Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ ÖNCESİ HASTALARIN YAŞAM KALİTESİ VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Year 2016, Volume 5, Issue 2, 56 - 61, 31.08.2016

AbstractAMAÇ: Bu çalışmanın amacı koroner arter bypass greft (KABG) cerrahisi planlanan hastaların yaşam kalitesini değerlendirmektir.


YÖNTEMLER: Tanımlayıcı prospektif olarak yürütülen çalışmanın örneklemine KABG cerrahisi planlanan 118 hasta alınmıştır. Verilerin toplanmasında hastanın demografik ve tıbbi öyküsünden, yaşam kalitesini değerlendirmek üzere SF36 ve sağlıklı yaşam biçimi ölçeğinden yararlanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizlerinde sayı, yüzde, ortalama, t testi, varyans ve korelasyon yapılmıştır. Çalışmaya başlamadan önce etik izin, kurum izni ve hastalardan yazılı izin alınmıştır.


BULGULAR: Hastaların %56.8’i 60-79 yaş aralığında, %61’inin geliş öyküsünün anjina olduğu, %68.6’sının diğer kronik hastalıklara sahip olduğu belirlenmiştir. Hastaların SF36 yaşam kalitesi ölçeğinin fiziksel rol fonksiyon ve emosyonel rol fonksiyon puanlarının oldukça düşük olduğu; sağlıklı yaşam biçimi ölçeğinin egzersiz, stres yönetimi ve sağlık sorumluluğu alt boyut puanlarının da düşük olduğu görülmüştür.


SONUÇ: KABG cerrahisi planlanan hastaların yaşam kalitesinin ve sağlıklı yaşam biçiminin istendik düzeyde olmadığı belirlenmiştir. Bu alanda eğitimlerin verilmesinin ve çalışmaların devamlılığının yapılmasının önemli olduğu görülmektedir.


References

 • 1. Treat-Jacobson D J, Lindquist R. Exercise, quality of life, and symptoms in men and women five to six years after coronary artery bypass graft surgery. Heart Lung 2007; 36:387-397.
 • 2. Stafford L, Berk M, Reddy P, Jacksona HJ. Comorbid depression and health-related quality of life in patients with coronary artery disease. Journal of Psychosomatic Research. 2007; 62: 401-410.
 • 3. Lee GA. Patients reported health-related quality of life five years post coronary artery bypass graft surgery \ a methodological study. European Journal of Cardiovascular Nursing. 2008; 7(1): 67-72.
 • 4. The WHOQOL Group. The World Health Organization quality of life assessment (WHOQOL): development and general psychometric properties. Soc Sci Med.1998; 46:1569–85.
 • 5. Colak Z, Segotic I, Uzun S, Mazar M, Ivancan V, Majeric-Kogler V. Health related quality of life following cardiac surgery - correlation with EuroSCORE. European Journal of Cardio-thoracic Surgery. 2008; 33: 72-76.
 • 6. Falcoz PE, Chocron S, Stoica L, Kaili D, Puyraveau M, Mercier M, et al. Open heart surgery: one-year self-assessment of quality of life and functional outcome. Ann Thorac Surg 2003;76:1598-604.
 • 7. Aydın S, Yavuz T, Düver H, Kutsal A. 65 yaş üstü hastalarda koroner bypass operasyonlarının yaşam kaliteleri üzerine erken dönem etkisinin SF-36 testi ile tespiti. Geriatri 2002; 5 (2): 64-67.
 • 8. Ayaz S, Tezcan S, Akıncı F. Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin sağlığı geliştirme davranışları. C.Ü.Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2005; 9(2):26-34.
 • 9. Kurçer MA, Özbay A. Koroner arter hastalarında uygulanan yaşam tarzı eğitim ve danışmanlığının yaşam kalitesine etkisi. Anadolu Kardiyoloji Dergisi. 2011; 11: 107-113.
 • 10. Pınar R. Diabetes mellitus’lu hastaların yaşam kalitesi ve yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin incelenmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul. (1995).
 • 11. Esin MN. Endüstriyel alanda çalışan işçilerin sağlık davranışlarının saptanması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi. İstanbul (1997).
 • 12. Durmaz T, Özdemir Ö, Özdemir BA, Keleş T, Bayram NA, Bozkurt E. Factors affecting quality of life in patients with coronary heart disease.Turk J Med Sci. 2009; 39 (3): 343-351.
 • 13. Shepherd CW, While AE. Cardiac rehabilitation and quality of life: A systematic review. International Journal of Nursing Studies. 2012; 49: 755-771.
 • 14. Küçükberber N, Özdilli K,Yorulmaz H. Kalp hastalarında sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve yaşam kalitesine etki eden faktörlerin değerlendirilmesi. Anadolu Kardiyoloji Dergisi. 2011; 11: 619-26.
 • 15. Ballan A, A comparative study of patient perceived quality of life pre and post coronary artery bypass graft surgery. Australian Journal of Advanced Nursing. 2007; 24(4): 24-28.
 • 16. Erdem N, Ergüney S. Koroner arter hastalarında yaşam kalitesinin ve yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin incelenmesi. Atatürk Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi.2005; 8(3):1-9.
 • 17. Dilek F, Ünsar S, Süt, N. Koroner arter hastalarında yasam kalitesinin değerlendirilmesi. Fırat Saglık Hizmetleri Dergisi.2010;5(13):29-44.
 • 18. Savaşan A, Ayten M, Ergene O. Koroner arter hastalarında sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve umutsuzluk. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. 2013;4(1):1-6
 • 19. Uzun M. Kardiyak rehabilitasyonda hasta eğitimi ve egzersiz. Anadolu Kardiyoloji Dergisi. 2007;7:298-304.
 • 20. Sawatzky JV, Kehler DS, Ready AE, Lerner N, Boreskie S, Lamont D, Luchik D, Arora RC, Duhamel TA. Prehabilitation program for elective coronary artery bypass graft surgery patients: a pilot randomized controlled study. Clinical Rehabilitation. 2014; 28(7):648-657.

QUALITY OF LIFE AND HEALTHY LIFE STYLE BEFORE CORONARY ARTERY BYPASS GRAFT SURGERY

Year 2016, Volume 5, Issue 2, 56 - 61, 31.08.2016

AbstractOBJECTIVE: The purpose of this study is to evaluate of patients undergoing CABG surgery the quality of life


METHODS: A prospective descriptive study conducted on the sample of 118 patients scheduled for CABG surgery were included. The collection of data from the patient's demographic and medical history, to assess quality of life and healthy lifestyle SF36 scale was utilized. In statistical analyzes of data points, percentage, mean, t test, ANOVA, and correlations were made. Permit before starting work ethics, corporate approval and written consent was taken from patients.


RESULTS: Patients, 56.8% in the 60-79 age range, 61% of the advent of a history of angina, 68.6% was determined to have other chronic diseases. SF36 quality of life of patients and emotional role function, physical role function scale scores is quite low; healthy lifestyle scale exercise, stress management and health responsibility subscale scores were found to be low.


CONCLUSION: Quality of life of patients undergoing CABG surgery and a healthy lifestyle is not determined to be at an expected level. The administration of education in this field and the continuity of work is important, it is seen that done.


References

 • 1. Treat-Jacobson D J, Lindquist R. Exercise, quality of life, and symptoms in men and women five to six years after coronary artery bypass graft surgery. Heart Lung 2007; 36:387-397.
 • 2. Stafford L, Berk M, Reddy P, Jacksona HJ. Comorbid depression and health-related quality of life in patients with coronary artery disease. Journal of Psychosomatic Research. 2007; 62: 401-410.
 • 3. Lee GA. Patients reported health-related quality of life five years post coronary artery bypass graft surgery \ a methodological study. European Journal of Cardiovascular Nursing. 2008; 7(1): 67-72.
 • 4. The WHOQOL Group. The World Health Organization quality of life assessment (WHOQOL): development and general psychometric properties. Soc Sci Med.1998; 46:1569–85.
 • 5. Colak Z, Segotic I, Uzun S, Mazar M, Ivancan V, Majeric-Kogler V. Health related quality of life following cardiac surgery - correlation with EuroSCORE. European Journal of Cardio-thoracic Surgery. 2008; 33: 72-76.
 • 6. Falcoz PE, Chocron S, Stoica L, Kaili D, Puyraveau M, Mercier M, et al. Open heart surgery: one-year self-assessment of quality of life and functional outcome. Ann Thorac Surg 2003;76:1598-604.
 • 7. Aydın S, Yavuz T, Düver H, Kutsal A. 65 yaş üstü hastalarda koroner bypass operasyonlarının yaşam kaliteleri üzerine erken dönem etkisinin SF-36 testi ile tespiti. Geriatri 2002; 5 (2): 64-67.
 • 8. Ayaz S, Tezcan S, Akıncı F. Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin sağlığı geliştirme davranışları. C.Ü.Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2005; 9(2):26-34.
 • 9. Kurçer MA, Özbay A. Koroner arter hastalarında uygulanan yaşam tarzı eğitim ve danışmanlığının yaşam kalitesine etkisi. Anadolu Kardiyoloji Dergisi. 2011; 11: 107-113.
 • 10. Pınar R. Diabetes mellitus’lu hastaların yaşam kalitesi ve yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin incelenmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul. (1995).
 • 11. Esin MN. Endüstriyel alanda çalışan işçilerin sağlık davranışlarının saptanması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi. İstanbul (1997).
 • 12. Durmaz T, Özdemir Ö, Özdemir BA, Keleş T, Bayram NA, Bozkurt E. Factors affecting quality of life in patients with coronary heart disease.Turk J Med Sci. 2009; 39 (3): 343-351.
 • 13. Shepherd CW, While AE. Cardiac rehabilitation and quality of life: A systematic review. International Journal of Nursing Studies. 2012; 49: 755-771.
 • 14. Küçükberber N, Özdilli K,Yorulmaz H. Kalp hastalarında sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve yaşam kalitesine etki eden faktörlerin değerlendirilmesi. Anadolu Kardiyoloji Dergisi. 2011; 11: 619-26.
 • 15. Ballan A, A comparative study of patient perceived quality of life pre and post coronary artery bypass graft surgery. Australian Journal of Advanced Nursing. 2007; 24(4): 24-28.
 • 16. Erdem N, Ergüney S. Koroner arter hastalarında yaşam kalitesinin ve yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin incelenmesi. Atatürk Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi.2005; 8(3):1-9.
 • 17. Dilek F, Ünsar S, Süt, N. Koroner arter hastalarında yasam kalitesinin değerlendirilmesi. Fırat Saglık Hizmetleri Dergisi.2010;5(13):29-44.
 • 18. Savaşan A, Ayten M, Ergene O. Koroner arter hastalarında sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve umutsuzluk. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. 2013;4(1):1-6
 • 19. Uzun M. Kardiyak rehabilitasyonda hasta eğitimi ve egzersiz. Anadolu Kardiyoloji Dergisi. 2007;7:298-304.
 • 20. Sawatzky JV, Kehler DS, Ready AE, Lerner N, Boreskie S, Lamont D, Luchik D, Arora RC, Duhamel TA. Prehabilitation program for elective coronary artery bypass graft surgery patients: a pilot randomized controlled study. Clinical Rehabilitation. 2014; 28(7):648-657.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Elif DİRİMEŞE This is me
Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Zonguldak


Fatma Demir DEMİR KORKMAZ This is me
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir


Aliye OKGÜN ALCAN This is me
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir

Publication Date August 31, 2016
Application Date December 25, 2015
Acceptance Date February 15, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 5, Issue 2

Cite

APA Dirimeşe, E. , Demir Korkmaz, F. D. & Okgün Alcan, A. (2016). KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ ÖNCESİ HASTALARIN YAŞAM KALİTESİ VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ . Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi , 5 (2) , 56-61 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/balikesirsbd/issue/38438/452572

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi - BAUN Sağ Bil Derg Online-ISSN: 2147-2238 - Copyright holder Balıkesir  Health Sciences Journal-BAUN Health Sci J

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.https://www.ithenticate.com/https://app.trdizin.gov.tr/dergi/TWpFM05EUT0/e-balikesir-saglik-bilimleri-dergisi-bsbd-