Review
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

OSTEOARTRİT’TE HEMŞİRELİK BAKIMINA GÜNCEL BİR BAKIŞ

Year 2014, Volume 3, Issue 3, 179 - 182, 31.12.2014

Abstract


GİRİŞ:Ülkemizde kronik hastalıklar arasında yer alan ve dejeneratif eklem hastalığı olarak tanımlanan osteoartrit (OA), sinovyal eklem kıkırdaklarında bozulma, eklem yüzeyleri ve kenarlarında yeni kemik oluşumu ile karakterize kronik, noninflamatuar bir eklem hastalığıdır. OA, eklem hastalıkları ve tüm kronik hastalıklar arasında en yaygın görülenlerden biridir. Bulgular: Özellikle alt ekstremitelerde gelişen OA, depresyon ve anksiyeteye neden olması, eklem hareketlerinde kısıtlanma, güçsüzlük, ağrı, harekette bozulma yoluyla bireyin yaşam aktivitelerinde güçlüğe yol açtığı belirlenmiştir. Bu durum kişinin bağımlılığının ve profesyonel bakım gereksiniminin artmasına neden olur.


YÖNTEM:Veriler “osteoartrit”, “günlük yaşam aktiviteleri”, “osteoartrit’te hemşirelik bakımı”, “hemşirelik tanıları” ve “hemşirenin bağımsız fonksiyonları” gibi anahtar sözcüklerle, tam metin elektronik dergileri de kapsayan süreli yayınlar ve konu ile ilgili basılmış olan kitaplar üzerinden literatür taraması yapılarak toplandı.


SONUÇ VE ÖNERİLER: Hemşire bireyin ne ölçüde yardıma ihtiyacı olduğunu belirlemeli ve elde ettiği veriler doğrultusunda önlemler almalıdır. Hemşirelik süreci uygulamasının özellikle tanılama aşamasında bireyin yaşam aktivitelerini dikkate alan hemşire bireyin etkilendiği ve yerine getirilemediği aktiviteleri daha net görerek bakım gereksinimini saptayabilecektir.


References

 • 1. Karadakovan A, Arslan FE. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Kitabevi, ISBN: 978-605-39705-5-2 Adana 2009: ss 1366-1372.
 • 2. Karaarslan Y. (ed), Yücel AE, Altınok D, Ertenli İ, Karaarslan Y, Karakaş M. Osteoartrit,, MD Yayıncılık, Ankara 2000; ss 6-159.
 • 3. İliçin G, Biberoğlu K, Süleymanlar G, Ünal S (Edt.), Korkmaz C. Osteoartrit. İçinde: İç Hastalıkları. (2. Basım), Güneş Kitabevi, Ankara 2005: ss 2801-2805.
 • 4. Goldman L, Bennet JC (eds), Schnitzer TJ. Muskuloskeletal and Connective Tissue Diseases. In: Cecil Textbook of Medicine (21sted), , W:B Sounder, Philadelphia, 2000: pp 1150-1554.
 • 5. Altındağ Ö, Sırmatel Ö, Tabur H. Diz osteoartriti olan hastalarda demografik özellikler ve klinik parametrelerle ilişkisi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2006; 3(2): 62-66.
 • 6. Başaran S, Güzel R, Seydaoğlu G, Kozanoğlu E. Diz ve kalça osteoartritli hastalarda radyolojik evrenin fonksiyonel durum ve klinik parametrelerle ilişkisi. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2009; 29(1): 115-122.
 • 7. Roper N, Logan W, Tierney AJ. The Roper-Logan-Tierney Model of Nursing: Based on Activities of Livig (2 st ed.), Elseiver Health Sciences, Philadelphia, 2000: pp 13-25.
 • 8. Reardon JZ, Lareau SC, Zuwallack R. Functional Status and Quality of Life in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. The American Journal of Medicine 2006; 119(10): 32-37.
 • 9. Bilgici A, Kuru Ö, Gündüz, Alaylı G. Osteoartritli yaşlı hastalarda fiziksel psikososyal disabilite arasındaki ilişki. Türk Geriatri Dergisi 2000; 3(1): 22-25.
 • 10. Conaghan P, Birrell F, Burke M et al. Osteoarthritis: National clinical guidline for care and management in adult. Royal College of Physicians 11 St Andrews Place, London 2008: pp 3-22.
 • 11. Akbayrak N, Hatipoğlu S, Şenel N. (çeviri ed.), Dirksen SR, Lewis SM, Heitkemper MM. İç ve Cerrahi Hastalıkların Bakımında Klinik Rehber. (1.Baskı), Damla Matbaacılık, Ankara 2007: ss 407-412.
 • 12. Akdemir N, Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. (2.Baskı), Sistem Ofset, Ankara 2005: ss 194-195.
 • 13. Birol L. Hemşirelik Süreci. (10. Baskı), Etki Matbaacılık, İzmir 2011: ss 22-88.
 • 14. Lewis SL, Dirksen SR, Heitkemper MM, Bucher L, Camera I (ed.), Roberts D. Nursing Management: Arthritis and Connective Tissue Diseases, In: Medical-Surgical Nursing: Assessment and Management of Clinical Problems, Volüme 2, Mosby-Elsevier, China 2007; pp 1693-1702.
 • 15. Akdemir N. (ed.), Esen A. İç Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, İstanbul 1998; ss 269-270.
 • 16. Dinç A. (çeviri ed.), Lıng SM, Rudolph K. Osteoartrit, İçinde: Romatizmal Hastalıklarda Klinik Tedavi (3.Baskı), Özgün Ofset, Ankara 2007: ss 127-132.
 • 17. Doğan M. Kalça osteoartritinin tedavisinde hidroterapi uygulamasının yeri. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 2001; 47(5): 43-48.
 • 18. Madison PJ,Isenberg DA, Woo P, Glass DN (ed.), Doherty M, Jones A, Cawston TE. Osteoarthritis In: Textbook of Rheumatology, Oxford University Pres 1998: pp 1515-1553.
 • 19. Beyazova M, Kutsal Y.G. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (Cilt 2), Güneş Kitabevi, Ankara 2000: ss 1442.
 • 20. Baysal A, Aksoy M, Bozkurt N ve ark. Diyet El Kitabı (3 Baskı). Hatiboğlu yayınevi, Ankara 1999.
 • 21. Romatoloji Araştırma Eğitim Derneği. “Osteoartrit”. http://www.romatoloji.org.tr/d_osteoartrit.htm (Erişim: 21.09.2012).
 • 22. Fransen M, Margiotta E, Crosbie J, Edmonds J. A revised group exercise program for osteoarthritis of the knee. Physiother Res Int 1997; 2(1): 30-41.
 • 23. Börjesson M, Robertson E, Weidenhielm L, Mattsson E. Olsson E. Physiotherapy in knee osteoarthrosis: effect on pain and walking. Physiother Res Int, 1996; l(2): 89-97.
 • 24. Akarırnak Ü, Çelik B. Osteoartritte medikal tedavi. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 1999; 2(1): 47-55.
 • 25. Delisa JA, Gans BM, Walsh NE (ed.)Stitik TP, Foye PM, Stiskal D, Nadler RR. Osteoarthritis In: Physical Medicine and Rehabilititation (4st ed), volume 1, , Quebecor World, Philadelphia, 2005 : pp 776.

AN OVERVIEW OF CURRENT NURSING CARE IN OSTEOARTHRITIS

Year 2014, Volume 3, Issue 3, 179 - 182, 31.12.2014

Abstract


INTRODUCTION: In our country, osteoarthritis (OA) which is one of chronic diseases and degenerative joint disease, defined as with, synovial joint cartilage degradation, characterized by the formation of new bone in the joint surfaces and the edges of chronic, non-inflammatory joint disease. OA joints seen in diseases and is one of the most common of all chronic diseases.


RESULTS: OA of the lower extremities, especially in developing depression and anxiety should lead to restriction of range of motion, weakness, pain, difficulty in movement activities leads to deterioration of an individual's life through. This case causes an increase in dependence on the person.

METHODS: Data "osteoarthritis", "activities of daily living", "osteoarthritis nursing care", "nursing diagnosis" and "nurse independent functions" with keywords such as full-text electronic journals, including periodicals and relevant printed books literature on performing scan was collected.


CONCLUSİON: To what extent an individual is in need of help nurses identify and take measures in accordance with the data obtained. The diagnostic phase of the application of the nursing process, especially taking into account the activities of an individual's life is influenced by the individual activities of the nurse has ever been able to identify the need for maintenance.


References

 • 1. Karadakovan A, Arslan FE. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Kitabevi, ISBN: 978-605-39705-5-2 Adana 2009: ss 1366-1372.
 • 2. Karaarslan Y. (ed), Yücel AE, Altınok D, Ertenli İ, Karaarslan Y, Karakaş M. Osteoartrit,, MD Yayıncılık, Ankara 2000; ss 6-159.
 • 3. İliçin G, Biberoğlu K, Süleymanlar G, Ünal S (Edt.), Korkmaz C. Osteoartrit. İçinde: İç Hastalıkları. (2. Basım), Güneş Kitabevi, Ankara 2005: ss 2801-2805.
 • 4. Goldman L, Bennet JC (eds), Schnitzer TJ. Muskuloskeletal and Connective Tissue Diseases. In: Cecil Textbook of Medicine (21sted), , W:B Sounder, Philadelphia, 2000: pp 1150-1554.
 • 5. Altındağ Ö, Sırmatel Ö, Tabur H. Diz osteoartriti olan hastalarda demografik özellikler ve klinik parametrelerle ilişkisi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2006; 3(2): 62-66.
 • 6. Başaran S, Güzel R, Seydaoğlu G, Kozanoğlu E. Diz ve kalça osteoartritli hastalarda radyolojik evrenin fonksiyonel durum ve klinik parametrelerle ilişkisi. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2009; 29(1): 115-122.
 • 7. Roper N, Logan W, Tierney AJ. The Roper-Logan-Tierney Model of Nursing: Based on Activities of Livig (2 st ed.), Elseiver Health Sciences, Philadelphia, 2000: pp 13-25.
 • 8. Reardon JZ, Lareau SC, Zuwallack R. Functional Status and Quality of Life in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. The American Journal of Medicine 2006; 119(10): 32-37.
 • 9. Bilgici A, Kuru Ö, Gündüz, Alaylı G. Osteoartritli yaşlı hastalarda fiziksel psikososyal disabilite arasındaki ilişki. Türk Geriatri Dergisi 2000; 3(1): 22-25.
 • 10. Conaghan P, Birrell F, Burke M et al. Osteoarthritis: National clinical guidline for care and management in adult. Royal College of Physicians 11 St Andrews Place, London 2008: pp 3-22.
 • 11. Akbayrak N, Hatipoğlu S, Şenel N. (çeviri ed.), Dirksen SR, Lewis SM, Heitkemper MM. İç ve Cerrahi Hastalıkların Bakımında Klinik Rehber. (1.Baskı), Damla Matbaacılık, Ankara 2007: ss 407-412.
 • 12. Akdemir N, Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. (2.Baskı), Sistem Ofset, Ankara 2005: ss 194-195.
 • 13. Birol L. Hemşirelik Süreci. (10. Baskı), Etki Matbaacılık, İzmir 2011: ss 22-88.
 • 14. Lewis SL, Dirksen SR, Heitkemper MM, Bucher L, Camera I (ed.), Roberts D. Nursing Management: Arthritis and Connective Tissue Diseases, In: Medical-Surgical Nursing: Assessment and Management of Clinical Problems, Volüme 2, Mosby-Elsevier, China 2007; pp 1693-1702.
 • 15. Akdemir N. (ed.), Esen A. İç Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, İstanbul 1998; ss 269-270.
 • 16. Dinç A. (çeviri ed.), Lıng SM, Rudolph K. Osteoartrit, İçinde: Romatizmal Hastalıklarda Klinik Tedavi (3.Baskı), Özgün Ofset, Ankara 2007: ss 127-132.
 • 17. Doğan M. Kalça osteoartritinin tedavisinde hidroterapi uygulamasının yeri. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 2001; 47(5): 43-48.
 • 18. Madison PJ,Isenberg DA, Woo P, Glass DN (ed.), Doherty M, Jones A, Cawston TE. Osteoarthritis In: Textbook of Rheumatology, Oxford University Pres 1998: pp 1515-1553.
 • 19. Beyazova M, Kutsal Y.G. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (Cilt 2), Güneş Kitabevi, Ankara 2000: ss 1442.
 • 20. Baysal A, Aksoy M, Bozkurt N ve ark. Diyet El Kitabı (3 Baskı). Hatiboğlu yayınevi, Ankara 1999.
 • 21. Romatoloji Araştırma Eğitim Derneği. “Osteoartrit”. http://www.romatoloji.org.tr/d_osteoartrit.htm (Erişim: 21.09.2012).
 • 22. Fransen M, Margiotta E, Crosbie J, Edmonds J. A revised group exercise program for osteoarthritis of the knee. Physiother Res Int 1997; 2(1): 30-41.
 • 23. Börjesson M, Robertson E, Weidenhielm L, Mattsson E. Olsson E. Physiotherapy in knee osteoarthrosis: effect on pain and walking. Physiother Res Int, 1996; l(2): 89-97.
 • 24. Akarırnak Ü, Çelik B. Osteoartritte medikal tedavi. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 1999; 2(1): 47-55.
 • 25. Delisa JA, Gans BM, Walsh NE (ed.)Stitik TP, Foye PM, Stiskal D, Nadler RR. Osteoarthritis In: Physical Medicine and Rehabilititation (4st ed), volume 1, , Quebecor World, Philadelphia, 2005 : pp 776.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Derlemeler
Authors

Kenan GÜMÜŞ
Atatürk University, Health Sciences Faculty, Department Of Nursing, Erzurum, Turkey
0000-0002-3582-6609


Ayla ÜNSAL This is me
Ahi Evran University, Health School, Department Of Nursing, Kırşehir, Turkey

Publication Date December 31, 2014
Application Date April 18, 2014
Acceptance Date July 10, 2014
Published in Issue Year 2014, Volume 3, Issue 3

Cite

APA Gümüş, K. & Ünsal, A. (2014). OSTEOARTRİT’TE HEMŞİRELİK BAKIMINA GÜNCEL BİR BAKIŞ . Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi , 3 (3) , 179-182 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/balikesirsbd/issue/38433/452235

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi - BAUN Sağ Bil Derg Online-ISSN: 2147-2238 - Copyright holder Balıkesir  Health Sciences Journal-BAUN Health Sci J

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.https://www.ithenticate.com/https://app.trdizin.gov.tr/dergi/TWpFM05EUT0/e-balikesir-saglik-bilimleri-dergisi-bsbd-