri: 2000 Yılına ait AMATEM’e yatan hasta verilerinin incelenmesi. Düşünen Adam, 2001; 14: 142-149.
 • 21. Saatçioğlu Ö, E.E., Çakmak D, 1998-2002 yılları arasında yatarak tedavi gören alkol ve madde kullanımı olan olguların değerlendirilmesi. Bağımlılık Dergisi, 2003; 4: 109-117.
 • 22. Türkcan A, Ç.D., AMATEM’e 1998 yılı içinde yatan hastaların sosyodemografik ve madde kullanım özellikleri. 35. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Uluslararası Kros Kültürel Psikiyatri Uydu Sempozyumu Özet Kitabı. 1999: 24-25.

ADULT ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY SYMPTOMS IN ALCOHOL AND SUBSTANCE DEPENDENT PEOPLE

Year 2014, Volume 3, Issue 3, 141 - 146, 31.12.2014

Abstract


OBJECTIVE: The aim of this study was to investigate adult attention deficit hiperactivity disorder(ADHD) symptoms in alcohol and substance dependent patients and to compare with control group.

METHODS: In thıs study, after getting ethic committee permission from Gazi University School of Medicine Ethic Committee, we included patients who have alcohol and substance dependency according to DSM IV, lying in Gazi University psychiatry service for watching closely and treatment, between January 2012 and December 2012. Patients were between 18- 65 years, literacy known. Substance dependent 40 patient, alcohol dependent 59 patient were included at least 15 days after hospitalizing when deprivation symptoms were clinically finished. In control group, 100 undependent people according to DSM IV were included. People were excluded if they have active psychosis, mentally retardation, serıous organic brain syndrome and chronically organic diseases. Totally 199 people were included to this study.


RESULTS: The youngest population was substance dependent group. In patient group, men/women ratio was very hıgh. HAM-D scores were highest in substance dependent group.And also,in this group; Wender Utah Rating Scale impulsivity, school problem and attention deficit problems scores were statistically significiant higher than both alcohol dependent and healty group


CONCLUSION: In substance dependent group, attention deficit, impulsivity, school problems and depression scores were hıghest. Dependency is frequent in adult ADHD. Is ADHD an etiological factor or a result? It is not well known yet.


References

 • 1. GB., I., Cannabis abuse and addiction: a contemporary literature review. Niger J Med, 2009; 18(2): 128-33.
 • 2. Organization, W.H., WHO Global Status Report on Alcohol 2004. Country profiles: Turkey. Geneva:World Health Organization, 2004.
 • 3. Ömer H, T.L., Alkol bağımlılığı olan yatan hastalarda eksen I ve eksen II eştanılarının değerlendirilmesi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 1998;12: 14-22.
 • 4. Kessler, R.C., Üstün, B.T, The World Mental Health Survey Inıtıatıve Versıon of the World Health Organization Composite Internatıonal Dıagnostic Interview. Internatıonal Journal of Methods İn Psychiatric Research 2004;13(2): 93-121.
 • 5. Ohlmeier MD, Peters K, Te Wildt BT, Zedler M, Ziegenbein M, Wiese B, Emrich HM, Schneider U. Comorbidity of alcohol and substance dependence with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD).Alcohol Alcohol. 2008;43(3):300-4.
 • 6. Akvardar, Y., et al., Prevalence of alcohol use in Istanbul. Psychol Rep, 2003. 92(3 Pt 2): p. 1081-8.
 • 7. Johann, M., et al., Comorbidity of alcohol dependence with attention-deficit hyperactivity disorder: differences in phenotype with increased severity of the substance disorder, but not in genotype (serotonin transporter and 5-hydroxytryptamine-2c receptor). Alcohol Clin Exp Res.; 2003;27(10): 1527-34.
 • 8. Prescott, C.A. and K.S. Kendler, Genetic and environmental contributions to alcohol abuse and dependence in a population-based sample of male twins. Am J Psychiatry. 1999; 156(1): 34-40.
 • 9. Tellioğlu T, T.Z., Tıbbi Esrar Psikiyatrik Bozuklukların Tedavisinde Kullanılabilir mi? Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2012;22(1): 98-109.
 • 10. Birliği, A.P., Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı, Dördüncü Baskı (DSM-IV), . Amerikan Psikiyatri Birligi, Washington DC, Çeviri Editörü Köroglu E, Hekimler Yayın Birligi, Ankara, 1998: 215-363.
 • 11. Robinson TE, B.K., The Psychology and Nuerobology of addiction: an incentive- sensitization view. Addiction, 2000; 95(2): 91-117.
 • 12. Lynskey, M.T. and W. Hall, Attention deficit hyperactivity disorder and substance use disorders: Is there a causal link? Addiction, 2001; 96(6): 815-22.
 • 13. Biederman, J., et al., Psychoactive substance use disorders in adults with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD): effects of ADHD and psychiatric comorbidity. Am J Psychiatry, 1995; 152(11): 1652-8.
 • 14. Hughes JR, P.R., Gust SW, Hatsukami DK, Svikis DS, Smoking behaviour of type A and type B smokers. Addict Behav, 1986; 11(2).
 • 15. Bierut LJ, D.S., Begleiter H, Crowe RR, Familiial Transmission of substance dependence; alcohol, marihuana, cocaine, and habitual smoking : a report from the Collaborative Study on the genetics of Alcoholism. Arch Gen Psychiatry, 1998; 55(11).
 • 16. Chaudry HR, M.H., Bashir A, Suliman T, Cannabis Psychosis following bhang ingestion. Br J Addiction, 1991; 86(9).
 • 17. Comings, D.E., Gonzalez N, Wu S, Saucier G, Johnson P, Verde R, MacMurray JP, Homozygosity at the dopamine DRD3 receptor gene in cocaine dependence. Mol Psychiatry, 1999; 4(5).
 • 18. SR, B., Reliogısıty, beliefs, normative standards and adolescent drinking. J Stud Alcohol Drugs, 1980; 41(9): 839-53.
 • 19. Kessler, R.C., Chiu WT, Demler O, Merikangas KR, Walster EE, Prevalance, severity, and comorbidity of 12- month DSM-IV disorders in the National Comorbidity survey Replication Arch Gen Psychiatry, 2005; 62(6): 617-27.
 • 20. Evren C, Ç.D., Alkol ve Madde Kullananların özellikleri: 2000 Yılına ait AMATEM’e yatan hasta verilerinin incelenmesi. Düşünen Adam, 2001; 14: 142-149.
 • 21. Saatçioğlu Ö, E.E., Çakmak D, 1998-2002 yılları arasında yatarak tedavi gören alkol ve madde kullanımı olan olguların değerlendirilmesi. Bağımlılık Dergisi, 2003; 4: 109-117.
 • 22. Türkcan A, Ç.D., AMATEM’e 1998 yılı içinde yatan hastaların sosyodemografik ve madde kullanım özellikleri. 35. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Uluslararası Kros Kültürel Psikiyatri Uydu Sempozyumu Özet Kitabı. 1999: 24-25.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Bilge DOĞAN
Yüksekova Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisi


Zehra ARIKAN This is me
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Publication Date December 31, 2014
Application Date April 22, 2014
Acceptance Date July 10, 2014
Published in Issue Year 2014, Volume 3, Issue 3

Cite

APA Doğan, B. & Arıkan, Z. (2014). ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIĞINDA ERİŞKİN DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ . Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi , 3 (3) , 141-146 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/balikesirsbd/issue/38433/452221

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi - BAUN Sağ Bil Derg Online-ISSN: 2147-2238 - Copyright holder Balıkesir  Health Sciences Journal-BAUN Health Sci J

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.https://www.ithenticate.com/https://app.trdizin.gov.tr/dergi/TWpFM05EUT0/e-balikesir-saglik-bilimleri-dergisi-bsbd-