Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

YENİDOĞANLARDA 2D: 4D PARMAK UZUNLUKLARI ORANI İLE KORDON KANI TESTOSTERON VE ÖSTROJEN HORMONU SEVİYESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Year 2016, Volume 5, Issue 2, 75 - 82, 31.08.2016

Abstract

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma, yenidoğanlarda sağ ve sol elin ikinci ve dördüncü parmak uzunlukları oranı ile kordon kanı testosteron ve östrojen hormonu düzeyi arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla yapılmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma kapsamına, Eylül 2014 - Ocak 2015 tarihleri arasında, Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Doğum Kliniğinde normal spontan vajinal doğum ile dünyaya gelen sağlıklı 100 bebek (50 erkek - 50 kız) alınmıştır. Parmak uzunluklarının tespitinde 0,01 mm’ye duyarlı dijital bir kumpas kullanılarak elde edilen veriler, önceden hazırlanan çalışma formuna kaydedilmiştir. Kordon kanı ise doğum eylemi sonrasında klemplenip kesilen göbek kordonundan mikst kan olarak alınmış ve Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Laboratuvarı’nda santrifüj edilip uygun saklama koşullarında bekletildikten sonra Kemilüminesans Mikropartikül İmmünolojik Test yöntemiyle çalışılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, SPSS 18 analiz programı kullanılmış ve kordon kanı hormon düzeyleri ile parmak uzunlukları arasındaki korelasyonu tespit etmek için independent sample t-testi uygulanmıştır.

BULGULAR: Araştırmada; erkek bebeklerde, sol el 2. ve 4. parmak uzunlukları, kız bebeklerden anlamlı derecede daha uzun çıkmıştır (p<0,05). Erkek bebeklerde her iki elde de 2D: 4D oranı, kız bebeklerden daha düşük çıkmıştır. 2D: 4D oranlarına bakıldığında kız bebeklerde sağ ve sol el arasında anlamlı bir fark yok iken, erkek bebeklerde sol eldeki 2D: 4D oranının daha düşük olduğu görülmüştür. Kordon kanı hormon düzeylerinin değerlendirilmesinde; hem testosteron, hem de östrojen düzeyinin kız bebeklerde daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Ancak erkek ve kız bebeklerde kordon kanı testosteron ve östrojen hormonu ile hiçbir parmak uzunluğu veya parmak oranı arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir (p>0,05).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, yenidoğanlarda kordon kanı testosteron ve östrojen hormonu düzeylerinin, sağ ve sol el ikinci ve dördüncü parmak uzunlukları oranlarının bir göstergesi olmadığı görülmüştür.

References

 • 1. Genenş M, Şilfeler İ, Benk Şilfeler D, Canbak Y, Kurnaz H, Dorum BA, Pekün F. Anne ve kordon kanı çinko düzeyleri ile yenidoğanın antropometrik ölçümleri arasındaki ilişki. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2009, XX(2):74-81.
 • 2. Kurtoğlu S, Akın MA, Sarıcı D. İntrauterin büyüme: Prenatal ve postnatal değerlendirmesi. Türk Aile Hekimliği Dergisi, 2011, 15(3):91-100.
 • 3. Tosun M. Randomize seçilen kişilerde serbest androjen indeksi ile serum serbest testosteron değerinin karşılaştırılması. T.C. Sağlık Bakanlığı, Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Bölümü, Uzmanlık Tezi, İstanbul, 2005.
 • 4. Kurtoğlu S, Baştuğ O. Mini puberte ve yorumlanması. Türk Pediatri Arşivi, 2014, 49:186-91.
 • 5. Timurağaoğlu A. Kordon kanı bankası: Ya iflas ederse? XXXI.Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 2004, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı:36-41.
 • 6. Malas MA, Doğan Ş, Evcil EH, Desdicioğlu K. Yenidoğan - beş yaş arası çocuklarda ve 16-60 yaş arası erişkinlerde 2.-4. parmak oranının araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008, 15(3):17-22.
 • 7. Ertuğrul B, Otağ İ. Cinsiyete özgü vücut morfolojisi ile elin ikinci ve dördüncü parmak uzunluk oranları arasındaki ilişki. İnsanbilim Dergisi, 2012, 1(2):94-107.
 • 8. Manning J.T, Martin S, Trivers R.L, Soler M. 2nd to 4th digit ratio and offspring sex ratio. Journal of Theoretical Biology, 2002,217(1):93-95.
 • 9. Manning JT, Scutt D, Wilson J, Lewis-Jones DI. The ratio of 2nd to 4th digit length: a predictor of sperm numbers and concentrations of testosterone, luteinizing hormone and oestrogen. Human Reproduction, 1998, 13(11):3000-3004.
 • 10. Manning JT, Taylor RP. Second to fourth digit ratio and male ability in sport: Implictaions for sexual selection in humans. Evolution and Human Behavior, 2001, 22:61-69.
 • 11. Manning J.T, Martin S, Trivers R.L, Soler M. 2nd to 4th digit ratio and offspring sex ratio. Journal of Theoretical Biology, 2002,217(1):93-95.
 • 12. Lutchmaya S, Baron-Cohen S, Raggat P, Knickmeyer R, Manning JT. 2nd to 4th digit ratios, fetal testosterone and estradiol. Early Human Development, 2004, 77:23-28.
 • 13. Hönekopp J, Manning JT, Müller C. Digit ratio (2D:4D) and physical fitness in males and females: Evidence for effects of prenatal androgens on sexually selected traits. Hormones and Behavior, 2006, 49:545-549.
 • 14. De Bruin EI, Verheij F, Wiegman T, Ferdinand RF. Differences in finger length ratio between males with autism, pervasive developmental disorder-not otherwise specified, ADHD and anxiety disorders. Developmental Medicine and Child Neurology, 2006, 48(12):962-5.
 • 15. Krajmer P, Spajdel M, Kubranska A, Ostanikova D. 2D:4D finger ratio in Slovak autism spectrum population. Bratisl Lek Listy,2011, 112:377-9.
 • 16. McIntyre MH. The use of digit ratios as markers for perinatal androgen action. Reprod Biol Endocrinol, 2006, 26:10.
 • 17. Manning JT, Bundred PE, Newton DJ, Flanagan BF. The 2nd to 4th digit ratio and variation in the androgen receptor gene. Evolution and Human Behavior, 2003, 24:401-7.
 • 18. Kangassalo K, Pölkki M, Rantala MJ. Prenatal influences on sexual orientation: Digit ratio (2D:4D) and number of older siblings. Evolutionary Psychology, 2011, 9(4):496-508.
 • 19. Chai XJ, Jacobs LF. Digit ratio predicts sense of direction in women. Plos One, 2012, 7(2):1-8.
 • 20. Putz DA, Gaulin SJC, Sporter RJ, McBurney DH. Sex hormones and finger length what does 2D:4D indicate? Evolution and Human Behavior, 2004, 25:182-199.
 • 21. Manning JT, Wood S, Vang E, Walton J, Bundred PE, Heyningen CV, Lewis-Jones DI. Second to fourth digit ratio (2D:4D) and testosteron in men. Asian Journal and Andrology, 2004, 6:211-215.
 • 22. Manning JT, Fink B, Trivers R. Digit ratio (2D:4D) and gender inequalities across nations. Evolutionary Psychology, 2014, 12(4):757-768.
 • 23. Hönekopp J. No evidence that 2D:4D is related to the number of CAG repeats in the androgen receptor gene. Frontiers in Endocrinology, 2013, 4(185):1-6.
 • 24. Çelik A, Aksu F, Tunar M, Daşdan Ada EN, Topaçoğlu H. Master atletlerin fiziksel performans düzeylerinin eldeki parmak oranlarıyla ilişkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,2010, 24(1):5-10.
 • 25. Yıldız E. Çocuklarda dijital formül. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006, 3(3):82-83.
 • 26. Öztaşan N, Kutlu N. Sağlıklı bireylerde parmak uzunlukları oranlarının (2D:4D); el tercihi, non-verbal zeka, görsel, işitsel ve verbal yetenekler, motor beceri ve serebral lateralizasyon ile ilişkisi. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014, 3(1)11-15.
 • 27. Aksu F, Tatar A, Türkmen S, Çelikli S, Tetik S. Paramediklerde psikolojik değerlendirme ve eldeki 2/4 parmak oranının kişilik yapısı ile ilişkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010, 1:11-18.
 • 28. McManus IC, Bryden MP. Geschwind’s theory of cerebral lateralization: Developing a formal, casual model. Psychological Bulletin,1991,110(2):237-253.
 • 29. Moffat SD, Hampson E. Salivary testosterone levels in left-and-right handed adults. Neuropsychologia, 1996, 34:225-233.
 • 30. Seizeur R, Margo E, Prima S, Wiest-Daessle N, Maumet C, Morandi X. Corticospinaş tract asymetry and handedness in right- and left-handers by diffusion tensor tractography. Surgical and Radiologic Anatomy, 2014, 36:111-124.

THE RELATIONSHIP BETWEEN TESTOSTERONE AND OESTROGEN LEVEL OF THE CORD BLOOD AND LENGTH OF FINGERS OF NEWBORNS 2D: 4D

Year 2016, Volume 5, Issue 2, 75 - 82, 31.08.2016

Abstract

INTRODUCTION: This study has been conducted to find out the relationship between the second and the fourth fingers of right and left hands and the level of testosterone and oestrogen level among the newborns.

METHODS: 100 normal spontaneous vaginal birth babies (50 boys and 50 girls) and their mothers in the Neonatal Unit of Balıkesir Atatürk State Hospital have been included into this study from September 2014 to January 2015. A digital calliper which is sensitive to 0,01 mm was used to detect the length of fingers and the data were recorded. The cord blood after having been centrifuged in Atatürk State Hospital’s Laboratory,the cord blood was kept under appropriate conservation conditions and was applied to Chemiluminescence Microparticle Immunological Test. SPSS18 analysis programme was exerted in order to evaluate the data,and the independentsample t test was carried to correlation between the cord blood hormone levels with the length of fingers.

RESULTS: In the end of the research, the second and the fourth fingers of the left hand of boys were rather longer than those of girls’ (p<0,05). 2D: 4D rate of the both hands of boys were lower than those of girls’. When 2D: 4D rate was taken into account, there were no difference of the girls’ left and right hands while the rate of 2D: 4D was lower in the boys’ left hand. Both the testosterone and oestrogen levels of baby girls were higher in the evaluation of cord blood hormone levels. However, there were no relationship between cord blood testosterone and oestrogen hormones of boys and girls and the length and rate of fingers (p>0,05).

DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, the rate of the length of the second and the fourth fingers of the right and the left hand is not an indicator of the testosterone and oestrogen hormones of the cord blood in the newborns.


References

 • 1. Genenş M, Şilfeler İ, Benk Şilfeler D, Canbak Y, Kurnaz H, Dorum BA, Pekün F. Anne ve kordon kanı çinko düzeyleri ile yenidoğanın antropometrik ölçümleri arasındaki ilişki. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2009, XX(2):74-81.
 • 2. Kurtoğlu S, Akın MA, Sarıcı D. İntrauterin büyüme: Prenatal ve postnatal değerlendirmesi. Türk Aile Hekimliği Dergisi, 2011, 15(3):91-100.
 • 3. Tosun M. Randomize seçilen kişilerde serbest androjen indeksi ile serum serbest testosteron değerinin karşılaştırılması. T.C. Sağlık Bakanlığı, Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Bölümü, Uzmanlık Tezi, İstanbul, 2005.
 • 4. Kurtoğlu S, Baştuğ O. Mini puberte ve yorumlanması. Türk Pediatri Arşivi, 2014, 49:186-91.
 • 5. Timurağaoğlu A. Kordon kanı bankası: Ya iflas ederse? XXXI.Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, 2004, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı:36-41.
 • 6. Malas MA, Doğan Ş, Evcil EH, Desdicioğlu K. Yenidoğan - beş yaş arası çocuklarda ve 16-60 yaş arası erişkinlerde 2.-4. parmak oranının araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008, 15(3):17-22.
 • 7. Ertuğrul B, Otağ İ. Cinsiyete özgü vücut morfolojisi ile elin ikinci ve dördüncü parmak uzunluk oranları arasındaki ilişki. İnsanbilim Dergisi, 2012, 1(2):94-107.
 • 8. Manning J.T, Martin S, Trivers R.L, Soler M. 2nd to 4th digit ratio and offspring sex ratio. Journal of Theoretical Biology, 2002,217(1):93-95.
 • 9. Manning JT, Scutt D, Wilson J, Lewis-Jones DI. The ratio of 2nd to 4th digit length: a predictor of sperm numbers and concentrations of testosterone, luteinizing hormone and oestrogen. Human Reproduction, 1998, 13(11):3000-3004.
 • 10. Manning JT, Taylor RP. Second to fourth digit ratio and male ability in sport: Implictaions for sexual selection in humans. Evolution and Human Behavior, 2001, 22:61-69.
 • 11. Manning J.T, Martin S, Trivers R.L, Soler M. 2nd to 4th digit ratio and offspring sex ratio. Journal of Theoretical Biology, 2002,217(1):93-95.
 • 12. Lutchmaya S, Baron-Cohen S, Raggat P, Knickmeyer R, Manning JT. 2nd to 4th digit ratios, fetal testosterone and estradiol. Early Human Development, 2004, 77:23-28.
 • 13. Hönekopp J, Manning JT, Müller C. Digit ratio (2D:4D) and physical fitness in males and females: Evidence for effects of prenatal androgens on sexually selected traits. Hormones and Behavior, 2006, 49:545-549.
 • 14. De Bruin EI, Verheij F, Wiegman T, Ferdinand RF. Differences in finger length ratio between males with autism, pervasive developmental disorder-not otherwise specified, ADHD and anxiety disorders. Developmental Medicine and Child Neurology, 2006, 48(12):962-5.
 • 15. Krajmer P, Spajdel M, Kubranska A, Ostanikova D. 2D:4D finger ratio in Slovak autism spectrum population. Bratisl Lek Listy,2011, 112:377-9.
 • 16. McIntyre MH. The use of digit ratios as markers for perinatal androgen action. Reprod Biol Endocrinol, 2006, 26:10.
 • 17. Manning JT, Bundred PE, Newton DJ, Flanagan BF. The 2nd to 4th digit ratio and variation in the androgen receptor gene. Evolution and Human Behavior, 2003, 24:401-7.
 • 18. Kangassalo K, Pölkki M, Rantala MJ. Prenatal influences on sexual orientation: Digit ratio (2D:4D) and number of older siblings. Evolutionary Psychology, 2011, 9(4):496-508.
 • 19. Chai XJ, Jacobs LF. Digit ratio predicts sense of direction in women. Plos One, 2012, 7(2):1-8.
 • 20. Putz DA, Gaulin SJC, Sporter RJ, McBurney DH. Sex hormones and finger length what does 2D:4D indicate? Evolution and Human Behavior, 2004, 25:182-199.
 • 21. Manning JT, Wood S, Vang E, Walton J, Bundred PE, Heyningen CV, Lewis-Jones DI. Second to fourth digit ratio (2D:4D) and testosteron in men. Asian Journal and Andrology, 2004, 6:211-215.
 • 22. Manning JT, Fink B, Trivers R. Digit ratio (2D:4D) and gender inequalities across nations. Evolutionary Psychology, 2014, 12(4):757-768.
 • 23. Hönekopp J. No evidence that 2D:4D is related to the number of CAG repeats in the androgen receptor gene. Frontiers in Endocrinology, 2013, 4(185):1-6.
 • 24. Çelik A, Aksu F, Tunar M, Daşdan Ada EN, Topaçoğlu H. Master atletlerin fiziksel performans düzeylerinin eldeki parmak oranlarıyla ilişkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,2010, 24(1):5-10.
 • 25. Yıldız E. Çocuklarda dijital formül. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006, 3(3):82-83.
 • 26. Öztaşan N, Kutlu N. Sağlıklı bireylerde parmak uzunlukları oranlarının (2D:4D); el tercihi, non-verbal zeka, görsel, işitsel ve verbal yetenekler, motor beceri ve serebral lateralizasyon ile ilişkisi. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014, 3(1)11-15.
 • 27. Aksu F, Tatar A, Türkmen S, Çelikli S, Tetik S. Paramediklerde psikolojik değerlendirme ve eldeki 2/4 parmak oranının kişilik yapısı ile ilişkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010, 1:11-18.
 • 28. McManus IC, Bryden MP. Geschwind’s theory of cerebral lateralization: Developing a formal, casual model. Psychological Bulletin,1991,110(2):237-253.
 • 29. Moffat SD, Hampson E. Salivary testosterone levels in left-and-right handed adults. Neuropsychologia, 1996, 34:225-233.
 • 30. Seizeur R, Margo E, Prima S, Wiest-Daessle N, Maumet C, Morandi X. Corticospinaş tract asymetry and handedness in right- and left-handers by diffusion tensor tractography. Surgical and Radiologic Anatomy, 2014, 36:111-124.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Ramazan ÇETİN This is me
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Balıkesir


Mehmet CAN This is me
Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Balıkesir


Emrah ÖZCAN This is me
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Balıkesir

Publication Date August 31, 2016
Application Date January 11, 2016
Acceptance Date April 26, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 5, Issue 2

Cite

APA Çetin, R. , Can, M. & Özcan, E. (2016). YENİDOĞANLARDA 2D: 4D PARMAK UZUNLUKLARI ORANI İLE KORDON KANI TESTOSTERON VE ÖSTROJEN HORMONU SEVİYESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ . Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi , 5 (2) , 75-82 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/balikesirsbd/issue/38438/452582

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi - BAUN Sağ Bil Derg Online-ISSN: 2147-2238 - Copyright holder Balıkesir  Health Sciences Journal-BAUN Health Sci J

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.https://www.ithenticate.com/https://app.trdizin.gov.tr/dergi/TWpFM05EUT0/e-balikesir-saglik-bilimleri-dergisi-bsbd-