Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE BEBEĞİ YATAN ANNELERİN BEBEKLERİNE ANNE SÜTÜ VERME EĞİLİMLERİ İLE EMZİRME ÖZ YETERLİLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Year 2015, Volume 4, Issue 2, 71 - 78, 31.08.2015

Abstract


AMAÇ: Bu çalışma yeni doğan yoğun bakım ünitesinde bebeği yatan annelerin bebeklerine anne sütü verme eğilimleri ile emzirme öz yeterliliklerinin karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. YÖNTEMLER: Tanımlayıcı olarak yapılan çalışmanın evrenini, Erzurum’da bulunan bir devlet hastanesinin “Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde” Eylül 2013-Ocak 2014 tarihleri arasında tedavi gören bebeklerin çalışmaya katılmaya gönüllü olan anneleri (S: 175) oluşturdu. Verilerin toplanmasında kişisel bilgi formu, Emzirme Özyeterlilik Ölçeği, IOWA Süt Verme Eğilimi Ölçeği kullanıldı. Araştırma sonuçlarının değerlendirilmesinde yüzdelik dağılımlar, bağımsız grup t testi, Cronbach alfa kat sayısı, KW, MWU testleri kullanıldı.


BULGULAR: Annelerin Emzirme Özyeterlilik ve IOWA Süt Verme Eğilimi puan ortalamalarının dağılımları incelendiğinde; Emzirme Özyeterlilik Ölçeği puan ortalamasının 57.69±8.86, IOWA Süt Verme Eğilimi puan ortalamasının 65.57±6.66 olduğu, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olmadığı (p>0.05), anneye ait tanıtıcı özelliklerden; 36 yaş ve üzeri olan, eğitim düzeyi üniversite düzeyinde olan, çalışan, gebeliğini planlayan annelerin IOWA puan ortalamalarının daha yüksek olduğu ve gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p<0.05), emzirme deneyimi olan annelerin emzirme özyeterlilik ölçeği puan ortalamasının daha yüksek olduğu (p<0.05) bulunmuştur.


SONUÇ: Çalışmada Emzirme Özyeterlilik ile IOWA Süt Verme Eğilimi arasında ilişki bulunmamasına karşın, anneye, gebeliğe ve emzirmeye ait bazı tanıtıcı özelliklerin annenin emzirme özyeterliliğini ve süt verme eğilimini etkilediği belirlenmiştir.


References

 • 1. Gür E. Anne Sütü İle Beslenme. Türk Pediatri Arşivi. 2007; 42: 11-15.
 • 2. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması TNSA-2008, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, “Çocukların ve Annelerin Beslenme Durumu”, (Çevrimiçi) http://www.hips.hacettepe.edu.tr/TNSA2008-AnaRapor.pdf, (Erişim Tarihi: 02.01. 2014).
 • 3. Flores MS. Fairchoc MP. The Relationship of Breastfeeding to Antimicrobial Exposure in The First Year of Life. Clinical Pediatric (Phila). 2004; 43(7): 631–6.
 • 4. Marriot MB, Campbell L, Hirsch E, Wilson D. Preliminary Data from Demographig and Health Surveys on Infant Feeding in 20 Developing Countries. The Journal of Nutrition. 2007; 137(2):518S-523S.
 • 5. Bandura A. Regulation of Cognitive Processes Through Perceived Self-Efficacy. Developmental Psychology. 1989; 25(5): 729-35.
 • 6. Dennis CL. Theoretical Underpinnings of Breast-Feeding Confidence: A self-Efficacy Framework. Journal of Human Lactation. 1999; 15(3): 195-201.
 • 7. O’Campo P, Faden RR, Gielen AC, Wang MC. Prenatal Factors Associated With Breastfeeding Duration: Recommendations for Prenatal İnterventions. Birth. 1992;19(4): 195-201.
 • 8. Otsuka K, Dennis CL, Tatsuoka H, Jimba M. The Relationship Between Breastfeeding Self-Efficacy and Perceived Insufficient Milk Among Japanese Mothers. Journal of Obstetric Gynecologin and Neonatal Nursing. 2008;37(5):546-55.
 • 9. Dennis CL. Breastfeeding Initiation and Duration: A 1990–2000 Literature Review. Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing 2002; 31(1): 12–32.
 • 10. Shaker I, Scott JA, Reid M. Issues and Innovations in Nursing Practice. Journal of Advenced Nursing. 2004; 45(3): 260-269.
 • 11. Duong DV, Binns CW, Lee AH. Breast-Feeding Initiation And Exclusive Breast-Feeding in Rural Vietnam. Public Health Nutrition. 2004; 7(6):795-9.
 • 12. Ladomenou F, Kafatos A, Galanakis E. Risk Factors Related To Intention to Breastfeed, Early Weaning and Suboptimal Duration Of Breastfeeding. Acta Paediatr. 2007; 96(10):1441-4.
 • 13. Santo LC, De Oliveira LD, Giugliani ER. Factors Associated With Low Incidence of Exclusive Breastfeeding for The First 6 Months. Birth. 2007; 34(3): 212-9.
 • 14. Dungy CI, McInnes RJ, Tappin DM, Wallis AB, Oprescu, F. Infant Feeding Attitudes and Knowledge Among Socioeconomically Disadvantaged Women in Glasgow. Maternal and Child Health Journal. 2008; 12(3):313-22.
 • 15. Samlı G, Kara B, Ünalan PC. Annelerin Emzirme ve Süt Çocuğu Beslenmesi Konusundaki Bilgi, İnanış ve Uygulamaları. Marmara Medikal Journal. 2006; 19(1):13-20.
 • 16. Kızıltepe C. Yenidoğan Ve Süt Çocuğu Beslenmesinde IOWA Skalasının Geçerliliğinin Değerlendirilmesi. Uzmanlık Tezi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Edirne: 2011.
 • 17. Dennis CL. Breastfeeding Self Efficacy Scale: Psychometric Assessment of The Short Form. Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing. 2003; 32(6), 734-74
 • 18. Tokat MA. Antenatal Dönemde Verilen Eğitimin Emzirme Öz-Yeterlilik Algısına ve Emzirme Başarısına Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği AD., İzmir: 2009.
 • 19. De la Mora A, Russell DW, Dungy CI. The IOWA Infant Feeding Attitude Scale: analysis of reliability and validity. Journal Applied Social Psychology. 1999; 29: 2362-80.
 • 20. Küçükoğlu S, Çelebioğlu A. Effect Of Natural-Feeding Education on Successful Exclusive Breast-Feeding and Breast-Feeding Self-Efficacy of Low-Birth-Weight Infants. Iranian Journal of Pediatrics. 2014; 24(1): 49-56.
 • 21. Dennis CL, Faux S. Development And Psychometric Testing Of The Breastfeeding Self-Efficacy Scale. Research in Nursing & Health. 1999; 22(5): 399-409.
 • 22. Yenal K, Tokat MA, Ozan YD, Cece Ö, Abalın FB. Annelerin Emzirme Öz-Yeterlilik Algıları ile Emzirme Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2013; 10 (2): 14-19.
 • 23. Wallis AB, Brînzaniuc A, Cherecheş R, Oprescu F, Sirlincan E, David I et al. Reliability and Validity of The Romanian Version of A Scale to Measure Infant Feeding Attitudes and Knowledge. Acta Pædiatrica. 2008; 97(9):1194–1199.
 • 24. Cattaneo, A. Quintero-Romero S. Protection, Promotion and Support of Breastfeeding in Low-Income Countries. Seminars in Fetal & Neonatal Medicine. 2006; 11(1):48-53.
 • 25. Smith, S. An Analysis of Australia's changing Context: The Breastfeeding Mother, Motivation and Free Community-Based Education. Breastfeeding Review Journal, 2007; 15(2): 21–25.
 • 26. Blyth R, Creedy DK, Dennis CL, Moyle W, Pratt J, De Vries SM. Effect of Maternal Confidence on Breastfeeding Duration: an Application of Breastfeeding Self-Efficacy Theory. Birth. 2002; 29(4):278-284.
 • 27. Wylie J, Werber I. Why Women Choose Not To Breastfeed. Maternal and Child Health Journal. 1994; 19(3):76-80.
 • 28. Aidam BA., Perez-Escamilla R, Lartey A, Aidam J. Factors Associated With Exclusive Breastfeeding in Accra, Ghana. European Journal of Clinical Nutrition 2005; 59(6): 789-796.
 • 29. Dai X ve Dennis CL. Translation and Validation of the Breastfeeding Self-Efficacy Scale into Chinese. Journal of Midwifery & Women's Health 2003; 48 (5): 350-356.
 • 30. Varol, D. ve Yıldız, S. Doğum Sonrası 6 Ay Boyunca Sürdürülen Emzirme Eğitiminin Tek Başına Anne Sütüyle Beslenme Süresine ve Büyümeye Etkisi. Florance Nigthingale Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2006; 14(56): 27-40.

COMPARISON OF BREASTFEEDING TENDENCIES AND BREASTFEEDING SELF-EFFICACY OF MOTHERS WHOSE BABY STAYING IN NEWBORN INTENSIVE CARE UNIT

Year 2015, Volume 4, Issue 2, 71 - 78, 31.08.2015

Abstract


OBJECTIVE: This study was conducted in order to compare breastfeeding tendencies and breastfeeding self-efficacy of mothers whose baby staying in newborn intensive care unit.

METHODS: Mothers of newborn babies who are having treatment in "Newborn Intensive Care Unit" in Erzurum a state hospital between the dates of September 2013 and January 2014 and volunteered to participate in the study constituted the population of the study which was conducted as descriptive. (n: 175). Personal information form, Breastfeeding Self-Efficacy Scale (BSES), the IOWA Infant Feeding Attitude Scale and method of face-to-face meeting in breast milking rooms in clinic were used for data collection. Percentage distribution, T-tests for independent group, Cronbach's alpha coefficient, KW and MWU tests were used for evaluation of the research results.


RESULTS: When the distribution of average points of Breastfeeding Self-Efficacy Scale (BSES) and the IOWA Infant Feeding Attitude Scale were examined, it was found that Breastfeeding Self-Efficacy Scale point average was 57.69±8.86, IOWA Infant Feeding Attitude Scale point average was 65.57±6.66, there is no any significant relationship between groups statistically (p>0.05), IOWA Infant Feeding Attitude Scale point average of mothers who are 36 years old and over with education level of university and working outside of the house and planned their pregnancy are higher than the others and the difference between the groups in this manner is statistically significant (p<0.05) and Breastfeeding Self-Efficacy Scale point average of mothers who have breastfeeding experience is higher than the others (p<0.05).


CONCLUSIONS: Although it cannot be found a relationship between Breastfeeding Self-Efficacy and Infant Feeding Attitude; it was determined that some descriptive characteristics of mother, pregnancy and breastfeeding affect the Breastfeeding Self-Efficacy and Infant Feeding Attitude of the mother.


References

 • 1. Gür E. Anne Sütü İle Beslenme. Türk Pediatri Arşivi. 2007; 42: 11-15.
 • 2. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması TNSA-2008, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, “Çocukların ve Annelerin Beslenme Durumu”, (Çevrimiçi) http://www.hips.hacettepe.edu.tr/TNSA2008-AnaRapor.pdf, (Erişim Tarihi: 02.01. 2014).
 • 3. Flores MS. Fairchoc MP. The Relationship of Breastfeeding to Antimicrobial Exposure in The First Year of Life. Clinical Pediatric (Phila). 2004; 43(7): 631–6.
 • 4. Marriot MB, Campbell L, Hirsch E, Wilson D. Preliminary Data from Demographig and Health Surveys on Infant Feeding in 20 Developing Countries. The Journal of Nutrition. 2007; 137(2):518S-523S.
 • 5. Bandura A. Regulation of Cognitive Processes Through Perceived Self-Efficacy. Developmental Psychology. 1989; 25(5): 729-35.
 • 6. Dennis CL. Theoretical Underpinnings of Breast-Feeding Confidence: A self-Efficacy Framework. Journal of Human Lactation. 1999; 15(3): 195-201.
 • 7. O’Campo P, Faden RR, Gielen AC, Wang MC. Prenatal Factors Associated With Breastfeeding Duration: Recommendations for Prenatal İnterventions. Birth. 1992;19(4): 195-201.
 • 8. Otsuka K, Dennis CL, Tatsuoka H, Jimba M. The Relationship Between Breastfeeding Self-Efficacy and Perceived Insufficient Milk Among Japanese Mothers. Journal of Obstetric Gynecologin and Neonatal Nursing. 2008;37(5):546-55.
 • 9. Dennis CL. Breastfeeding Initiation and Duration: A 1990–2000 Literature Review. Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing 2002; 31(1): 12–32.
 • 10. Shaker I, Scott JA, Reid M. Issues and Innovations in Nursing Practice. Journal of Advenced Nursing. 2004; 45(3): 260-269.
 • 11. Duong DV, Binns CW, Lee AH. Breast-Feeding Initiation And Exclusive Breast-Feeding in Rural Vietnam. Public Health Nutrition. 2004; 7(6):795-9.
 • 12. Ladomenou F, Kafatos A, Galanakis E. Risk Factors Related To Intention to Breastfeed, Early Weaning and Suboptimal Duration Of Breastfeeding. Acta Paediatr. 2007; 96(10):1441-4.
 • 13. Santo LC, De Oliveira LD, Giugliani ER. Factors Associated With Low Incidence of Exclusive Breastfeeding for The First 6 Months. Birth. 2007; 34(3): 212-9.
 • 14. Dungy CI, McInnes RJ, Tappin DM, Wallis AB, Oprescu, F. Infant Feeding Attitudes and Knowledge Among Socioeconomically Disadvantaged Women in Glasgow. Maternal and Child Health Journal. 2008; 12(3):313-22.
 • 15. Samlı G, Kara B, Ünalan PC. Annelerin Emzirme ve Süt Çocuğu Beslenmesi Konusundaki Bilgi, İnanış ve Uygulamaları. Marmara Medikal Journal. 2006; 19(1):13-20.
 • 16. Kızıltepe C. Yenidoğan Ve Süt Çocuğu Beslenmesinde IOWA Skalasının Geçerliliğinin Değerlendirilmesi. Uzmanlık Tezi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Edirne: 2011.
 • 17. Dennis CL. Breastfeeding Self Efficacy Scale: Psychometric Assessment of The Short Form. Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing. 2003; 32(6), 734-74
 • 18. Tokat MA. Antenatal Dönemde Verilen Eğitimin Emzirme Öz-Yeterlilik Algısına ve Emzirme Başarısına Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği AD., İzmir: 2009.
 • 19. De la Mora A, Russell DW, Dungy CI. The IOWA Infant Feeding Attitude Scale: analysis of reliability and validity. Journal Applied Social Psychology. 1999; 29: 2362-80.
 • 20. Küçükoğlu S, Çelebioğlu A. Effect Of Natural-Feeding Education on Successful Exclusive Breast-Feeding and Breast-Feeding Self-Efficacy of Low-Birth-Weight Infants. Iranian Journal of Pediatrics. 2014; 24(1): 49-56.
 • 21. Dennis CL, Faux S. Development And Psychometric Testing Of The Breastfeeding Self-Efficacy Scale. Research in Nursing & Health. 1999; 22(5): 399-409.
 • 22. Yenal K, Tokat MA, Ozan YD, Cece Ö, Abalın FB. Annelerin Emzirme Öz-Yeterlilik Algıları ile Emzirme Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2013; 10 (2): 14-19.
 • 23. Wallis AB, Brînzaniuc A, Cherecheş R, Oprescu F, Sirlincan E, David I et al. Reliability and Validity of The Romanian Version of A Scale to Measure Infant Feeding Attitudes and Knowledge. Acta Pædiatrica. 2008; 97(9):1194–1199.
 • 24. Cattaneo, A. Quintero-Romero S. Protection, Promotion and Support of Breastfeeding in Low-Income Countries. Seminars in Fetal & Neonatal Medicine. 2006; 11(1):48-53.
 • 25. Smith, S. An Analysis of Australia's changing Context: The Breastfeeding Mother, Motivation and Free Community-Based Education. Breastfeeding Review Journal, 2007; 15(2): 21–25.
 • 26. Blyth R, Creedy DK, Dennis CL, Moyle W, Pratt J, De Vries SM. Effect of Maternal Confidence on Breastfeeding Duration: an Application of Breastfeeding Self-Efficacy Theory. Birth. 2002; 29(4):278-284.
 • 27. Wylie J, Werber I. Why Women Choose Not To Breastfeed. Maternal and Child Health Journal. 1994; 19(3):76-80.
 • 28. Aidam BA., Perez-Escamilla R, Lartey A, Aidam J. Factors Associated With Exclusive Breastfeeding in Accra, Ghana. European Journal of Clinical Nutrition 2005; 59(6): 789-796.
 • 29. Dai X ve Dennis CL. Translation and Validation of the Breastfeeding Self-Efficacy Scale into Chinese. Journal of Midwifery & Women's Health 2003; 48 (5): 350-356.
 • 30. Varol, D. ve Yıldız, S. Doğum Sonrası 6 Ay Boyunca Sürdürülen Emzirme Eğitiminin Tek Başına Anne Sütüyle Beslenme Süresine ve Büyümeye Etkisi. Florance Nigthingale Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2006; 14(56): 27-40.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Sibel KÜÇÜKOĞLU
Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi


Aynur AYTEKİN This is me
Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi


Seval ATEŞEYAN This is me
Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi

Publication Date August 31, 2015
Application Date December 11, 2014
Acceptance Date February 24, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 4, Issue 2

Cite

APA Küçükoğlu, S. , Aytekin, A. & Ateşeyan, S. (2015). YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE BEBEĞİ YATAN ANNELERİN BEBEKLERİNE ANNE SÜTÜ VERME EĞİLİMLERİ İLE EMZİRME ÖZ YETERLİLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI . Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi , 4 (2) , 71-78 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/balikesirsbd/issue/38435/452304

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi - BAUN Sağ Bil Derg Online-ISSN: 2147-2238 - Copyright holder Balıkesir  Health Sciences Journal-BAUN Health Sci J

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.https://www.ithenticate.com/https://app.trdizin.gov.tr/dergi/TWpFM05EUT0/e-balikesir-saglik-bilimleri-dergisi-bsbd-