Research Article
BibTex RIS Cite

GEBE KADINLARDA RUBELLA VE SİTOMEGALOVİRUS SEROPREVELANSININ ELISA YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI

Year 2017, Volume: 6 Issue: 1, 11 - 15, 30.04.2017

Abstract


GİRİŞ: Rubella ve CMV enfeksiyonları fetal hasar yapma potansiyeli olması nedeniyle gebelik esnasında önemli risk faktörleridir. Bu enfeksiyonlar için antenatal riskin belirlenmesi konjenital sendromunun önlenmesi için çok önemlidir. Bu çalışmanın amacı, gebe kadınlarda retrospektif olarak rubella virüs ve CMV seroprevalansını belirlemektir


YÖNTEMLER: Ocak 2013-Aralık 2013 yılları arasında gebe kadınlardan alınan serum örnek sonuçları retrospektif incelendi. Serolojik testler otomatize makro ELİSA (siemens ımmulıte 2000 xpi ımmunoassay system) yöntemi kullanılarak yapıldı. İstatistiksel değerlendirmeler için SPSS 18 istatistik paket programı kullanıldı.


BULGULAR: Toplam1829 serum örneğinin 91’inde (%4.9) Rubella IgM pozitifliği saptanırken, Rubella IgG için test edilen 805 serum örneğinde 785 (%97.5) seropozitiflik belirlendi. Sitomegelovirus açısından değerlendirildiğinde İse; 1324 serum örneğinin 10 unda ( %0.7) Sitomegalovirus IgM pozitifliği saptanırken, Sitomegalovirus IgG için test edilen 532 serum örneğinin 497 sinde (%93.4) seropozitiflik saptandı. Olguların yaş grupları incelendiğinde her iki grupta da seropozitiflik en fazla 20-25 yaş grubunda olduğu görüldü.


SONUÇ: Gebelik esnasında görülen primer CMV ve Rubella infeksiyonları ciddi fetal anomalilere yol açabilir. Anne adayları, bu enfeksiyonların bulaş yolları, korunma ve kontrolü konusunda eğitilmelidir. Antenatal risk gruplarının saptanması konjenital sendromların önlenmesinde önemli bir adımdır. Bu yüzden öncelikle o bölgeye ait seropozitiflik oranlarının bilinmesi çok önemlidir.

References

 • 1. Stegmann BJ, Carey JC. TORCH Infections. Toxoplasmosis, other (syphilis,varicellazoster, parvovirus B19), Rubella, Cytomegalovirus (CMV), and Herpes infections.Curr Womens Health Rep 2002; 2(4): 253-8.
 • 2. Gwendolyn L Gilbert. Infections in pregnant women. The Medical Journal of Astralia 2002; 176(5): 229-36.
 • 3. Kliegman RM, Stanton BF, Geme J, Schor N, Behrman RE. Nelson Textbook of Pediatrics. 19th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2011:1075-8.
 • 4. Wiesenfeld HL, Sweet Rl. Perinatal infections. In: Scott JR, Disaia PJ, Hammond CB). Danforth’s Obstetrics and Gynecology. 7th ed. Philadelphia: JBLippincott Co, 1994: 481-2.
 • 5. Ho M. Epidemiology of Cytomegalovirus infections. Rev Infect Dis 1990; 12: 701.
 • 6. Gaynant MA, Steegers EAP, Semmekrot BA, Merkus HMMW, Galama JMD. Congenitalcytomegalovirus infection: review of the epidemiology and outcome. Obstet Gynecol Survey 2002; 57: 245-56.
 • 7. Pass RF. Epidemiology and transmission of Cytomegalovirus. J Infect Dis 1985: 152:243.
 • 8. Gershon AA. Rubella Virus (German Measles), In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds). Mandell, Douglas And Bennet’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 6th ed. Philadelphia, Pennsylvania: Churchill-Livingstone, 2005:1921-1926
 • 9. Pekintürk N. Doğurganlık Yaş Grubundaki Kadınlarda Rubella ve Sitomegalovirüs Seroprevalansı J Clin Anal Med 2015;6(1): 69-71
 • 10. Ocak S, Zeteroğlu S, Ozer C, Dolapcioglu K, Gungoren A. Seroprevalence of Toxoplasma gondii, rubella and cytomegalovirus among pregnant women in southern Turkey. Scand J Infect Dis 2007; 39: 231-4
 • 11. Tamer GS, Dundar D, Caliskan E. Seroprevalence of Toxoplasma Gondii, rubella, and cytomegalovirus among pregnant women in western region of Turkey. Clin Invest Med 2009; 32: 43-47.
 • 12. Karabulut A , Polat Y, Türk M , Işık BY Evaluation of rubella, Toxoplasma gondii, and cytomegalovirus seroprevalences among pregnant women in Denizli province. Turk J Med Sci 2011; 41 (1): 159-164
 • 13. Yılmazer M, Altındis M, Cevrioglu S, Fenkci V, Aktepe O,Sırthan E. Toxoplasma, Cytomegalovirus, Rubella, Hepatitis B and Hepatitis C seropositivity rates in pregnant women who live in Afyon region. Medical J Kocatepe 2004; 5: 49-53.
 • 14. Akıncı P, Altuğlu İ, Sertöz R, Zeytinoğlu A. İzmir’deki gebelerde rubella ve sitomegalovirüs infeksiyonu seroprevalansı İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2007; 21 (4): 183-186
 • 15. İnci A, Yener C, Güven D.Bir devlet hastanesinde gebe kadınlarda toksoplazma, rubella ve sitomegalovirüs seroprevalansının araştırılması Pamukkale Tıp Dergisi 2014;7(2):19-25
 • 16. M Bakacak, MS Bostancı, B Köstü, Ö Ercan, S Serın, Avcı F. Gebelerde Toxoplasma gondii, rubella ve sitomegalovirüs seroprevalansı.Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (2): 326-331
 • 17. Hossain A. Seroepidemiology of rubella in Saudi Arabia. J Trop Pediatr 1989; 35: 169-170.
 • 18. Younes AT, Elian A, Darwish MA. Rubella virus antibodies in women of childbearing age. J Egypt Public Health Assoc 1991;66: 397-410
 • 19. Doroudchi M, Dehaghani AS, Emad K, Ghaderi AA. Seroepidemiological survey of rubella immunity among three populations in Shiraz, Islamic Republic of Iran. East Mediterr Health J 2001; 7: 128-138.
 • 20. Şen TA, Millik F, Kınık E. Adölesan kızlarda rubella antikor seroprevalansı. Genel Tıp erg 2003;13(2):53-57.
 • 21. Mehta Nm, Thomas RM. Antenatal screening for rubella-infection or immunity? BMJ 2002;325(7355):90-1.
 • 22. Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2006 /120 sayılı genelge
 • 23. Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M, ed. İnfekiyon hastalıkları ve mikrobiyolojisi. İs¬tanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2002.p.123-80.
 • 24. Wildschut HIJ, Weiner CP, Peters TJ (eds). When to screen in obstetrics and Gynaecology. In: Foulon W, Naessens A. Nonvenereal Diseases Acquired During Pregnancy. London: W.B. Sounders Co. Ltd; 1996.p.13-39.
 • 25. Tezer H, Seçmeer G. Sitomegalovirüs (CMV) infeksiyonları. Hacettepe Tıp Derg 2007;38(1):1–7.
 • 26. Hagay ZJ, Biran G, Ornoy A, Reece EA. Congenital cytomegalovirus infection: A long-standing problem still seeking a solution. Am J Obstet Gynecol 1996;174(Pt 1):241-5.
 • 27. Pass RF. Cytomegalovirus. Long SS, Pickering LK, Prober CG, ed. Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases, 3. basım, Churchill Livingstone – Else¬vier; 2008.p.1029-36.

INVESTIGATION OF THE RUBELLA AND CYTOMEGALOVIRUS SEROPREVALENCES

Year 2017, Volume: 6 Issue: 1, 11 - 15, 30.04.2017

Abstract


INTRODUCTION: Rubella virus and cytomegalovirus(CMV) infections are important risk factors in pregnancy because of their fetal damage potential. Determination of antenatal risk of CMV infection and rubella is very important for prevention of congenital syndrome. The aim of this study was to determine seroprevalences of the rubella virus and CMV retrospectively in pregnant women.


METHODS: Between January 2013 and December 2013, pregnant women were screened for rubella antibodies and CMV antibodies, retrospektively. Serum samples were tested by the automated makro ELISA method (siemens ımmulıte 2000 xpi ımmunoassay system). The data for statistical evaluations was done with SPSS 18 statistical software package.


RESULTS: Rubella IgG seropositivity was detected in 785 (%97.5) of the 805 and rubella IgM was detec ted in 91(%4.9) of the 1829 pregnant women. For CMV, IgG seropositivity was found in 497 (%93.4) of the 532 and CMV IgM in 10 (0.7%) of the 1324 pregnant women. The age group of the patients examined and seropositivity in both groups were observed in the 20-25 age group.


CONCLUSION: The problems that can be caused by primary CMV and Rubella infections during pregnancy are serious . Expectant mothers should be educated in the routes of transmission ,prevention and control of CMV and rubella infection .The prenatal detection of risk groups is an important step in the prevention of congenital syndromes. Therefore , primarily known that the seropositivity rate of the region is very important


References

 • 1. Stegmann BJ, Carey JC. TORCH Infections. Toxoplasmosis, other (syphilis,varicellazoster, parvovirus B19), Rubella, Cytomegalovirus (CMV), and Herpes infections.Curr Womens Health Rep 2002; 2(4): 253-8.
 • 2. Gwendolyn L Gilbert. Infections in pregnant women. The Medical Journal of Astralia 2002; 176(5): 229-36.
 • 3. Kliegman RM, Stanton BF, Geme J, Schor N, Behrman RE. Nelson Textbook of Pediatrics. 19th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2011:1075-8.
 • 4. Wiesenfeld HL, Sweet Rl. Perinatal infections. In: Scott JR, Disaia PJ, Hammond CB). Danforth’s Obstetrics and Gynecology. 7th ed. Philadelphia: JBLippincott Co, 1994: 481-2.
 • 5. Ho M. Epidemiology of Cytomegalovirus infections. Rev Infect Dis 1990; 12: 701.
 • 6. Gaynant MA, Steegers EAP, Semmekrot BA, Merkus HMMW, Galama JMD. Congenitalcytomegalovirus infection: review of the epidemiology and outcome. Obstet Gynecol Survey 2002; 57: 245-56.
 • 7. Pass RF. Epidemiology and transmission of Cytomegalovirus. J Infect Dis 1985: 152:243.
 • 8. Gershon AA. Rubella Virus (German Measles), In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds). Mandell, Douglas And Bennet’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 6th ed. Philadelphia, Pennsylvania: Churchill-Livingstone, 2005:1921-1926
 • 9. Pekintürk N. Doğurganlık Yaş Grubundaki Kadınlarda Rubella ve Sitomegalovirüs Seroprevalansı J Clin Anal Med 2015;6(1): 69-71
 • 10. Ocak S, Zeteroğlu S, Ozer C, Dolapcioglu K, Gungoren A. Seroprevalence of Toxoplasma gondii, rubella and cytomegalovirus among pregnant women in southern Turkey. Scand J Infect Dis 2007; 39: 231-4
 • 11. Tamer GS, Dundar D, Caliskan E. Seroprevalence of Toxoplasma Gondii, rubella, and cytomegalovirus among pregnant women in western region of Turkey. Clin Invest Med 2009; 32: 43-47.
 • 12. Karabulut A , Polat Y, Türk M , Işık BY Evaluation of rubella, Toxoplasma gondii, and cytomegalovirus seroprevalences among pregnant women in Denizli province. Turk J Med Sci 2011; 41 (1): 159-164
 • 13. Yılmazer M, Altındis M, Cevrioglu S, Fenkci V, Aktepe O,Sırthan E. Toxoplasma, Cytomegalovirus, Rubella, Hepatitis B and Hepatitis C seropositivity rates in pregnant women who live in Afyon region. Medical J Kocatepe 2004; 5: 49-53.
 • 14. Akıncı P, Altuğlu İ, Sertöz R, Zeytinoğlu A. İzmir’deki gebelerde rubella ve sitomegalovirüs infeksiyonu seroprevalansı İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2007; 21 (4): 183-186
 • 15. İnci A, Yener C, Güven D.Bir devlet hastanesinde gebe kadınlarda toksoplazma, rubella ve sitomegalovirüs seroprevalansının araştırılması Pamukkale Tıp Dergisi 2014;7(2):19-25
 • 16. M Bakacak, MS Bostancı, B Köstü, Ö Ercan, S Serın, Avcı F. Gebelerde Toxoplasma gondii, rubella ve sitomegalovirüs seroprevalansı.Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (2): 326-331
 • 17. Hossain A. Seroepidemiology of rubella in Saudi Arabia. J Trop Pediatr 1989; 35: 169-170.
 • 18. Younes AT, Elian A, Darwish MA. Rubella virus antibodies in women of childbearing age. J Egypt Public Health Assoc 1991;66: 397-410
 • 19. Doroudchi M, Dehaghani AS, Emad K, Ghaderi AA. Seroepidemiological survey of rubella immunity among three populations in Shiraz, Islamic Republic of Iran. East Mediterr Health J 2001; 7: 128-138.
 • 20. Şen TA, Millik F, Kınık E. Adölesan kızlarda rubella antikor seroprevalansı. Genel Tıp erg 2003;13(2):53-57.
 • 21. Mehta Nm, Thomas RM. Antenatal screening for rubella-infection or immunity? BMJ 2002;325(7355):90-1.
 • 22. Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2006 /120 sayılı genelge
 • 23. Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M, ed. İnfekiyon hastalıkları ve mikrobiyolojisi. İs¬tanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2002.p.123-80.
 • 24. Wildschut HIJ, Weiner CP, Peters TJ (eds). When to screen in obstetrics and Gynaecology. In: Foulon W, Naessens A. Nonvenereal Diseases Acquired During Pregnancy. London: W.B. Sounders Co. Ltd; 1996.p.13-39.
 • 25. Tezer H, Seçmeer G. Sitomegalovirüs (CMV) infeksiyonları. Hacettepe Tıp Derg 2007;38(1):1–7.
 • 26. Hagay ZJ, Biran G, Ornoy A, Reece EA. Congenital cytomegalovirus infection: A long-standing problem still seeking a solution. Am J Obstet Gynecol 1996;174(Pt 1):241-5.
 • 27. Pass RF. Cytomegalovirus. Long SS, Pickering LK, Prober CG, ed. Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases, 3. basım, Churchill Livingstone – Else¬vier; 2008.p.1029-36.
There are 27 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Orhan Akpınar

Hatice Akpınar This is me

Publication Date April 30, 2017
Submission Date August 18, 2016
Published in Issue Year 2017 Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA Akpınar, O., & Akpınar, H. (2017). GEBE KADINLARDA RUBELLA VE SİTOMEGALOVİRUS SEROPREVELANSININ ELISA YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(1), 11-15.

International Peer Reviewed Journal

The journal adopts Open Access Policy and does not request article proccessing charge (APC), article publishing charge or any other charges.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.