Year 2017, Volume 8 , Issue 16, Pages 85 - 106 2017-12-04

Yeni Kamu İşletmeciliği Yaklaşımının Kamu Hizmetlerinin Sunulmasına Etkisi: Belediyeler Örneği

İsmail KURUN [1]


Öz

Geleneksel Kamu Yönetimi yaklaşımında kamu hizmetleri ağırlıkla merkezî idare tarafından sunulmaktaydı. 1980’lerden itibaren gittikçe yaygınlaşan Yeni Kamu İşletmeciliği (YKİ) yaklaşımı kamu hizmetlerinin sunumunda yerelleşme, verimlilik, etkinlik ve şeffaflık gibi bir dizi ilkeye vurgu yapmıştır. Bunun sonucunda dünya çapında yerel yönetimler kamu hizmetlerinin sunumunda kamu hizmetlerini olabildiğince özel sektöre veya kâr amacı gütmeyen gönüllü kuruluşlara devretmiş, devredemedikleri aslî kamu hizmetlerinde ise piyasa güçlerini kamu hizmet sunumuna enjekte etmeye çalışmışlardır. Ayrıca yerel kamu hizmetlerinin sunumunda halkla ilişkiler üstündeki vurgu gittikçe artmış, ileri teknoloji gittikçe daha fazla kullanılmaya başlanmış ve hizmet sunumu demokratikleşmiştir. Bu makalede YKİ yaklaşımının yerel yönetimlerde kamu hizmet sunumu üzerindeki söz konusu bu etkileri detaylı olarak incelenmektedir. Makale, kısaca, YKİ’nin yerel kamu hizmetlerinin sunulmasını kökten değiştirdiği bulgusu ile sonuçlanmaktadır.

Yeni Kamu İşletmeciliği, kamu hizmeti, belediyeler
 • AKKOYUNLU, Pınar (2001), Kamu Malı ve Hizmeti Tanımı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 40. Seri, ss. 1-8.
 • ALTIN, Aytuğ (2013), Kamu Hizmeti Anlayışında Değişim, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, ss. 101-118.
 • BALCI, Asım (2005), Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar ve Kamu Hizmet Sunumuna Etkileri, E. C. Saran içinde, Kamu Yönetiminde ve Kamu Hizmetlerinde Kalite, ss. 19-38, Hizmet-İş Sendikası Yayınları, Ankara.
 • BAYRAKCI, Erdal (2012), Yerel Yönetimler Maliyes, Dizgi Ofset Yayınları, Konya.
 • ÇINAR, Tayfun (2007), Yerel Yönetimlerde Yatırım Planlaması ve Hizmet Sunumu, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, Ankara.
 • DENHARDT, Janet V. (2007), The New Public Service: Serving, not Steering, M. E. Sharpe, New York, MA.
 • DENHARDT, Janet V. (2015), The New Public Service Revisited, Public Administration Review, Cilt 75, Sayı 5, ss. 664-672.
 • DENHARDT, Robert B. (2000), The New Public Service: Serving Rather than Steering. Public Administration Review, Cilt 103, Sayı 3, ss. 549-559.
 • ERYILMAZ, B. (2011), Kamu Yönetimi: Düşünceler, Yapılar, Fonksiyonlar, Politikalar, Okutman Yayıncılık, Ankara.
 • GENÇ, Fatma N. (2010), Yeni Kamu Hizmeti, Ahmet Hamdi AYDIN, İ. Ethem TAŞ, Meltem KILIÇ, Zehra GÜL (Ed.) içinde, Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetimi ve Hizmeti, ss. 77-89, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayın No: 136, Kahramanmaraş.
 • AKKOYUNLU, Pınar (2001), Kamu Malı ve Hizmeti Tanımı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 40. Seri, ss. 1-8.
 • ALTIN, Aytuğ (2013), Kamu Hizmeti Anlayışında Değişim, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, ss. 101-118.
 • BALCI, Asım (2005), Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar ve Kamu Hizmet Sunumuna Etkileri, E. C. Saran içinde, Kamu Yönetiminde ve Kamu Hizmetlerinde Kalite, ss. 19-38, Hizmet-İş Sendikası Yayınları, Ankara.
 • BAYRAKCI, Erdal (2012), Yerel Yönetimler Maliyes, Dizgi Ofset Yayınları, Konya.
 • ÇINAR, Tayfun (2007), Yerel Yönetimlerde Yatırım Planlaması ve Hizmet Sunumu, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, Ankara.
 • DENHARDT, Janet V. (2007), The New Public Service: Serving, not Steering, M. E. Sharpe, New York, MA.
 • DENHARDT, Janet V. (2015), The New Public Service Revisited, Public Administration Review, Cilt 75, Sayı 5, ss. 664-672.
 • DENHARDT, Robert B. (2000), The New Public Service: Serving Rather than Steering. Public Administration Review, Cilt 103, Sayı 3, ss. 549-559.
 • ERYILMAZ, B. (2011), Kamu Yönetimi: Düşünceler, Yapılar, Fonksiyonlar, Politikalar, Okutman Yayıncılık, Ankara.
 • GENÇ, Fatma N. (2010), Yeni Kamu Hizmeti, Ahmet Hamdi AYDIN, İ. Ethem TAŞ, Meltem KILIÇ, Zehra GÜL (Ed.) içinde, Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetimi ve Hizmeti, ss. 77-89, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayın No: 136, Kahramanmaraş.
 • GENÇ, Fatma N. (2010), Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımı, Türk İdare Dergisi, Sayı 466, ss. 145-159.
 • GENÇ, Fatma N. (2012), Yönetişim, Yönetime Katılma ve Farklı Katılım Türleri, F. N. GENÇ içinde, Yönetişim ve Yönetim Ekseninde Kamu Yönetimi, ss. 47-87., Ekin Yayınları, Bursa.
 • GENÇ, Fatma N. (2015), Vatandaş ve Kamu Yararı Temelinde Kamu Hizmetini Yeniden Düşünmek, Özer Köseoğlu (Ed.) içinde, Kamu Yönetiminde Paradigma Arayışları: Yeni Kamu Yönetimi ve Ötesi, ss. 129-153, Dora Yayınları, İstanbul.
 • GÖKÜŞ, Mehmet (2011), Kamu Hizmeti: Kuram, Politika, Uygulama, Çizgi Kitabevi, Konya.
 • GÖZÜBÜYÜK, Şeref (2003), Yönetim Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara.
 • GÜLAN, Aydın (1988), Kamu Hizmeti Kavramı, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, Cilt 9, Sayı 1-3, ss. 147-159.
 • GÜNDAY, Metin (2004), İdare Hukuku, İmaj Yayınevi, Ankara.
 • HOOD, Christopher (1991), A Public Management for All Seasons?, Public Administration, Sayı 69, ss. 3-19.
 • GİRİTLİ, İsmet ve BİLGEN, Pertev (2001), İdare Hukuku, Der Yayınları, İstanbul.
 • İSBİR, E., N. Tortop, B. Aykaç, H. Yayman, M. A. Özer (2007), Yönetim Bilimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • İstanbul Belediyesi, Halkla İlişkiler Müdürlüğü Web Sitesi: http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/Kurumsal/Birimler/HalklaIliskilerMd/Pages/AnaSayfa.aspx#.Vy3AqfmLTb0, 6 Kasım 2016 tarihinde erişildi.
 • KARAKÜTÜK, Mehmet ve DEMİR, Hakan (2003), Yerel Yönetimler ve Hizmette Yerellik: Subsidiarite İlkesi, Bilgi, Sayı 7, ss. 65-77.
 • KELEŞ, Ruşen (1995), Hizmette Halka Yakınlık (Subsidiarite) İlkesi ve Yerel Yönetimler, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 4, Sayı 1, ss. 3-14.
 • KESER, Hasan (2004, 3-4 Aralık), Avrupa Bütünleşme Sürecinde Yerel Yönetimler, Yerel Yönetimler Kongresi Dünden Bugüne Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma Bildiriler Kitabı, ss. 117-125.
 • KUTLU, Önder (2012), Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi: Teorik Çerçeve ve Ülke Uygulamaları, Çizgi Kitabevi, Konya.
 • LARBİ, George ve Richard BATLEY (2004), The Changing Role of Government: the Reform of Public Services in Developing Countries, Palgrave Macmillan, New York, MA.
 • MARŞAP, Göksel (2008), Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Çerçevesinde Yerellik İlkesi Açısından Türkiye’de Bölge Kalkınma Ajansları. Ankara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.
 • MCCORMICK, John (2014), Avrupa Birliği'ni Anlamak. Çev., Yusuf Şahin ve Hasan Hüseyin Şahin, BigBang Yayınları, Ankara.
 • NOHUTÇU, Ahmet ve Hamza ATEŞ (2006), Kamu Hizmeti Sunumunda Gönüllü Kuruluşlar ve Devlet, Sakarya Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt 6, Sayı 11, ss. 245-276.
 • ONAR, Sıddık Sami (1966), İdare Hukukunun Umumi Esasları: Cilt 1, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul.
 • BOZKURT, Ömer, T. Ergun, S. Sezen (1998), Kamu Yönetimi Sözlüğü, TODAİE Yayını, Ankara.
 • ÖZTAŞ, Nail (2003), Karmaşıklık Bilimleri: Kaosun Kıyısında Bilim ve Yönetim. Muhittin Acar (der.) içinde, Çağdaş Kamu Yönetimi I, s. 45-74, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • BATLEY, Richard ve George Larbi (2004), The Changing Role of Government: The Reform of Public Services in Developing Countries, Palgrave Machmillan, New York, MA.
 • ÇİÇEK, Serdar ve Hüseyin Güçlü (2007, 9-13 Mayıs), Kamu Hizmetlerinin Etkinliğinde E-Devlet Kullanımına Yönelik Ampirik Bir Çalışma, Mali Yapılanma Sürecinde Stratejik Yönetim ve Sosyal Güvenlik Sisteminin Kamu Maliyesine Etkileri konulu 22. Türkiye Maliye Sempozyumu, Antalya.
 • SEZER, Özcan (2008), Kamu Hizmetlerinde Müşteri (Vatandaş) Odaklılık: Türkiye'de Kamu Hizmeti Anlayışı Açısından Bir Değerlendirme, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 8, ss. 147-171.
 • SHOUP, Carl S. (1969), Public Finance, AldinePub. Co., Chicago.
 • TIEBAUT, Charles M. (1956), A Pure Theory of Local Expenditures, Journal of Political Economy, Cilt 43, Sayı 3, ss. 416-424.
 • ULUSOY, Ali (1998), Kamu Hizmeti Anlayışında Yeni Yönelimler: Avrupa Yapılanmasının Kamu Hizmeti Teorisine Etkileri, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 31, Sayı 2, ss. 21-40.
 • YILDIRIM, Uğur, Aziz Belli, Nuh Ateş, Mehmet S. Kılıç (2014), AB Yerel Yönetim Anlayışının Yerele Yansımaları: Kahramanmaraş Belediyeleri Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı 2, ss. 1-19.
 • VURAL, Tarık, Özcan Sezer (Temmuz-Aralık 2010), Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Devletin Değişen Rolü ve Merkezi Yönetim ile Yerel Yönetimler Arasında Yetki ve Görev Paylaşımı, Maliye Dergisi, Sayı 159, ss. 203-219.
 • YAYINOĞLU, Pınar E. (2005), Yerel Yönetim Kuruluşlarında Halkla İlişkiler İşlevi ve Yeni Yaklaşımlar, Selçuk İletişim, Cilt 3, Sayı 4, ss. 41-52.
 • YILDIRIM, Arzu (2014), Yerellik İlkesi ve Türkiye'de Uygulanabilirliği Üzerine Bir Değerlendirme, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 2, Sayı 5, ss. 130-140
Subjects Economics
Journal Section Makaleler
Authors

Author: İsmail KURUN
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (DR)
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 14, 2017
Acceptance Date : December 5, 2017
Publication Date : December 4, 2017

APA Kurun, İ . (2017). Yeni Kamu İşletmeciliği Yaklaşımının Kamu Hizmetlerinin Sunulmasına Etkisi: Belediyeler Örneği . Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 8 (16) , 85-106 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bartiniibf/issue/32570/312264