Year 2020, Volume 22 , Issue 1, Pages 222 - 231 2020-04-15

Practices of Law Number 6292 and Evaluation of Lands Taken Out of Forest Boundary: The Case of Finike District
6292 Sayılı Kanun Uygulaması ile Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Arazilerin Değerlendirilmesi: Finike İlçesi Örneği

Mohammad CHEHREH GHANI [1] , Nimet VELİOĞLU [2]


In the history of forestry in Turkey, areas within the forest boundary have been taken out of forest boundaries on different dates to relieve the grievances of forest villagers and to bring a legal dimension to land disputes arising in forest lands. Different regulations have been made to the assessment of these lands but the most comprehensive regulations are Law No. 6292 which came into the force in 2012.

The aim of this study is to examine the implementation principles of Law No. 6292 and 2B practices through the example of the Finike district of Antalya. In this study, Law No. 6292; concept of right holder, sales practices, transfer of user rights, concept of the free transfer of user rights and project areas were reviewed.

In this study, Finike forest areas were examined on the basis of the main village and its eighteen surrounding villages. Since Finike was chosen as the study area, the data were obtained from Finike Forest District Directorate. Regarding the sales of 2B lands, data such as the number of 2B lands, applicants made to sale and the numbers of sold 2B lands were compared. Thus, the number of 2B immovable properties and the latest status of sales were examined. Results show that 51.4% of the 2B lands in Finike district were sold.

Türkiye ormancılık tarihinde, orman köylülerinin mağduriyetlerini gidermek ve ormanlarda ortaya çıkan arazi uyuşmazlıklarına hukuki boyut kazandırmak amacıyla muhtelif tarihlerde orman sınırı içinde kalan alanlar orman sınırları dışına çıkarılmış ve bu alanların değerlendirilmesine ilişkin farklı düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerin en kapsamlısı, 2012 yılında yürürlüğe giren 6292 sayılı Kanun`dur.

Bu çalışmanın amacı, 6292 sayılı Kanun ve Kanun`un uygulama esaslarını ve Antalya`nın Finike ilçesi örneği üzerinden bölgedeki 2B uygulamalarını incelemektir. Bu çalışmada, 6292 Sayılı Kanun; hak sahibi kavramı, satış uygulamaları, kullanıcı hakkı devretme, bedelsiz devir kavramı ve proje alanları başlıkları altında değerlendirilmiştir.

Bu çalışmada Finike orman alanları merkez ve on sekiz köy bazında ele alınmıştır. Çalışma alanı olarak Finike seçildiği için, veriler sadece Finike Orman İşletme Müdürlüğü`nden alınmıştır. Araştırmada 2B arazilerin satışıyla ilgili olarak 2B arazi adedi, satış için yapılan başvuru sayısı ve satış işlemi tamamlanan arazilerin verileri karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda, 2B taşınmaz adedi ve gerçekleşen satışların son durumu incelendiğinde Finike ilçesindeki 2B arazilerinin %51,4`ünün satışının gerçekleştiği tespit edilmiştir.
 • Ayanoğlu, S. (1994). Orman arazilerinin azalmasına yol açan düzenlemeler. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 44(3-4), 103-112.
 • Birben, Ü., Ünal, H. E. (2017). Orman vasfını yitirmiş arazilerin değerlendirilmesi: Çankırı İli Örneği. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 17(4), 630-642.
 • Başak Hukuk. 2017. (https://basakhukukarabuluculuk.com/tr/yayin/orman-sInIrlarI-dIsIna-cIkarIlan-2b-arazilerin-hukuki-statusu/19)
 • Demirbaş, Y. (1999). Finike'nin turizm potansiyeli; ve Finike'de geliştirilebilecek turizm çeşitleri. Yüksek Lisans Tezi. Finike Forest Management Directorate. 2019.
 • Gençay, G., Birben, Ü., Durkaya, B. (2018). Effects of legal regulations on land use change: 2/B applications in Turkish forest law. Journal of Sustainable Forestry, 37(8), 804-819.
 • Gençay, G. (2012). Orman Kadastrosunun Güncel Sorunları Üzerinde Hukuksal İncelemeler. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University, 62(2), 173-195.
 • Kavasoğlu. İ. İ., Sayın. C., Sav, O. (2014). Tarımsal Amaçlı Kullanılan 2B Arazilerinin Satışına Yönelik Hukuki Yapılanma. Uygulama Süreci ve Karşılaşılan Sorunların Antalya Örneğinde İncelenmesi.
 • Köktürk, E. (2006) Orman Dışına Çıkarılan Yerlerle İlgili Öneriler. hkm jeodezi. Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 2006/2 Sayı 95.
 • Köse, M. (2017). Examination of the implementations of taking out of forest boundaries in Istanbul in terms of forestry policy. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 67(2), 157-184.
 • Milli Emlak Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporu. 2018.
 • Velioğlu, N. (2008). Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşleminin Tanımı ve Tarihsel Gelişimi. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University, 58(2), 53-79.
 • Velioğlu, N. (2004). "2/B Sorunu". V.Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi.. TRABZON. TÜRKİYE. - . ss.25-
 • Velioğlu, N. (2008). "Zeytinliklerin Orman Sınırları Dışına Çıkarılmasının Hukuksal Boyutu". 3. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi.. İSTANBUL. TÜRKİYE. - . ss.15-
 • Velioğlu, N. (2004). Orman sınırları dışına çıkarılan arazilerin değerlendirilmesi konusunda karşılaşılan hukuksal sorunlar. Yüksek lisans tezi. Güneş, Y., Aydin Coşkun A., Elvan O. D., Velioğlu, N. (2007). "Orman Kanunu Ve İlgili Mevzuat". KAZANCI. İSTANBUL. 2007
 • Yıldırım, H., Ayanoğlu, S. (2014). 6292 sayılı yasa hakkında düşünceler. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 64(1), 1-11.
Primary Language en
Subjects Forestry
Journal Section Biodiversity, Environmental Management and Policy, Sustainable Forestry
Authors

Orcid: 0000-0001-5785-7169
Author: Mohammad CHEHREH GHANI (Primary Author)
Institution: İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0031-5697
Author: Nimet VELİOĞLU
Institution: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 15, 2020

APA Chehreh Ghanı, M , Veli̇oğlu, N . (2020). Practices of Law Number 6292 and Evaluation of Lands Taken Out of Forest Boundary: The Case of Finike District . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 22 (1) , 222-231 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/barofd/issue/50650/659281