Year 2017, Volume 8 , Issue 16, Pages 203 - 228 2017-12-04

PROMETHEE ve MAUT Yöntemlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma: Karadeniz Bölgesi Örneği

Hande KÜÇÜKÖNDER [1] , Pınar Çelebi DEMİRARSLAN [2]


Karar verme; çok sayıda alternatif arasından karar vericilerin öncelik sıralaması yaparak optimum alternatifi seçme durumudur. Sıklıkla karşılaşılan çok kriterli karar problemlerinin çözümü için pek çok teknik geliştirilmiştir.

Bu çalışmada çok kriterli karar verme tekniklerinden PROMETHEE ve MAUT yöntemlerinin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, Karadeniz bölgesinde yaşayan bireylerin çalışma hayatına ilişkin karşılaştıkları bazı sorunlar kriter olarak alınmış ve her iki yöntem ile illere göre söz konusu durum açısından iki ayrı sıralama yapılmıştır. Araştırmanın verileri 2013 yılı TÜİK Yaşam Memnuniyeti Araştırmasından alınmıştır. Kriterlerin önem ağırlıklarının belirlenmesinde Entropi yönteminden yararlanılmıştır. Her iki yönteme göre elde edilen sıralamalardaki benzerlik durumu Spearman Sıra Korelasyon katsayısı ile incelendiğinde sıralamalar arasında %99.6’lık pozitif yönlü bir ilişki olduğu; her iki yöntemin birbirine çok yakın sıralama yaptığı gözlemlenmiştir.

PROMETHEE, MAUT, Entropi, Karadeniz Bölgesi, Çalışma Hayatında Yaşanan Sorunlar
  • AKIN, A., Ulukök, E., & Arar, T. (2017). İş-Yaşam Dengesi: Türkiye’de Yapılan Çalışmalara Yönelik Teorik Bir İnceleme. AKÜ İİBF Dergisi, 19(1), 113-124.
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Hande KÜÇÜKÖNDER

Author: Pınar Çelebi DEMİRARSLAN

Dates

Application Date : December 4, 2017
Acceptance Date : September 29, 2020
Publication Date : December 4, 2017

APA Küçükönder, H , Demi̇rarslan, P . (2017). PROMETHEE ve MAUT Yöntemlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma: Karadeniz Bölgesi Örneği . Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 8 (16) , 203-228 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bartiniibf/issue/32570/361885