Year 2018, Volume 9 , Issue 18, Pages 221 - 238 2018-11-25

Küresel Gücün Tahkiminde Düşmanca Bir Tavır; İslâmofobi

A Hostile Attitude in The Strengthening of Global Power: Islamophobia

Mahmut BOZAN [1]


Osmanlı Devleti’nin tarih sahnesinden çekilmesiyle Dünya siyasetinde Müslümanlar söz hakkını tamamen kaybetmiş oldular. Yeni dönemde hâkimiyet mücadelesi Marksist ve kapitalist ideolojiler arasında yaşanmaya başladı. Bu iki kutuplu dünya rekabetinde İslâm ülkelerinin tüm hammadde kaynakları sessiz sedasız sömürüldü ve sömürünün idamesi için demokratik hareketler engellendi. Darbelere ve darbecilere yardım edildi veya bilfiil darbeler yaptırıldı. Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte rakipsiz kalan ABD ve ABD liderliğindeki Batı’dan temel hak ve hürriyetler ve demokrasi gibi savunduğu değerlere riayet etmesi beklenilmeye başlandı. Bosna Hersek, Çeçenistan, Azerbaycan ve Filistin’de yaşananlar Batı’nın Müslümanlara bakışındaki ikiyüzlülüğü ortaya çıkardı. ABD’nin yenidünya düzeni ve Büyük Ortadoğu Projesi gibi kurgularının altından güvenlik stratejilerinde değişiklik yapıldığı, Sovyet tehdidinin yerine İslâm’ın yeni düşman olarak konulduğu açığa çıkmaya başladı. İslâm gibi kökünde sulh olan bir dini açıkça bir tehdit unsuru olarak ilan etmenin mahzurları dikkate alınarak küresel güçler tarafından kademeli bir plân ortaya konuldu. Buna göre önce dünyanın dört bir tarafında baskılanan ve öldürülen Müslümanlar cihadist ve fundamentalist olarak terör objesi şeklinde takdim edilmeye, daha sonra da “İslâmi terör” kavramı pazarlanmaya başlandı. Hungtington’un “Medeniyetler Çatışması” tezi ve benzeri yayınlarla projenin akademik altyapısı da oluşturulmuş oldu. Küresel güçler ve onun kurumları ve yayın organlarında İslâm’ın terörle birlikte kullanımı sonunda neredeyse İslâm’la terör eş anlamlı ve birbirini çağrıştıran kavramalara dönüştürüldü. Artık küresel hegemonyanın tahkimi için son hamle insanları İslâm’la korkutma safhasıdır. Bu hem Hıristiyan kimliği korumak hem de İslâm’a karşı bir önyargı oluşturarak insanları İslâm’dan tecrit etmek amacıyla yapılmaktadır. Ancak küresel güçlerin bu çabaları beyhudedir. Zira yalanlar uzun ömürlü olmadığı gibi, hakikatlerin de ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır.
İslâmofobi, Terör, Küresel Güç, Yeni Dünya Düzeni
  • ALKAN, M. Nail (2015). Avrupa'da Yükselen Irkçılık: Pegida Örneği, Akademik Bakış, Cilt 8, Sayı 16, s. 275-289.ALTINTAŞ, Hayrani (2004). İslâm’la Terör Bağdaşır mı?, Dini Araştırmalar, Cilt 7, Sayı 20, s. 121-129.ASMUS R, Larrabee F, Lesser İ. (1996). Akdeniz Güvenliği: Yeni Sorunlar, Yeni Görevler, NATO Dergisi, Sayı 2, Ankara.BOZAN, Mahmut (2012). Küresel Değişim ve Demokratikleşme, (Editörler: S. Karatepe, S. BAKAN M. Önen G. Tuncel, E. Akyol, O. Göktolga), Türk ve Arap Yakınlaşmasının Stratejik Önemi, s. 692-706, İnönü Üniversitesi. Malatya.BUEHLER, Arthur F. (2011). Islamophobia: A Projection of the West’s ‘Dark Side,’” Islam and Civilisational Renewal 2.4, s.639-653. https://www.academia.edu/15050941. CANATAN, Kadir (2007). “İslâmofobi ve Anti-İslâmizm - Kavramsal ve Tarihsel Yaklaşım,” Batı Dünyasında İslâmofobi ve Anti-İslâmizm, ed. Canatan, Kadir- Hıdır, Özcan, Eskiyeni Yayınları, s. 26. Ankara.DÜZGÜN, Şaban Ali (2004). Bir Şiddetin Anatomisi: Latin Batının Haçlı Terörü, Dini Araştırmalar, cilt 7, Sayı 20, s. 73-92.ER, Tuba; Kemal Ataman (2008) İslâmofobi Ve Avrupa’da Birlikte Yaşama Tecrübesi Üzerine, Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 17, Sayı: 2, s. 747-770.FULLER, Graham E. (2005). Siyasal İslâm’ın Geleceği, Çev: M. Acar, Timaş Yayınları, , İstanbul.İBN HALDUN (1983). Mukaddime, (Hazırlayan: Süleyman Uludağ), Dergâh Yayınları,1. Baskı, İstanbul.KIRAN, İsmail (2013). İslâmafobya: Batıda İslâm’ın Ötekileştirilmesi ve Avrupa İslâm’ı, 1. İslâmafobya Konferansı (Üsküdar Üniversitesi 30 Haziran-1 Temmuz 2012), Merak Yayınları, İstanbul.KİRMAN, M. Ali (2004). Küresel Bir Sorun Olarak Din ve Şiddet, Dini Araştırmalar, Cilt 7, s.20, s. 315-332.KÜÇÜK, Adnan (2013). Türkiye’de Cumhuriyetin Kurucu Felsefesi ve İslâmafobya, 1. İslâmafobya Konferansı (Üsküdar Üniversitesi 30.06-01.07.2012), Merak Yayınları, İstanbul.LEWİS, Bernard, "The Roots of Muslim Rage." The Atlantic Monthly Volume 266, No. 3 (Eylül, 1990): 47 – 60.MERİÇ, Cemil (1978). Mağaradakiler, Ötüken Neşriyat, İstanbul.MOOSAVİ, Leon (2013). Islamophobia In The Representations Of Islam And Muslims By The British Government Between 2001 and 2007, Turkish Journal of Sociology, C/2, 3/27, s. 333-368.NURSİ, B. Said (2006). Sünuhat Tulûat, İşârat, rnk Neşriyat, , İstanbul.OKUMUŞ, Fatih (2007). Avrupa’da İslâmofobi ve Mâbâdı, Batı Dünyasında İslâmofobi ve Anti-İslâmizm içinde, ed. Canatan, Kadir, Hıdır, Özcan, Eskiyeni Yayınları, Ankara.SAİD, Edward (1998). Oryantalizm Sömürgeciliğin Keşif Kolu, (Çev. Nezih Uzel) İrfan Yayınevi, 4. Baskı, İstanbul.SETA (2016). European Islamophobia Report 2015, Eds: E. Bayraklı, F. Hafez, İstanbul. www.İslâmophobiaeurope.com. Erişim: 11.11.2016.The Runnymede Trust Report (1997). Islamofobia a Challenge For Us All, Report of the Runnymede Trust Commission on British Muslims and Islamofobia, University of Sussex.TOSUN, Cemal (2004). Küreselleşme, Din ve (İslâmcı!) Terör, Dini Araştırmalar, Cilt 7, s.20, s. 13-18.TOYNBEE, A. Joseph (1980). Medeniyet Yargılanıyor, Ter. U. Uyan, İstanbul, Yeryüzü Yayınları No: 7.YILDIZ, Ahmet (2013). İslâmofobya: Dini Irkçılığın Çağdaş Görünümü, 1. İslâmafobya Konferansı (30 Haziran-1 Temmuz 2012), Merak Yayınları, İstanbul.YILMAZ, Hüseyin (2012). İslâm Korkusunun/İslâmofobinin Oluşmasında ‘Cihad’ Algısının Rolü, C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012, Cilt: XVI, Sayı: 1 Sayfa: 165-187.YÜCE, Abdulhakim (2010). Din Maskeli Terörün Din Tahripçiliği, Terörün Sosyal Psikolojisi İçinde, I. Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu, Antalya, 13-15 Kasım 2009), Polis Akademisi Yayınları, 2010, Ankara.30 Days Living as A Muslim (2005). https://www.youtube.com/watch?v=S977GNo89fM. Erişim: 09.06.2018.
Primary Language tr
Subjects Economics
Published Date 2018-Kasım
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-5936-7021
Author: Mahmut BOZAN (Primary Author)
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : September 3, 2018
Acceptance Date : November 22, 2018
Publication Date : November 25, 2018

APA Bozan, M . (2018). Küresel Gücün Tahkiminde Düşmanca Bir Tavır; İslâmofobi . Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (18) , 221-238 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bartiniibf/issue/40570/456852