Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İZMİR ZÜBEYDE HANIM HASTANESİ SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ 1 YILLIK İZLEM SONUÇLARI

Year 2015, Volume 4, Issue 2, 65 - 70, 31.08.2015

AbstractAMAÇ: Dünyada 1.1 milyar, Türkiye’de 17 milyon kişi sigara içmektedir. Bu çalışmada hastanemiz sigara bırakma polikliniğinin 1 yıllık sonuçları incelendi.


YÖNTEMLER: Ekim 2011 - Ekim 2012 tarihleri arasında polikliniğimize başvuran 37 hasta ele alındı. Olguların demografik özellikleri, sigara kullanım öyküleri, anamnez, fizik muayene, klinik, radyolojik ve biyokimyasal parametreleri, solunum fonksiyon testleri, Fagerstrom nikotin bağımlılık düzey tespiti ve anksiyete- depresyon durumu değerlendirmesini sağlayan anket form sonuçları kaydedildi.

BULGULAR: Olguların 19’u (%51.4) kadın, 18’i (%48.6) erkek ve yaş ortalaması 43.8 yıldı. Sigara kullanımı ort 33.9 paketyıl ve nikotin bağımlılık düzeyleri %70.2 ile yüksek saptandı. Olguların %78.4’ü üniversite mezunu, %67.6’sı evli, %64.9 çocuk sahibi idi, %67.6’sında ek hastalık mevcuttu ve %32.4 olgu daha önce sigara bırakma için profesyonel destek almıştı. Hastalara eğitim ve davranış terapisi ile birlikte %8.1’ine NRT, %40’ına bupropion, %45’ine vareniklin tedavisi verildi. Tedavi süresinde en sık yaşanan sorunlar sigara içme isteği, gerginlik- sinirlilik ve konsantrasyon güçlüğü iken; en sık yan etkiler bulantı, çarpıntı, karıncalanma idi ve 4 hastada yan etkiler nedeniyle tedavi stoplandı. Sigara bırakma oranları; kadın, evli, çocuklu, ek hastalığı olanlarda daha yüksek saptandı ancak fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05). Başarı oranları; 1. ay sonunda %75.7, 6. ay sonunda %54.1 ve 1. yıl sonunda %54.1 olarak raporlandı. Tedavide başarı oranı; bupropion alanlarda %46.7, vareniklin alanlarda %52.9, NRT alanlarda ise %100 idi.


SONUÇ: Sigara kullanımı halen önemli bir halk sağlığı sorunudur ve hastalar sigara bırakma için bilgilendirilmeli, yönlendirilmeli ve profesyonel destek almaları arttırılmalıdır.


References

 • 1. WHO. Report on the Global Tobacco Epidemic, 2011-MPOWER. Warning about the dangers of tobacco. http://whqlibdoc.who.int/publications/ 2011/9789240687813_eng.pdf.
 • 2. TC Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Tütün Bağımlılığı ile Mücadele Kitabı; 2010, Ankara)
 • 3. Türkiye Sigara Bırakma Polikliniği Sonuçları, Esra Kunt Uzaslan; Tütün ve Kontrolü Sempozyumu, 2005-2008: www.toraks.org.tr/sunumerkezi/ s=225F5D205A2028263D
 • 4. Uzaslan EK, Özyardımcı N, Karadağ M ve ark. The physician’s intervention in smoking cessation: Results of the five years of smoking cessation clinic. AnnMed Sci 2000; 9: 63-9.
 • 5. Solak ZA, Telli CG, Erdinç E, Sigarayı Bırakma Tedavisinin Sonuçları. Toraks Dergisi, 2003;4(1):73-77)
 • 6. Dale LC, Glover ED, Sachs DPL, Schoeder DR. Bupropion for smoking cessation: Predictors of successful outcome. Chest 2001; 119:1357-64
 • 7. Kenford SL, Fiore MC, Jorenby DE, Smith SS. Predicting smoking cessation: Who will quit with and without the nicotine patch. JAMA 1994:271;589-94.
 • 8. Monso E, Campbell J, Tonnesen P, Gustavsson G. Sociodemographic predictors of success in smoking intervention. Tobacco Control 2001;10:165-9.
 • 9. Salepçi B, Fidan A, Oruç Ö, Torun E, Çağlayan B, Kader ŞN, Sigara Bırakma Polikliniğimizde Başları Oranları ve Başarıda Etkili Faktörler, Toraks Dergisi, 2005;6(2):151-158
 • 10. Wilson DH, Wakefield MA, Steven ID et al. “ Sick of smoking”: Evelation of targeted minimal smoking cessation intervention in general practice. Med J Aust 1990;152:518-21.
 • 11. Demir T, Tutluoğlu B, Koç N ve ark. Sigara Bırakma Polikliniğimizin Bir Yıllık İzlem Sonuçları. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2004;52:63-8.
 • 12. Çan G, Öztuna F, Özlü T, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Sigara Bırakma Polikliniği Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Tüberküloz Toraks Dergisi 2004;52:69-74)
 • 13. Chandola T, Head J, Bartley M. Socio demographic predictors of quitting smoking: how important are household factors? Addiction 2004; 99:770-7.
 • 14. Kabat GC, Wynder EL. Determinants of quitting smoking. Am J Public Health 1987;77:1301-5.
 • 15. Fiore MC, Novotny TE, Pierce JP et al. Methods used to quit smoking in the United States: Do cessation programs help? JAMA 1990;263:2760-5.
 • 16. Fiore MC, Smith SS, Jorenby DE, et al. The effectiveness of the nicotine patch for smoking cessation. A meta-analysis. JAMA 1994; 271: 1940-7.
 • 17. Tonnesen P, Paoletti P, Gustavsson G, et al. Higher dosage nicotine patches increase one-year smoking cessation rates: results from the European CEASE trial. Eur Respir J 1999; 13: 238-46.
 • 18. Janson C, Kunzli N, de Marco R et al. Changes in active and passive smoking in the European Community Respiratory Health Survey. Eur Respir J 2006;27:517-24.
 • 19. Talay F, Kurt B, Tuğ T. Smoking habits of the elementary school teacher students in education faculty and related factors. Tuberk Toraks 2008; 56: 171-8.
 • 20. Çan G, Öztuna F, Özlü T ve ark. The evaluation of our smoking cessation clinic results. Eur Respir J 2002 Sep 20; Suppl 38: 579, P3584.
 • 21. Niu T, Chen C, Ni J, Wang B. Nicotine dependence and its familial aggregation in chinese. J Epidemiol 2000;29: 248-52.
 • 22. West R, Mcneill A, Raw M. Smoking cessation guideline for health professionals: An update. Thorax 2000;55:987-99.
 • 23. Şahbaz S, Kılınç O, Günay T, Ceylan E. Sigara İçme ve Demografik Özelliklerin Sigara Bırakma Tedavilerinin Sonuçlarına Etkileri. Toraks Dergisi 2007; 8(2):110-114
 • 24. Prochazka AV. New developments in smoking cessation. Chest 2000; 117: 169S-175S.
 • 25. A clinical practice guideline for treating tobacco use and dependence. A US Public Health Service report. The tobacco use and dependence clinical practice guideline panel, staff and consortium representatives. JAMA 2000;283:3244-54.
 • 26. Kottke TE, Battista RN, De Friese GH, Brekke ML. Attributes of successful smoking cessation interventions in medical practise. A metaanalysis of 39 controlled trials. JAMA 1988;259:2883-9.

ONE-YEAR FOLLOW-UP RESULTS OF BASKENT UNIVERSITY IZMIR ZUBEYDE HANIM HOSPITAL SMOKING CESSATION OUTPATIENT CLINIC

Year 2015, Volume 4, Issue 2, 65 - 70, 31.08.2015

AbstractOBJECTIVE: There are 17 million smokers in Turkey and 1.1 billions all over the world. In this study we investigated the results of our smoking cessation outpatient clinic retrospectively.


METHODS: 37 patients who were evaluated at our outpatient clinic between October 2011 and October 2012 were included.


RESULTS: There were 51.4% female, 48.6% female and the median age was 43.8 years in our study. Median history of smoking was 33.9 pack-years and the nicotine dependence level was high with 70.2%. 78.4% of the patients had university graduates, 67.6% married, 64.9% had children, 67.6% of them had comorbidity and %32.4 of them had taken professional support for smoking cessation in advance. Education and motivation therapy were given to all patients and also NRT to 8.1%, bupropion to 40%, varenicline were given to 45% of the patients. During the treatment; most frequent problems were willingness of smoking, irritability, nervousness, concentration difficulties. The most side effects were nausea, palpitation, prickle and the treatments of 4 objects was terminated because of the side effects. The smoking cessation were higher at the patients who were female, married, had children and had comorbidity but not statistically significant (p>0.05). Success rates were established as 75.7% at first month, 54.1% at 6. month and 54.1% at the end of the year, respectively. Success of therapy was %46.7 at the patients who were given bupropion treatment, %52.9 at varenicline teratment and %100 at NRT treatment.

CONCLUSION: Finally; we emphasize that; cigarette smoking is stil an important problem of public health and the patients must be educated and referred for professional support.


References

 • 1. WHO. Report on the Global Tobacco Epidemic, 2011-MPOWER. Warning about the dangers of tobacco. http://whqlibdoc.who.int/publications/ 2011/9789240687813_eng.pdf.
 • 2. TC Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Tütün Bağımlılığı ile Mücadele Kitabı; 2010, Ankara)
 • 3. Türkiye Sigara Bırakma Polikliniği Sonuçları, Esra Kunt Uzaslan; Tütün ve Kontrolü Sempozyumu, 2005-2008: www.toraks.org.tr/sunumerkezi/ s=225F5D205A2028263D
 • 4. Uzaslan EK, Özyardımcı N, Karadağ M ve ark. The physician’s intervention in smoking cessation: Results of the five years of smoking cessation clinic. AnnMed Sci 2000; 9: 63-9.
 • 5. Solak ZA, Telli CG, Erdinç E, Sigarayı Bırakma Tedavisinin Sonuçları. Toraks Dergisi, 2003;4(1):73-77)
 • 6. Dale LC, Glover ED, Sachs DPL, Schoeder DR. Bupropion for smoking cessation: Predictors of successful outcome. Chest 2001; 119:1357-64
 • 7. Kenford SL, Fiore MC, Jorenby DE, Smith SS. Predicting smoking cessation: Who will quit with and without the nicotine patch. JAMA 1994:271;589-94.
 • 8. Monso E, Campbell J, Tonnesen P, Gustavsson G. Sociodemographic predictors of success in smoking intervention. Tobacco Control 2001;10:165-9.
 • 9. Salepçi B, Fidan A, Oruç Ö, Torun E, Çağlayan B, Kader ŞN, Sigara Bırakma Polikliniğimizde Başları Oranları ve Başarıda Etkili Faktörler, Toraks Dergisi, 2005;6(2):151-158
 • 10. Wilson DH, Wakefield MA, Steven ID et al. “ Sick of smoking”: Evelation of targeted minimal smoking cessation intervention in general practice. Med J Aust 1990;152:518-21.
 • 11. Demir T, Tutluoğlu B, Koç N ve ark. Sigara Bırakma Polikliniğimizin Bir Yıllık İzlem Sonuçları. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2004;52:63-8.
 • 12. Çan G, Öztuna F, Özlü T, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Sigara Bırakma Polikliniği Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Tüberküloz Toraks Dergisi 2004;52:69-74)
 • 13. Chandola T, Head J, Bartley M. Socio demographic predictors of quitting smoking: how important are household factors? Addiction 2004; 99:770-7.
 • 14. Kabat GC, Wynder EL. Determinants of quitting smoking. Am J Public Health 1987;77:1301-5.
 • 15. Fiore MC, Novotny TE, Pierce JP et al. Methods used to quit smoking in the United States: Do cessation programs help? JAMA 1990;263:2760-5.
 • 16. Fiore MC, Smith SS, Jorenby DE, et al. The effectiveness of the nicotine patch for smoking cessation. A meta-analysis. JAMA 1994; 271: 1940-7.
 • 17. Tonnesen P, Paoletti P, Gustavsson G, et al. Higher dosage nicotine patches increase one-year smoking cessation rates: results from the European CEASE trial. Eur Respir J 1999; 13: 238-46.
 • 18. Janson C, Kunzli N, de Marco R et al. Changes in active and passive smoking in the European Community Respiratory Health Survey. Eur Respir J 2006;27:517-24.
 • 19. Talay F, Kurt B, Tuğ T. Smoking habits of the elementary school teacher students in education faculty and related factors. Tuberk Toraks 2008; 56: 171-8.
 • 20. Çan G, Öztuna F, Özlü T ve ark. The evaluation of our smoking cessation clinic results. Eur Respir J 2002 Sep 20; Suppl 38: 579, P3584.
 • 21. Niu T, Chen C, Ni J, Wang B. Nicotine dependence and its familial aggregation in chinese. J Epidemiol 2000;29: 248-52.
 • 22. West R, Mcneill A, Raw M. Smoking cessation guideline for health professionals: An update. Thorax 2000;55:987-99.
 • 23. Şahbaz S, Kılınç O, Günay T, Ceylan E. Sigara İçme ve Demografik Özelliklerin Sigara Bırakma Tedavilerinin Sonuçlarına Etkileri. Toraks Dergisi 2007; 8(2):110-114
 • 24. Prochazka AV. New developments in smoking cessation. Chest 2000; 117: 169S-175S.
 • 25. A clinical practice guideline for treating tobacco use and dependence. A US Public Health Service report. The tobacco use and dependence clinical practice guideline panel, staff and consortium representatives. JAMA 2000;283:3244-54.
 • 26. Kottke TE, Battista RN, De Friese GH, Brekke ML. Attributes of successful smoking cessation interventions in medical practise. A metaanalysis of 39 controlled trials. JAMA 1988;259:2883-9.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Arzu İZMİR
Başkent Üniversitesi, İzmir Zübeyde Hanım Hastanesi, İzmir


Şule AKÇAY This is me
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara


Füsun ÖNER EYÜBOĞLU This is me
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Publication Date August 31, 2015
Application Date October 24, 2014
Acceptance Date January 19, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 4, Issue 2

Cite

APA İzmir, A. , Akçay, Ş. & Öner Eyüboğlu, F. (2015). BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İZMİR ZÜBEYDE HANIM HASTANESİ SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ 1 YILLIK İZLEM SONUÇLARI . Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi , 4 (2) , 65-70 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/balikesirsbd/issue/38435/452295

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi - BAUN Sağ Bil Derg Online-ISSN: 2147-2238 - Copyright holder Balıkesir  Health Sciences Journal-BAUN Health Sci J

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.https://www.ithenticate.com/https://app.trdizin.gov.tr/dergi/TWpFM05EUT0/e-balikesir-saglik-bilimleri-dergisi-bsbd-