Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Visitor Satisfaction in Hasankeyf Example as A Cultural Tourism Destination

Year 2021, Volume 23, Issue 2, 359 - 369, 16.08.2021
https://doi.org/10.24011/barofd.901027

Abstract

Tourism is becoming an increasingly important sector in the world. In areas that have an important place with their historical and cultural attractions, the level of satisfaction of visitors with the relationship they establish with the destination is very important in terms of strengthening the image of the destination and the development of the destination.


The research was conducted in Hasankeyf, an important cultural tourism destination in Turkey. In this context, data were collected using the questionnaire technique to determine the profiles of destination visitors and to question their satisfaction levels. The data obtained were analyzed with the SPSS program. In this context, a chi-square test of independence was conducted to determine the relationship between visitors' profiles and satisfaction levels. In the test, it was questioned whether there was a statistically significant relationship between the participants' gender, age, income level, education level, and satisfaction. As a result of the test, it was determined that there is a significant relationship between the visitors' gender, age, education level, and income level, and satisfaction level. The high level of satisfaction of the visitors from the destination has been an important result. It is thought that the research will be an important reference in the studies to be carried out to develop a healthier, systematic, and planned tourism understanding for Hasankeyf.

References

 • Alkan, C. (2015). Doğal ve Kültürel Varlıklara Dayalı Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Sürdürülebilirliği Literatür Çalışması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(19): 214-226.
 • Bilim, Y. ve Özer, Ö. (2013). Yerel Halk Gözüyle Konya’da Turizmin Önemi ve Ekonomik, Sosyal, Çevresel Etkileri. I. Ulusal KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 14-16 Kasım 2013, Konya, 1-7.
 • Byon, K. K. and Zhang, J. J. (2010). “Development of a Scale Measuring Destination Image”. Marketing Intelligence & Planning, 28 (4), pp. 508-532.
 • Chen, C.F. and Tsai, D.C. (2007). How destination image and evaluative factors affect behavioural intentions?, Tourism Management, 28, 1115-1122.
 • Clemons, S. D. and Woodruff, R. B. (1992). Broadening the view of Consumer (Dis)satisfaction: A proposed Means-end Disconfirmation model of CS/D. American Marketing Association, (Winter), 413-421.
 • Çetin, B. (2020). Niğde İli Altunhisar İlçesinin Kültür Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2), 91-101.
 • Çetin, B. ve Şahin Perçin, N. (2019). Cultural Tourism, Recep Efe, Irina Koleva, Münir Öztürk ve Ramiz Arabacı (Ed.), Recent Researches in Tourism (pp. 265-274), Cambridge Scholars Publishing, U.K.
 • Çoban, Ö., Dilek, S.E., Harman, S. (2017). Batman İlinde Turizm Gelişiminin Değerlendirilmesi. International Journal of Social Science, 56, 437-455.
 • Dilek, S.E., Çoban, Ö., Harman, S. (2017). Hasankeyf halkının turizmin gelişimine yönelik tutumu. Turizm ve Araştırma Dergisi, 6(2), 59-72.
 • Doğan, M., Ceylan, Y. ve Tekin, C. (2015). Turistik bir destinasyon olarak Hasankeyf’in ziyaretçi tatmini üzerine bir araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 7(1), 1-15.
 • Dönmez, Y., Türkmen, F. (2019). Importance of Landscape Arrangements in Hospitality Business, Journal of Turkish Tourism Research, 3(4): 1698-1705.
 • Dönmez, Y., Türkmen, F. (2015). Turistlerin Satın Alma Kararında Peyzaj Düzenlemelerinin Rolü: Belek Örneği. Turizm Akademik Dergisi, 2(2).
 • Glaesser , D. Kester, J., Paulose, H., Alizadeh,A., Valentin, B. (2017). Global Travel Patterns: an overview. Journal of Travel Medicine, 24(4):1-5.
 • Guntore, B. and Hui, T. (2013). Travel satisfaction and revisit intention of Chinese visitors: The case of Singapore. In Advances in hospitality and leisure (Vol. 9, pp. 29–47). Emerald Group Publishing Limited, pp. 29-47.
 • Gün, S., Durmaz, Y. ve Tutcu, A. (2019). Destinasyon imajının ziyaretçi memnuniyeti üzerindeki etkisi: Mardin’e gelen yerli turistler üzerinde bir araştırma. Mukaddime, 10(1), 375-392.
 • Hargrove, C. (2014). Cultural Tourism: Attracting Visitors and Their Spending. National Cultural Districts Exchange.
 • Huang, Y. H. and Huang, F. C. (2007). Study on the Value Model, Measurement and Empirical Study of Tourist Perception. Journal of Tourism, 22(8), 42-47.
 • Kim, A. K., & Brown, G. (2012). Understanding the relationships between perceived travel experiences, overall satisfaction and destination loyalty. Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 23, 328–347.
 • Kim, S. H., Holland, S., and Han, H. S. (2013). A structural model for examining how destination image, perceived value, and service quality affect destination loyalty: A case study of Orlando. International Journal of Tourism Research, 15(4), 313-328.
 • Kozak, M., and Rimmington, M. (2000). Tourist satisfaction with Mallorca, Spain as anoff-season holiday destination. Journal of Travel Research, 38 (2), 260-269.
 • Lee, C.-K., Lee, Y.-K., Lee, B. (2005). Korea’s destination image formed by the 2002 World Cup. Annals of Tourism Research, 32, 839-858.
 • Lee, J., and Beeler, C. (2007). The Relationships Among Quality , Satisfaction , and Future Intention for First-Time and Repeat Visitors in a Festival Setting. Event Management, 10, 197–208.
 • Öncül, N. ve Alpaslan, N. (2014). Batman İli Gültepe Mahallesi Yeraltı Yapısının Sismik Ve Elektrik Özdirenç Yöntemleri İle İncelenmesi. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi; 4(1), 31-51.
 • Özdamar, M., (2011). Şanlıurfa’da kültür turizmi: Şanlıurfa’ya kültür turizmi kapsamında seyahat acentaları ile gelen yerli turistlerin profilini ve anlık satın alma davranışlarını belirlemeye yönelik bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Özdemir, O. (2019). “Destinasyon İmajının Turistlerin Memnuniyetine ve Tekrar Ziyaret Etme Niyetine Etkisi: Mardin İli Üzerine Bir Araştırma”. İktisadi ve İdari Yaklaşımlar Dergisi, 1 (1), s. 65-77.
 • Özkan, Ç. ve Koleoğlu, N. (2019). Turistlerin Seyahat Motivasyonları ve Memnuniyet Düzeyleri Arasındaki İlişki: Kanonik Korelasyon Analizi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(3), 981-994.
 • Öztürk S., Işınkaralar, Ö., Yılmaz, D. (2019). Cittaslow Hareketi ve Toplumsal Farkındalık: Gerze Sinop Örneği, Academic Sciences on Social and Education Sciences, Kitap Bölümü, Gece Akademi, Chapter 1, s.1-14.
 • Öztürk, S., Işınkaralar, Ö., Yılmaz, D. ve İhtiyar, M. (2020). Koruma Yaklaşımı Olarak Tarihi Bir Güzergâhın Kültür Rotasına Dönüştürülmesi: Kastamonu Örneği. Turizm ve Arastırma Dergisi 9(2), 144-159.
 • Richards, G. (2011). Impact of European Cultural Routes on SMEs’ Innovation and Competitiveness, Khovanova-Rubicondo, K. (Ed.), Cultural Tourism Trends in Europe: A Context for The Development of Cultural Routes (pp. 21-39), Council of Europe Publishing, Strasbourg.
 • Solmaz, C. (2014). Yerel Halkın Yöre Turizmi Hakkındaki Düşüncelerinin Ortaya Çıkartılması: Burdur Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(10), 90-105.
 • Türker, G. Ö. ve Türker, A. (2014). Yerel Halkın Turizm Etkilerini Algılama Düzeyi Turizm Desteğini Nasıl Etkiler: Dalyan Destinasyonu Örneği, EJOVOC: Electronic Journal of Vocational Colleges, 4(1), 81-98.
 • Uygur, M. ve Baykan, E. (2007). Kültür turizmi ve turizmin kültürel varlıklar üzerindeki etkileri. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 30-49.
 • Wang, B., Yang, Z. Han, F. and Shi, H. (2017). “Car Tourism in Xinjiang: The Mediation Effect of Perceived Value and Tourist Satisfaction on the Relationship between Destination Image and Loyalty”. Sustainability, 9 (22), pp. 1-16.
 • Yeşil, Y. ve İnal, İ. (2019). Traditional knowledge of wild edible plants in Hasankeyf (Batman Province, Turkey). Acta Soc Bot Pol. 2019;88(3):3633.
 • Yılmaz, M. ve Sevgi, S. (2020). Hasankeyf Er Rızk Camisi Koruma Ve Kurtarma (Taşıma) Uygulama Çalışmaları. Akademik Sanat, 5 (10), 19-40.
 • Yurtseven, R. H. ve Can, E. (2002). Gökçeada’daki Turizm Çekiciliklerinin İmajı: İlk Kez ve Birden Fazla Gelen Turistler Açısından Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 13(2), 148-154.
 • Yücel, B. ve Erti̇n, G. (2019). Muğla Kentinin Kültür Turizmi Potansiyeli. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 3 (2) , 99-112.
 • Zuromskaite, B. and Daciulyte, R. (2016). Guidelines for Improvement of Cultural Tourism Product Management and Marketing Competencies (Lithuania’s Case). Human Resources Management & Ergonomics, 1, 125-136.

Bir Kültür Turizmi Destinasyonu Olarak Hasankeyf Örneğinde Ziyaretçi Memnuniyeti

Year 2021, Volume 23, Issue 2, 359 - 369, 16.08.2021
https://doi.org/10.24011/barofd.901027

Abstract

Turizm, dünyada önemini giderek arttıran bir sektör haline gelmektedir. Tarihi ve kültürel çekicilikleriyle önemli bir yere sahip olan alanlarda ziyaretçilerin destinasyonla kurduğu ilişkiden memnuniyet düzeyi, destinasyonun imajının güçlenmesi ve destinasyonun gelişimi açısından oldukça önemlidir.
Araştırma, Türkiye’nin önemli kültür turizm destinasyonu olan Hasankeyf’te yürütülmüştür. Bu bağlamda çalışmada destinasyon ziyaretçilerinin profillerini belirlemek ve memnuniyet düzeylerini sorgulamak amacıyla anket tekniği kullanılarak veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Bu kapsamda ziyaretçilerin profilleri ve memnuniyet düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla ki-kare bağımsızlık testi yapılmıştır. Testte katılımcıların cinsiyetleri, yaşları, gelir durumları ve eğitim düzeyleri ile memnuniyetleri arasında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki olup olmadığı sorgulanmıştır. Test sonucunda, ziyaretçilerin cinsiyetleri, yaşları, eğitim düzeyleri ve gelir durumları ile memnuniyet düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ziyaretçilerin destinasyondan memnuniyet düzeylerinin fazla olması ulaşılan önemli bir sonuç olmuştur. Araştırmanın Hasankeyf için daha sağlıklı, sistematik ve planlı bir turizm anlayışının geliştirilmesi için yapılacak çalışmalarda önemli bir referans olacağı düşünülmektedir.

References

 • Alkan, C. (2015). Doğal ve Kültürel Varlıklara Dayalı Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Sürdürülebilirliği Literatür Çalışması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(19): 214-226.
 • Bilim, Y. ve Özer, Ö. (2013). Yerel Halk Gözüyle Konya’da Turizmin Önemi ve Ekonomik, Sosyal, Çevresel Etkileri. I. Ulusal KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 14-16 Kasım 2013, Konya, 1-7.
 • Byon, K. K. and Zhang, J. J. (2010). “Development of a Scale Measuring Destination Image”. Marketing Intelligence & Planning, 28 (4), pp. 508-532.
 • Chen, C.F. and Tsai, D.C. (2007). How destination image and evaluative factors affect behavioural intentions?, Tourism Management, 28, 1115-1122.
 • Clemons, S. D. and Woodruff, R. B. (1992). Broadening the view of Consumer (Dis)satisfaction: A proposed Means-end Disconfirmation model of CS/D. American Marketing Association, (Winter), 413-421.
 • Çetin, B. (2020). Niğde İli Altunhisar İlçesinin Kültür Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2), 91-101.
 • Çetin, B. ve Şahin Perçin, N. (2019). Cultural Tourism, Recep Efe, Irina Koleva, Münir Öztürk ve Ramiz Arabacı (Ed.), Recent Researches in Tourism (pp. 265-274), Cambridge Scholars Publishing, U.K.
 • Çoban, Ö., Dilek, S.E., Harman, S. (2017). Batman İlinde Turizm Gelişiminin Değerlendirilmesi. International Journal of Social Science, 56, 437-455.
 • Dilek, S.E., Çoban, Ö., Harman, S. (2017). Hasankeyf halkının turizmin gelişimine yönelik tutumu. Turizm ve Araştırma Dergisi, 6(2), 59-72.
 • Doğan, M., Ceylan, Y. ve Tekin, C. (2015). Turistik bir destinasyon olarak Hasankeyf’in ziyaretçi tatmini üzerine bir araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 7(1), 1-15.
 • Dönmez, Y., Türkmen, F. (2019). Importance of Landscape Arrangements in Hospitality Business, Journal of Turkish Tourism Research, 3(4): 1698-1705.
 • Dönmez, Y., Türkmen, F. (2015). Turistlerin Satın Alma Kararında Peyzaj Düzenlemelerinin Rolü: Belek Örneği. Turizm Akademik Dergisi, 2(2).
 • Glaesser , D. Kester, J., Paulose, H., Alizadeh,A., Valentin, B. (2017). Global Travel Patterns: an overview. Journal of Travel Medicine, 24(4):1-5.
 • Guntore, B. and Hui, T. (2013). Travel satisfaction and revisit intention of Chinese visitors: The case of Singapore. In Advances in hospitality and leisure (Vol. 9, pp. 29–47). Emerald Group Publishing Limited, pp. 29-47.
 • Gün, S., Durmaz, Y. ve Tutcu, A. (2019). Destinasyon imajının ziyaretçi memnuniyeti üzerindeki etkisi: Mardin’e gelen yerli turistler üzerinde bir araştırma. Mukaddime, 10(1), 375-392.
 • Hargrove, C. (2014). Cultural Tourism: Attracting Visitors and Their Spending. National Cultural Districts Exchange.
 • Huang, Y. H. and Huang, F. C. (2007). Study on the Value Model, Measurement and Empirical Study of Tourist Perception. Journal of Tourism, 22(8), 42-47.
 • Kim, A. K., & Brown, G. (2012). Understanding the relationships between perceived travel experiences, overall satisfaction and destination loyalty. Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 23, 328–347.
 • Kim, S. H., Holland, S., and Han, H. S. (2013). A structural model for examining how destination image, perceived value, and service quality affect destination loyalty: A case study of Orlando. International Journal of Tourism Research, 15(4), 313-328.
 • Kozak, M., and Rimmington, M. (2000). Tourist satisfaction with Mallorca, Spain as anoff-season holiday destination. Journal of Travel Research, 38 (2), 260-269.
 • Lee, C.-K., Lee, Y.-K., Lee, B. (2005). Korea’s destination image formed by the 2002 World Cup. Annals of Tourism Research, 32, 839-858.
 • Lee, J., and Beeler, C. (2007). The Relationships Among Quality , Satisfaction , and Future Intention for First-Time and Repeat Visitors in a Festival Setting. Event Management, 10, 197–208.
 • Öncül, N. ve Alpaslan, N. (2014). Batman İli Gültepe Mahallesi Yeraltı Yapısının Sismik Ve Elektrik Özdirenç Yöntemleri İle İncelenmesi. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi; 4(1), 31-51.
 • Özdamar, M., (2011). Şanlıurfa’da kültür turizmi: Şanlıurfa’ya kültür turizmi kapsamında seyahat acentaları ile gelen yerli turistlerin profilini ve anlık satın alma davranışlarını belirlemeye yönelik bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Özdemir, O. (2019). “Destinasyon İmajının Turistlerin Memnuniyetine ve Tekrar Ziyaret Etme Niyetine Etkisi: Mardin İli Üzerine Bir Araştırma”. İktisadi ve İdari Yaklaşımlar Dergisi, 1 (1), s. 65-77.
 • Özkan, Ç. ve Koleoğlu, N. (2019). Turistlerin Seyahat Motivasyonları ve Memnuniyet Düzeyleri Arasındaki İlişki: Kanonik Korelasyon Analizi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(3), 981-994.
 • Öztürk S., Işınkaralar, Ö., Yılmaz, D. (2019). Cittaslow Hareketi ve Toplumsal Farkındalık: Gerze Sinop Örneği, Academic Sciences on Social and Education Sciences, Kitap Bölümü, Gece Akademi, Chapter 1, s.1-14.
 • Öztürk, S., Işınkaralar, Ö., Yılmaz, D. ve İhtiyar, M. (2020). Koruma Yaklaşımı Olarak Tarihi Bir Güzergâhın Kültür Rotasına Dönüştürülmesi: Kastamonu Örneği. Turizm ve Arastırma Dergisi 9(2), 144-159.
 • Richards, G. (2011). Impact of European Cultural Routes on SMEs’ Innovation and Competitiveness, Khovanova-Rubicondo, K. (Ed.), Cultural Tourism Trends in Europe: A Context for The Development of Cultural Routes (pp. 21-39), Council of Europe Publishing, Strasbourg.
 • Solmaz, C. (2014). Yerel Halkın Yöre Turizmi Hakkındaki Düşüncelerinin Ortaya Çıkartılması: Burdur Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(10), 90-105.
 • Türker, G. Ö. ve Türker, A. (2014). Yerel Halkın Turizm Etkilerini Algılama Düzeyi Turizm Desteğini Nasıl Etkiler: Dalyan Destinasyonu Örneği, EJOVOC: Electronic Journal of Vocational Colleges, 4(1), 81-98.
 • Uygur, M. ve Baykan, E. (2007). Kültür turizmi ve turizmin kültürel varlıklar üzerindeki etkileri. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 30-49.
 • Wang, B., Yang, Z. Han, F. and Shi, H. (2017). “Car Tourism in Xinjiang: The Mediation Effect of Perceived Value and Tourist Satisfaction on the Relationship between Destination Image and Loyalty”. Sustainability, 9 (22), pp. 1-16.
 • Yeşil, Y. ve İnal, İ. (2019). Traditional knowledge of wild edible plants in Hasankeyf (Batman Province, Turkey). Acta Soc Bot Pol. 2019;88(3):3633.
 • Yılmaz, M. ve Sevgi, S. (2020). Hasankeyf Er Rızk Camisi Koruma Ve Kurtarma (Taşıma) Uygulama Çalışmaları. Akademik Sanat, 5 (10), 19-40.
 • Yurtseven, R. H. ve Can, E. (2002). Gökçeada’daki Turizm Çekiciliklerinin İmajı: İlk Kez ve Birden Fazla Gelen Turistler Açısından Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 13(2), 148-154.
 • Yücel, B. ve Erti̇n, G. (2019). Muğla Kentinin Kültür Turizmi Potansiyeli. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 3 (2) , 99-112.
 • Zuromskaite, B. and Daciulyte, R. (2016). Guidelines for Improvement of Cultural Tourism Product Management and Marketing Competencies (Lithuania’s Case). Human Resources Management & Ergonomics, 1, 125-136.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Ergonomics
Journal Section Sustainable Design, Landscape Planning and Architecture
Authors

Sevgi ÖZTÜRK
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3383-7822
Türkiye


Öznur IŞINKARALAR
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9774-5137
Türkiye


Dilara YILMAZ (Primary Author)
KASTAMONU UNIVERSITY
0000-0002-9151-0529
Türkiye


Hakkı ÇILGINOĞLU
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6787-3397
Türkiye

Publication Date August 16, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 23, Issue 2

Cite

APA Öztürk, S. , Işınkaralar, Ö. , Yılmaz, D. & Çılgınoğlu, H. (2021). Bir Kültür Turizmi Destinasyonu Olarak Hasankeyf Örneğinde Ziyaretçi Memnuniyeti . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 23 (2) , 359-369 . DOI: 10.24011/barofd.901027


Bartin Orman Fakultesi Dergisi Editorship,

Bartin University, Faculty of Forestry, Dean Floor No:106, Agdaci District, 74100 Bartin-Turkey.

Fax: +90 (378) 223 5077, Fax: +90 (378) 223 5062,

E-mail: bofdergi@gmail.com