Review
BibTex RIS Cite

PARALYSIS AND INJECTION APLICATIONS

Year 2017, Volume: 6 Issue: 1, 38 - 42, 30.04.2017

Abstract
Nurses who work all institutions in the delivery of health care services, take roles about preparing and applying safely of drugs, training of patients and relatives about drugs and observing patients’ response to drugs. Nurses must take into account the patient's circulatory physiology when applying the drugs to the patients with paralysis. In addition nurses should know and be able to distinguish injectionl administration complications. This article prepared in order to draw attention to this issue because of no studies were made about the injection prosedures to patients with paralysis.


References

 • 1. Türkmen Ç. Akut İskemik İnmede Yutma Değerlendirmesi. TC Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği. Uzmanlık Tezi, İstanbul: 2005.
 • 2. Bulkan M. Akut İsNumune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği. Uzmanlık Tezi, İstanbul:2006.
 • 3. Üstünel GSH. İnmeli Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Demografik ve Klinik Parametrelerle İlişkisi. İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Uzmanlık Tezi, İstanbul: 2009.
 • 4. Kılıç Z. İnmeli Hastalarda Santral Ağrı Değerlendirmesi. İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Uzmanlık Tezi, İstanbul: 2009.
 • 5. Dikici S, Haspolat K. Serebrovasküler Hastalıklar ve Hareket Sistemi. Tıp Araştırma Dergisi, 2005, 3(1):48-52.
 • 6. Lakşe E. Hemiplejik Omuz Ağrısında Kortikosteroid Enjeksiyonunun Omuz Fonksiyonlarına Etkisi. T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul 70. Yıl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, 1. Klinik. Uzmanlık Tezi, İstanbul:2005.
 • 7. Şahin ÖA. Akut İskemik İnmede Magnezyum Düzeyinin Risk ve Prognostik Faktör Olarak Değerlendirilmesi. T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği. Uzmanlık Tezi, İstanbul: 2008.
 • 8. Yıldız Z. İskemik İnmede Metabolik Sendromun Sıklığı ve Mortaliteye Etkisi. T.C Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği. Uzmanlık Tezi, İstanbul 2009.
 • 9. Koç A. İnme’de Günlük Yaşam Aktiviteleri. Gülhane Tıp Dergisi, /Gulhane Med J 2012; doi:10.5455/gulhane.25410
 • 10. http://www.tftr.org.tr/uploads/ayse_yaliman_2_30112012.pdf (24.04.2014)
 • 11. Kumar S, Selim MH, Caplan LR. Medical complications after stroke.
 • 12. Berne R. Physiology. Baştuğ M. Fizyoloji, 5. Baskı. Ankara, Güneş Tıp Kitabevi, 2008:265-433.
 • 13. Hall J. Guyton ve Hall Tıbbi Fizyoloji. Çev. Ed. Yeğen B. 12. Baskı. Nobel Tıp Kitabevi. 2013, İstanbul. 157-171.
 • 14. Birol L. Hemşirelik Süreci, 6. Baskı. İzmir, Etki Matbaacılık Yayıncılık, 2004: 11-26.
 • 15. Aydoğan S, Süer C, Dursun N, Gölgeli A, Aşçıoğlu M, Göksevim B, Dolu N. Temel Fizyoloji. 1. Baskı. Kayseri, Medical Kitabevi, 2010: 63-98.
 • 16. Seymen OH. Dolaşım. İçinde: Tıbbi Fizyoloji, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği. Medical Physiology, Ganong FW. 17. Baskı, İstanbul, Barış Kitabev, 1996:631.
 • 17. Akgün N. (1981). Fizyoloji. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları. Bornova-İzmir. 229-231.
 • 18. Yakar K. (2002). Fizyoloji. Nobel Yayın Dağıtım. Kızılay/ Ankara. 160-161.
 • 19. Aştı T, Acaroğlu R. Hemşirelikte Sık Karşılaşılan Hatalı Uygulamalar. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2000, 4:22-27.
 • 20. Avşar G, Çiftçi B. Hemşirelerin Oral İlaç Tedavileri İle İlgili Bilgi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / Gümüşhane University Journal of Health Sciences: 2014, 3:710-722.
 • 21. Çırpı F, Merih YD, Yaşar K. Hasta Güvenliğine Yönelik Hemşirelik Uygulamalarının Ve Hemşirelerin Bu Konudaki Görüşlerinin Belirlenmesi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2009, 2:26-34.
 • 22. Kaya N. Parenteral İlaç Uygulamaları. İçinde: Hemşirelik Esasları, Atabek Aştı T, Karadağ A, (Editörleri). 1. Baskı, İstanbul, Akademi Basın ve Yayıncılık, 2012: 762-794.
 • 23. Akpınar R, Polat H, Yaman S, Özer N. Subkutan Heparin Uygulamasına Bağlı Gelişen Ekimoz Hematom ve Ağrının Önlenmesi İçin Hemşirenin Aldıkları Önlemler. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2010, 13: 19-25.
 • 24. Zaybak A, Khorshıd L. The Examınatıon Of The Effect Of Injektion Duration On Ecchymosis, Hematoma And Pain Associated With Subcutaneous Hepari. Ege Tıp Dergisi, 2005, 2:95-99.
 • 25. Şenturan L, Karabacak Ü, Alpar Ş, Sabuncu N. Hemşirelerin Kullanıma Hazır Enjektörlerle Subkutan Yolla Heparin Uygulamaları. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2008, 1: 30-42.
 • 26. Denat Y, Eşer İ. Yaşlı Hastalarda Periferal İntravenöz Kateterizasyon. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek okulu Dergisi, 2006, 10:43-49.
 • 27. Karagözoğlu Ş. İntravenöz Sıvı Tedavisi Komplikasyonu Olarak Gelişen Tromboflebitte Hemşirelik Bakımı ve Sıcak Soğuk Uygulamanın Yeri. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,2001, 5: 18-25.
 • 28. Çelik Z, Anıl C. İntravenöz Uygulama Komplikasyonları. Güncel Gastroenteroloji Dergisi, 2004, 8:158-164.
 • 29. Karadağ A. Ven İçi Sıvı Tedavisi: Komplikasyonlar ve Hemşirelik Bakımı. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 1999, 3:30-47.
 • 30. Dinç L. Parenteral İlaçlar. İçinde: Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri, Atabek Aştı T, Karadağ A, (editörleri). Clinical Practice Skills and Methods, Perry A, Potter P. 1. Baskı, Adana, Nobel Kitabevi, 2011:693-729.
 • 31. Akça Ay F. İlaç Uygulamaları. Temel Hemşirelik Kavramlar, İlkeler ve Uygulamalar. Editör: Fatma Akça Ay, 2. Baskı, İstanbul, İstanbul Medikal Yayıncılık, 2008: 312-390.
 • 32. Sethi S, Sequeira W. Sparing effect of hemiplegia on scleroderma. Annals Of The Rheumatic Diseases, 1990, 49: 999-1000.
 • 33. Zorzin L, Sorgi ML, Palombi G. Unilateral heberden’s nodes in a case of erb-duchenne paralysis. Annals Of The Rheumatic Diseases, 1996, 55: 857-858.
 • 34. Etherington J, Spector TD. Asymetrical nodular osteoarthritis in a patient with a hemiparesis. Annals Of The Rheumatic Diseases, 1995, 54: 936-938.
 • 35. Karadağ A. Basınç ülserleri: değerlendirme, önleme ve tedavi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2003, 7: 41-48.
 • 36. Yıldız N, Ordu NK, Köseoğlu F. Hemiplejide görülen üst ekstremite problemleri. Fiziksel Tıp, 2003, 6: 39-45.
 • 37. Ballaz L, Fusco N, Crétual A, Langella B, Brissot R. Acute peripheral blood flow response ınduced by passive leg cycle exercise in people with spinal cord ınjury. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 2007, 88:471-476.
 • 38. Tokgöz OS, Demir O. Nöroloji yoğun bakım ünitesinde bası yara insidansı ve risk faktörleri. Selçuk Üniversitesi Tıp Dergisi, 2010, 26: 95-98.
 • 39. Köseoğlu F. Omurilik yaralanmalı hastalarda kardiyopulmoner komplikasyonlar. Fizik Tedavi Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi, 2006, 9: 53-56.
 • 40. Doğan A, Dönmez BK, Nakipoğlu G, Özgirgin N. Geriatrik inmeli hastalarımızda eşlik eden sistemik hastalıklar ve komplikasyonları. Türk Geriatri Dergisi, 2009, 12: 118-123.kemik İnmeli Hastalarda E-Selektin ve Hs- CRP’nin Serum Seviyeleri. TC Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa

PARALİZİ VE ENJEKSİYON UYGULAMALARI

Year 2017, Volume: 6 Issue: 1, 38 - 42, 30.04.2017

Abstract
Sağlık bakım hizmetlerinin verildiği tüm kurumlarda hemşireler; ilaçların hazırlanması, güvenli bir şekilde uygulanması, ilaçlar konusunda hasta birey ve yakınlarının eğitimi ve ilaçlara hasta yanıtlarının izlenmesi konularında önemli roller üstlenirler. Hemşirelerin paralizili hastaya uygulama yaparken hastanın dolaşım fizyolojisini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Bunun yanında hemşireler enjeksiyon uygulama komplikasyonlarını iyi bilmeli ve ayırt edebilmelidir. Bu makale paralizisi olan hastalarda enjeksiyon uygulama prosedürlerine ve yapılan hatalara yönelik hemşirelik alanında yapılmış çalışmaların olmamasından yola çıkılarak konuya dikkat çekmek amacıyla hazırlanmıştır.


References

 • 1. Türkmen Ç. Akut İskemik İnmede Yutma Değerlendirmesi. TC Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği. Uzmanlık Tezi, İstanbul: 2005.
 • 2. Bulkan M. Akut İsNumune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği. Uzmanlık Tezi, İstanbul:2006.
 • 3. Üstünel GSH. İnmeli Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Demografik ve Klinik Parametrelerle İlişkisi. İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Uzmanlık Tezi, İstanbul: 2009.
 • 4. Kılıç Z. İnmeli Hastalarda Santral Ağrı Değerlendirmesi. İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Uzmanlık Tezi, İstanbul: 2009.
 • 5. Dikici S, Haspolat K. Serebrovasküler Hastalıklar ve Hareket Sistemi. Tıp Araştırma Dergisi, 2005, 3(1):48-52.
 • 6. Lakşe E. Hemiplejik Omuz Ağrısında Kortikosteroid Enjeksiyonunun Omuz Fonksiyonlarına Etkisi. T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul 70. Yıl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, 1. Klinik. Uzmanlık Tezi, İstanbul:2005.
 • 7. Şahin ÖA. Akut İskemik İnmede Magnezyum Düzeyinin Risk ve Prognostik Faktör Olarak Değerlendirilmesi. T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği. Uzmanlık Tezi, İstanbul: 2008.
 • 8. Yıldız Z. İskemik İnmede Metabolik Sendromun Sıklığı ve Mortaliteye Etkisi. T.C Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği. Uzmanlık Tezi, İstanbul 2009.
 • 9. Koç A. İnme’de Günlük Yaşam Aktiviteleri. Gülhane Tıp Dergisi, /Gulhane Med J 2012; doi:10.5455/gulhane.25410
 • 10. http://www.tftr.org.tr/uploads/ayse_yaliman_2_30112012.pdf (24.04.2014)
 • 11. Kumar S, Selim MH, Caplan LR. Medical complications after stroke.
 • 12. Berne R. Physiology. Baştuğ M. Fizyoloji, 5. Baskı. Ankara, Güneş Tıp Kitabevi, 2008:265-433.
 • 13. Hall J. Guyton ve Hall Tıbbi Fizyoloji. Çev. Ed. Yeğen B. 12. Baskı. Nobel Tıp Kitabevi. 2013, İstanbul. 157-171.
 • 14. Birol L. Hemşirelik Süreci, 6. Baskı. İzmir, Etki Matbaacılık Yayıncılık, 2004: 11-26.
 • 15. Aydoğan S, Süer C, Dursun N, Gölgeli A, Aşçıoğlu M, Göksevim B, Dolu N. Temel Fizyoloji. 1. Baskı. Kayseri, Medical Kitabevi, 2010: 63-98.
 • 16. Seymen OH. Dolaşım. İçinde: Tıbbi Fizyoloji, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği. Medical Physiology, Ganong FW. 17. Baskı, İstanbul, Barış Kitabev, 1996:631.
 • 17. Akgün N. (1981). Fizyoloji. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları. Bornova-İzmir. 229-231.
 • 18. Yakar K. (2002). Fizyoloji. Nobel Yayın Dağıtım. Kızılay/ Ankara. 160-161.
 • 19. Aştı T, Acaroğlu R. Hemşirelikte Sık Karşılaşılan Hatalı Uygulamalar. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2000, 4:22-27.
 • 20. Avşar G, Çiftçi B. Hemşirelerin Oral İlaç Tedavileri İle İlgili Bilgi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / Gümüşhane University Journal of Health Sciences: 2014, 3:710-722.
 • 21. Çırpı F, Merih YD, Yaşar K. Hasta Güvenliğine Yönelik Hemşirelik Uygulamalarının Ve Hemşirelerin Bu Konudaki Görüşlerinin Belirlenmesi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2009, 2:26-34.
 • 22. Kaya N. Parenteral İlaç Uygulamaları. İçinde: Hemşirelik Esasları, Atabek Aştı T, Karadağ A, (Editörleri). 1. Baskı, İstanbul, Akademi Basın ve Yayıncılık, 2012: 762-794.
 • 23. Akpınar R, Polat H, Yaman S, Özer N. Subkutan Heparin Uygulamasına Bağlı Gelişen Ekimoz Hematom ve Ağrının Önlenmesi İçin Hemşirenin Aldıkları Önlemler. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2010, 13: 19-25.
 • 24. Zaybak A, Khorshıd L. The Examınatıon Of The Effect Of Injektion Duration On Ecchymosis, Hematoma And Pain Associated With Subcutaneous Hepari. Ege Tıp Dergisi, 2005, 2:95-99.
 • 25. Şenturan L, Karabacak Ü, Alpar Ş, Sabuncu N. Hemşirelerin Kullanıma Hazır Enjektörlerle Subkutan Yolla Heparin Uygulamaları. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2008, 1: 30-42.
 • 26. Denat Y, Eşer İ. Yaşlı Hastalarda Periferal İntravenöz Kateterizasyon. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek okulu Dergisi, 2006, 10:43-49.
 • 27. Karagözoğlu Ş. İntravenöz Sıvı Tedavisi Komplikasyonu Olarak Gelişen Tromboflebitte Hemşirelik Bakımı ve Sıcak Soğuk Uygulamanın Yeri. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,2001, 5: 18-25.
 • 28. Çelik Z, Anıl C. İntravenöz Uygulama Komplikasyonları. Güncel Gastroenteroloji Dergisi, 2004, 8:158-164.
 • 29. Karadağ A. Ven İçi Sıvı Tedavisi: Komplikasyonlar ve Hemşirelik Bakımı. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 1999, 3:30-47.
 • 30. Dinç L. Parenteral İlaçlar. İçinde: Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri, Atabek Aştı T, Karadağ A, (editörleri). Clinical Practice Skills and Methods, Perry A, Potter P. 1. Baskı, Adana, Nobel Kitabevi, 2011:693-729.
 • 31. Akça Ay F. İlaç Uygulamaları. Temel Hemşirelik Kavramlar, İlkeler ve Uygulamalar. Editör: Fatma Akça Ay, 2. Baskı, İstanbul, İstanbul Medikal Yayıncılık, 2008: 312-390.
 • 32. Sethi S, Sequeira W. Sparing effect of hemiplegia on scleroderma. Annals Of The Rheumatic Diseases, 1990, 49: 999-1000.
 • 33. Zorzin L, Sorgi ML, Palombi G. Unilateral heberden’s nodes in a case of erb-duchenne paralysis. Annals Of The Rheumatic Diseases, 1996, 55: 857-858.
 • 34. Etherington J, Spector TD. Asymetrical nodular osteoarthritis in a patient with a hemiparesis. Annals Of The Rheumatic Diseases, 1995, 54: 936-938.
 • 35. Karadağ A. Basınç ülserleri: değerlendirme, önleme ve tedavi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2003, 7: 41-48.
 • 36. Yıldız N, Ordu NK, Köseoğlu F. Hemiplejide görülen üst ekstremite problemleri. Fiziksel Tıp, 2003, 6: 39-45.
 • 37. Ballaz L, Fusco N, Crétual A, Langella B, Brissot R. Acute peripheral blood flow response ınduced by passive leg cycle exercise in people with spinal cord ınjury. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 2007, 88:471-476.
 • 38. Tokgöz OS, Demir O. Nöroloji yoğun bakım ünitesinde bası yara insidansı ve risk faktörleri. Selçuk Üniversitesi Tıp Dergisi, 2010, 26: 95-98.
 • 39. Köseoğlu F. Omurilik yaralanmalı hastalarda kardiyopulmoner komplikasyonlar. Fizik Tedavi Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi, 2006, 9: 53-56.
 • 40. Doğan A, Dönmez BK, Nakipoğlu G, Özgirgin N. Geriatrik inmeli hastalarımızda eşlik eden sistemik hastalıklar ve komplikasyonları. Türk Geriatri Dergisi, 2009, 12: 118-123.kemik İnmeli Hastalarda E-Selektin ve Hs- CRP’nin Serum Seviyeleri. TC Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa
There are 40 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Derlemeler
Authors

Gülay İpek Çoban

Mustafa Kemal Çoban This is me

Gülistan Yurdagül This is me

Publication Date April 30, 2017
Submission Date June 13, 2016
Published in Issue Year 2017 Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA Çoban, G. İ., Çoban, M. K., & Yurdagül, G. (2017). PARALİZİ VE ENJEKSİYON UYGULAMALARI. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(1), 38-42.

International Peer Reviewed Journal

The journal adopts Open Access Policy and does not request article proccessing charge (APC), article publishing charge or any other charges.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.