Year 2017, Volume 8 , Issue 16, Pages 65 - 84 2017-12-04

Proaktif Kişiliğin Stratejik Düşünce Becerisine Etkisi

Sabahattin ÇETİN [1] , Mehmet Said KÖSE [2]


Stratejik düşünce günümüz yönetim anlayışında yalnızca yöneticilerin değil tüm çalışanların sahip olması gereken becerilerden biridir. Stratejik düşünce becerisini etkileyen faktörlerden biri de bireyin tutarlı davranışlarını ifade eden kişiliktir. Bu çalışmada stratejik düşünceyi oluşturan alt boyutların belirlenmesi ve proaktif kişiliğin stratejik düşünce becerisi üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın evrenini Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, 267 öğrenci üzerinde uygulanan anket sonuçlarına göre proaktif kişilik, sistem düşüncesi, yeniden çerçeveleme ve deneyimleri yansıtma değişkenleri ile katılımcıların demografik özellikleri arasında anlamlı farklılıklar bulunamamıştır. Sadece yeniden çerçeveleme ve deneyimleri yansıtma değişkenleri ile katılımcıların öğrenim gördükleri bölüm arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Sonuçlara göre proaktif kişilik; sistem düşüncesi, yeniden çerçeveleme ve yansıtma boyutlarını pozitif ve anlamlı bir şekilde etkilemektedir.

Proaktif Kişilik, Sistem Düşüncesi, Yeniden Çerçeveleme, Deneyimleri Yansıtma
  • Akbıyık, A. (2012). Uzaktan Eğitim Ortamlarında Sosyal Yazılım Kullanımının Kabulünü Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı Yayımlanmamış Doktora Tezi, Sakarya.
Subjects Economics
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Sabahattin ÇETİN (Primary Author)

Author: Mehmet Said KÖSE

Dates

Application Date : December 4, 2017
Acceptance Date : September 30, 2020
Publication Date : December 4, 2017

APA Çeti̇n, S , Köse, M . (2017). Proaktif Kişiliğin Stratejik Düşünce Becerisine Etkisi . Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 8 (16) , 65-84 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bartiniibf/issue/32570/361877