Year 2017, Volume 8 , Issue 16, Pages 177 - 202 2017-12-04

Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Finansal Okuryazarlık Üzerine Etkisinin Yol Analizi ile Belirlenmesi: Lisans Düzeyindeki İşletme Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Mehmet APAN [1] , Sertaç ERCAN [2]


Bu çalışmada, Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Finansal Okuryazarlık üzerine etkisinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu çerçevede Beş Faktör Kişilik ölçeğinin “dışadönüklük”, “sorumluluk”, “uyumluluk”, “duygusal dengesizlik” ve “deneyime açıklık” boyutlarının “finansal okuryazarlık” boyutu üzerine etkisi analiz edilmiştir. Araştırma verisi, Karabük İlinde lisans düzeyinde işletme eğitimi alan 327 öğrencinin ankete katılması ile sağlanmıştır. Veri setinin analizinde Açıklayıcı Faktör Analizi, Doğrulayıcı Faktör Analizi, Yol Analizi ve Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Analiz sonucunda; “dışadönüklük”, “sorumluluk” ve “uyumluluk” boyutlarının “finansal okuryazarlık” boyutu üzerinde etkisinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte “duygusal dengesizlik” boyutunun “finansal okuryazarlık” boyutu üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisi bulunduğu, “deneyime açıklık” boyutunun ise “finansal okuryazarlık” üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisinin bulunduğu belirlenmiştir.

Beş Faktör Kişilik Özellikleri, Finans, Finansal Okuryazarlık, Yol Analizi
  • ABDELDAYEM, Marwan Mohamed (2016). Is There a Relationship between Financial literacy and Investment Decisions in the Kingdom of Bahrain. Management and Administrative Sciences Review, Cilt:5, Sayı:4, ss.203-221.
Subjects Economics
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Mehmet APAN

Author: Sertaç ERCAN

Dates

Application Date : December 4, 2017
Acceptance Date : September 28, 2020
Publication Date : December 4, 2017

APA Apan, M , Ercan, S . (2017). Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Finansal Okuryazarlık Üzerine Etkisinin Yol Analizi ile Belirlenmesi: Lisans Düzeyindeki İşletme Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma . Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 8 (16) , 177-202 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bartiniibf/issue/32570/361882