Case Report
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

NEUMAN SİSTEMLER MODELİNE GÖRE ENDOMETRİYUM KANSERLİ HASTANIN BAKIMI: OLGU SUNUMU

Year 2015, Volume 4, Issue 2, 94 - 102, 31.08.2015

Abstract


Hemşirelik, insanın yaşam süreci boyunca sağlık/ hastalık durumlarında gereksindiği bakım ve uygulamaları gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda; hemşirelik kuramları hemşirenin analitik düşünme becerisini geliştirmesinde, hemşirelik işlevlerinde amaç belirleme ve geliştirme yeteneğini kazanmasında bir rehber olarak yardım eder. Bunun için hemşireler hemşirelik teorilerine dayandırılmış çeşitli hemşirelik bakım modellerinden yararlanırlar. Bu modellerden birisi Neuman Sistemler Modeli’dir. Bu model, hemşireliğin yalnızca sağlık ya da hastalık değil insan odaklı bir holistik yaklaşıma sahip olduğunu, hastanın stresörleri ve stresör kaynaklarını algılamalarının önemini vurgulamış, tüm hedeflerin belirlenmesinde ve girişimlerin planlanmasında hasta ile işbirliğinin üzerinde durmuştur. Bu doğrultuda, Neuman Sistemler Modeli temel alınarak, endometriyum kanser tanısıyla jinekoloji onkoloji servisine yatırılan 54 yaşındaki hastanın içsel, kişilerarası, kişi dışı faktörlerin yarattığı stresler ve bu streslerden etkilenme düzeyi incelenmiş ve hemşirelik bakım planı oluşturulmuştur. Bu derlemenin amacı; endometriyum kanseri olgusunun, Neuman Sistemler Modeli’ne temellendirilmiş şekilde bütüncül bir bakış açısıyla hemşirelik bakımının sağlanmasını ve modelin kullanılabilirliğini göstermektir.


References

 • 1. Karadakovan A, Usta Yeşilbalkan Ö. Öğrencilerin Bilinci Kapalı Hastada Saptadıkları NANDA Hemşirelik Tanılarının İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi.2004;7(3):1-7.
 • 2. Eşer İ, Dereli N. Öğrenci ve Mezun Hemşirelerin Hemşirelik Sürecine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi, IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu Kongre Kitabı. 1997;199-203.
 • 3. Birol L. Hemşirelik Süreci, 7. baskı, s.17-57, Etki Yayınları, İzmir (2005).
 • 4. Henderson V, Nite G. Principles and Practice of Nursing, 6. baskı, s. 1051-1053, Macmillan Publishing co., USA (1978).
 • 5. Öz F. Sağlık Alanında Temel Kavramlar, 1.Baskı, s.15-20, İmaj İç ve Dış Ticaret AŞ, Ankara ( 2004).
 • 6. WHO. Hemşirelikte Etkinliğe Doğru Eylem ( Nursing in Action Strengthening Nursing and Midwifery to Support Health for all Ed. Salvaje J.), Türkçe ed: Ülker S. s.11-19,Aydoğdu ofset, Ankara (1985).
 • 7. Akgün M. Hemşirelik Bakımının Spiritüel Boyutu. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2007;2(6):105-115.
 • 8. Uysal N, Khorshid L, Eşer İ. Neuman Sistemler Modeline Göre Bir Vaka Çalışması. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi.2009;12(3):74-81.
 • 9. Knigh JB. The Betty Neuman Systems Model applied to practice: A client with multiple sclerosis. Joumal of Advanced Nursing.1990:15:447-455.
 • 10. Fawcett J. Contemporary Nursing Knowledge Analysis and Evaluation of Nursing Models and Theories, 2. baskı, F. A. Davis Company, Philadelphia (2005).
 • 11. Ume-Nwagbo PN, DeWan SA, Lowry LW. Using the Neuman Systems Model for Best Practices. Nursing Science Quarterly. 2006:19(1); 31-35.
 • 12. Neuman B, Fawcett, J. The Neuman’s System Model, 4.baskı, Prentice Hall, New Jersey (2002).
 • 13. Dağ H, Kavlak O, Şirin A. Neuman Sistemler Modeli ve İnfertilite Stresörleri. Türkiye Klinikleri J Nurs Sci .2014;6(2):121-8.
 • 14. McEwen M, Wills E. M. Theoretical Basis for Nursing, 2.baskı, Lippincott Williams&Wilkins, USA (2007).
 • 15. Velioğlu P. Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar, 2.baskı,s.395-422, Akademi basın ve yayıncılık, İstanbul (2012).
 • 16. Coskun A. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı, 1. baskı, s.526-527,Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul (2012).
 • 17. Carter E. Ready for Home?, Nursing Times,1981; 77,(19):826-829.
 • 18. Dulaney PE, Crawford VC, Turner G. A Comprehensive Education and Support Program for Women Experiencing Hysterectomies, JOGNN, 1990;19(4):319-325.
 • 19. Haslett S. Hysterectomy Counselling, Nursing Mirror, 1985; 161(16): 45-46.
 • 20. Gould D. Recorvery from Hysterectomy, Nursing Times, 1982;78 (42): 1769-1771.
 • 21. Kuczynski HJ. After the Hysterectomy, Nursing Mirror, 1992;155 (6): 42-46.
 • 22. Kinnick V. Leners D. The hysterectomy experience:An ethnographic syudy. Journal of Holistic Nursing, 1995;13 (2): 142-154
 • 23. Lalinec-Michaud M, Engelsmann F, Marino J. Depression After Hysterectomy: A Comparative Study, Psychosomatics, 1988;29 (3): 307-314.
 • 24. Bielawska- Batorowicz, E.Removal of the uterus and ovaries and the opinion of women postoperatively, Pol Tyg Lek.1991; 22-29; 46 (17-18): 349-51.
 • 25. Sağlık Bakanlığı (Türkiye), Hacettepe Üniversitesi Nüfüs Etüdleri Enstitüsü, Macro International Inc: Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 1993, Ankara 1994.
 • 26. Varma SG, Oğuzhanoğlu KN, Karadağ F, Özdel O, Amuk T. Doğal ve Cerrahi Menopozda Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri ile Cinsel Doyum Arasındaki İlişki, Klinik Psikiyatri, 2005,8:109-115.

CARE PATIENT WITH ENDOMETRIAL CANCER ACCORDING TO NEUMAN SYSTEMS MODEL: A CASE REPORT

Year 2015, Volume 4, Issue 2, 94 - 102, 31.08.2015

Abstract

Nursing perform maintenance and practices necessary throughout the life span of human in health/disease process. In this context, nursing theory helps that both enhancment of nurse analytical thinking skills and achieve the ability to identify and develop objectives in nursing function. To do this, nurses benefit from a variety of nursing care model based on nursing theory. Neuman Systems Model is one of these models. At this model, nursing have not only health or disease but also a human-oriented holistic approach. Besides this model emphasized importance of the its resources and patient's stressors in parallel with it focused on planning of interventions and the identification of all targets. Accordingly, Neuman Systems Model-based, in 54-year-old patient which was admitted to the gynecologic oncology service with the diagnosis of endometrial cancer was created nursing care plan and examined the impact of these stress levels and stress caused by intrapersonal, interpersonal, personal external factors. The purpose of this review is to show the usefulness of the model and the provision of nursing care with a holistic perspective Neuman Systems Model-based cases of endometrial cancer.


References

 • 1. Karadakovan A, Usta Yeşilbalkan Ö. Öğrencilerin Bilinci Kapalı Hastada Saptadıkları NANDA Hemşirelik Tanılarının İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi.2004;7(3):1-7.
 • 2. Eşer İ, Dereli N. Öğrenci ve Mezun Hemşirelerin Hemşirelik Sürecine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi, IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu Kongre Kitabı. 1997;199-203.
 • 3. Birol L. Hemşirelik Süreci, 7. baskı, s.17-57, Etki Yayınları, İzmir (2005).
 • 4. Henderson V, Nite G. Principles and Practice of Nursing, 6. baskı, s. 1051-1053, Macmillan Publishing co., USA (1978).
 • 5. Öz F. Sağlık Alanında Temel Kavramlar, 1.Baskı, s.15-20, İmaj İç ve Dış Ticaret AŞ, Ankara ( 2004).
 • 6. WHO. Hemşirelikte Etkinliğe Doğru Eylem ( Nursing in Action Strengthening Nursing and Midwifery to Support Health for all Ed. Salvaje J.), Türkçe ed: Ülker S. s.11-19,Aydoğdu ofset, Ankara (1985).
 • 7. Akgün M. Hemşirelik Bakımının Spiritüel Boyutu. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2007;2(6):105-115.
 • 8. Uysal N, Khorshid L, Eşer İ. Neuman Sistemler Modeline Göre Bir Vaka Çalışması. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi.2009;12(3):74-81.
 • 9. Knigh JB. The Betty Neuman Systems Model applied to practice: A client with multiple sclerosis. Joumal of Advanced Nursing.1990:15:447-455.
 • 10. Fawcett J. Contemporary Nursing Knowledge Analysis and Evaluation of Nursing Models and Theories, 2. baskı, F. A. Davis Company, Philadelphia (2005).
 • 11. Ume-Nwagbo PN, DeWan SA, Lowry LW. Using the Neuman Systems Model for Best Practices. Nursing Science Quarterly. 2006:19(1); 31-35.
 • 12. Neuman B, Fawcett, J. The Neuman’s System Model, 4.baskı, Prentice Hall, New Jersey (2002).
 • 13. Dağ H, Kavlak O, Şirin A. Neuman Sistemler Modeli ve İnfertilite Stresörleri. Türkiye Klinikleri J Nurs Sci .2014;6(2):121-8.
 • 14. McEwen M, Wills E. M. Theoretical Basis for Nursing, 2.baskı, Lippincott Williams&Wilkins, USA (2007).
 • 15. Velioğlu P. Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar, 2.baskı,s.395-422, Akademi basın ve yayıncılık, İstanbul (2012).
 • 16. Coskun A. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı, 1. baskı, s.526-527,Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul (2012).
 • 17. Carter E. Ready for Home?, Nursing Times,1981; 77,(19):826-829.
 • 18. Dulaney PE, Crawford VC, Turner G. A Comprehensive Education and Support Program for Women Experiencing Hysterectomies, JOGNN, 1990;19(4):319-325.
 • 19. Haslett S. Hysterectomy Counselling, Nursing Mirror, 1985; 161(16): 45-46.
 • 20. Gould D. Recorvery from Hysterectomy, Nursing Times, 1982;78 (42): 1769-1771.
 • 21. Kuczynski HJ. After the Hysterectomy, Nursing Mirror, 1992;155 (6): 42-46.
 • 22. Kinnick V. Leners D. The hysterectomy experience:An ethnographic syudy. Journal of Holistic Nursing, 1995;13 (2): 142-154
 • 23. Lalinec-Michaud M, Engelsmann F, Marino J. Depression After Hysterectomy: A Comparative Study, Psychosomatics, 1988;29 (3): 307-314.
 • 24. Bielawska- Batorowicz, E.Removal of the uterus and ovaries and the opinion of women postoperatively, Pol Tyg Lek.1991; 22-29; 46 (17-18): 349-51.
 • 25. Sağlık Bakanlığı (Türkiye), Hacettepe Üniversitesi Nüfüs Etüdleri Enstitüsü, Macro International Inc: Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 1993, Ankara 1994.
 • 26. Varma SG, Oğuzhanoğlu KN, Karadağ F, Özdel O, Amuk T. Doğal ve Cerrahi Menopozda Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri ile Cinsel Doyum Arasındaki İlişki, Klinik Psikiyatri, 2005,8:109-115.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Olgu sunumları
Authors

Özlem GÜNER
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmı̇r
0000-0002-8302-9073


Oya KAVLAK This is me
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmı̇r

Publication Date August 31, 2015
Application Date December 12, 2014
Acceptance Date February 10, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 4, Issue 2

Cite

APA Güner, Ö. & Kavlak, O. (2015). NEUMAN SİSTEMLER MODELİNE GÖRE ENDOMETRİYUM KANSERLİ HASTANIN BAKIMI: OLGU SUNUMU . Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi , 4 (2) , 94-102 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/balikesirsbd/issue/38435/452319

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi - BAUN Sağ Bil Derg Online-ISSN: 2147-2238 - Copyright holder Balıkesir  Health Sciences Journal-BAUN Health Sci J

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.https://www.ithenticate.com/https://app.trdizin.gov.tr/dergi/TWpFM05EUT0/e-balikesir-saglik-bilimleri-dergisi-bsbd-